• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Unia kościelna

  Przeczytaj także...
  Hierarchia kościelna – uszeregowanie wedle zależności personalnej duchownych, a wedle niektórych kategoryzacji również świeckich. Obecnie często jest to jedynie zależność symboliczna, wynikająca z tradycji. W języku potocznym ogół wyższych duchownych w danym Kościele, zwanych hierarchami. W Kościele katolickim zwykle zalicza się papieża i kardynałów, poprzez arcybiskupów do biskupów.Kościół katolicki obrządku bizantyjsko-ukraińskiego (ukr. Українська Греко-Католицька Церква) – większy arcybiskupi Kościół wschodni działający obecnie na terenie Ukrainy oraz wśród diaspory ukraińskiej, uznający władzę i autorytet papieża.
  Ewangelicki Kościół Czeskobraterski (cz. Českobratrská církev evangelická, ČCE) – protestancki kościół unijny w Czechach nawiązujący tradycją do doktryny braci czeskich.

  Unia kościelna – związek dwóch Kościołów (lub ich części) oparty na wspólnocie tradycji, liturgii, doktryny i organizacji (bądź niektórych z tych elementów).

  Hasłem przyświecającym wszystkim uniom kościelnym jest idea powrotu do pierwotnej jedności wszystkich chrześcijan i odwołanie się do wspólnych korzeni chrześcijaństwa. Część unii kościelnych została jednak zawarta z pobudek politycznych lub na skutek ingerencji władców w sprawy religijne. Niekiedy realizacja postanowień unijnych dokonywała się przy użyciu przymusu i prowadziła do konfliktów, a nawet wojen religijnych, zwłaszcza gdy dochodziło do rozłamu w łonie Kościoła przystępującego do unii.

  Chrześcijaństwo, chrystianizm (gr. Χριστιανισμóς, łac. Christianitas) – monoteistyczna religia objawienia, bazująca na nauczaniu Jezusa Chrystusa zawartym w kanonicznych ewangeliach. Jej wyznawcy uznają w nim obiecanego Mesjasza i Zbawiciela, który ustanowił Królestwo Boże poprzez swoje Zmartwychwstanie. Kanon wiary chrześcijańskiej został spisany w Nowym Testamencie i przekazywany jest przez Kościoły.Zjednoczony Kościół Ewangeliczny w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (ZKE) – federacja pięciu polskich wyznań protestanckich charakteryzujących się pobożnością ewangelikalną i praktyką chrztu wyłącznie ludzi świadomych swojej wiary. Dwa z nich miały charakter zielonoświątkowy. W okresie PRL był to największy w Polsce kościół protestancki o charakterze ewangelikalnym. Poza ZKE działał m.in. Polski Kościół Chrześcijan Baptystów. Od 1967 roku siedziba kościoła mieściła się przy ul. Zagórnej w Warszawie.

  Katolickie Kościoły unickie mają strukturę hierarchiczną pod zwierzchnictwem papieża, natomiast Kościoły protestanckie mają zwykle charakter federacyjny, ale należy odróżniać je od związków samodzielnych krajowych Kościołów, np. Unia Utrechcka Kościołów Starokatolickich czy Wspólnota Anglikańska.

  Kościół katolicki obrządku etiopskiego (Kościół katolicki obrządku etiopskiego, Etiopsko-Erytrejski Kościół Katolicki, Etiopski Kościół Katolicki tradycji aleksandryjskiej, Kościół katolicki obrządku gyyz, Koptyjski Kościół Katolicki w Etiopii i Erytrei) – Kościół metropolitalny sui iuris, jeden z katolickich Kościołów wschodnich posługujący się obrządkiem aleksandryjskim w języku gyyz, działający na obszarze Etiopii i Erytrei. Niewielka wspólnota członków tego Kościoła mieszka w Trynidadzie i Tobago. Istnieje też parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Edmonton na terenie rzymskokatolickiej archidiecezji edmontońskiej, a duszpasterstwo obrządku gyyz działa m.in. na terenie archidiecezji westminsterskiej w Londynie oraz w Nowym Jorku. Obok języka liturgicznego gyyz w kazaniach i dokumentach roboczych używa się amharskiego, a także tigrinia – tego ostatniego w regionie Tigraj i w Erytrei.Kościół katolicki – największa na świecie chrześcijańska wspólnota wyznaniowa, głosząca zasady wiary i życia określane mianem katolicyzmu. Kościół katolicki jest jednym z trzech głównych nurtów chrześcijaństwa, obok Cerkwi prawosławnej i Kościołów protestanckich.

  Do unii kościelnych nie należą też związki państw, organizacji politycznych czy ogólnie podmiotów świeckich zawarte pod hasłami religijnymi, np. Unia Protestancka lub Liga Katolicka.

  ]

   Osobny artykuł: Kościół unicki.

  Termin „unia kościelna” używany najczęściej w odniesieniu do połączenia wyznawców chrześcijaństwa wschodniego z Kościołem katolickim, np.:

  Doktryna religijna – poglądy dotyczące natury i cech charakterystycznych sfery sacrum. Jeden z elementów systemu religijnego. Możne je podzielić na kilka aspektów:Unia Ewangelicka (Unia Protestancka) zawiązana została w 1608 roku, tj. w rok przed zawiązaniem Ligi Katolickiej i istniała do 24 maja 1621. Pretekstem do jej zawiązania były wydarzenia związane ze sprawą miasta Donauwörth. Na jej czele stanął palatyn reński, książę elektor Fryderyk IV.
 • unia lyońska 1274
 • unia florencka 1439
 • unia brzeska 1596
 • unia użhorodzka 1646
 • unia mukaczewska 1664
 • unia siedmiogrodzka 1700
 • unia marmaroska 1713
 • Zobacz też[]

 • Deklaracja z Balamand
 • Grecki Kościół katolicki,
 • Katolickie Kościoły wschodnie,
 • Kościoły greckokatolickie,
 • Kościół bizantyjsko-słowiański w Polsce
 • Kościół chaldejski,
 • Kościół katolicki obrządku etiopskiego,
 • Kościół katolicki obrządku koptyjskiego,
 • Kościół katolicki obrządku ormiańskiego,
 • Kościół maronicki,
 • Kościół melchicki,
 • Rumuński Kościół greckokatolicki,
 • Słowacka cerkiew greckokatolicka,
 • Syromalabarski Kościół Katolicki,
 • Syromalankarski Kościół katolicki,
 • Ukraińska Cerkiew greckokatolicka.
 • ]

   Osobny artykuł: Kościół ewangelicko-unijny.

  W protestantyzmie połączenia kościołów wywodzących się z pokrewnych lub różnych tradycji protestanckich, np.:

  Zjednoczony Kościół Kanady (ang.: United Church of Canada) – największa chrześcijańska denominacja protestancka w Kanadzie i druga największa kanadyjska denominacja chrześcijańska po Kościele rzymskokatolickim. Kościół Zjednoczony Kanady został założony w 1925 roku w wyniku połączenia czterech wyznań protestanckich.Kościół katolicki obrządku bizantyjsko-słowackiego – metropolitalny kościół wschodni działający na terenie Słowacji oraz wśród emigrantów rusińskich i słowackich w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, uznający władzę i autorytet papieża.
 • zgoda sandomierska – porozumienie z 1570 roku między kościołami braci czeskich, luterańskim i kalwińskim w Rzeczypospolitej Obojga Narodów w kwestii unii ambony i ołtarza.
 • unia pruska – połączenie w 1817 roku z inicjatywy Fryderyka Wilhelma III kościołów luterańskiego i kalwińskiego w Królestwie Prus w jeden kościół krajowy.
 • Zobacz też[]

 • Amica complanatio
 • Unia Kościołów Ewangelickich – Kościół Ewangelicki w Niemczech: Union Evangelischer Kirchen (UEK)
 • Ewangelicki Kościół Czeskobraterski
 • Zjednoczony Kościół Kanady (United Church of Canada)
 • Zjednoczony Kościół Ewangeliczny
 • Pomorski Kościół Ewangelicki
 • Zjednoczony Kościół Protestancki w Holandii
 • Kościół Indii Południowych
 • Kościół Indii Północnych
 • Kościół Ewangelicki Waldensów
 • Kościół Chrystusowy w Tajlandii
 • Ewangelicki Kościół Unijny w Wielkopolsce
 • Kościół Ewangelicko-Unijny na Polskim Górnym Śląsku
 • Kościół Ewangelicko-Augsburski i Helweckiego Wyznania w Małopolsce
 • Kościół chaldejski – jeden z katolickich Kościołów wschodnich, działający głównie na terenie historycznej Mezopotamii – dzisiejszego Iraku i wschodniej Syrii.Papież (Ojciec Święty) (łac. Summus Pontifex, od staroż. Pontifex Maximus; wł. papa, gr. pappas; forma funkcjonująca w języku polskim pochodzi od czeskiego papež) – biskup Rzymu, zwierzchnik Kościoła katolickiego, głowa Stolicy Apostolskiej oraz Suweren Państwa Miasto Watykan. Obecnym papieżem jest Franciszek.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Katolicyzm – doktryna Kościoła chrześcijańskiego – jedna z dwóch grup Kościołów, obok Kościoła prawosławnego, powstałych w wyniku rozłamu w Kościele chrześcijańskim w 1054 (tzw. schizmy wschodniej). Jedna z największych grup wyznań chrześcijańskich, obok prawosławia i protestantyzmu oraz ogół zasad wiary i życia religijnego do których odwołuje się Kościół Kościół katolicki wraz z Kościołami wschodnimi pozostającymi z nim w pełnej jedności, wspólnoty tradycjonalistyczne, starokatolickie oraz część anglikańskich, liberalnych i niezależnych.
  Ewangelicki Kościół Unii Staropruskiej – powstał w 1817, początkowo jedynie na terenie Królestwa Prus. Do 9 listopada 1918 na czele Kościoła stał król Prus.
  Syromalankarski Kościół katolicki (Syriacki Kościół katolicki Malankar) – jeden z katolickich Kościołów obrządku wschodniego wywodzący się z tradycji św. Tomasza Apostoła oraz patriarchatu antiocheńskiego (zob. Kościół syryjski). Syromalankarski Kościół katolicki jest Kościołem sui iuris znajdującym się w łączności ze Stolicą Apostolską i uznającym zwierzchnictwo papieża.
  Kościół Ewangelicki w Niemczech (niem. Evangelische Kirche in Deutschland, EKD) – unia 20 samodzielnych ewangelickich kościołów krajowych (Landeskirche). Obszary ich działania są historyczne i nie pokrywają się z granicami współczesnych krajów związkowych. Kościół należy do Konferencji Kościołów Europejskich.
  Amica complanatio (Porozumienie przyjacielskie) – to ugoda, zawarta w 1678 w Lesznie między przedstawicielami polskich luteranów i kalwinistów; ustalała współpracę Kościołów, wspólne użytkowanie świątyń i organizowanie wspólnych synodów. Była spóźnioną i mało skuteczną próbą konsolidacji polskich protestantów wobec zagrożenia ze strony katolickiej kontrreformacji.
  Kościół Protestancki w Holandii (hol. Protestantse Kerk in Nederland, PKN) – Kościół ewangelicko-unijny w Holandii
  Kościół katolicki obrządku ormiańskiego, Kościół ormiańskokatolicki, jeden z katolickich Kościołów wschodnich, patriarchalny, wchodzący w skład Kościoła katolickiego, uznający władzę i autorytet papieża.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.015 sek.