• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Ubezpieczenie - umowa  Podstrony: [1] [2] [3] 4
  Przeczytaj także...
  Świadomość ubezpieczeniowa – określona wiedza, kształtowana przez długi czas, oraz znajomość zasad funkcjonowania rynku ubezpieczeniowego, które mają bezpośredni wpływ na zachowania na tym rynku.Branża – gałąź gospodarki (handlu lub produkcji), która obejmuje usługi lub produkowane towary jednego rodzaju. Specjalizacja w danej dziedzinie usługi handlu lub produkcji.
  Bibliografia[ | edytuj kod]
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2020 r. poz. 1740)
 • Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1130)
 • Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Prawo i ubezpieczenia, blog poświęcony tematyce ubezpieczeń, [dostęp 2014-04-20].
 • Informacja o wynikach kontroli ochrony interesów klientów zakładów ubezpieczeń oraz członków funduszy emerytalnych, Najwyższa Izba Kontroli, 2011, [dostęp 2014-04-20].
 • Vademecum ubezpieczeń, Polska Izba Ubezpieczeń, [dostęp 2014-04-20].
 • Komisja Nadzoru Finansowego, KNF – centralny organ administracji państwowej sprawujący nadzór nad rynkiem finansowym w Polsce. Powołany na mocy ustawy z dnia 21 lipca 2006 o nadzorze nad rynkiem finansowym. Nadzór nad działalnością Komisji sprawuje Prezes Rady Ministrów.Ubezpieczenie zdrowotne – ubezpieczenie, w którym osobie ubezpieczonej przysługują świadczenia zdrowotne mające na celu zachowanie zdrowia, ochronę przed skutkami chorób oraz leczenie. Wyróżnia się obowiązkowe oraz dobrowolne (prywatne) ubezpieczenie zdrowotne.


  Podstrony: [1] [2] [3] 4  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Ubezpieczenia społeczne — ubezpieczenia, których głównym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego, w tym osobom w podeszłym wieku (emerytura), niezdolnym do pracy (renta), ofiarom wypadków oraz chorób. Wypłaty z tych ubezpieczeń mogą mieć charakter krótkoterminowy, długoterminowy lub dożywotni. Wraz z pomocą społeczną stanowią podstawowy instrument polityki socjalnej państwa.
  Ubezpieczenie na życie – rodzaj ubezpieczenia, które zapewnienia bezpieczeństwo finansowe członkom rodziny na wypadek śmierci osoby ubezpieczonej. Ubezpieczenie to można zawrzeć na określony czas lub dożywotnio. Najczęściej spotyka się ubezpieczenia na czas określony (tzw. terminowe), w przypadku których ochrona ubezpieczeniowa jest udzielona w ściśle określonym czasie, np. na 30 lat – od 28 do 58 roku życia.
  Jan Monkiewicz (ur. 13 sierpnia 1949 na Syberii) – polski ekonomista, dydaktyk, pracownik naukowy Politechniki Warszawskiej oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
  Gazeta Ubezpieczeniowa - ogólnopolski, specjalistyczny tygodnik, założony przez INFOR w styczniu 1999 r., poświęcony rynkowi ubezpieczeniowo-finansowemu. Od 1 stycznia 2004 r. wydawany jest przez Agencję Wydawniczo-Promocyjną OPOKA, firmę red. naczelnej dr Bożeny M. Dołęgowskiej-Wysockiej, właścicielki prawa do tytułu.
  Prawo Asekuracyjne – kwartalnik naukowy poruszający tematykę ubezpieczeń gospodarczych, systemu emerytalnego i związaną z tym problematykę z zakresu prawa cywilnego, handlowego, finansowego i administracyjnego w Polsce i krajach UE. Publikowane są komentarze do aktów normatywnych, przegląd orzecznictwa w zakresie ubezpieczeń, Pismo nie ma współczynnika wpływu Impact Factor (IF) i jest w części „B” wykazu czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (5 punktów za publikację). W latach 1994-1999 redaktorem naczelnym był Andrzej Wąsiewicz – cywilista i znawca prawa ubezpieczeniowego związany z Wydziałem Prawa i Administracji UAM. Od 1999 pismem kieruje Jerzy Łańcucki – pracownik naukowy Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
  Gwarancja ubezpieczeniowa jest jedną z czynności ubezpieczeniowych. Stanowi pisemne zobowiązanie zakładu ubezpieczeń (gwaranta) do wypłaty na rzecz beneficjenta gwarancji (gwarantariusza) określonej sumy pieniężnej, na wypadek wystąpienia określonego w umowie gwarancyjnej zdarzenia losowego.
  Prawo ubezpieczeń gospodarczych (w skrócie P.u.g.) – to zespół norm prawnych regulujących stosunki społeczne i zobowiązaniowe powstałe między oznaczonymi umową ubezpieczenia podmiotami. Podmiotami tych norm są z jednej strony – zawsze zakład ubezpieczeń, z drugiej – ubezpieczający, ubezpieczony, uposażony, uprawniony z umowy, zobowiązany do wyrównania szkody itp., więc każdy podmiot, którego interes prawny lub majątkowy wiąze się z umową ubezpieczenia.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.015 sek.