• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Umowa sprzedaży  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Gaz – stan skupienia materii, w którym ciało fizyczne łatwo zmienia kształt i zajmuje całą dostępną mu przestrzeń. Właściwości te wynikają z własności cząsteczek, które w fazie gazowej mają pełną swobodę ruchu. Wszystkie one cały czas przemieszczają się w przestrzeni zajmowanej przez gaz i nigdy nie zatrzymują się w jednym miejscu. Między cząsteczkami nie występują żadne oddziaływania dalekozasięgowe, a jeśli, to bardzo słabe. Jedyny sposób, w jaki cząsteczki na siebie oddziałują, to zderzenia. Oprócz tego, jeśli gaz jest zamknięty w naczyniu, to jego cząsteczki stale zderzają się ze ściankami tego naczynia, wywierając na nie określone i stałe ciśnienie.Przedsiębiorstwo (lub inaczej jednostka gospodarcza) – wyodrębniona prawnie, organizacyjnie i ekonomicznie jednostka, prowadząca działalność gospodarczą. Najczęściej definiowanym celem działalności przedsiębiorstwa jest osiąganie zysku poprzez zaspokajanie potrzeb konsumentów. W jego skład mogą wchodzić mniej lub bardziej odrębne jednostki gospodarcze, nazywane zakładami. Nieco inne znaczenie ma przedsiębiorstwo w języku prawnym.

  Sprzedażumowa cywilnoprawna, zobowiązująca do odpłatnego przeniesienia własność rzeczy ze sprzedawcy na kupującego.

  Spis treści

 • 1 Umowa sprzedaży w prawie polskim
 • 1.1 Charakterystyka umowy sprzedaży
 • 1.2 Forma umowy
 • 1.3 Elementy umowy sprzedaży
 • 1.3.1 Strony umowy sprzedaży
 • 1.3.2 Przedmiot umowy sprzedaży
 • 1.3.3 Cena
 • 1.3.4 Obowiązki stron umowy
 • 1.4 Szczególne rodzaje sprzedaży
 • 1.4.1 Sprzedaż na raty
 • 1.4.2 Zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej
 • 1.4.3 Sprzedaż z prawem odkupu
 • 1.4.4 Sprzedaż z prawem pierwokupu
 • 1.4.5 Sprzedaż konsumencka
 • 2 Zobacz też
 • 3 Przypisy
 • 4 Bibliografia
 • 5 Linki zewnętrzne
 • Gwarancja – jedna z instytucji prawa zobowiązań. Obecnie w polskim prawie odnosi się do gwarancji jakości rzeczy sprzedanej bądź gwarancji samoistnej (autonomicznej), której szczególną formą jest gwarancja bankowa, uregulowana w ustawie Prawo bankowe.Spadek – ogół praw i obowiązków należących do spadkodawcy w chwili jego śmierci i przechodzących na jego następców prawnych (spadkobierców) w drodze dziedziczenia. Za elementy spadku są uznawane także stany faktyczne wpływające na sytuację prawną osoby, tj. np. posiadanie rzeczy, ekspektatywy nabycia praw.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Umowa realna - umowa, do zawarcia której konieczne jest, oprócz złożenia oświadczeń woli również wydanie rzeczy. Umowa realnymi są m.in. umowa użyczenia, umowa przechowania i umowa składu.
  Cena (łac. pretium) - nazwa świadczenia kupującego w umowie sprzedaży: kwota pieniężna ustalona jako ekwiwalent nabywanej rzeczy.
  Osoba prawna – jeden z rodzajów podmiotów prawa cywilnego. Osobę prawną definiuje się zazwyczaj jako trwałe zespolenie ludzi i środków materialnych w celu realizacji określonych zadań, wyodrębnione w postaci jednostki organizacyjnej wyposażonej przez prawo (przepisy prawa cywilnego) w osobowość prawną. Taka jednostka organizacyjna ma wtedy pełnię podmiotowości prawnej, w szczególności nabywa zdolność prawną oraz zdolność do czynności prawnych (oraz odpowiednio zdolność sądową i procesową).
  Sprzedaż detaliczną należy rozumieć jako czynności związane ze sprzedażą towaru lub usługi wykonywane dla konsumenta finalnego.
  Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej – określana potocznie jako ułomna osoba prawna (lub niezupełna osoba prawna) – podmiot stosunku cywilnoprawnego, nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną.
  Rzecz - w sensie prawnym i ekonomicznym są to tylko istniejące części przyrody, które występują w stanie pierwotnym lub przetworzonym – bez względu na to, czy mają jakąś wartość majątkową. Na pojęcie rzeczy składają cię dwie cechy:
  Niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową - nowo-wprowadzona do krajowego obrotu instytucja prawna regulująca odpowiedzialność sprzedawcy za "wadliwość" towarów konsumpcyjnych. Zastąpiła w tym obrocie instytucję z Kodeksu cywilnego, zwaną rękojmia za wady rzeczy sprzedanej. W odróżnieniu od dobrowolnej gwarancji komercyjnej (umownej) zwana gwarancją ustawową.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.024 sek.