• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Układ współrzędnych 2000  Podstrony: [1] 2 [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Układ UTM (Universal Transverse Mercator) – układ utworzony na podstawie matematycznie jednoznacznego przyporządkowania punktów na elipsoidzie odniesienia GRS 80 odpowiednim punktom na płaszczyźnie według teorii odwzorowania poprzecznego Merkatora. Stosowany jest dla map topograficznych i planów opracowywanych na obszar zainteresowania NATO. Układ ten tworzy system meldunkowy dzieląc każdą z południkowych stref na czworoboki sferyczne, każdy o wysokości 8 szerokości geograficznej. Czworoboki te identyfikuje się poprzez kod cyfrowo-literowy np.34 U. Każdy z tych czworoboków dzieli się dalej na kwadraty o boku 100 km, oznaczane za pomocą kombinacji liter.Układ współrzędnych 1942 – układ współrzędnych płaskich prostokątnych. Układ historyczny, nienależący do państwowego systemu odniesień przestrzennych. Układ został wprowadzony do stosowania uchwałą Prezydium Rządu w 1953.
  Numeracja arkuszy[]

  Podstawą do określenia formatów i arkuszy mapy zasadniczej jest arkusz w skali 1:10000 terenu o wymiarach 5 km/8 km.

  Godło arkusza w skali 1:10000[]

  Godło to tworzy grupa trzech liczb rozdzielonych kropkami.

 • Pierwsza liczba (jednocyfrowa) oznacza numer 5, 6, 7 lub 8 pasa odwzorowania, wynikający z podzielenia wartości południka osiowego przez trzy, np. 15°/3 = 5.
 • Druga liczba (trzycyfrowa) określa numer rzędu i stanowi liczbę całkowitą ilorazu: (xi − 4920)/5, gdzie xi to współrzędna dowolnego punktu wyrażona w kilometrach od równika.
 • Trzecia liczba (dwucyfrowa) określa numer kolumny i stanowi liczbę całkowitą ilorazu: (yi − 332)/8, gdzie yi to współrzędna dowolnego punktu wyrażona w kilometrach bez początkowej cyfry oznaczającej numer pasa odwzorowawczego.
 • Godło arkuszy mapy w skalach: 1:5000, 1:2000, 1:1000 oraz 1:500[]

  Godło w tych skalach jest godłem arkusza 1:10000, uzupełnionym cechami wynikającymi z następującego podziału:

  Rozporządzenie – akt normatywny wydany na podstawie szczegółowego upoważnienia zawartego w ustawie i w celu jej wykonania. Rozporządzenie stanowi jedno ze źródeł prawa powszechnie obowiązującego, obok Konstytucji, ratyfikowanych umów międzynarodowych, ustaw oraz aktów prawa miejscowego.Odwzorowanie Gaussa-Krügera – odwzorowanie kartograficzne pasów południkowych na pobocznicę walca stycznego do południka środkowego (osiowego) każdego odwzorowywanego pasa. Jest to wiernokątne, walcowe, poprzeczne odwzorowanie elipsoidy, w którym każdy pas odwzorowuje się oddzielnie. Odwzorowanie to zostało zaprojektowane przez Carla Gaussa i pierwszy raz zastosowane w latach 1820–1830 przy pracach związanych z triangulacją Hanowerską. W roku 1912 Johann Krüger pogłębił teorię odwzorowania i przystosował wzory do praktycznych prac obliczeniowych.
 • arkusz 1:10000 dzieli się na cztery (4) arkusze 1:5000 – oznaczone cyframi od 1 do 4
 • arkusz 1:10000 dzieli się na dwadzieścia pięć (25) arkuszy 1:2000 – oznaczone liczbami od 01 do 25
 • arkusz 1:2000 dzieli się na cztery (4) arkusze 1:1000 – oznaczone cyframi od 1 do 4
 • arkusz 1:1000 dzieli się za cztery (4) arkusze 1:500 – oznaczone cyframi od 1 do 4
 • Przykładowe godła arkuszy w poszczególnych skalach:
 • 1:10000 – 7.132.33
 • 1:5000 – 7.132.33.2
 • 1:2000 – 7.132.33.19
 • 1:1000 – 7.132.33.19.2
 • 1:500 – 7.132.33.19.2.4
 • Kody ]

  Zobacz też[]

 • System odniesienia WGS 84
 • Układ współrzędnych 1992
 • Układ UTM
 • Układ współrzędnych – funkcja przypisująca każdemu punktowi danej przestrzeni (w szczególności przestrzeni dwuwymiarowej – płaszczyzny, powierzchni kuli itp.) skończony ciąg (krotkę) liczb rzeczywistych zwanych współrzędnymi punktu.Południk geograficzny – linia na powierzchni Ziemi o kształcie zbliżonym do półokręgu, która łączy oba bieguny, o długości ok. 20 tys. km, wyznaczająca kierunek północ-południe i przecinająca prostopadle równik. Południkiem miejscowym (danego punktu Ziemi) jest południk przechodzący przez dane miejsce. Żaden z południków nie jest szczególnie wyróżniony. Za południk początkowy (zerowy) przyjęto w 1884 roku południk przechodzący przez obserwatorium w Greenwich. Płaszczyzna południka 0° i 180° dzieli kulę ziemską na dwie półkule – wschodnią i zachodnią.


  Podstrony: [1] 2 [3] [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.
  Równik – część wspólna powierzchni ciała niebieskiego oraz płaszczyzny prostopadłej do osi obrotu i przechodzącej przez środek masy ciała.
  Państwowy system odniesień przestrzennych – system przyjętych i stosowanych w Polsce geodezyjnych układów współrzędnych płaskich prostokątnych (X,Y) oraz wysokości (H). System został wprowadzony rozporządzeniem z 8 sierpnia 2000 roku. Od roku 2012 elementy, parametry techniczne geodezyjnych układów odniesienia, układów wysokościowych i układów współrzędnych reguluje rozporządzenie Rady Ministrów z 15 października 2012 roku.
  Układ współrzędnych "1965" (Państwowy Układ Współrzędnych Geodezyjnych 1965) – układ współrzędnych płaskich prostokątnych w odwzorowaniu konforemnym (odwzorowanie quasi-stereograficzne), zwany układem "1965", stosowany do opracowań w skali 1:5000 i skalach większych (mapa zasadnicza).
  Układ współrzędnych 1992 (Państwowy Układ Współrzędnych Geodezyjnych 1992) – układ współrzędnych płaskich prostokątnych oparty na odwzorowaniu Gaussa-Krügera na elipsoidę GRS80 w jednej dziesięciostopniowej strefie.
  Mapa zasadnicza, nazywana również Podstawową Mapą Kraju – w Polsce, podstawowe opracowanie geodezyjno-kartograficzne, obejmujące swoim zasięgiem obszar całego kraju. Służy celom ewidencyjnym, gospodarczym, planistycznym i strategicznym. Na podstawie mapy zasadniczej wykonywane są inne opracowania kartograficzne, które służą do celów komercyjnych np. projektowych czy budowlanych.
  Mapa ewidencyjna – mapa wielkoskalowa, będąca kartograficznym raportem obrazującym dane ewidencyjne zawarte w informatycznym systemie komputerowym, stanowiąca wraz z rejestrem gruntów, rejestrem budynków, rejestrem lokali, kartoteką budynków oraz kartoteką lokali, ewidencję gruntów i budynków.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.014 sek.