• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Uniform Resource Identifier  Podstrony: 1 [2] [3]
  Przeczytaj także...
  Et (ang. ampersand, niem. Kaufmanns-Und), czyli & – znak pisarski, będący daleko przetworzonym symbolem łacińskiego spójnika „et” czyli polskiego „i” – stąd potoczna polska nazwa tego znaku – „etka”. Norma PN-I-06000 określa ten znak jako „handlowe i” (dosł. tłumaczenie z niem.). „Et” jest popularnym znakiem samodzielnym, choć teoretycznie można potraktować go jako bardzo nietypową ligaturę.IRI (ang. Internationalized Resource Identifier) jest standardem internetowym uwzględniającym internacjonalizację, umożliwiającym łatwą identyfikację zasobów w Internecie.
  Relacje między URI a URL i URN

  Uniform Resource Identifier (URI, ang. Uniform Resource Identifier, tłum. Ujednolicony Identyfikator Zasobów) jest standardem internetowym umożliwiającym łatwą identyfikację zasobów w sieci. Zdefiniowany jest w dokumencie RFC 2396 ↓.

  URI jest zazwyczaj łańcuchem znaków, zapisanym zgodnie ze składnią określoną w standardzie. Łańcuch ten określa nazwę (URN) lub adres (URL) zasobu, identyfikowanego przez dany URI.

  URL (ang. Uniform Resource Locator) – oznacza ujednolicony format adresowania zasobów (informacji, danych, usług) stosowany w Internecie i w sieciach lokalnych.Internet Engineering Task Force to nieformalne, międzynarodowe stowarzyszenie osób zainteresowanych ustanawianiem standardów technicznych i organizacyjnych w Internecie.

  URI może zostać sklasyfikowane jako URL (ang. Uniform Resource Locator) lub URN (ang. Uniform Resource Name).

  Szczególnym przypadkiem URI jest URL, który oprócz identyfikacji zasobu wskazuje również sposób dostępu do niego.

  Składnia URI[ | edytuj kod]

  Wzór skrócony[ | edytuj kod]

  <schemat> : <specyficzna dla schematu część hierarchiczna>
  

  lub

  <schemat> : <specyficzna dla schematu część niehierarchiczna>
  

  Część hierarchiczna zawsze zaczyna się od ukośnika / (np. z ://) podczas gdy niehierarchiczne URI mają tylko dwukropek : i dalsza ich część jest brana jako jedna całość i nie podlega analizowaniu.

  PHP – obiektowy język programowania zaprojektowany do generowania stron internetowych i budowania aplikacji webowych w czasie rzeczywistym.Domain Name System (DNS, pol. „system nazw domenowych”) – system serwerów, protokół komunikacyjny oraz usługa obsługująca rozproszoną bazę danych adresów sieciowych. Pozwala na zamianę adresów znanych użytkownikom Internetu na adresy zrozumiałe dla urządzeń tworzących sieć komputerową. Dzięki DNS nazwa mnemoniczna, np. pl.wikipedia.org jest tłumaczona na odpowiadający jej adres IP, czyli 91.198.174.232

  Przykłady:

  http://www.wikipedia.org
  http://www.wikipedia.org:8080
  ftp://ftp.wikipedia.org
  mailto:[email protected]
  

  Trzy pierwsze przykłady to hierarchiczne URI a ostatni to niehierarchiczny.

  Pełny wzór URI hierarchicznych[ | edytuj kod]

  Źródło: RFC 3986 ↓

  <schemat> : <część hierarchiczna> [ ? <zapytanie> ] [ # <fragment> ]
  

  Części w nawiasach kwadratowych są nieobowiązkowe. Część hierarchiczna może posiadać następującą budowę:

  RFC (ang. Request for Comments – dosłownie: prośba o komentarze) – zbiór technicznych oraz organizacyjnych dokumentów mających formę memorandum związanych z Internetem oraz sieciami komputerowymi. Każdy z nich ma przypisany unikatowy numer identyfikacyjny, zwykle używany przy wszelkich odniesieniach. Publikacją RFC zajmuje się Internet Engineering Task Force.Sir Timothy Berners-Lee (ur. 8 czerwca 1955 w Londynie) – fizyk, programista, współtwórca i jeden z pionierów usługi WWW, obecnie jednej z najpopularniejszych usług internetowych. Od roku 1994 jest Przewodniczącym Konsorcjum W3C.
 • // podmiot [ / ścieżka ]
 • / ścieżka
 • Podmiot zawierać musi nazwę hosta poprzedzoną ewentualnie przez nazwę użytkownika i hasło: użytkownik:hasł[email protected], uż[email protected], po której może wystąpić numer portu oddzielony dwukropkiem. Host jest dowolną poprawną nazwą domenową lub adresem IP. Używanie nazwy użytkownika z hasłem w URI najczęściej stanowi poważną lukę w bezpieczeństwie i z tego powodu nie jest zalecane. Zapytanie zawiera dodatkowe parametry dla serwera, wpływające na zawartość odpowiedzi. Typowym zastosowaniem zapytań są strony WWW generowane dynamicznie na serwerach WWW korzystających z technologii CGI, np. strony PHP. Zapytanie ma postać parametrów z wartościami przypisanymi po znaku równości, przy czym kolejne parametry oddzielone są od siebie znakiem ampersanda (&).

  URN (ang. Uniform Resource Name) - ujednolicony format nazw zasobów (głównie książek). URN składa się z identyfikatora przestrzeni nazw (ang. Namespace IDentifier, NID) i łańcucha (ciągu znaków) specyficznego dla przestrzeni nazw (ang. Namespace Specific String, NSS).RDF (ang. Resource Description Framework) - język/metoda pozwalająca na opisywanie zasobów sieci Web, ze składnią opartą na XML, opracowana przez W3C. Służy przedstawieniu (nie zaś wyświetlaniu) wiedzy zawartej w Internecie, w sposób zrozumiały dla komputerów (łatwo przetwarzany przez programy komputerowe). Może być wykorzystany w celu tworzenia semantycznego Internetu. Jego rozszerzeniem jest OWL.

  Przykład URI[ | edytuj kod]

    http://www.jakis-serwer.pl:8080/katalog1/katalog2/plik?parametr1=wartosc1&parametr2=wartosc2#fragment_dokumentu
    \__/  \_________________/\___/\_____________________/ \___________________________________/ \________________/
     |       |      |       |               |              |
   schemat     host    port  ścieżka do pliku          zapytanie           fragment
  (protokół)  (nazwa serwera)
  

  Inne przykłady:

  Analiza składniowa (ang. parsing) – w informatyce i lingwistyce – proces analizy tekstu, w celu ustalenia jego struktury gramatycznej i zgodności z gramatyką języka. Słowo parsing pochodzi od (łac.) pars (ōrātiōnis), które oznacza część mowy.CGI (ang. Common Gateway Interface) – znormalizowany interfejs, umożliwiający komunikację pomiędzy oprogramowaniem serwera WWW a innymi programami znajdującymi się na serwerze. Zazwyczaj program serwera WWW wysyła do przeglądarki statyczne dokumenty HTML. Za pomocą programów CGI można dynamicznie (na żądanie klienta) generować dokumenty HTML uzupełniając je np. treścią pobieraną z bazy danych.
  http://pl.wikipedia.org/wiki/URI
  http://www.google.com/search?hl=pl&q=uri
  


  Podstrony: 1 [2] [3]
  Warto wiedzieć że... beta

  Wikimedia Foundation Inc. – organizacja stworzona w celu opieki nad projektami opartymi na idei wiki. Jest spółką typu non profit założoną zgodnie z prawem stanu Floryda, a jej istnienie zostało oficjalnie ogłoszone przez Jimbo Walesa 20 czerwca 2003 roku. Nazwa Wikimedia została zaproponowana przez Sheldona Ramptona na angielskiej liście dyskusyjnej Wikipedii w marcu 2003 roku. Nieco później Daniel Mayer zarejestrował domeny http://wikimedia.org/ i http://wikimediafoundation.org/ na potrzeby Wikimedii.
  Adres IP (ang. IP address) – w protokole IP liczba nadawana interfejsowi sieciowemu, grupie interfejsów (broadcast, multicast), bądź całej sieci komputerowej, służąca identyfikacji elementów sieci w warstwie trzeciej modelu OSI – w obrębie sieci lokalnej oraz poza nią (tzw. adres publiczny).
  Wikipedia – wielojęzyczny projekt internetowej encyklopedii działającej w oparciu o zasadę otwartej treści. Funkcjonuje wykorzystując oprogramowanie MediaWiki (jęz. hawajski: wiki wiki = „szybko”), wywodzące się z koncepcji WikiWikiWeb, umożliwiające edycję każdemu użytkownikowi odwiedzającemu stronę i aktualizację jej treści w czasie realnym. Słowo Wikipedia jest neologizmem powstałym w wyniku połączenia wyrazów wiki i encyklopedia. Slogan reklamowy Wikipedii brzmi: „Wolna encyklopedia, którą każdy może redagować”.
  DOI (ang. digital object identifier – cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego) – identyfikator dokumentu elektronicznego, który w odróżnieniu od identyfikatorów URL nie zależy od fizycznej lokalizacji dokumentu, lecz jest do niego na stałe przypisany.
  Semantic Web – projekt, który ma przyczynić się do utworzenia i rozpowszechnienia standardów opisywania treści w Internecie w sposób, który umożliwi maszynom i programom (np. tzw. agentom) przetwarzanie informacji w sposób odpowiedni do ich znaczenia. Wśród standardów Semantic Web znajdują się m.in. OWL, RDF, RDF Schema (inaczej RDFS). Znaczenia zasobów informacyjnych określa się za pomocą tzw. ontologii.
  International Standard Serial Number, ISSN czyli Międzynarodowy Znormalizowany Numer Wydawnictwa Ciągłego – ośmiocyfrowy niepowtarzalny identyfikator wydawnictw ciągłych tradycyjnych oraz elektronicznych. Jest on oparty na podobnej koncepcji jak identyfikator ISBN dla książek, ISAN dla materiałów audio-wideo. Niektóre publikacje wydawane w seriach mają przyporządkowany zarówno numer ISSN, jak i ISBN.
  Serwer - program świadczący usługi na rzecz innych programów, zazwyczaj korzystających z innych komputerów połączonych w sieć.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.044 sek.