• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Ulrich Beck

  Przeczytaj także...
  Ryzyko (ang. risk, fr. risque, niem. risiko,wł. rischio) – jest pojęciem wieloznacznym, trudnym do zdefiniowania. W różnych dziedzinach nauk jest ono różnie interpretowane, dlatego zdaniem niektórych autorów stworzenie jednej uniwersalnej definicji jest niemożliwe.Środowisko – ogół elementów nieożywionych i ożywionych, zarówno naturalnych, jak i powstałych w wyniku działalności człowieka, występujących na określonym obszarze oraz ich wzajemne powiązania, oddziaływania i zależności. Jest to pojęcie podrzędne w stosunku do przyrody, obejmującej również elementy ożywione.
  Naród – wspólnota o podłożu etnicznym, gospodarczym, politycznym, społecznym i kulturowym wytworzona w procesie dziejowym, przejawiająca się w świadomości swych członków. Chociaż naród wyróżnia się na tle innych zbiorowości, to jednak nie jest możliwe precyzyjne zdefiniowanie tego pojęcia. W socjologii nie ma jednej definicji tego pojęcia, istnieją też rozbieżności między stanowiskiem socjologów, antropologów i historyków.

  Ulrich Beck (ur. 15 maja 1944 w Słupsku, zm. 1 stycznia 2015 w Berlinie) – niemiecki socjolog.

  Życie[]

  Był profesorem monachijskiego uniwersytetu im. Ludwika Maksymiliana oraz London School of Economics and Political Science.

  Koncepcje i poglądy[]

  Zajmował się m.in. zagadnieniami związanymi z ryzykiem, środowiskiem oraz globalizacją. Na początku lat 80. stworzył koncepcję społeczeństwa ryzyka podatnego na katastrofy technologiczne oraz wywołane rozwojem przemysłu i techniki, np. globalne ocieplenie. Prognozował powrót do państw narodowych i konfliktów między narodami.

  The London School of Economics and Political Science lub London School of Economics, LSE – część University of London, jedna z najważniejszych szkół wyższych specjalizujących się w ekonomii i naukach społecznych, która miała prawdopodobnie większy wpływ na kształt współczesnego świata politycznego niż jakakolwiek inna instytucja uniwersytecka.Społeczeństwo ryzyka - określenie autorstwa niemieckiego socjologa Ulricha Becka na opisanie konsekwencji wynikających z rozwoju społeczeństwa przemysłowego, spowodowanych rozwojem cywilizacyjnym i technologii, których skutkami są nieodwracalne zmiany, nad którymi nie można zapanować. Skażenie środowiska, globalne ocieplenie spowodowane emisją dwutlenku węgla i metanu, zagrożenia zewnętrzne (na przykład susze) będą uzupełniane sytuacjami spowodowanymi przez działania człowieka.

  Ulrich Beck uchodził za najlepiej znanego współczesnego socjologa niemieckiego i należał do najczęściej cytowanych współczesnych przedstawicieli nauk społecznych [1]

  Wybrane publikacje[]

 • Risikogesellschaft – Auf dem Weg in eine andere Moderne (1986)
 • Riskante Freiheiten – Gesellschaftliche Individualisierungsprozesse in der Moderne (1994, redaktor wraz z Elisabeth Beck-Gernsheim)
 • Eigenes Leben – Ausflüge in die unbekannte Gesellschaft, in der wir leben (1995, współautorzy: W. Vossenkuhl i U. E. Ziegler)
 • Reflexive Modernisierung – Eine Debatte (1996, współautorzy: Anthony Giddens oraz Scott Lash)
 • Was ist Globalisierung? (1997)
 • World Risk Society (1999)
 • Cosmopolitan Vision (2006)
 • Weltrisikogesselschaft. Auf der Suche nach der verlorenen Sicherheit (2007)
 • Tłumaczenia prac na język polski[]

  Książki:

  Państwo narodowe – to państwo, którego prawie wszyscy mieszkańcy stanowią jeden naród i zdecydowana większość członków tego narodu zamieszkuje to właśnie państwo. Taka forma państwa wynika m.in. z postulowanego przez ONZ prawa narodów do samostanowienia zawartego w art. 1 Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Paktu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych.„Wprost” – polski tygodnik społeczno-polityczny wydawany przez Platformę Mediową Point Group. Ukazuje się w formie drukowanej w poniedziałki.
 • Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, Warszawa 2002 i 2004, Wyd. Scholar, s. 372, ISBN 83-7383-116-9 (Risikogesellschaft – Auf dem Weg in eine andere Moderne 1986)
 • (z Anthonym Giddensem i Scottem Lashem) Modernizacja refleksyjna. Polityka, tradycja i estetyka w porządku społecznym nowoczesności, tłum. Konieczny Jacek, Warszawa 2009, Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 288, ISBN 978-83-01-15825-5 (Reflexive Modernization. Politics, Tradition and Aesthetics in the Modern Social Order 1994)
 • Władza i przeciwwładza w epoce globalnej. Nowa ekonomia polityki światowej, Warszawa 2005, Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2005, s. 414, ISBN 83-7383-147-9 (Macht und Gegenmacht im globalen Zeitalter: neue weltpolitische Ökonomie 2002)
 • (z Edgarem Grande) Europa Kosmopolityczna. Społeczeństwo i polityka w drugiej nowoczesności, 2009, Wyd. Scholar, ISBN 978-83-7383-332-6 (Das kosmopolitische Europa. Gesellschaft und Politik in der Zweiten Moderne 2004)
 • Publikacje z tekstami:

  Biblioteka Kongresu Stanów Zjednoczonych (ang.: Library of Congress) – największa biblioteka świata. Gromadzi ponad 142 mln różnego rodzaju dokumentów, ponad 29 mln książek, 58 mln rękopisów, 4,8 mln map i atlasów, 12 mln fotografii, 6 mln mikrofilmów, 3,5 mln dokumentów muzycznych, 500.000 filmów; wszystko w ponad 460 językach. 7% zbiorów to dokumenty w językach słowiańskich, w tym największy w USA zbiór polskich książek. Całość zajmuje 856 km półek. Biblioteka dysponuje (w 3 budynkach) 22 czytelniami ogólnymi, 3 wydzielonymi czytelniami dla kongresmenów oraz biblioteką sztuki (John F. Kennedy Center). Zatrudnia 5 tysięcy pracowników. Wyposażona jest w system komputerowy o pojemności 13 mln rekordów oraz w 3000 terminali. Pełni funkcję biblioteki narodowej.Globalne ocieplenie – obserwowane od połowy XX wieku podwyższenie średniej temperatury atmosfery przy powierzchni ziemi i oceanów oraz przewidywane ocieplenie w przyszłości.
 • Jacek Żakowski (rozmówcy Ulrich Beck i inni) Koniec : rozmowy o tym, co się popsuło w nas, w Polsce, w Europie i na świecie, Warszawa 2006, Wydawnictwo Sic!
 • Przypisy

  1. Wprost, 03.05.2009, str. 38.

  Linki zewnętrzne[]

 • Zdjęcie Urlicha Becka (1)
 • Zdjęcie Urlicha Becka (2)
 • Strona domowa Ulricha Becka na Uniwersytecie Ludwiga Maximiliana w Monachium (jęz. niem.)
 • Globalizacja – ogół procesów prowadzących do coraz większej współzależności i integracji państw, społeczeństw, gospodarek i kultur, czego efektem jest tworzenie się "jednego świata", światowego społeczeństwa; zanikanie kategorii państwa narodowego; kurczenie się przestrzeni społecznej i wzrost tempa interakcji poprzez wykorzystanie technologii informacyjnych oraz wzrost znaczenia organizacji ponad- i międzynarodowych, w szczególności ponadnarodowych korporacji. Geneza tego procesu lokowana jest w epoce odkryć geograficznych, dokonywanych przez Europejczyków od XV wieku, a rozpatrywany w nauce jest on dopiero od lat 80. XX wieku, mimo, że kwestia tworzenia porządku ponadnarodowego podejmowana była już na początku wieku XIX. Globalizacja jako realne zjawisko przez część naukowców jest postrzegana sceptycznie. Jest ona również postrzegana jako zjawisko powodujące wzrost nowych, nieprzewidywalnych form ryzyka oraz wzrost nierówności społecznych w skali globu czy też w skali poszczególnych społeczeństw. Skutki tych procesów nie są do końca rozpoznane, mogą prowadzić zarówno do większej homogenizacji kultury, jak i do jej kreolizacji i zwiększenia różnorodności kulturowej.Biblioteka Narodowa Francji (fr. Bibliothèque nationale de France, BnF) – francuska biblioteka narodowa, znajdująca się w Paryżu. Przewidziana jest jako repozytorium dla wszystkich materiałów bibliotecznych, wydawanych we Francji. Obecnym dyrektorem Biblioteki jest Bruno Racine.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Uniwersytet Ludwika Maksymiliana w Monachium (niem. Ludwig-Maximilians-Universität München, LMU, Uniwersytet Monachijski) – niemiecki uniwersytet z siedzibą w Monachium. Nazwa uczelni pochodzi od jej założyciela Ludwika IX oraz od Maksymiliana I.
  LIBRIS (Library Information System, pol. System Informacyjny Bibliotek) szwedzki katalog rozproszony utrzymywany przez Narodową Bibliotekę Szwecji w Sztokholmie. Umożliwia wyszukiwanie 6,5 milionów tytułów.
  Kontrola autorytatywna – w terminologii bibliotekoznawczej określenie procedur zapewniających utrzymanie w sposób konsekwentny haseł (nazw, ujednoliconych tytułów, tytułów serii i haseł przedmiotowych) w katalogach bibliotecznych przez zastosowanie wykazu autorytatywnego zwanego kartoteką wzorcową.
  Gemeinsame Normdatei (GND) – kartoteka wzorcowa, stanowiąca element centralnego katalogu Niemieckiej Biblioteki Narodowej (DNB), utrzymywanego wspólnie przez niemieckie i austriackie sieci biblioteczne.
  Berlin – stolica, siedziba rządu Republiki Federalnej Niemiec. Największe miasto Niemiec, na prawach kraju związkowego. Zajmuje powierzchnię 890 km², zamieszkuje je blisko 3,5 mln osób. Jest największym po Londynie i Paryżu miastem w Unii Europejskiej.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.034 sek.