• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • UKD  Podstrony: [1] 2 [3]
  Przeczytaj także...
  Międzynarodowa Federacja Dokumentacji (FID, fr. Fédération Internationale d’Information et de Documentation) – stowarzyszenie z siedzibą w Hadze, popierające rozwój działalności dokumentacyjnej i informacyjnej poprzez współpracę międzynarodową. Popierało badania w tych dziedzinach, organizowało wymianę informacji oraz kształcenie pracowników informacji naukowej i dokumentacji, wydawało publikacje. Zajmowało się klasyfikacją materiałów dokumentacyjnych, posiadało prawa autorskie do Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej (UKD), i było upoważnione do wprowadzania zmian i uzupełnień klasyfikacji.Dziesiętny system liczbowy (system dziesiątkowy, system decymalny (skrót dec), system arabski) – pozycyjny system liczbowy, w którym podstawą pozycji są kolejne wielokrotności liczby 10; do zapisu liczb potrzebne jest w nim 10 cyfr, którymi są 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Liczby zapisuje się jako ciąg cyfr, z których każda jest mnożnikiem kolejnej potęgi liczby stanowiącej podstawę systemu, niekiedy grupowanych po trzy (Okcydent) lub cztery (część Orientu). Część całkowitą i ułamkową oddziela separator dziesiętny.
  Tablice pomocnicze[]
   Ta sekcja jest niekompletna. Jeśli możesz, rozbuduj ją.

  Tablice pomocnicze składają się z dziesięciu tablic, oznaczonych symbolami: I z określnikami od litery a do litery k, oraz tablicy z numerem II. Tablice z numerem I oraz literami a i b dotyczą tworzenia symboli złożonych za pomocą następujących znaków:

  Klasyfikacja dziesiętna Deweya, KDD – system klasyfikacji zbiorów bibliotecznych stworzony przez amerykańskiego bibliotekarza Melvila Deweya (1851–1931). Pierwsze wydanie pochodzi z 1876 roku i zawierało jedynie 11 stron tablic oraz indeks przedmiotowy. Kolejne wydania były sukcesywnie rozbudowywane. Drugie, z 1885 roku, miało już 314 stron tablic i około 1000 symboli. Wszystkie tablice KDD redagowane są w języku angielskim i wydawane przez Bibliotekę Kongresu w Waszyngtonie, przy współpracy ze Stowarzyszeniem Bibliotek Amerykańskich. Klasyfikacja Deweya stworzona została w układzie dziesiętnym, składa się z 10 działów, z których każdy może być dzielony na kolejne 10 i tak dalej. Symbole są zanotowane cyfrowo, w postaci tak zwanego minimum trzycyfrowego, czyli od 000 do 999. Po trzech cyfrach używa się kropki (.) tworząc symbole rozbudowane. Dewey wprowadził również stałe symbole w postaci poddziałów wspólnych, dla określenia cech formalnych, geograficznych i językowych wspólnych dla wszystkich działów.
  Ia – + i /, Ib – : i :: oraz grupowania symboli za pomocą nawiasów kwadratowych [ ].

  Tablice z numerem I oraz literami od c odnoszą się do poddziałów wspólnych: Ic – języka, Id – formy, Ie – miejsca, If – rasy, narodowości, grupy etnicznej, Ig – czasu.

  Tablica Ih, dotyczy podziału alfabetycznego i numerycznego. Tablica Ik odnosi się do poddziału wspólnego, zaczynającego się od kreski i zera. Tablica, oznaczona cyfrą II, dotyczy poddziałów specjalnych.

  Tablica Ia[]

  Tablica Ia dotyczy tworzenia symboli złożonych za pomocą znaków + i /, łączące symbole proste bądź rozwinięte, będącymi wyrażeniem zagadnień równorzędnych i niezależnych lub zagadnień, między którymi zachodzi luźny związek. Znak + łączy symbole, niewystępujące bezpośrednio po sobie w tablicach UKD, na przykład: 050+070 – Prasoznawstwo. Czasopiśmiennictwo, 821.112.2+821.133.1](494) – Literatura szwajcarska w języku niemieckim i francuskim,

  Znak / łączy symbole, które w tablicach UKD następują bezpośrednio po sobie. Znak / jest skróconą formą zapisu połączonych plusem symboli. Przed kreską podawany jest pierwszy symbol, należący do ciągu, po kresce – ostatni, na przykład: 159.922.7/.8 – Psychologia dzieci i młodzieży, co odpowiada 159.922.7+159.922.8, gdzie 159.922.7 to Psychologia dzieci, a 159.922.8 – Psychologia młodzieży, 913(7/8) – Geografia Ameryki, co odpowiada 913(7)+913(8), gdzie 913(7) to Geografia Ameryki Północnej i Środkowej, a 913(8) to Geografia Ameryki Południowej.

  Tablica Ib[]

  Tablica Ib określa sposób tworzenia symboli złożonych przy użyciu znaków łączących : i ::, a także grupowania symboli złożonych za pomocą nawiasu kwadratowego [ ]. Znak : łączy symbole proste i rozwinięte, odnoszące się do przedstawionych w dokumencie zagadnień, między którymi zachodzi zależność semantyczna. Symbole, połączone dwukropkiem, są równoległe i podlegają inwersji, na przykład: 782/785:004.4’277.4 – Muzyka komputerowa, gdzie 782/785 to Rodzaje muzyki, a 004.4’277.4 to Programy generacji muzyki, 613.4:392 – Higiena w życiu codziennym, gdzie 613.4 to Higiena ciała. Odzież, a 392 to Zwyczaje i obyczaje życia prywatnego i rodzinnego.

  Znak :: łączy symbole proste lub rozwinięte, zależne od siebie w sposób jednostronny, dlatego symbole te nie podlegają inwersji. Znak :: stosowany jest także wtedy, gdy wśród symboli, dostępnych w tablicach głównych UKD, nie występuje odpowiedni dla zagadnienia symbol, na przykład: 56::57 – Paleobiologia, gdzie 56 to Paleontologia, a 57 to Nauki biologiczne 94(100)"1939/1945"::341.322.5 – Przestępstwa i zbrodnie związane z II wojną światową, gdzie 94(100)"1939/1945" to II wojna światowa, a 341.322.5 to Zbrodnie wojenne. Przestępstwa wojenne.

  Nawiasy kwadratowe [ ] lub występujące osobno [ lub ] grupują symbole proste lub połączone znakami + lub : symbole rozwinięte, które, będąc w grupie, znajdują się w pewnej relacji do symboli spoza nawiasu, na przykład: 016:[54+66 – Bibliografia chemii teoretycznej i przemysłowej, co odpowiada 016:54+016:66, gdzie 016:54 to Bibliografia chemii teoretycznej, 016:66 – Bibliografia chemii przemysłowej, 659.3:050+070](438)"19/20" – Media polskie w XX–XXI wieku, gdzie 659.3 to Informacja masowa. Środki masowego przekazu, a 050+070 to Prasoznawstwo. Czasopiśmiennictwo.

  Tablica Ic[]

  Tablica Ic dotyczy poddziałów wspólnych języka i jest wzorcem dla rozbudowy działów głównych 811 – Poszczególne języki oraz 821 – Literatura poszczególnych języków, a także dla tablicy pomocniczej If – Poddziały wspólne rasy, narodowości i grupy etnicznej. Symbole z tablicy Ic używane są dla wskazania języka, w którym został sporządzony dokument lub z którego został przetłumaczony. Tablica Ic zawiera także poddziały syntetyczne, poprzedzane przy zapisie znakiem ’, pełnią funkcję poddziałów analitycznych, na przykład: 621.3(038)=111=162.1 – Słownik elektrotechniczny angielsko-polski, gdzie 621.3 to Eletrotechnika, (038) to Słowniki, =111 to Język angielski, a =162.2 to Język polski, 61(038)=163.41=124’04 – Słownik medyczny serbsko-łaciński, gdzie 61 to Medycyna, (038) to Słowniki, =163.41 to Język serbski, a =124’04 to Łacina średniowieczna.

  Tablice główne[]

 • 0 – DZIAŁ OGÓLNY
 • 00 – Ogólne podstawy wiedzy i kultury
 • 01 – Bibliografia. Katalogi
 • 02 – Bibliotekarstwo. Bibliotekoznawstwo. Czytelnictwo
 • 030 – Encyklopedie. Leksykony. Wydawnictwa informacyjne
 • 06 – Organizacje. Stowarzyszenia. Kongresy. Wystawy. Muzea
 • 08 – Dzieła zbiorowe. Zbiory prac. Varia
 • 09 – Rękopisy. Książki rzadkie. Cymelia
 • 1 – FILOZOFIA. PSYCHOLOGIA
 • 11/12 – Metafizyka
 • 13 – Filozofia ducha. Metafizyka życia duchowego
 • 14 – Systemy filozoficzne. Światopogląd
 • 159.9 – Psychologia
 • 16 – Logika. Teoria poznania. Metodologia
 • 17 – Etyka. Moralność. Filozofia praktyczna
 • 2 – RELIGIA. TEOLOGIA. RELIGIOZNAWSTWO
 • 21 – Teologia naturalna
 • 22 – Pismo Święte. Biblia
 • 23/28 – Religia chrześcijańska
 • 29 – Religioznawstwo. Religie niechrześcijańskie
 • 3 – NAUKI SPOŁECZNE. PRAWO. ADMINISTRACJA
 • 30 – Metodologia i metody nauk społecznych ogólnie. Socjografia
 • 31 – Statystyka. Demografia. Socjologia.
 • 32 – Nauki polityczne. Polityka
 • 33 – Nauki ekonomiczne. Ekonomia. Gospodarka
 • 34 – Nauki prawne. Prawo
 • 35 – Administracja publiczna. Wojskowość
 • 36 – Działalność na rzecz zaspokajania duchowych i materialnych potrzeb życiowych. Opieka społeczna. Mieszkania. Ubezpieczenia
 • 37 – Oświata. Pedagogika. Wychowanie. Szkolnictwo. Wykorzystywanie wolnego czasu.
 • 39 – Etnologia. Etnografia. Zwyczaje i obyczaje. Folklor
 • 4 – Ten dział od 1961 roku jest wolny. Jego tematykę włączono do działu 8.
 • 5 – MATEMATYKA. NAUKI PRZYRODNICZE
 • 50 – Zagadnienia ogólne nauk matematyczno-przyrodniczych
 • 51 – Matematyka
 • 52 – Astronomia. Astrofizyka. Badania kosmiczne. Geodezja. Kartografia
 • 53 – Fizyka
 • 54 – Chemia. Krystalografia. Mineralogia
 • 55 – Geologia i nauki pokrewne. Meteorologia. Hydrologia
 • 56 – Paleontologia
 • 57 – Nauki biologiczne
 • 58 – Botanika
 • 59 – Zoologia
 • 6 – NAUKI STOSOWANE. MEDYCYNA. NAUKI TECHNICZNE. ROLNICTWO
 • 60 – Zagadnienia ogólne nauk stosowanych
 • 61 – Medycyna
 • 62 – Inżynieria. Technika w ogólności
 • 63 – Rolnictwo. Leśnictwo. Hodowla. Produkcja zwierzęca. Łowiectwo. Rybactwo
 • 64 – Gospodarstwo domowe. Gastronomia. Hotelarstwo
 • 65 – Organizacja i zarządzanie. Organizacja przedsiębiorstw przemysłowych, handlu, transportu, łączności. Organizacja i eksploatacja telekomunikacji. Reklama . Przemysł wydawniczy.
 • 66/69 – Przemysł
 • 66 – Przemysł chemiczny. Technologia chemiczna
 • 67/68 – Różne rodzaje przemysłu i rzemiosła
 • 69 – Przemysł i rzemiosła budowlane. Materiały, elementy i roboty budowlane.
 • 7 – SZTUKA. ROZRYWKI. SPORT
 • 71 – Planowanie przestrzenne. Urbanistyka. Kształtowanie krajobrazu
 • 72 – Architektura
 • 73 – Rzeźbiarstwo i sztuki pokrewne
 • 74 – Rysunek. Rzemiosło artystyczne.
 • 75 – Malarstwo
 • 76 – Grafika
 • 77 – Fotografia i procesy podobne. Kinematografia
 • 78 – Muzyka
 • 79 – Rozrywki. Teatr. Zabawy. Gry. Sport
 • 791 – Rozrywki i widowiska publiczne
 • 791.4 – Film
 • 792 – Teatr
 • 793/794 – Rozrywki towarzyskie. Zabawy. Gry
 • 796/799 – Sport
 • 8 – JĘZYKOZNAWSTWO. NAUKA O LITERATURZE. LITERATURA PIĘKNA
 • 80 – Ogólne zagadnienia językoznawstwa i literatury. Filologia
 • 81 – Językoznawstwo. Języki
 • 82 – Nauka o literaturze. Literatura piękna.
 • 82-1/-9 – Literatura piękna (utwory literackie)
 • 82-1 – Poezja
 • 82-2 – Dramat
 • 82-3 – Powieści, opowiadania, nowele
 • 821.111-3 – Powieść angielska
 • 821.111(73)-3 – Powieść amerykańska
 • 821.112.2-3 – Powieść niemiecka
 • 821.162.1-3 – Powieść polska
 • 82-4 – Szkice. Eseje literackie
 • 82-5 – Mowy
 • 82-6 – Listy. Korespondencje
 • 82-7 – Humoreski. Satyry. Parodie
 • 82-8 – Antologie. Wpisy. Aforyzmy. Przysłowia. Złote myśli
 • 82-9 – Komiksy. Publicystyka. Reportaże. Felietony
 • 82-93 – Literatura piękna dla dzieci i młodzieży.
 • 9 – ARCHEOLOGIA. PREHISTORIA. GEOGRAFIA. BIOGRAFIE. HISTORIA
 • 902/904 – Archeologia. Prehistoria. Materialne relikty czasów przedhistorycznych i historycznych
 • 91 – Geografia. Opisy krajów. Podróże
 • 929 – Biografie, autobiografie i pamiętniki zbiorowe. Genealogia. Heraldyka
 • 93/94 – Historia


 • Podstrony: [1] 2 [3]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama