• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Układ o Współpracy Patentowej

  Przeczytaj także...
  Umowa międzynarodowa jest obecnie najważniejszym instrumentem regulującym stosunki międzynarodowe i jednym z dwóch niekwestionowanych źródeł prawa międzynarodowego.Międzynarodowy Organ Poszukiwań - (ang. ISA - International Searching Authority) urząd patentowy wykonujący poszukiwania stanu techniki podczas procedury badawczej międzynarodowych zgłoszeń patentowych zgodnie z układem PCT.
  Światowa Organizacja Własności Intelektualnej (fr. Organisation Mondiale de la Propriété Intelectuelle, skrót OMPI ang. World Intellectual Property Organization, skrót WIPO) – jedna z 16 organizacji wyspecjalizowanych ONZ z siedzibą w Genewie. Zajmuje się koordynacją i tworzeniem regulacji dotyczących systemu ochrony własności intelektualnej, a także świadczeniem pomocy prawnej i technologicznej.

  Układ o Współpracy Patentowej (ang. Patent Cooperation Treaty – PCT) - konwencja międzynarodowa podpisana 19 czerwca 1970 w Waszyngtonie przez 18 państw założycielskich. Obecnie do układu należy 148 państw, przy czym stronami układu mogą być jedynie państwa, które ratyfikowały Konwencję Paryską. Polska ratyfikowała układ PCT 25 grudnia 1990.

  IPEA - (ang. International Preliminary Examination Authority, Międzynarodowy Organ ds. Badań Wstępnych), urząd patentowy prowadzący badania zdolności patentowej wynalazków podczas procedury badawczej międzynarodowych zgłoszeń patentowych zgodnie z układem PCT.Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej – centralny organ administracji rządowej utworzony 28 grudnia 1918, właściwy w sprawach z zakresu własności przemysłowej. Siedziba Urzędu Patentowego RP mieści się w al. Niepodległości 188/192 w Warszawie.

  Układ umożliwia uzyskiwanie patentów w państwach-stronach układu w uproszczonym systemie opartym na jednym zgłoszeniu patentowym (zgłoszenie międzynarodowe PCT).

  Historia zgłoszenia patentowego zgodnie z układem PCT (tzw. zgłoszenia międzynarodowego) dzieli się na dwie fazy: fazę międzynarodową, prowadzoną przez określone urzędy patentowe (między innymi: australijski, kanadyjski, chiński, europejski, japoński, rosyjski i amerykański), oraz fazy krajowe prowadzone oddzielnie we wszystkich krajach, w których uprawniony zamierza uzyskać patent. Podczas fazy międzynarodowej zgłoszenie jest najpierw przekazywane do Międzynarodowego Organu Poszukiwań (International Search Authority – ISA), który sporządza raport wskazujący na wynalazki zbliżone do wynalazku zgłaszanego, a następnie podlega badaniu przez Międzynarodowy Organ ds. Badań Wstępnych (International Preliminary Examination Authority – IPEA). Faza międzynarodowa kończy się zwykle po upływie 30 miesięcy od daty pierwszego zgłoszenia wynalazku, po czym należy rozpocząć oddzielne fazy krajowe w krajach wnioskowanej ochrony, bądź regionalne przed regionalnymi organizacjami patentowymi. Przykładem może tu być procedura EuroPCT, w której Europejski Urząd Patentowy działa najpierw w fazie międzynarodowej jako organ PCT, a następnie w fazie regionalnej jako urząd regionalny.

  Ponieważ uprawnionych do działania w charakterze ISA i IPEA jest jedynie kilka urzędów patentowych o wysokim standardzie pracy, zgłaszający może znacznie lepiej oszacować wartość rynkową wynalazku, a także swoje szanse na uzyskanie patentów. Korzystne jest także odłożenie zasadniczych wydatków dalszej procedury zgłoszeniowej w czasie, co pozwala na ich pokrycie przychodami uzyskanymi na przykład ze sprzedaży wynalazków.

  W Polsce ochronę przysługującą z mocy PCT można uzyskać za pośrednictwem Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej.

  Zobacz też[]

 • Światowa Organizacja Własności Intelektualnej (WIPO)
 • Linki zewnętrzne[]

 • Układ o Współpracy Patentowej na stronie WIPO
 • Układ o Współpracy Patentowej (Dz. U. z 1991 r. Nr 70, poz. 303) • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.032 sek.