• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Ultramikrobakterie

  Przeczytaj także...
  Woda morska – woda występująca w morzach i oceanach. W wodzie tej są rozpuszczone tysiące związków chemicznych i prawie wszystkie pierwiastki chemiczne obecne na kuli ziemskiej. Woda morska stanowi ponad 96% wody obecnej w formie ciekłej na powierzchni Ziemi, tzw. woda słodka stanowi zaś mniej niż 3%.Gleba, pedosfera – biologicznie czynna powierzchniowa (do 2 m miąższości) warstwa skorupy ziemskiej, powstała w procesie glebotwórczym ze skały macierzystej pod wpływem czynników glebotwórczych. Gleba składa się z części mineralnej i organicznej. Częścią gleby są organizmy glebowe.
  PLOS Pathogens (do 2012 r. PLoS Pathogens) – recenzowane czasopismo naukowe, publikujące na zasadach wolnej licencji prace naukowe z dziedziny mikrobiologii, w szczególności mikrobiologii patogenów. Czasopismo publikuje prace dotyczące m.in. odporności, zwalczaniu patogenów, nowych patogenów, ewolucji, genomiki i regulacji genów oraz biologii komórki związanych z patogenami, organizmom modelowym w badaniu patogenów, a także patogenezy, prionów, proteomiki i przekazywaniu sygnałów, tworzeniu szczepionek, biologii strukturalnej i czynników wirulentnych oraz interakcji patogen-gospodarz. Główna siedziba redakcji czasopisma mieści się w Stanach Zjednoczonych, a czasopismo publikowane jest w języku angielskim.

  Ultramikrobakteriebakterie, które są znacznie mniejsze od typowych komórek bakteryjnych. Ich średnica waha się w granicach 0,2–0,3 μm. Termin ten został po raz pierwszy użyty w roku 1981 w odniesieniu do występujących w morskiej wodzie ziarenkowców, których średnica była mniejsza niż 0,3 μm. Organizmy te zostały również odnalezione w glebie. Była to mieszanina gatunków zarówno Gram-dodatnich, jak i ujemnych. Wiele, jeśli nie wszystkie, z tych bakterii to uśpione formy większych komórek. Pozwalają one przetrwać w niesprzyjających warunkach środowiska. W tym stanie spoczynku komórki bakteryjne spowalniają swój metabolizm, wstrzymują wzrost i stabilizują DNA, tworząc uśpione, nierosnące komórki, które mogą pozostać żywe przez wiele lat. Takie „formy głodowe” są prawdopodobnie najbardziej typowymi ultramikrobakteriami w wodzie morskiej.

  Przetrwalnik (endospora, spora, gr. σπορα tzn. nasienie) – formy spoczynkowe umożliwiające organizmom przetrwanie niekorzystnych dla nich warunków (susza, niskie temperatury).PMID (ang. PubMed Identifier, PubMed Unique Identifier) – unikatowy identyfikator przypisany do każdego artykułu naukowego bazy PubMed.

  Ultramikrobakteriami nie są „nanobakterie” („nanocząstki wapniejące”), struktury o średnicy 0,1 μm. Chociaż ich zdolność do samoreplikacji oraz wywoływania chorób nie jest w pełni wyjaśniona, większość badań wyklucza ich przynależność do organizmów żywych. Prawdopodobnie są to kompleksy mineralne powstające w wyniku wytrącania substancji nieorganicznych.

  Ziarniaki (coccus z łac. coccinus zapożyczone z gr. kokkos (jagoda), l. mn. cocci) – komórki bakteryjne mające kulisty kształt.Gatunek (łac. species, skrót sp.) – termin stosowany w biologii w różnych znaczeniach, zależnie od kontekstu, w jakim występuje. Najczęściej pod pojęciem gatunku rozumie się:

  Zobacz też[]

 • przetrwalniki – formy spoczynkowe umożliwiające organizmom przetrwanie niekorzystnych dla nich warunków
 • nanoby – małe nitkowate struktury, które mogą być pozostałościami najmniejszych form życia
 • Przypisy

  1. F. Torrella, R. Y. Morita. Microcultural Study of Bacterial Size Changes and Microcolony and Ultramicrocolony Formation by Heterotrophic Bacteria in Seawater. „Applied and Environmental Microbiology”. 41 (2), s. 518–527, 1981. PMID: 16345721. PMCID: PMC243725. 
  2. T. Iizuka, S. Yamanaka, T. Nishiyama, A. Hiraishi. Isolation and phylogenetic analysis of aerobic copiotrophic ultramicrobacteria from urban soil. „Journal of General and Applied Microbiology”. 44 (1), s. 75–84, 1998. DOI: 10.2323/jgam.44.75. PMID: 12501296. 
  3. B. Velimirov. Nanobacteria, Ultramicrobacteria and Starvation Forms: A Search for the Smallest Metabolizing Bacterium. „Microbes and Environments”. 16 (2), s. 67–77, 2001. DOI: 10.1264/jsme2.2001.67. 
  4. J. W. Costerton, Z. Lewandowski, D. E. Caldwell, D. R. Korber i inni. Microbial biofilms. „Annual Review of Microbiology”. 49, s. 711–745, 1995. DOI: 10.1146/annurev.mi.49.100195.003431. PMID: 8561477. 
  5. C. M. Haller, S. Rölleke, D. Vybiral, A. Witte i inni. Investigation of 0.2 µm filterable bacteria from the Western Mediterranean Sea using a molecular approach: dominance of potential starvation forms. „FEMS Microbiology Ecology”. 31 (2), s. 153–161, 2000. DOI: 10.1111/j.1574-6941.2000.tb00680.x. PMID: 10640668. 
  6. P. Urbano, F. Urbano. Nanobacteria: Facts or Fancies?. „PLOS Pathogens”. 3 (5), s. e55, 2007. DOI: 10.1371/journal.ppat.0030055. PMID: 17530922. PMCID: PMC1876495. 
  7. P. O. Kajander. Nanobacteria--propagating calcifying nanoparticles. „Letters in Applied Microbiology”. 42 (6), s. 549–552, 2006. DOI: 10.1111/j.1472-765X.2006.01945.x. PMID: 16706890. 
  8. D. Raoult, M. Drancourt, S. Azza i inni. Nanobacteria Are Mineralo Fetuin Complexes. „PLOS Pathogens”. 4 (2), s. e41, 2008. DOI: 10.1371/journal.ppat.0040041. PMID: 18282102. PMCID: PMC2242841. 
  9. J. Martel, J. D. Young. Purported nanobacteria in human blood as calcium carbonate nanoparticles. „Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America”. 105 (14), s. 5549–5554, 2008. DOI: 10.1073/pnas.0711744105. PMID: 18385376. PMCID: PMC2291092. 
  Bakterie (łac. bacteria, od gr. bakterion – pałeczka) – grupa mikroorganizmów, stanowiących osobne królestwo. Są to jednokomórkowce lub zespoły komórek o budowie prokariotycznej. Badaniem bakterii zajmuje się bakteriologia, gałąź mikrobiologii.PMCID (ang. PubMed Central Identifier) – unikatowy identyfikator przypisany do każdego cytowanego artykułu naukowego bazy PubMed Central.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Annual Review of Microbiology – recenzowany periodyk naukowy ukazujący się raz w roku i publikujący artykuły przeglądowe z dziedziny mikrobiologii. Czasopismo powstało w 1947 roku, a jego wydawcą jest Annual Reviews.
  Kwas deoksyrybonukleinowy (dawn. kwas dezoksyrybonukleinowy; akronim: DNA, z ang. deoxyribonucleic acid) – wielkocząsteczkowy organiczny związek chemiczny należący do kwasów nukleinowych. U eukariontów zlokalizowany jest przede wszystkim w jądrach komórek, u prokariontów bezpośrednio w cytoplazmie, natomiast u wirusów w kapsydach. Pełni rolę nośnika informacji genetycznej organizmów żywych.
  Metabolizm – całokształt reakcji chemicznych i związanych z nimi przemian energii zachodzących w żywych komórkach, stanowiący podstawę wszelkich zjawisk biologicznych. Procesy te pozwalają komórce na wzrost i rozmnażanie, zarządzanie swoją strukturą wewnętrzną oraz odpowiadanie na bodźce zewnętrzne.
  DOI (ang. digital object identifier – cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego) – identyfikator dokumentu elektronicznego, który w odróżnieniu od identyfikatorów URL nie zależy od fizycznej lokalizacji dokumentu, lecz jest do niego na stałe przypisany.
  Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) – czasopismo naukowe United States National Academy of Sciences publikujące głównie prace biomedyczne, rzadziej z zakresu fizyki, matematyki i nauk społecznych. Wydanie drukowane jest tygodnikiem. Wersja internetowa PNAS-u codziennie zawiera nowe artykuły. Pierwsze wydanie ukazało się w 1915 r.
  Nanoby - małe, nitkowate struktury, odkryte po raz pierwszy w 1996 r. w skałach i osadach w Australii. Pewne hipotezy sugerują, że są to ślady najmniejszych form życia, dziesięć razy mniejszych niż najmniejsze znane dziś bakterie.
  Wzrost (biologia) – proces życiowy polegający na zwiększaniu ilości komórek danego organizmu, na skutek podziałów mitotycznych i zwiększaniu się ich rozmiarów albo tylko zwiększaniu się rozmiarów jak to ma miejsce u zwierząt eutelicznych albo zwiększeniu się masy macierzy pozakomórkowej (akrecja). Wzrost może odbywać się przez całe życie organizmu (typowe dla roślin ze względu na obecność merystemów; występuje u niektórych zwierząt np.: ryb) albo jedynie w pewnym okresie (np.: w młodości ssaków lub okresowo u zwierząt które linieją).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.033 sek.