• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Ubezpieczenie - umowa  Podstrony: [1] 2 [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Świadomość ubezpieczeniowa – określona wiedza, kształtowana przez długi czas, oraz znajomość zasad funkcjonowania rynku ubezpieczeniowego, które mają bezpośredni wpływ na zachowania na tym rynku.Branża – gałąź gospodarki (handlu lub produkcji), która obejmuje usługi lub produkowane towary jednego rodzaju. Specjalizacja w danej dziedzinie usługi handlu lub produkcji.
  Podział ubezpieczeń[ | edytuj kod]

  Podstawowy podział ubezpieczeń dotyczy wyodrębnienia dwóch systemów:

 • ubezpieczeń społecznych (regulowane przez normy prawa publicznego),
 • ubezpieczeń gospodarczych (regulowane przez normy prawa prywatnego).
 • Ubezpieczenia można także podzielić według czterech kryteriów:

 • podmiot ubezpieczenia – np. ubezpieczenia detaliczne, korporacyjne,
 • przedmiot ubezpieczenia – ubezpieczenia osobowe (związane z ryzykiem osobowym, tj. choroba, inwalidztwo, śmierć, starość) i majątkowe (związane z ryzykiem majątkowym tj. zagrożeniem dotyczącym mienia, interesu majątkowego, odpowiedzialności cywilnej),
 • długość stosunku ubezpieczenia – ubezpieczenia krótko- i długoterminowe,
 • stopień swobody w zakresie nawiązywania stosunku ubezpieczeń – ubezpieczenia obowiązkowe (tj. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników, ubezpieczenie budynków rolniczych) i dobrowolne.
 • Według załącznika do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1130) wyróżnia się następujący podział ryzyka na działy, grupy i rodzaje ubezpieczeń:

  Komisja Nadzoru Finansowego, KNF – centralny organ administracji państwowej sprawujący nadzór nad rynkiem finansowym w Polsce. Powołany na mocy ustawy z dnia 21 lipca 2006 o nadzorze nad rynkiem finansowym. Nadzór nad działalnością Komisji sprawuje Prezes Rady Ministrów.Ubezpieczenie zdrowotne – ubezpieczenie, w którym osobie ubezpieczonej przysługują świadczenia zdrowotne mające na celu zachowanie zdrowia, ochronę przed skutkami chorób oraz leczenie. Wyróżnia się obowiązkowe oraz dobrowolne (prywatne) ubezpieczenie zdrowotne.
 • dział I – ubezpieczenia na życie,
 • dział II – pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe.
 • W ramach ubezpieczeń na życie wyróżnia się pięć grup:

 • grupa 1 – ubezpieczenia na życie (np. terminowe, na życie i dożycie, na całe życie),
 • grupa 2 – ubezpieczenia posagowe, zaopatrzenia dzieci,
 • grupa 3 – ubezpieczenia związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym,
 • grupa 4 – ubezpieczenia rentowe,
 • grupa 5 – ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe będące uzupełnieniem wcześniej wymienionych grup.
 • W ramach pozostałych ubezpieczeń osobowych i majątkowych wyróżnia się m.in.:

  Ubezpieczenia społeczne — ubezpieczenia, których głównym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego, w tym osobom w podeszłym wieku (emerytura), niezdolnym do pracy (renta), ofiarom wypadków oraz chorób. Wypłaty z tych ubezpieczeń mogą mieć charakter krótkoterminowy, długoterminowy lub dożywotni. Wraz z pomocą społeczną stanowią podstawowy instrument polityki socjalnej państwa.Ubezpieczenie na życie – rodzaj ubezpieczenia, które zapewnienia bezpieczeństwo finansowe członkom rodziny na wypadek śmierci osoby ubezpieczonej. Ubezpieczenie to można zawrzeć na określony czas lub dożywotnio. Najczęściej spotyka się ubezpieczenia na czas określony (tzw. terminowe), w przypadku których ochrona ubezpieczeniowa jest udzielona w ściśle określonym czasie, np. na 30 lat – od 28 do 58 roku życia.
 • grupa 1 – ubezpieczenia wypadku, w tym wypadku przy pracy i choroby zawodowej,
 • grupa 2 – ubezpieczenia choroby,
 • grupa 3 – ubezpieczenia casco pojazdów lądowych, z wyjątkiem pojazdów szynowych,
 • grupa 4 – ubezpieczenia casco pojazdów szynowych,
 • grupa 5 – ubezpieczenia casco statków powietrznych,
 • grupa 6 – ubezpieczenia żeglugi morskiej i śródlądowej oraz casco statków żeglugi morskiej i śródlądowej,
 • grupa 7 – ubezpieczenia przedmiotów w transporcie,
 • grupa 8 – ubezpieczenia szkód spowodowanych żywiołami,
 • grupa 9 – ubezpieczenia pozostałych szkód rzeczowych nie ujętych w grupach 3, 4, 5, 6 lub 7 wywołanych przez grad lub mróz oraz inne przyczyny nieujęte w grupie 8,
 • grupa 10 – ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wszelkiego rodzaju, wynikające z posiadania i użytkowania pojazdów lądowych z napędem własnym łącznie z ubezpieczeniami odpowiedzialności przewoźnika,
 • grupa 11 – ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wszelkiego rodzaju, wynikające z posiadania i użytkowania statków powietrznych łącznie z ubezpieczeniami odpowiedzialności przewoźnika,
 • grupa 12 – ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za żeglugę morską śródlądową wynikającej z posiadania i użytkowania statków żeglugi śródlądowej i statków morskich, łącznie z ubezpieczeniami odpowiedzialności przewoźnika,
 • grupa 13 – ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nieujęte w grupach 10-12,
 • grupa 14 – ubezpieczenia kredytu,
 • grupa 15 – gwarancje ubezpieczeniowe,
 • grupa 16 – ubezpieczenia ryzyk finansowych,
 • grupa 17 – ubezpieczenia ochrony prawnej,
 • grupa 18 – ubezpieczenia świadczenia pomocy.
 • Identyczny podział przewidywała ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1206, z późn. zm.).

  Jan Monkiewicz (ur. 13 sierpnia 1949 na Syberii) – polski ekonomista, dydaktyk, pracownik naukowy Politechniki Warszawskiej oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.Gazeta Ubezpieczeniowa - ogólnopolski, specjalistyczny tygodnik, założony przez INFOR w styczniu 1999 r., poświęcony rynkowi ubezpieczeniowo-finansowemu. Od 1 stycznia 2004 r. wydawany jest przez Agencję Wydawniczo-Promocyjną OPOKA, firmę red. naczelnej dr Bożeny M. Dołęgowskiej-Wysockiej, właścicielki prawa do tytułu.

  Jeszcze wcześniejszy akt prawny, ustawa z 28 lipca 1990 roku o działalności ubezpieczeniowej, wprowadzała również podział ubezpieczeń (gospodarczych) na:

 • dobrowolne, np. ubezpieczenia mieszkań, ubezpieczenia komunikacyjne AC, ubezpieczenia na życie itp.
 • obowiązkowe, np. ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych (zwane powszechnie OC komunikacyjnym), ubezpieczenie OC rolników, ubezpieczenie budynków rolniczych, ubezpieczenia OC grup zawodowych.
 • Jest to podział, który jest istotny dla konsumentów finansowych ze względu na występujący obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia w określonych przypadkach.

  Prawo Asekuracyjne – kwartalnik naukowy poruszający tematykę ubezpieczeń gospodarczych, systemu emerytalnego i związaną z tym problematykę z zakresu prawa cywilnego, handlowego, finansowego i administracyjnego w Polsce i krajach UE. Publikowane są komentarze do aktów normatywnych, przegląd orzecznictwa w zakresie ubezpieczeń, Pismo nie ma współczynnika wpływu Impact Factor (IF) i jest w części „B” wykazu czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (5 punktów za publikację). W latach 1994-1999 redaktorem naczelnym był Andrzej Wąsiewicz – cywilista i znawca prawa ubezpieczeniowego związany z Wydziałem Prawa i Administracji UAM. Od 1999 pismem kieruje Jerzy Łańcucki – pracownik naukowy Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.Gwarancja ubezpieczeniowa jest jedną z czynności ubezpieczeniowych. Stanowi pisemne zobowiązanie zakładu ubezpieczeń (gwaranta) do wypłaty na rzecz beneficjenta gwarancji (gwarantariusza) określonej sumy pieniężnej, na wypadek wystąpienia określonego w umowie gwarancyjnej zdarzenia losowego.

  Ubezpieczyciele nie mogą wykonywać jednocześnie działalności w I i II dziale ubezpieczeń (stąd „pary” spółek życiowych i majątkowych). Zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej wydawane jest w zakresie jednej lub więcej grup ubezpieczeń. Jeżeli ubezpieczyciel zaprzestał wykonywania działalności ubezpieczeniowej lub zawierania umów ubezpieczenia w jakiejś grupie ubezpieczeń, na którą posiada zezwolenie, zobowiązany jest o tym powiadomić organ nadzoru.

  Prawo ubezpieczeń gospodarczych (w skrócie P.u.g.) – to zespół norm prawnych regulujących stosunki społeczne i zobowiązaniowe powstałe między oznaczonymi umową ubezpieczenia podmiotami. Podmiotami tych norm są z jednej strony – zawsze zakład ubezpieczeń, z drugiej – ubezpieczający, ubezpieczony, uposażony, uprawniony z umowy, zobowiązany do wyrównania szkody itp., więc każdy podmiot, którego interes prawny lub majątkowy wiąze się z umową ubezpieczenia.Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) – rodzaj ubezpieczenia majątkowego. Na mocy umowy ubezpieczenia OC zakład ubezpieczeń przejmuje na siebie ekonomiczne skutki wyrządzonych osobom trzecim szkód, pod warunkiem że ubezpieczony jest zobowiązany do ich naprawienia na podstawie odpowiedzialności deliktowej (za czyny niedozwolone - art. 415 KC) lub kontraktowej (za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy - art. 471 KC), w tym szkód wyrządzonych przez osoby, za które ubezpieczony ponosi odpowiedzialność przewidzianą przepisami prawa cywilnego. Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej można podzielić na obowiązkowe i dobrowolne. Ograniczenie obligatoryjnej odpowiedzialności ubezpieczyciela stanowi tzw. suma gwarancyjna. W określonych prawem przypadkach towarzystwo ubezpieczeniowe może dochodzić od ubezpieczającego zwrotu wypłaconego osobie trzeciej odszkodowania (tzw. regres ubezpieczeniowy nietypowy).

  Polska prasa ubezpieczeniowa[ | edytuj kod]

 • Dziennik Ubezpieczeniowy
 • Miesięcznik Ubezpieczeniowy
 • Gazeta Ubezpieczeniowa
 • Wiadomości Ubezpieczeniowe
 • Prawo Asekuracyjne


 • Podstrony: [1] 2 [3] [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Ubezpieczenie direct (ang. dosł. bezpośrednio) – możliwość zakupu ubezpieczenia przez internet lub telefon. Zaletą zawierania umów ubezpieczeniowych tą drogą jest: niska składka ubezpieczeniowa, szybkość zawierania umowy oraz wygoda, ponieważ zawarcie umowy następuje bez konieczności kontaktu z agentem ubezpieczeniowym i wychodzenia z domu.
  Biblioteka Narodowa Izraela (hebr. הספרייה הלאומית; dawniej: Żydowska Biblioteka Narodowa i Uniwersytecka, hebr. בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי) – izraelska biblioteka narodowa w Jerozolimie.
  Ubezpieczenia majątkowe to wyodrębniony w systemie prawnym dział ubezpieczeń gospodarczych, które mogą dotyczyć wyłącznie:
  Wiadomości Ubezpieczeniowe - dwumiesięcznik adresowany głównie do środowiska ubezpieczeniowego ale również do przedstawicieli innych zawodów związanych z rynkiem finansowym. Pismo wydawane jest od roku 1947.
  Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców.
  Kodeks cywilny (skrót k.c. lub w języku prawniczym kc) – usystematyzowany według określonych reguł (nawiązujących do systematyki pandektowej) zbiór przepisów prawnych z zakresu prawa cywilnego obejmujący przynajmniej podstawowy zestaw instytucji z tej dziedziny.
  Dziennik Ubezpieczeniowy - wydawany elektronicznie (w formie wiadomości e-mail) dziennik o tematyce ubezpieczeniowej. Dostarcza codziennych informacji ubezpieczycielom, brokerom i agentom ubezpieczeniowym oraz innym osobom związanym z branżą ubezpieczeniową. Omawia bieżące problemy prawne i techniczne związane z ubezpieczeniami. Jest głównym medium środowiskowej dyskusji.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.018 sek.