• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • UMCS  Podstrony: [1] [2] 3 [4] [5]
  Przeczytaj także...
  Zdzisław Cackowski (ur. 1 stycznia 1930 w Warząchewce Królewskiej koło Włocławka, zm. 21 czerwca 2016) – polski filozof, w latach 1987–1990 rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.Filologia polska, in. polonistyka – filologia, której przedmiotem jest język polski, literatura polska i kultura polska.
  Wydziały[ | edytuj kod]

  Ogółem liczba studentów w roku akademickim 2012/2013 wynosiła 26 661 (18 811 w trybie stacjonarnym, 4 829 w trybie niestacjonarnym, 2221 na studiach podyplomowych oraz 800 doktorantów). W roku akademickim 2016/2017 liczba studentów przekroczyła 21 000; przyjętych zostało 9000 nowych studentów, ponadto studia rozpoczęło 670 cudzoziemców z 13 krajów.

  Grzegorz Leopold Seidler (ur. 18 września 1913 w Stanisławowie, zm. 28 grudnia 2004) – prawnik i historyk idei, profesor i rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, członek Trybunału Stanu, poseł na Sejm PRL IX kadencji.Bałkanistyka – dziedzina wiedzy obejmująca badanie kultury i historii państw Półwyspu Bałkańskiego, nawiązująca do istniejących w krajach Europy Zachodniej - Balkan Studies. W Polsce studia bałkanistyczne pojawiły się w latach 90. XX w. W Toruniu i Warszawie funkcjonują jako studia filologiczne, w Krakowie jako licencjackie studia kulturoznawcze (pod nazwą: Dzieje i kultura Bałkanów). Odrębne specjalności bałkanistyczne istnieją także w Poznaniu i Szczecinie w ramach studiów historycznych. W Instytucie Historii UAM istnieje osobna struktura – Zakład Bałkanistyki, nadzorująca funkcjonowanie specjalności. Wkrótce ma zostać uruchomiona specjalność bałkanistyczna na gnieźnieńskim Collegium Europaeum Gnesnense, w ramach studiów z komunikacji europejskiej. Będzie prowadzona w całości w języku angielskim. Stało się to możliwe dzięki współpracy uczelni gnieźnieńskiej z ośrodkami bałkanistycznymi w Płowdiw, Skopju i w Gjirokastrze. Jedynym w Polsce czasopismem bałkanistycznym są wydawane przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Balcanica Posnaniensia. Acta et studia.

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej ukończyło 235 000 absolwentów (dane na rok akademicki 2016/2017).

  Kształcenie[ | edytuj kod]

  Budynek Instytutu Informatyki UMCS

  UMCS prowadzi 80 kierunków z ponad 150 specjalnościami w ramach studiów I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich, ponadto 20 kierunków na studiach doktoranckich w różnych obszarach nauk i ok. 100 kierunków studiów podyplomowych. Od 2012 Uczelnia prowadzi Uniwersytet Dziecięcy w Lublinie, który organizuje zajęcia dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat.

  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (KUL, łac. Catholica Universitas Lublinensis Ioannis Pauli II) – niepubliczny katolicki uniwersytet mieszczący się w Lublinie, posiadający pełne prawa uczelni publicznej i finansowany z budżetu państwa na zasadach uczelni publicznych. Założony w 1918, do 1928 pod nazwą Uniwersytet Lubelski, od 16 października 2005, na podstawie uchwały Senatu zatwierdzonej przez Episkopat Polski, uczelnia zmieniła nazwę na Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. W 1938 roku KUL uzyskał prawo do nadawania stopni naukowych.Uniwersytet (łac. universitas magistrorum et scholarium „ogół nauczycieli i uczniów”) – najstarszy rodzaj uczelni o charakterze nietechnicznym, której celem jest przygotowanie kadr pracowników naukowych oraz kształcenie wykwalifikowanych pracowników.

  Kierunki studiów I i II stopnia:

 • Wydział Artystyczny: edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, grafika (studia prowadzone są również w języku angielskim), jazz i muzyka estradowa, malarstwo
 • Wydział Biologii i Biotechnologii: biologia (studia prowadzone są również w języku angielskim), biotechnologia
 • Wydział Chemii: chemia (studia prowadzone są również w języku angielskim dla cudzoziemców), inżynieria nowoczesnych materiałów
 • Wydział Ekonomiczny: analityka gospodarcza, ekonomia, finanse i rachunkowość, logistyka, prawno-biznesowy, zarządzanie
 • Wydział Filozofii i Socjologii: europeistyka, filozofia, kognitywistyka (studia prowadzone są również w języku angielskim), kreatywność społeczna, socjologia, zarządzanie w politykach publicznych
 • Wydział Humanistyczny: archeologia, architektura informacji, archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi, e-edytorstwo i techniki redakcyjne, English Studies – studia prowadzone w języku angielskim, anglistyka, bałkanistyka, germanistyka, iberystyka, romanistyka, rusycystyka, ukrainistyka, filologia polska, glottodydaktyka polonistyczna, historia, informacja w e-społeczeństwie, informatologia stosowana, kulturoznawstwo, lingwistyka stosowana, logopedia z audiologią, technologie cyfrowe w animacji kultury, translacja konferencyjna, turystyka historyczna
 • Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki: fizyka, fizyka techniczna, informatyka, inżynieria nowoczesnych materiałów, matematyka, matematyka w finansach, Science and Technology (studia prowadzone w języku angielskim)
 • Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej: geografia, geoinformatyka, gospodarka przestrzenna, Tourism Management (studia prowadzone w języku angielskim), turystyka i rekreacja
 • Wydział Pedagogiki i Psychologii: animacja kultury, pedagogika, pedagogika specjalna, praca socjalna, psychologia
 • Wydział Politologii: bezpieczeństwo narodowe, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, International Relations, politologia, produkcja medialna, społeczeństwo informacyjne, stosunki międzynarodowe (studia prowadzone są również w języku angielskim), studia wschodnioeuropejskie
 • Wydział Prawa i Administracji: administracja, bezpieczeństwo wewnętrzne, prawo, prawno-biznesowy, prawno-menadżerski
 • Wydział Zamiejscowy w Puławach: administracja publiczna, chemia techniczna, fizjoterapia (wspólnie z Uniwersytetem Medycznym w Lublinie), public relations i doradztwo medialne, wychowanie fizyczne
 • Kierunki międzyobszarowe: inżynieria nowoczesnych materiałów, matematyka i finanse, społeczeństwo informacyjne
 • W zakresie kształcenia językowego na Uniwersytecie funkcjonują następujące jednostki: Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych UMCS, Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców, Centrum Brytyjskie Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Centrum Języka Portugalskiego/Camões, Centrum Języka i Kultury Rosyjskiej oraz Centrum Europy Wschodniej.

  Akademickie Radio Centrum – lokalna, akademicka stacja radiowa nadająca w Lublinie i najbliższej okolicy na częstotliwości 98,2 MHz.Uczelnia publiczna – uczelnia utworzona przez państwo reprezentowane przez właściwy organ władzy lub administracji publicznej.


  Podstrony: [1] [2] 3 [4] [5]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Pedagogika – zespół nauk o wychowaniu, istocie, celach, treściach, metodach, środkach i formach organizacji procesów wychowawczych. Pedagogika jako nauka o edukacji (nauczaniu i kształceniu), należy do nauk społecznych (humanistycznych) i zajmuje się rozwojem i zmianami mechanizmów wychowania oraz uczenia się, przez całe życie człowieka.
  Eugeniusz Gąsior (ur. 25 listopada 1929 w Podlesiu Dużym, zm. 14 lipca 1993 w Lublinie) – polski biochemik, biolog molekularny. Rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
  Biologia (z gr. βίος (bios) - życie i λόγος (logos) - słowo, nauka) – nauka przyrodnicza zajmująca się badaniem życia i organizmów żywych.
  Finanse – ogół procesów związanych z gromadzeniem, rozporządzaniem i wydawaniem pieniądza oraz jego surogatów. Gromadzenie może następować w postaci bezzwrotnej lub zwrotnej (pożyczka). Wydatkowanie pieniądza może dokonywać się w formie transferu lub w postaci realizacji swojego prawa do produktu czy usługi.
  Psychologia (od stgr. ψυχή Psyche = dusza, i λόγος logos = słowo, myśl, rozumowanie) – nauka badająca mechanizmy i prawa rządzące psychiką oraz zachowaniami człowieka. Psychologia bada również wpływ zjawisk psychicznych na interakcje międzyludzkie oraz interakcję z otoczeniem. Psychologia jako nauka dotyczy ludzi, ale mówi się również o psychologii zwierząt (czyli zoopsychologii), chociaż zachowaniem się zwierząt zajmuje się także dziedzina biologii – etologia.
  Ekonomia – nauka społeczna analizująca oraz opisująca produkcję, dystrybucję oraz konsumpcję dóbr. Słowo „ekonomia” wywodzi się z języka greckiego i tłumaczy się jako oikos, co znaczy dom i nomos, czyli prawo, reguła. Starożytni Grecy stosowali tę definicję do określania efektywnych zasad funkcjonowania gospodarstwa domowego.
  Bezpieczeństwo narodowe - stan uzyskany w rezultacie odpowiednio zorganizowanej obrony i ochrony przed wszelkimi zagrożeniami militarnymi i niemilitarnymi, tak zewnętrznymi jak i wewnętrznymi, przy użyciu sił i środków pochodzących z różnych dziedzin działalności państwa. Bezpieczeństwo narodowe, to także najważniejsza wartość, potrzeba narodowa i priorytetowy cel działalności państwa, jednostek i grup społecznych, a jednocześnie proces obejmujący różnorodne środki, gwarantujące trwały, wolny od zakłóceń byt i rozwój narodowy (państwa) w tym obronę państwa jako instytucji politycznej oraz ochronę jednostek i całego społeczeństwa, ich dóbr i środowiska naturalnego przed zagrożeniami, które w znaczący sposób ograniczają jego funkcjonowanie lub godzą w dobra podlegające szczególnej ochronie.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.051 sek.