• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • UNCTAD

  Przeczytaj także...
  Międzynarodowa organizacja rządowa (organizacja rządowa, ang. International Governments Organizatons – IGOs, governmental organization – GO) – związek przynajmniej trzech państw powoływany umową międzynarodową w celu realizacji celów statutowych. Podstawy prawne ich funkcjonowania stanowi prawo międzynarodowe.Handel zagraniczny to odpłatna wymiana towarów lub usług z partnerami posiadającymi stałą siedzibę poza granicą celną państwa.
  Kenia (Kenya, Republika Kenii, ang. Republic of Kenya, sua. Jamhuri ya Kenya) – państwo we wschodniej Afryce nad Oceanem Indyjskim. Państwo graniczy od północy z Somalią, Etiopią i Sudanem Południowym, od zachodu z Ugandą, a od południa z Tanzanią. Stolicą Kenii jest Nairobi.

  Konferencja Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju (UNCTAD, ang. United Nations Conference on Trade and Development) – organ pomocniczy Organizacji Narodów Zjednoczonych utworzony w 1964 roku w Genewie.

  Ma za zadanie wspieranie rozwoju gospodarczego (zwłaszcza państw rozwijających się), handlu międzynarodowego i światowych inwestycji. W okresie między sesjami organem wykonawczym jest Rada do spraw Handlu i Rozwoju (ang. Trade and Development Board, TDB).

  Obecnie członkami UNCTAD są 194 państwa, w tym Polska.

  International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji. Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców.

  Od 1 września 2013 sekretarzem generalnym UNCTAD jest dr Mukhisa Kituyi z Kenii.

  Funkcje[ | edytuj kod]

 • promocja handlu międzynarodowego w celu przyspieszenia rozwoju gospodarczego;
 • formułowanie zasad i polityk związanych z handlem międzynarodowym i rozwojem gospodarczym oraz przedstawianie propozycji wprowadzenia ich w życie;
 • dokonywanie przeglądu i ułatwianie koordynacji działań w dziedzinie handlu i rozwoju gospodarczego między organami i instytucjami ONZ;
 • inicjowanie przyjęcia traktatów wielostronnych dotyczących handlu międzynarodowego;
 • centrum harmonizacji polityk handlowych i rozwojowych.
 • Organy[ | edytuj kod]

 • Konferencja – obraduje co 4 lata; złożona z członków Zgromadzenia Ogólnego (194 członków), ocena problemów bieżących; wybór opcji i polityki handlowej czy ustrojowej; organ polityczny;
 • Rada Handlu i Rozwoju – zbiera się co 2 lata (55 członków) na sesjach zwyczajnych i wykonawczych; odpowiedzialna za wykonywanie ustaleń Konferencji; działa za pomocą komisji: handlu towarami, usługami i surowcami; ds. inwestycji, technologii i problematyki finansowej; ds. przedsiębiorczości, ułatwień biznesowych i rozwoju;
 • Sekretariat – na czele z sekretarzem generalnym; zapewnia funkcjonowanie Konferencji; prowadzi działalność analityczną; posiada 4 wydziały: ds. globalizacji i strategii rozwojowych, ds. towarów, usług i surowców, ds. inwestycji, technologii i rozwoju przedsiębiorczości, ds. usług infrastrukturalnych oraz rozwoju i efektywności handlu.
 • Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Konferencja Narodów Zjednoczonych do spraw Handlu i Rozwoju. UNCTAD, stałe przedstawicielstwo RP przy Biurze ONZ w Genewie. [dostęp 2011-11-19].
 • Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • UNCTAD – oficjalna strona (ang.). [dostęp 2011-11-19].
 • Organizacja Narodów Zjednoczonych (ang. United Nations, UN, fr. Organisation des Nations Unies, hiszp. Organización de las Naciones Unidas, ros. Организация Объединенных Наций Organizacyja Objedinionnych Nacyj, arab. الأمم المتحدة al-Umam al-Muttahida, chiń. 联合国 Liánhéguó), ONZ – uniwersalna (z wyjątkiem narodów niereprezentowanych) organizacja międzynarodowa, z siedzibą w Nowym Jorku, powstała 24 października 1945 r. w wyniku wejścia w życie Karty Narodów Zjednoczonych. ONZ jest następczynią Ligi Narodów.WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie.
  Biblioteka Narodowa Francji (fr. Bibliothèque nationale de France, BnF) – francuska biblioteka narodowa, znajdująca się w Paryżu. Przewidziana jest jako repozytorium dla wszystkich materiałów bibliotecznych, wydawanych we Francji. Obecnym dyrektorem Biblioteki jest Bruno Racine.
  Bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ) (ang. foreign direct investment - FDI) według definicji UNCTAD, IMF i OECD są kategorią międzynarodowych inwestycji, dokonywanych przez rezydenta jednego kraju (nazywanym „inwestorem bezpośrednim” lub „firmą matką”) z zamiarem sprawowania długotrwałej kontroli w przedsiębiorstwie innego kraju (nazywanym „przedsiębiorstwem bezpośredniej inwestycji” lub „firmą-córką”). Przez „długotrwałą kontrolę” rozumie się tutaj istnienie długoterminowych relacji pomiędzy inwestorem bezpośrednim i przedsiębiorstwem bezpośredniej inwestycji oraz istotny poziom oddziaływania, który daje inwestorowi bezpośredniemu efektywny głos w zarządzaniu przedsiębiorstwem bezpośredniej inwestycji. Aby inwestycję uznać za BIZ, minimalny próg zaangażowania kapitałowego inwestora bezpośredniego w przedsiębiorstwie bezpośredniej inwestycji ustalono na poziomie 10%.
  Zgromadzenie Ogólne (ZO) – jeden z sześciu organów głównych ONZ, powołany na mocy Karty Narodów Zjednoczonych. Ma swoją siedzibę w Nowym Jorku w USA.
  SUDOC (fr. Système Universitaire de Documentation, pol. Uniwersytecki System Dokumentacji) – centralny katalog informacji bibliograficznej francuskiego szkolnictwa wyższego.
  Genewa (niem. Genf, fr. Genève, wł. Ginevra, romansz Genevra) – miasto w Szwajcarii, drugie pod względem liczby mieszkańców.
  Rozwój gospodarczy – długofalowy proces przemian dokonujących się w gospodarce. Obejmuje zarówno zmiany ilościowe, dotyczące wzrostu produkcji, zatrudnienia, inwestycji, rozmiarów funkcjonującego kapitału, dochodów, spożycia (konsumpcji) i innych wielkości ekonomicznych charakteryzujących gospodarkę od strony ilościowej (wzrost gospodarczy), jak również towarzyszące im zmiany o charakterze jakościowym (zmiany organizacji społeczeństwa).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.016 sek.