• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Ugrupowanie bojowe

  Przeczytaj także...
  Oddział zaporowy – element ugrupowania bojowego tworzony z wojsk inżynieryjnych wyposażony w środki do wykonywania różnego rodzaju zapór na przewidywanych kierunkach przeciwuderzeń (kontrataków) czołgów nieprzyjaciela, osłony skrzydeł i styków wojsk oraz umacniania opanowanych w toku operacji ważnych obiektów i rubieży.Walka elektroniczna, walka radioelektroniczna (WRE, ang. electronic warfare, EW) – rodzaj działań militarnych wobec przeciwnika, zmierzający do zakłócenia bądź uniemożliwienia działań przeciwnikowi bądź jego środkom technicznym, za pomocą własnych środków emisji elektromagnetycznej.
  Teren - każdy dowolnie określony fragment powierzchni lądowej. Termin spełniający taką samą funkcję jak akwen w odniesieniu do powierzchni wodnej.

  Ugrupowanie bojowe – jest to uszykowanie oraz rozmieszczenie sił i środków w terenie odpowiednio do celu (koncepcji) prowadzenia walki. W jego skład wchodzą elementy podstawowe i dodatkowe.

  Do elementów podstawowych zaliczamy:

 • pierwszy rzut,
 • odwód(odwody) ogólnowojskowy,
 • zgrupowanie (oddziałów, pododdziałów) artylerii,
 • oddział (pododdział) przeciwlotniczy,
 • elementy systemu rozpoznania, walki elektronicznej i działań psychologicznych,
 • odwód przeciwpancerny,
 • oddział zaporowy,
 • stanowiska dowodzenia,
 • odwody innych rodzajów wojsk (inżynieryjny, przeciwchemiczny),
 • oddziały, pododdziały i urządzenia logistyczne.
 • Dodatkowo mogą być tworzone:

  Obrona terytorialna - jest jednym z dwóch elementów często stosowanego podziału potencjału zbrojnego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej na siły obrony terytorialnej (OT), oraz siły operacyjne. Przy obecnie przyjętej nieagresywnej i defensywnej strategii, siły obrony terytorialnej przeważają nad siłami operacyjnymi. Podstawowym organem dowodzenia w obronie terytorialnej jest dowództwo okręgu wojskowego.Oddział zabezpieczenia ruchu – element ugrupowania wojsk inżynieryjnych doraźnie utworzony do urządzania i utrzymywania dróg z których korzystają wojska. Tworzy się go w oddziałach i związkach taktycznych na bazie pododdziałów inżynieryjno-drogowych lub saperskich, zazwyczaj wzmocnionych pododdziałami innych rodzajów wojsk (piechoty zmechanizowanej, czołgów) i wyposaża w niezbędny sprzęt oraz materiały do prowadzenia rozpoznania i wykonywania prac drogowych.
 • oddział wydzielony,
 • taktyczny desant powietrzny,
 • zgrupowanie (grupa) desantowo-szturmowe,
 • odwód przeciwdesantowy,
 • oddział ratunkowo-ewakuacyjny.
 • W specyficznych środowiskach walki oraz w zależności od sposobu i koncepcji rozegrania walki mogą być organizowane: oddziały obejścia, oddziały (grupy) szturmowe, oddziały zabezpieczenia ruchu. W skład ugrupowania bojowego wojsk włącza się oddziały, pododdziały wojsk obrony terytorialnej, straży granicznej oraz innych sił znajdujących się w pasie działań. Ugrupowanie powinno stwarzać jak najlepsze warunki do wykonania zadania bojowego, a zwłaszcza zapewnić efektywne użycie różnych środków walki w punkcie ciężkości, wykonanie swobodnego manewru oraz wykorzystanie w walce właściwości terenu. W konsekwencji powinno umożliwić osiągnięcie zakładanego celu walki.

  Siły i środki - stan osobowy (żołnierze) związków (operacyjnych, taktycznych), oddziałów i pododdziałów wszystkich rodzajów sił zbrojnych i wojsk wraz z uzbrojeniem, sprzętem technicznym i wyposażeniem.Odwód przeciwpancerny - zorganizowany z pododdziałów artylerii przeciwpancernej, przeciwpancernych pocisków kierowanych, dział pancernych element ugrupowania bojowego.

  Bibliografia[]

 • Marian Laprus [red.]: Leksykon wiedzy wojskowej. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1979, s. 464. ISBN 83-11-06229-3. • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Działania psychologiczne, operacje psychologiczne (ang. PSYOPS - Psychological Operations) to zespół planowych przedsięwzięć o charakterze psychologicznym, realizowanych w czasie pokoju, kryzysu i wojny, skierowanych do wrogich, przyjaznych lub neutralnych odbiorców, polegających na zdobywaniu i rozpowszechnianiu danych, w celu osiągnięcia celów politycznych i wojskowych poprzez oddziaływanie na postawy i zachowania żołnierzy oraz ludności cywilnej strony przeciwnej.
  Stanowisko dowodzenia - (ang. command post) miejsce rozmieszczenia jednostki lub pododdziału, w którym dowódca i jego sztab prowadzą swoją działalność. W czasie działań bojowych jednostki lub pododdziały są często rozmieszczone w kilku miejscach. Miejsce, w którym znajduje się dowódca jednostki lub pododdziału lub z którego prowadzi dowodzenie nazywane jest stanowiskiem dowodzenia.
  Odwód - wydzielone siły i środki pozostające w dyspozycji dowódcy nie zaangażowane początkowo w walce. Odwód tworzy się i zachowuje na wypadek konieczności wykonywania działań nieprzewidzianych, które mogą wyniknąć dopiero w toku działań bojowych bądź w celu użycia go w momencie działań rozstrzygających. Jest elementem ugrupowania bojowego.
  Oddział wydzielony - doraźnie zorganizowany oddział (pododdział) wojsk zmechanizowanych lub pancernych wzmocniony pododdziałami innych rodzajów wojsk, wyznaczony do wykonania zadania bojowego w znacznym oddaleniu od rejonu (obszaru, kierunku) działania sił głównych, ale na ich korzyść. W działaniach zaczepnych OW jest wysyłany przez związek taktyczny do przodu w celu zajęcia i utrzymania do czasu podejścia sił głównych ważnych obiektów, rubieży, przepraw, węzłów komunikacyjnych itp. W działaniach obronnych OW może mieć za zadanie opóźniać natarcie nieprzyjaciela w pasie przesłaniania.
  Walka - to główna kategoria działań taktycznych, rozumiana jako skupione w czasie i przestrzeni starcie dwóch przeciwstawnych stron w skali taktycznej.
  Ugrupowanie wojsk - celowe i zgodne z zamiarem przewidywanej lub prowadzonej walki, bitwy i operacji rozmieszczenie pododdziałów, oddziałów i związków taktycznych w ustalonych odstępach i odległościach, frontem w określonym kierunku, zapewniające optymalne wykorzystanie możliwości taktyczno - operacyjnych i bojowych oraz współdziałanie rodzajów wojsk i sił zbrojnych dla osiągnięcia zamierzonych celów i wykonania zadań przy minimalnych stratach własnych.
  Artyleria - to jeden z podstawowych rodzajów wojsk, na uzbrojenie którego wchodzą działa (armaty, haubice, moździerze) oraz wyrzutnie rakietowe, a w przeszłości także machiny miotające. Zadaniem artylerii jest zwalczanie celów naziemnych, powietrznych i nawodnych ogniem dział i pociskami rakietowymi. Wykonując swoje zadania, artyleria służy zwykle do wsparcia innych rodzajów wojsk lub działa samodzielnie. W skład artylerii wchodzi także sprzęt i służby umożliwiające skuteczne wykonywanie zadań ogniowych: systemy kierowania ogniem, systemy rozpoznania i wykrywania celów (w tym radary artyleryjskie), służby pomiarowe i inne.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.014 sek.