• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Ubezpieczenie zdrowotne

  Przeczytaj także...
  Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) – państwowa jednostka organizacyjna działająca na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Fundusz wypełnia w polskim systemie opieki zdrowotnej funkcję płatnika: ze środków pochodzących z obowiązkowych składek ubezpieczenia zdrowotnego, NFZ finansuje świadczenia zdrowotne udzielane ubezpieczonym i refunduje leki.Składka ubezpieczeniowa – kwota pieniędzy, jaką ubezpieczający płaci firmie ubezpieczeniowej w zamian za udzieloną przez nią ochronę. Wysokość tej kwoty uzależniona jest od rodzaju ubezpieczenia, wartości sumy ubezpieczenia, długości jego trwania, a także od płci, wieku i aktualnego stanu zdrowia. Składkę można wpłacić w całości jednorazowo w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia lub rozłożyć ją na raty w cyklu rocznym, kwartalnym lub miesięcznym.
  Ubezpieczenie – umowny obowiązek świadczenia ubezpieczyciela na wypadek powstania zdarzeń w życiu, zdrowiu lub mieniu ubezpieczonego; wykonanie obowiązku ubezpieczyciel realizuje poprzez wypłatę odszkodowań lub świadczeń z funduszu tworzonego ze składek wnoszonych przez jednostki zagrożone tymi zdarzeniami.

  Ubezpieczenie zdrowotneubezpieczenie, w którym osobie ubezpieczonej przysługują świadczenia zdrowotne mające na celu zachowanie zdrowia, ochronę przed skutkami chorób oraz leczenie. Wyróżnia się obowiązkowe oraz dobrowolne (prywatne) ubezpieczenie zdrowotne.

  Zakład ubezpieczeń (towarzystwo ubezpieczeniowe, ubezpieczyciel) – przedsiębiorstwo prowadzące działalność gospodarczą za zezwoleniem w zakresie ubezpieczeń osobowych, majątkowych reasekuracji na podstawie umowy, które zobowiązuje się do świadczenia w razie wystąpienia skutków zdarzeń losowych.

  Ubezpieczenia zdrowotne w Polsce[]

  Obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne[]

  Obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne w Polsce wprowadzone zostało na mocy Ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym z dnia 6 lutego 1997 r. (Dz.U. 1997 nr 28 poz. 153) i jest systemem powszechnym obejmującym większość Polaków. Zgodnie z treścią art. 1a Ustawy ubezpieczenie zdrowotne oparte jest w szczególności na zasadach:

  1. solidarności społecznej,
  2. samorządności,
  3. samofinansowania,
  4. prawa wolnego wyboru świadczeniodawcy i kasy chorych,
  5. zapewnienia równego dostępu do świadczeń,
  6. działalności kas chorych nie dla zysku,
  7. gospodarności i celowości działania,
  8. gwarancji państwa.

  Osoby objęte powszechnym ubezpieczeniem, warunki i zakres świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych określone zostały w Ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 210, poz. 2135). Podmiotem odpowiedzialnym za powszechną opiekę zdrowotną w Polsce jest Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ).

  Prywatne ubezpieczenia zdrowotne[]

  Dobrowolne (prywatne) ubezpieczenie zdrowotne to dobrowolnie wykupione ubezpieczenie, w którym ubezpieczony w zamian za wnoszoną składkę ubezpieczeniową otrzymuje bezpłatny lub częściowo refundowany przez zakład ubezpieczeń dostęp do wybranych placówek i określonych usług medycznych w zależności od oferowanego zakresu ubezpieczenia. Wraz z rosnącą popularnością abonamentów medycznych w Polsce ubezpieczyciele rozwijają ofertę ubezpieczeń zdrowotnych w ramach współpracy z prywatnymi placówkami oferującymi usługi medyczne w ramach abonamentów. Według szacunków Polskiej Izby Ubezpieczeń z prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych korzystało w Polsce w 2013 roku około 750 tys. osób.

  Ubezpieczeń zdrowotnych prywatnych nie należy mylić z dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym w rozumieniu Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

  Przypisy

  1. M. Iwanicz-Drozdowska (red.), Ubezpieczenia. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne 2013.
  2. Wyborcza.biz, Krzysztof Aładowicz, 8.07.2013, [dostęp 2014-04-19].
  3. Zob. Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne, NFZ, [dostęp 2014-04-19].

  Bibliografia[]

 • Ustawa o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym z dnia 6 lutego 1997 r. (Dz.U. 1997 nr 28 poz. 153).
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 210, poz. 2135).
 • Linki zewnętrzne[]

 • Historia powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce, [dostęp 2016-04-17]
 • Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego
 • Opieka medyczna w USA > Ubezpieczenia prywatne, Medicare i Medicaid, Stanowy Program Ubezpieczenia Zdrowotnego Dzieci (SCHIP)
 • Kaiser Health News (KHN)
 • (window.RLQ=window.RLQ||).push(function(){mw.log.warn("Gadget \"edit-summary-warning\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"wikibugs\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"ReferenceTooltips\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"main-page\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");});  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.024 sek.