• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Ulica Szewska w Radomiu

  Przeczytaj także...
  Narodowy Instytut Dziedzictwa (NID) – narodowa instytucja kultury podległa Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Misją NID jest tworzenie podstaw dla zrównoważonej ochrony dziedzictwa poprzez gromadzenie i upowszechnianie wiedzy o zabytkach, wyznaczanie standardów ich ochrony i konserwacji oraz kształtowanie świadomości społecznej celem zachowania dziedzictwa kulturowego Polski dla przyszłych pokoleń. Instytut wydaje kwartalnik „Ochrona Zabytków”.Radom – miasto na prawach powiatu w centralno-wschodniej Polsce, w województwie mazowieckim, położone nad rzeką Mleczną.
  Droga gminna – zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 20 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115) jest to droga o znaczeniu lokalnym niezaliczona do innej kategorii, stanowiąca uzupełniającą sieć dróg służących miejscowym potrzebom, z wyłączeniem dróg wewnętrznych. Zaliczenie do kategorii dróg gminnych następuje w drodze uchwały rady gminy, po zasięgnięciu opinii właściwego terytorialnie zarządu powiatu. Zgodnie z ustawą prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 177, poz. 1729) organem zarządzającym ruchem na drogach gminnych jest starosta, a organem sprawującym nadzór nad zarządzaniem ruchem jest wojewoda, za wyjątkiem dróg położonych w granicach administracyjnych miast na prawach powiatu, gdzie zarządcą ruchu na wszystkich drogach publicznych, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych, jest prezydent miasta.
  .mw-parser-output .street-course__cell{background-size:20px;background-repeat:repeat-y}.mw-parser-output .street-course__cell--street{background-image:url("https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/83/Ikona_ulica.svg")}.mw-parser-output .street-course__cell--pedestrain{background-image:url("https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b0/Deptak.svg")}.mw-parser-output .street-course__cell--grass{background:#73d216}

  Ulica Szewska w Radomiu – ulica w Radomiu w dzielnicy Miasto Kazimierzowskie.

  Dom przy ul. Rwańskiej 3 / Szewskiej 6 w Radomiu – zabytkowy murowany dom z XIX wieku położony w Radomiu przy ul. Rwańskiej 3 oraz Szewskiej 6 w dzielnicy Miasto Kazimierzowskie. Rynek w Radomiu – główny plac dzielnicy Miasto Kazimierzowskie, do XIX w. stanowiący centrum średniowiecznego miasta lokacyjnego. Z Rynku wybiegają ulice Wolność (w kierunku północnym), Krakowska (w kierunku południowym), Szpitalna i Żytnia (w kierunku zachodnim) oraz Grodzka, Rwańska i Szewska (w kierunku wschodnim).

  Ulica Szewska biegnie od placu Kazimierza Wielkiego do Rynku. Zaliczana jest do kategorii dróg gminnych. Długość ulicy wynosi około 240 metrów.

  Najstarsza wzmianka o ul. Szewskiej pochodzi z 1554. Jednak układ przestrzenny Miasta Kazimierzowskiego został wytyczony już około 1350 w trakcie lokalizacji Nowego Radomia na polecenie Kazimierza Wielkiego. Można więc przypuszczać, że ulica istniała wcześniej niż wzmianka w lustracji z XVI wieku. W przeszłości ulicę zamieszkiwali szewcy, od czego pochodzi jej nazwa. Dawna forma nazwy ulicy brzmiała Szewcka.

  Plac Kazimierza Wielkiego (dawniej Plac Przedbramny) – stanowił zamknięcie traktu zwanego Przedmieściem Lubelskim (dziś ul. Żeromskiego). Uformowany w sąsiedztwie niezachowanej do dziś bramy lubelskiej w XVI w. u zbiegu traktu warszawskiego, kozienickiego i lubelskiego.Gminna ewidencja zabytków – ewidencja, której prowadzenie jest przewidziane przez Ustawę z dnia 17 września 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (DZ.U. Nr 162 z 2003 r., poz. 1568). Gminna ewidencja zabytków powinna być prowadzona przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w formie zbioru kart adresowych zabytków nieruchomych z terenu gminy. W gminnej ewidencji zabytków powinny być ujęte: zabytki nieruchome wpisane do rejestru, inne zabytki nieruchome znajdujące się w wojewódzkiej ewidencji zabytków oraz inne zabytki nieruchome wyznaczone przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w porozumieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków. Obiekty ujęte w gminnej ewidencji zabytków powinny zostać uwzględnione w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.

  Zabytki[ | edytuj kod]

  Rejestr zabytków

  W rejestrze zabytków Narodowego Instytutu Dziedzictwa znajdują się poniższe obiekty położone przy ulicy Szewskiej:

 • nr 6 (Rwańska 3) – dom
 • nr 17 (Reja 1) – dom, 1. poł. XIX w.
 • Gminna ewidencja zabytków

  Ponadto w Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Radomia ujęte są budynki:

 • nr 5 – dom murowany, ok. 1828
 • nr 8 – dom murowany, 1822
 • nr 10 – dom murowany, poł. XIX w.
 • nr 12 – dom murowany, 1822
 • nr 13 – dom murowany, 1. poł. XIX w.
 • nr 14 – dom murowany, 1. poł. XIX w.
 • nr 15 – dom murowany, 1. ćw. XIX w.
 • nr 17 – dom murowany, 1 ćw. XIX w. (1821)
 • nr 24 – budynek mieszkalny, XIX w.
 • Rekonstrukcja fragmentu murów na ulicy Szewskiej

  Kazimierz III Wielki (ur. 30 kwietnia 1310 w Kowalu, zm. 5 listopada 1370 w Krakowie) – najmłodszy syn Władysława I Łokietka i Jadwigi Bolesławówny, król Polski w latach 1333–1370, ostatni monarcha z dynastii Piastów na tronie polskim.Miasto Kazimierzowskie - dzielnica Radomia (zwana potocznie "Starówką"). Położone jest w obrębie dawnych, nieistniejących obecnie murów obronnych (ich pozostałości m.in. przy ul. Wałowej, na tyłach Muzeum Okręgowego). Miasto Kazimierzowskie zostało lokowane przez króla Kazimierza Wielkiego. W obrębie dzielnicy mieszczą się m. in. neogotycki ratusz, kolegium pijarów (muzeum okręgowe z bogatymi zbiorami), kościół farny, szereg zabytkowych kamienic na Rynku, ul. Rwańskiej, Grodzkiej, Reja.
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Gminny program opieki nad zabytkami dla gminy miasta Radomia na lata 2017–2020. Urząd Miejski w Radomiu. [dostęp 2019-10-18].
 • Mariola Krupa. Nazwy ulic i placów Radomia. „Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego”. t. 31, z. 1–4, s. 176–198, 1996. 
 • Studium historyczno-urbanistyczne śródmieścia Radomia. Radom: Miejska Pracownia Urbanistyczna Radom, 1998.




 • Reklama

  Czas generowania strony: 0.81 sek.