• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Unia - programowanie  Podstrony: [1] [2] 3
  Przeczytaj także...
  Programista, zwany też potocznie koderem to osoba, która tworzy programy komputerowe w pewnym języku programowania. Termin ten może odnosić się także do specjalisty w jednej dziedzinie programowania. Większość programistów zna co najmniej kilka języków programowania (np. C, C++, Java), lecz specjalizuje się tylko w wybranych z nich. Nazwa głównego języka jest często dodawana do nazwy stanowiska, np. programista C++, aby podkreślić specjalizację.Selekcja w programowaniu, czyli odniesienie do składowej – zawarta w kodzie źródłowym operacja odniesienia (odwołania, selekcji, wyboru) do pewnej składowej struktury danych. Takie odwołanie umożliwia:
  Porównanie z innymi rozwiązaniami[ | edytuj kod]

  W różnych językach programowania stosuje się albo unie, albo inne, analogiczne rozwiązania. Metody, które można porównywać z uniami to:

 • rekordy z wariantami
 • atrybuty rozmieszczenia w pamięci od wskazanego przez programistę adresu,
 • typ wariantowy.
 • Rekord z wariantami[ | edytuj kod]

  Rekord z wariantami, w którym występują wyłącznie pola dla jednego wariantu, różni się od unii wyłącznie występowaniem pola znacznikowego (anonimowego bądź jawnego), które określa jaką aktualną postać ma rekord, tzn. która wartość (jakiego typu) jest aktualna.

  Typ – w językach programowania opis rodzaju, struktury i zakresu wartości, jakie może przyjmować dany literał, zmienna, stała, argument, wynik funkcji lub wartość.Pole znacznikowe, pole wyróżnikowe, flaga, pole rozróżniające – specjalny rodzaj pola dostępny w rekordach z wariantami, które określa aktualną postać rekordu, tzn. który wariant z dostępnego wykazu wariantów zawartych w definicji rekordu, ma przypisaną wartość aktualną.
   Osobny artykuł: Rekord z wariantami.

  Atrybuty rozmieszczenia[ | edytuj kod]

  Również atrybuty, definiowane we frazach konkretnej deklaracji, określające położenie zmiennej w pamięci, umożliwiają uproszczoną i luźną implementację mechanizmów oferowanych przez unię. W tym przypadku działanie jest identyczne z unią, jednak kodzie źródłowym nie jest widoczne powiązanie poszczególnych "pól" (w tym przypadku niezależnych zmiennych, rozmieszczonych od tego samego adresu pamięci – zmiennych nakładanych). W działaniu tak rozumianych "pól" nie jest oczywiście wymagane, w przeciwieństwie do unii, stosowanie selekcji. Przykładem takiej implementacji jest dyrektywa absolute adres dostępna w Turbo Pascalu. W tym przypadku adres może mieć postać adresu bezwzględnego, w postaci liczbowej, ale można się również posłużyć identyfikatorem uprzednio zdefiniowanej zmiennej, co w pewnym stopniu ukazuje powiązania między zmiennymi. Można też uzyskać efekt niedostępny w uniach, tzn. dodać przesunięcie do adresu zmiennej na którą nakładamy inną zmienną. Nałożenie może więc dotyczyć dowolnej części pewnej zmiennej, a nie tylko jej początku.

  Asembler (z ang. assembler) – termin informatyczny związany z programowaniem i tworzeniem kodu maszynowego dla procesorów. W języku polskim oznacza on program tworzący kod maszynowy na podstawie kodu źródłowego (tzw. asemblacja) wykonanego w niskopoziomowym języku programowania bazującym na podstawowych operacjach procesora zwanym językiem asemblera, popularnie nazywanym również asemblerem. W tym artykule język programowania nazywany będzie językiem asemblera, a program tłumaczący – asemblerem.Pamięć operacyjna (ang. internal memory, primary storage) – pamięć adresowana i dostępna bezpośrednio przez procesor, a nie przez urządzenia wejścia-wyjścia procesora. W pamięci tej mogą być umieszczane rozkazy (kody operacji) procesora (program) dostępne bezpośrednio przez procesor i stąd nazwa pamięć operacyjna. W Polsce często pamięć ta jest utożsamiana z pamięcią RAM, choć jest to zawężenie pojęcia, pamięcią operacyjną jest też pamięć nieulotna (ROM, EPROM i inne jej odmiany) dostępna bezpośrednio przez procesor, a dawniej używano pamięci o dostępie cyklicznym.
  var s:string[5]; {łańcuch}
    len:byte absolute s; {długość łańcucha}
    last:char absolute s[5]; {ostatni znak łańcucha}
  
   Osobny artykuł: Atrybut rozmieszczenia.

  Typ wariantowy[ | edytuj kod]

  Również typ wariantowy ma pewne cechy analogiczne do unii. Jednak w tym przypadku różnice są istotne. Mianowicie w typie wariantowym, w przeciwieństwie do unii, cała implementacja jest ukryta przed programistą. W przypadku unii zaś programista jest zmuszony do implementowania operacji na uniach. Ponadto typ wariantowy nie narzuca ograniczeń na typ wartości, które może przyjmować zmienna wariantowa, natomiast w przypadku unii, wartości muszą być zgodne z typem jednego z pól unii. Przykładowym językiem programowania z typem wariantowym jest Visual Basic.

  Atrybut – element składni języka programowania, który określa konkretną właściwość (znaczenie), nadaną wybranemu elementowi (obiektowi).Visual Basic to język programowania wysokiego poziomu i narzędzie programowania firmy Microsoft. Składnia jest oparta na języku BASIC, ale unowocześniona. Zawiera kilkaset instrukcji, funkcji i słów kluczowych. Nie jest językiem w pełni obiektowym, gdyż nie udostępnia np. możliwości dziedziczenia, czy polimorfizmu. Wykorzystuje technologię ActiveX.


  Definicja intuicyjna: Kod źródłowy to zapis programu komputerowego w formie czytelnej dla człowieka umożliwiający jego modyfikację i rozwój.Fraza – składniowa jednostka podrzędna stanowiąca część definicji większej jednostki złożonej, występującej w składni określonego języka programowania. Rolą fraz jest modyfikowanie i definiowanie szczegółów działania określonej jednostki nadrzędnej, w szczególności instrukcji lub deklaracji.


  Podstrony: [1] [2] 3  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Pascal – dawniej jeden z najpopularniejszych języków programowania, uniwersalny, wysokiego poziomu, ogólnego zastosowania, oparty na języku Algol. Został opracowany przez Niklausa Wirtha w 1970 roku. Nazwa języka pochodzi od nazwiska francuskiego fizyka, matematyka i filozofa Blaise Pascala.
  Zmienna nakładana, zmienna absolutna, nakładanie zmiennych – konstrukcja programistyczna dostępna w określonym języku programowania lub w jego konkretnej implementacji, umożliwiająca deklarowanie różnych zmiennych, w tym samym obszarze pamięci (dokładnie w tym samym, lub w wybranym fragmencie wspólnym). Takie postępowanie umożliwia odwoływanie się do danej zawartej w pamięci na wiele sposobów, tzn. różną interpretację ciągu bitów zawartych w tym obszarze lub fragmencie pewnego obszaru. W ten sposób danej zapisanej w pewnym obszarze pamięci można przypisać kilka różnych typów danych.
  Turbo Pascal – jedna z popularniejszych implementacji kompilatorów języka Pascal, zintegrowane środowisko programistyczne, produkt firmy Borland International dla procesorów Z-80 (system CP/M) oraz rodziny Intel 80x86 i nowszych. Obecnie nie jest już rozwijany. Następcą Turbo Pascala jest Borland Delphi.
  Analogia (gr. αναλογια – odpowiedniość, podobieństwo) – orzekanie o pewnych cechach omawianego przedmiotu (rzeczy, osoby, pojęcia itp.) na zasadzie jego podobieństwa do innego przedmiotu (dla którego odpowiednie cechy są określone i znane) lub równoległości występujących pomiędzy nimi innych cech. Pojęcie analogii jest szeroko stosowane w filozofii, prawie, matematyce, statystyce itd.
  Język programowania – zbiór zasad określających, kiedy ciąg symboli tworzy program komputerowy oraz jakie obliczenia opisuje.
  DOS (ang. Disk Operating System) – pierwszy przenośny (Disk) system operacyjny OS komputerów PC i mikrokomputerów lat 80. rezydujący nad BIOS-em, zawierający m.in. rozszerzenia programowe procedur sprzętowych BIOSu i interpreter komend. DOS zawiera niektóre doświadczenia systemu klasy CP/M.
  Struktura lub rekord - to złożony typ danych występujący w wielu językach programowania, grupujący logicznie powiązane ze sobą dane różnego typu w jednym obszarze pamięci. Składowe struktury - pola - są etykietowane, tj. mają swoje unikatowe nazwy; poprzez podanie nazwy otrzymuje się dostęp do danego pola.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.011 sek.