• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Uczelnie i placówki naukowe w Bydgoszczy  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]
  Przeczytaj także...
  Instytut Melioracji i Użytków Zielonych (IMUZ) – instytucja naukowa istniejąca w latach 1953–2009 jako zaplecze badawczo-rozwojowe Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Na bazie tej jednostki oraz Instytutu Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa utworzony został z dniem 1 stycznia 2010 Instytut Technologiczno-Przyrodniczy z siedzibą w Falentach.Królestwo Prus (niem. Königreich Preußen) – oficjalny tytuł państwa prusko-brandenburskiego po 1701, wraz z pozostałymi domenami dynastii Hohenzollernów w latach 1701-1918, od 1871 wchodzące w skład Cesarstwa Niemieckiego. Terytorium Królestwa Prus obejmowało dwie trzecie całego obszaru Cesarstwa Niemieckiego.
  Siedziba pierwszej uczelni - założonej w 1951 r. Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej
  Siedziba Wydziału Farmacji Collegium Medicum UMK
  Collegium Psychologicum UKW

  Uczelnie i placówki naukowe w Bydgoszczy

  Teologia (gr. θεος, theos, „Bóg”, + λογος, logos, „nauka”) – dyscyplina wiedzy posługująca się metodami filozoficznymi w wyjaśnianiu świata w jego relacji do Boga. Klasycznie uznawana za dziedzinę naukową, także w Polsce znajduje się na liście dziedzin naukowych, ustalonej przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów. Stanowi metodyczne studium prawd religijnych objawionych przez Boga, w myśl maksymy (łac.) fides quaerens intellectum – wiara szukająca zrozumienia. Współcześnie zasadność uznawania pytań o Boga za naukowe jest kwestionowana. Według części autorów teologia nie spełnia współczesnych wymagań stawianych nauce, chociażby poprzez brak weryfikowalności stawianych przez nią hipotez oraz oparcie na dogmatach jako punkcie wyjściowym swoich rozważań zamiast na metodzie naukowej, czy paradygmatach naukowych. Polemikę z tymi zarzutami przedstawił m.in. papież Benedykt XVI w Wykładzie ratyzbońskim.Nauki ekonomiczne – jedna z dziedzin naukowych w Polsce zgodnie z Uchwałą Centralnej Komisji do spraw Stopnii i Tytułów z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie określania dziedzin nauki i dziedzin sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (M.P. z 2003 r. Nr 40, poz. 586).

  Bydgoszcz jest liczącym się w kraju ośrodkiem naukowym. W 2009 r. znajdowało się tu 16 jednostek szkolnictwa wyższego (w tym dwa uniwersytety i część medyczna Uniwersytetu Mikołaja Kopernika), na których studiowało 45 tys. osób. Liczba ta sukcesywnie wzrasta; dla porównania w 2003 r. studiowało w Bydgoszczy 38,8 tys. studentów, a 2008 r. – 43,8 tys.. W tym czasie oferta bydgoskich szkół wyższych dotyczyła kilkudziesięciu kierunków studiów i kilkuset specjalności. Kadra naukowa szkół wyższych i jednostek badawczych sektora publicznego liczyła ponad 2 tys. nauczycieli akademickich, w tym 450 z tytułem profesora.

  Opera Nova – teatr operowy, pełniący również rolę teatru muzycznego, zlokalizowany w Bydgoszczy, założony w 1956 r., upaństwowiony w 1960 r. Jest jedną z 10 scen operowych w Polsce oraz jedynym tego typu teatrem na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Budynek Opery mieści również Regionalne Centrum Kongresowe, a od 2010 r. użycza także scenę kameralną Bydgoskiemu Teatrowi Lalek Buratino.Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu – państwowa szkoła wyższa z siedzibą w Poznaniu przy alei Niepodległości 10. Rektorat uczelni mieści się w monumentalnym gmachu, wzniesionym dla potrzeb szkoły w l. 1929-1932 według projektu Adama Ballenstaedta.

  W 2006 r. ok. 20% studentów w Bydgoszczy zgłębiało kierunki pedagogiczne, a po ok. 10% przypadało na kierunki społeczne i medyczne. Znacząca liczba studentów wybierała również kierunki: inżynieryjno-techniczne, humanistyczne, ekonomiczne i rolnicze. Co trzeci student w Bydgoszczy uczył się w uczelni niepublicznej, zaś połowa w trybie dziennym.

  Zoohigiena : 1) Zoohigiena to dział zootechniki, nauka o sposobach podwyższania i utrzymywania ekonomicznie uzasadnionej produkcji zwierząt gospodarskich i użytkowych, poprzez celowe ekofizjologiczne kształtowanie fizjologicznych, biotycznych i abiotycznych czynników środowiska i dążenie do zmniejszenia dyspozycji i ekspozycji zwierząt i ich populacji na czynniki o natężeniu pozaoptymalnym, których działanie stanowi opór środowiskowy dla produkcji.Patent – potocznie: dokument wydawany przez urzędy patentowe; właściwie: ograniczone w czasie prawa właściciela rozwiązania technicznego do wyłącznego korzystania z wynalazku bądź wynalazków będących przedmiotem patentu w celach zawodowych lub zarobkowych na terenie państwa, które decyzją administracyjną patentu udzieliło, pod warunkiem wniesienia opłat za co najmniej pierwszy okres ochrony od daty zgłoszenia.

  Według danych Narodowego Spisu Powszechnego GUS z 2002 r. ponad 50% bydgoszczan posiada wykształcenie co najmniej średnie, a ponad 14% legitymuje się wykształceniem wyższym. Z kolei w grupie wiekowej 25-34 lat wykształcenie średnie lub policealne posiadało 40% populacji, a wyższe – 26%.

  Według danych statystycznych GUS za 2004 rok, Bydgoszcz skupiała połowę studentów oraz ok. 60% nauczycieli akademickich w województwie kujawsko-pomorskim. Znajdują się tu jedyne w województwie publiczne uczelnie: medyczna, muzyczna i rolnicza oraz najstarsza i najbardziej utytułowana uczelnia techniczna. Do kierunków studiów niepowtarzalnych na innych uczelniach w regionie są np. psychologia (UKW), inżynieria biomedyczna (UTP), lotnictwo i kosmonautyka (WSŚ).

  Zakłady Chemiczne Zachem w Bydgoszczy – istniejące w latach 1948-2014 w Bydgoszczy zakłady branży wielkiej syntezy chemicznej.Uniwersytet Wrocławski (UWr) – jeden z osiemnastu państwowych uniwersytetów klasycznych w Polsce z siedzibą we Wrocławiu, kształcący na kierunkach humanistycznych i ścisłych. Powstał pierwotnie w 1702 roku jako Leopoldina, a 24 sierpnia 1945 roku został przekształcony na polską uczelnię akademicką. Uczelnia swoimi tradycjami odwołuje się do niemieckich uczelni wrocławskich oraz Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Jest jedną z najważniejszych i najstarszych uczelni we Wrocławiu, na której studiuje blisko 31,6 tysięcy studentów.

  Spis treści

 • 1 Historia szkolnictwa wyższego i nauki w Bydgoszczy
 • 1.1 Okres staropolski (1346-1772)
 • 1.2 Okres pruski (1772-1920)
 • 1.3 Okres międzywojenny (1939-1945)
 • 1.4 Okres powojenny (1945-1989)
 • 1.5 Okres III RP (po 1989)
 • 2 Uczelnie
 • 2.1 Uczelnie publiczne
 • 2.2 Uczelnie teologiczne
 • 2.3 Uczelnie niepubliczne
 • 3 Pozauczelniane jednostki naukowo-badawcze
 • 3.1 Tradycje
 • 3.2 Jednostki naukowo-badawcze w 2011 r.
 • 4 Towarzystwa naukowe
 • 5 Zobacz też
 • 6 Uwagi
 • 7 Przypisy
 • 8 Bibliografia
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu (WSB Toruń) – uczelnia niepubliczna utworzona 27 sierpnia 1998 roku, prowadząca kształcenie w Toruniu (od 1998 r.) oraz Bydgoszczy (od 2007 r.). Największa niepubliczna uczelnia w województwie pod względem liczby studentów.Lotnictwo – ogół zagadnień związanych z wszelkiego rodzaju statkami powietrznymi, pojazdami zdolnymi do samodzielnego lotu w powietrzu.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Jan Klein (ur. 1885 r. w Szwederowie koło Bydgoszczy, zm. 1940 r. w Sachsenhausen) – ksiądz katolicki, bibliotekarz, muzeolog, historyk.
  Bartłomiej z Bydgoszczy (ur. ok. 1480 r. w Bydgoszczy, zm. 1548 w Poznaniu) – bernardyn, leksykograf (przed wstąpieniem do klasztoru w 1500 r. nosił imię Stanisław), przez całe swe życie związany z Bydgoszczą.
  Akademia Królewska w Poznaniu (niem. Königliche Akademie zu Posen) – istniejąca w latach 1903-1919 pruska szkoła wyższa w Poznaniu.
  Zespół Naukowych Instytutów Rolniczych w Bydgoszczy – kompleks zabytkowych budynków administracji publicznej w Bydgoszczy, służący celom naukowym i dydaktycznym, położony w rejonie al. Ossolińskich. Jest to najstarsza placówka naukowa, powiązana ze szkolnictwem wyższym w Bydgoszczy, powstała jeszcze w pruskim okresie historii miasta.
  Polskie Towarzystwo Anatomiczne (PTA) – powstałe w 1923 roku stowarzyszenie naukowe zrzeszające osoby zajmujące się zawodowo naukami morfologicznymi.
  Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy – instytut badawczy podlegający Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi, od 2010 roku posiadający status Państwowego Instytutu Badawczego, z siedzibą w Radzikowie, woj. mazowieckie.
  Polskie Towarzystwo Chemiczne – stowarzyszenie naukowe skupiające osoby zawodowo lub tylko amatorsko związane z chemią. Celem Towarzystwa jest popieranie rozwoju nauk chemicznych i popularyzacja ich wśród społeczeństwa.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.233 sek.