• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Ukraińska Ludowa Republika Rad

  Przeczytaj także...
  Jan Jacek Bruski (ur. 1969), polski historyk, doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie historii. Specjalność: historia powszechna XX w. Od r. 2000 adiunkt w Zakładzie Historii Najnowszej Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego.Rada Komisarzy Ludowych, Sownarkom ros. Сове́т наро́дных комисса́ров, СНК, Совнарко́м – nazwa tymczasowego rządu Rosji, następnie Rosyjskiej Federacyjnej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej (Rada Komisarzy Ludowych RFSRR).
  Wojna ukraińsko-radziecka 1917-1921 – wojna o niezależność Ukraińskiej Republiki Ludowej od Rosji Radzieckiej, marionetkowej Ukrainy Radzieckiej i sił Białej Rosji, tocząca się w kilku fazach od grudnia 1917 do końca listopada 1920.

  Ukraińska Ludowa Republika Rad, ukr. Українська Народна Республіка Рад - marionetkowe państwo, utworzone przez bolszewików na Ukrainie jesienią 1917.

  Ukraińską Ludową Republikę Rad utworzyła grupa działaczy bolszewickich, która nie pogodziła się z ogłoszeniem powstania Ukraińskiej Republiki Ludowej przez Ukraińską Centralną Radę w listopadzie 1917.

  Po porażce poniesionej na Wszechukraińskim Zjeździe Rad Delegatów Chłopskich, Żołnierskich i Robotniczych w Kijowie (17 grudnia 1917) i nieudanej próbie przejęcia siłą władzy w Kijowie, grupa ta zwołała na 25 grudnia 1917 alternatywny Wszechukraiński Zjazd Rad do Charkowa, gdzie delegaci bolszewiccy proklamowali powstanie Ukraińskiej Ludowej Republiki Rad i powołali jej Sekretariat Ludowy. Nazwa była świadomą kopią nazwy Ukraińskiej Republiki Ludowej (ukr. Українська Народна Республіка), a Sekretariat Ludowy kopią nazwy Sekretariatu Generalnego wyłonionego przez Ukraińską Centralną Radę w czerwcu 1917.

  Bolszewicy (ros. большевики) – określenie grupy członków Socjaldemokratycznej Partii Robotniczej Rosji, która na II Zjeździe tej partii w 1903 roku, uznała się za większościową frakcję w partii, a swoich przeciwników określiła mienszewikami.Armia Cesarstwa Niemieckiego (niem. Deutsche Armee (Kaiserreich), Kaiserliche Armee) – oficjalne określenie sił zbrojnych Cesarstwa Niemieckiego, pod rozkazami cesarza. Składała się z czterech kontyngentów: pruskiego, obejmującego także mniejsze kraje Rzeszy, bawarskiego, saskiego i wirtemberskiego. Formalnie, mimo przejścia pod dowództwo pruskie, królowie tych trzech krajów zachowali pewną kontrolę nad wojskiem. Dotyczyło to zwłaszcza Bawarii. Żołnierze składali przysięgę na wierność cesarzowi, ale bawarskich wojskowych ta przysięga obowiązywała jedynie w czasie wojny, gdyż w czasie pokoju zwierzchnictwo nad armią bawarską sprawował król bawarski. Ponadto, wojska bawarskie różniły się nieco umundurowaniem i istniały wyodrębnione korpusy bawarskie.

  "Rząd" Ukraińskiej Ludowej Republiki Rad, natychmiast "zaprosił" oddziały bolszewickie na swoje terytorium. W konsekwencji rosyjskie oddziały podporządkowane bolszewikom (od lutego 1918 - Armia Czerwona) natychmiast zaatakowały i okupowały przez styczeń i luty 1918 część terytorium Ukraińskiej Republiki Ludowej. W dniach 20 marca 1918 Ukraińską Ludową Republikę Rad zjednoczono z Doniecko-Krzyworoską Republiką Radziecką w jedno państwo ze stolicą w Charkowie, gdzie miał siedzibę Sekretariat Ludowy.

  Ukraińska Centralna Rada (ukr. Українська Центральна Рада) – paraparlamentarny organ państwowy, reprezentacja Ukrainy wyłoniona po rewolucji lutowej w Rosji. Po przewrocie bolszewickim suwerenny organ państwowy Ukraińskiej Republiki Ludowej.Preliminaria pokojowe (łac. praeliminaris - przygotowawczy) – tymczasowy układ, wstępna umowa między dwoma lub więcej wrogimi stronami, zazwyczaj państwami lub rządami, prowadzącymi wojnę. W umowie tej strony konfliktu zbrojnego lub wojny ustanawiają długotrwałe zawieszenie broni oraz przyrzekają (zobowiązują się) zawrzeć traktat pokojowy lub przywracają pokój, pozostawiając szczegółowe kwestie dotyczące pokoju do uregulowania w późniejszym terminie.

  Wraz z podpisaniem traktatu brzeskiego wojska niemieckie wraz z armią URL usunęły Armię Czerwoną z terytorium Ukrainy, w tym z terytoriów obejmowanych przez Ukraińską Ludową Republikę Rad, a Rada Komisarzy Ludowych Rosji Sowieckiej zawarła zawieszenie broni z Państwami Centralnymi, uznała niepodległość Hetmanatu, rozpoczęła z nim rozmowy o zawarciu pokoju i wytyczeniu granic i podpisała 12 czerwca 1918 preliminaryjny traktat pokojowy z Państwem Ukraińskim.

  Konferencja pokojowa Państwa Ukraińskiego i Rosji Radzieckiej w Kijowie w 1918 r., prowadzona w związku z zobowiązaniem bolszewickiej Rosji do zawarcia pokoju z Ukraińską Republiką Ludową, określonym w art. VI traktatu pokojowego, jaki 3 marca 1918 r. Rosja zawarła z państwami centralnymi.Ukraińska Republika Ludowa (ukr. Українська Народна Республіка) – jedno z dwóch państw ukraińskich (obok ZURL) powstałych w wyniku I wojny światowej.

  Przypisy

  1. "27 XII 1917 w Charkowie samozwańczy Zjazd Rad Delegatów proklamował utworzenie sowieckiej UNR. Przywłaszczenie przez bolszewików tej nazwy świadczy o natężeniu nastrojów niepodległościowych – sugerowali oni w ten sposób, że nie są przeciw odrębności państwowej. Rosja Sowiecka uznawała istnienie Republiki Ukraińskiej tylko w granicach potwierdzonych przez Rząd Tymczasowy, ale po utworzeniu samozwańczych władz w Charkowie zaakceptowała istnienie sowieckiej UNR w granicach proponowanych przez Ukraińską Radę Centralną." Robert Potocki: Idea restytucji Ukraińskiej Republiki Ludowej (1920–1939). Wydawnictwo: INSTYTUT EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ, Lublin 1999; s. 29, ISBN 83-85854-46-0. Por też: Jan Jacek Bruski Petlurowcy Kraków 2004, Wyd. Arcana, s. 37-40, ISBN 83-86225-03-3.

  Bibliografia[]

 • Jan Jacek Bruski Petlurowcy Kraków 2004 ,Wyd. Arcana , ISBN 83-86225-03-3
 • Robert Potocki Idea restytucji Ukraińskiej Republiki Ludowej (1920-1939) Wydawnictwo: INSTYTUT EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ , Lublin 1999 ; ISBN 83-85854-46-0
 • Kijów (ukr. Київ, Kyjiw, ros. Киев, Kijew) – stolica i największe miasto Ukrainy, nad rzeką Dniepr. Był miastem królewskim Rzeczypospolitej Obojga Narodów.Rosyjska Federacyjna Socjalistyczna Republika Radziecka, Federacja Rosyjska, RFSRR (ros. Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика, РСФСР) - największa powierzchniowo i ludnościowo z 15 republik dawnego Związku Radzieckiego.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Armia Czerwona, ros. Красная Армия, pełna nazwa Robotniczo-Chłopska Armia Czerwona (Рабоче-Крестьянская Красная Армия, RKKA), od 23 lutego 1946 roku Armia Radziecka (ros. Советская армия, stosowane również tłumaczenie Armia Sowiecka) – wojska lądowe Sił Zbrojnych ZSRR, istniejące do grudnia 1991 (przemianowane m.in. na Wojska Lądowe Republiki Białoruś, Wojska Lądowe Federacji Rosyjskiej oraz wojska lądowe każdej z pozostałych dawnych republik ZSRR).
  Państwo Ukraińskie (ukr. Українська Держава (nieoficjalnie - Hetmanat) – nazwa powstałego pod protektoratem niemieckim państwa ukraińskiego w okresie pomiędzy 29 kwietnia 1918 a 26 grudnia 1918, podczas rządów hetmana Pawło Skoropadskiego.
  Język ukraiński (ukr. українська мова, ukrajinśka mowa) – język należący do grupy języków wschodniosłowiańskich. Posługuje się nim ponad 47 mln ludzi, głównie na Ukrainie, gdzie ma status języka urzędowego. Używany jest również przez Ukraińców w Rosji, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Mołdawii, Polsce i na Białorusi. Współczesny alfabet ukraiński stanowi odmianę cyrylicy, a obecna ortografia ustalona została zasadniczo na początku XX wieku.
  Doniecko-Krzyworoska Republika Radziecka (ros. Донецко-Криворожская советская республика, ukr. Донецько-Криворізька Радянська Республіка) – krótko istniejąca republika radziecka.
  Rozejm (zawieszenie broni, w staropolszczyźnie armistycjum od łac. arma - broń i stitium - zaprzestanie) - pojęcie z zakresu prawa międzynarodowego, oznaczające czasowe lub bezterminowe wstrzymanie działań wojennych pomiędzy stronami walczącymi na wszystkich frontach. Najczęściej wiąże się z zaprzestaniem wrogich działań do czasu zawarcia traktatu pokojowego (chociaż nie zawsze, na przykład stan rozejmu pomiędzy Koreą Północną i Południową trwa od 1953 do dzisiaj).
  Charków (ukr. Харків, Charkiw; ros. Харьков Char´kow) – miasto w północno-wschodniej części Ukrainy, położone na południowym krańcu Wyżyny Środkoworosyjskiej. Jest drugim co do wielkości miastem Ukrainy.
  Traktat brzeski – traktat pokojowy podpisany w Brześciu 9 lutego 1918 między Cesarstwem Niemieckim i Austro-Węgrami (oraz ich sojusznikami Królestwem Bułgarii i Imperium Osmańskim (Turcją)), a Ukraińską Republiką Ludową.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.027 sek.