• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Układ jednostek miar ciężarowy

  Przeczytaj także...
  Kilogramometr to jednostka pracy, energii i momentu siły w układzie MKS i MKSA. Oznaczana jest przez: kgfm (kilogramometr).Inert (z łac. inertia "bezwładność") zw. też "techniczną jednostką masy" (w skrócie: tjm), jednostka masy w układzie MkGS, obecnie wyszła z użycia.
  Energia gr. ενεργεια (energeia) – skalarna wielkość fizyczna charakteryzująca stan układu fizycznego (materii) jako jego zdolność do wykonania pracy.

  Układ jednostek miar ciężarowy (zwany także technicznym) dawny układ obecnie zastąpiony przez układ SI.

  Jednostki podstawowe: metr (m), kilogram-siła (kG), sekunda (s).

  W układzie tym jednostka masy jest jednostką pochodną, natomiast jednostka siły podstawową.

  Jednostką masy jest w tym układzie inert.

  Ciśnienie – wielkość skalarna określona jako wartość siły działającej prostopadle do powierzchni podzielona przez powierzchnię na jaką ona działa, co przedstawia zależność:Metr – jednostka podstawowa długości w układach: SI, MKS, MKSA, MTS, oznaczenie m. Metr został zdefiniowany 26 marca 1791 roku we Francji w celu ujednolicenia jednostek odległości. W myśl definicji zatwierdzonej przez XVII Generalną Konferencję Miar i Wag w 1983 jest to odległość, jaką pokonuje światło w próżni w czasie 1/299 792 458 s.

  1 inert = 1 kgf*s/m = 9,80665 kg

  Jednostką gęstości jest inert/m = 9,80665 kg/m, ciężaru właściwego 1 kG/m = 9,80665 N/m. Pozostałymi jednostkami są:

  Energii 1 kilogramometr = 9,80665 J.

  Mocy 1 kilogramometr/s = 9,80665 W i jego wielokrotność koń mechaniczny.

  Ciśnienia 1 kG/m = 9,80665 Pa i jego wielokrotność atmosfera techniczna = 98 066,5 Pa.

  Sekunda (łac. secunda – następna, najbliższa) – jednostka czasu, jednostka podstawowa większości układów jednostek miar np. SI, MKS, CGS – obecnie oznaczana s, niegdyś sek.Układ jednostek miar – uporządkowany, utworzony według określonych zasad, zbiór jednostek miar, za pomocą których można mierzyć wielkości fizyczne wchodzące w skład układu wielkości fizycznych, na którym jest on oparty.

  Inne układy jednostek miar:

 • SI
 • CGS
 • MKS
 • MKSA
 • MTS
 • Zapoznaj się również z: jednostka miary.

  Przypisy

  1. Jerzy Massalski, Michalina Massalska "Fizyka dla inżynierów" tom 1, Fizyka klasyczna, Warszawa 1971, s. 99
  2. Tamże, s. 94n
  3. Tamże, s. 147

  Linki zewnętrzne[]

  przelicz jednostki miar

  Układ jednostek miar CGS (Centymetr Gram Sekunda) nazywany bezwzględnym układem jednostek. Zastąpiony przez układ SI.Atmosfera techniczna (at) – pozaukładowa jednostka miary ciśnienia powszechnie używana w technice. Odpowiada ciśnieniu wywoływanemu siłą kilograma-siły rozkładającej się na jednym cm² lub naciskowi 10 metrów słupa wody.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Wat – jednostka mocy lub strumienia energii w układzie SI (jednostka pochodna układu SI), oznaczana symbolem W. Nazwa wat pochodzi od nazwiska brytyjskiego inżyniera i wynalazcy Jamesa Watta.
  Kilogram-siła – jednostka siły w ciężarowym układzie jednostek. Dla odróżnienia od kilograma masy zwany jest kilogramem-siłą i oznaczana symbolami kgf, kp i kG. Jest to siła, z jaką Ziemia przyciąga masę 1 kg w miejscu, w którym przyspieszenie ziemskie wynosi 9,80665 m/s. Jest to pozaukładowa jednostka miary.
  Moc – skalarna wielkość fizyczna określająca pracę wykonaną w jednostce czasu przez układ fizyczny. Z definicji, moc określa wzór:
  Metr sześcienny (symbol: m) – pochodna jednostka objętości w układzie SI. Jest to objętość jaką zajmuje sześcian o krawędzi długości jednego metra.
  Masa – jedna z podstawowych wielkości fizycznych określająca bezwładność (masa bezwładna) i oddziaływanie grawitacyjne (masa grawitacyjna) obiektów fizycznych. Jest wielkością skalarną. Potocznie rozumiana jako miara ilości materii obiektu fizycznego. W szczególnej teorii względności związana z ilością energii zawartej w obiekcie fizycznym. Najczęściej oznaczana literą m.
  Jednostka miary wielkości fizycznej lub umownej – określona miara danej wielkości służąca za miarę podstawową, czyli wzorzec do ilościowego wyrażania innych miar danej wielkości metodą porównania tych miar, za pomocą liczb. Wartość liczbową takiej miary wzorcowej przyjmuje się umownie (w danym układzie jednostek miar), jako równą jedności, stąd jej nazwa – jednostka miary. Konkretne wartości wielkości można przedstawiać zarówno wielokrotnościami, jak i ułamkami jednostek, a same wartości, o ile to możliwe, mogą być zarówno dodatnie, jak i ujemne.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.018 sek.