• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Tuxedo

  Przeczytaj także...
  COBOL (ang. COmmon Business Oriented Language) – język programowania stworzony z głównym przeznaczeniem do prac programistycznych w dziedzinach ekonomii i biznesu.World Wide Web [ˌwɜ:ldˌwaɪdˈwɛb] (sieć ogólnoświatowa, światowa rozległa sieć komputerowa), w skrócie WWW lub Web – hipertekstowy, multimedialny, internetowy system informacyjny oparty na publicznie dostępnych, otwartych standardach IETF i W3C. WWW jest usługą internetową, która ze względu na zdobytą popularność bywa błędnie utożsamiana z całym Internetem, szczególnie przez początkujących użytkowników.
  Active Directory, AD – usługa katalogowa (hierarchiczna baza danych) dla systemów Windows – Windows Server 2012, Windows Server 2008, Windows Server 2003 oraz Windows 2000, będąca implementacją protokołu LDAP.

  Tuxedooprogramowanie pośredniczące będące monitorem transakcji, które nadaje się do tworzenia szkieletu systemów transakcyjnych (np. bankowych). Podstawową funkcjonalnością systemu jest zapewnienie poprawności wykonywania operacji transakcyjnych w środowisku rozproszonym.

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych (oficjalny skrót: ZUS) – państwowa instytucja publicznoprawna realizująca zadania z zakresu ubezpieczeń społecznych w Polsce.Java Platform, Enterprise Edition (zwana również jako Java Enterprise, J2EE oraz Java EE czasami tłumaczona jako Java Korporacyjna) jest szeroko rozpowszechnioną serwerową platformą programistyczną języka Java. Definiuje standard tworzenia aplikacji w języku programowania Java opartych o wielowarstwową architekturę komponentową. Komponenty są zwykle osadzane na serwerze aplikacyjnym obsługującym Java Enterprise. Standard ten określa zestaw interfejsów programistycznych jakich musi dostarczać zgodny serwer aplikacyjny.

  Opis[ | edytuj kod]

  System Tuxedo firmy BEA jest rozproszonym środowiskiem przetwarzania transakcji, którego historia sięga roku 1983. System wywodzi się z architektury OLTP (Online Transaction Processing) najczęściej stosowanej w bankowych systemach ATM (Automatic Teller Machine). BEA Tuxedo był projektem prowadzonym przez firmę AT&T, a następnie Novell. W tej chwili BEA Systems jest częścią Oracle Corporation, zaś sam system jest wciąż rozwijany i przystosowywany do nowoczesnych wymagań rynkowych.

  Transakcja - zbiór operacji na bazie danych, które stanowią w istocie pewną całość i jako takie powinny być wykonane wszystkie lub żadna z nich. Warunki jakie powinny spełniać transakcje bardziej szczegółowo opisują zasady ACID (Atomicity, Consistency, Isolation, Durability - Atomowość, Spójność, Izolacja, Trwałość).Narodowy Bank Polski (NBP) – polski bank centralny z siedzibą w Warszawie. Podstawowym celem działalności NBP jest utrzymanie stabilnego poziomu cen, przy jednoczesnym wspieraniu polityki gospodarczej Rządu, o ile nie ogranicza to podstawowego celu NBP.

  Funkcjonalność[ | edytuj kod]

 • System Tuxedo posiada API do pisania rozproszonych aplikacji klientów w językach C/C++, COBOL, a także w technologiach .NET i Java.
 • Funkcjonalność DTP (Distributed Transaction Processing) – system gwarantuje poprawność wykonywania wszelkich operacji transakcyjnych.
 • System przeznaczony jest do rozproszonych rozwiązań.
 • Administracja systemu możliwa jest przez aplikację webową lub narzędzia administrujące.
 • Możliwość uwierzytelniania użytkowników systemu oraz zarządzania nimi – przyporządkowywanie ich do grup oraz zarządzanie prawami dostępu w systemie.
 • Możliwość szyfrowania kanałów dostępu do systemu (SSL).
 • Transparentny dostęp do rozproszonych serwisów, które mogą znajdować się na oddzielnych platformach/serwerach.
 • Technologia Typed Buffers służąca do transparentnego przesyłu danych pomiędzy różnymi platformami.
 • Zalety[ | edytuj kod]

 • Duża funkcjonalność i możliwości integracji systemu z innymi technologiami dostępnymi na rynku: J2EE, .NET, programistyczne API (C/C++ lub COBOL).
 • System wspiera dużą ilość platform na których może zostać uruchomiony (aktualnie ponad 50 systemów operacyjnych).
 • Niewielka awaryjność – system składa się z szeregu procesów uruchomionych na różnych platformach, uszkodzenie lub błąd pojedynczych maszyn roboczych lub procesów nie skutkuje ogólną awarią systemu.
 • Tuxedo jest zaprojektowane aby efektywnie przeprowadzać tysiące transakcji na sekundę w środowiskach rozproszonych, gwarantując przy tym poprawność ich wykonania. System jest w pełni skalowalny; zapewnia równoważenie obciążeń oraz monitorowanie zasobów.
 • Tuxedo jest stosunkowo bezpiecznym systemem – zawiera mechanizmy uwierzytelniania użytkowników i szyfrowania połączeń (integrowalne z LDAP czy Active Directory). Do tej pory największą luką w systemie była luka wykryta w 2003 roku dotycząca panelu administracyjnego CGI.
 • Wady[ | edytuj kod]

 • Architektura systemu opiera się na starych rozwiązaniach projektowych bazujących na środowiskach statycznych – rozproszonych stacjach roboczych o niezmiennej w czasie infrastrukturze. Model ten nie przystaje do modelu komponentów rozproszonych.
 • Współpraca z innymi technologiami (takimi jak Java) jest możliwa jedynie na poziomie klienta systemu.
 • Jest to rozwiązanie kosztowne i wymagające wysokich kwalifikacji – nie jest polecane dla niewielkich systemów.
 • Przykłady zastosowań[ | edytuj kod]

 • ZUS – w oparciu o Tuxedo zbudowana jest cała warstwa biznesowa (middle tier) Kompleksowego Systemu Informatycznego (KSI-ZUS).
 • BRE Bank – używana w banku platforma integracyjna dla systemów finansowych iBRE, wykorzystuje system transakcyjny BEA Tuxedo.
 • Narodowy Bank Polski – Tuxedo jest wykorzystywane w systemie SWAT (Szybka Warstwa Transportowa – platforma komunikacyjna dla krytycznych systemów NBP).
 • Narodowy Bank Polski – w oparciu o Tuxedo zbudowana jest platforma integracyjna PIN (rozwiązanie klasy Message-driven SOA) - integruje systemy banku oraz systemy klientów NBP.
 • Bank Zachodni WBK – Tuxedo jest wykorzystywane w systemie zarządzania kredytami.
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • BEA Tuxedo Website (ang.)
 • Uwierzytelnianie (ang. authentication) – proces polegający na potwierdzeniu zadeklarowanej tożsamości podmiotu biorącego udział w procesie komunikacji. Celem uwierzytelniania jest uzyskanie określonego poziomu pewności, że dany podmiot jest w rzeczywistości tym, za który się podaje. Spotykane są niepoprawne warianty: autentykacja, autentyfikacja.Aplikacja, program użytkowy - konkretny, ze względu na oferowaną użytkownikom funkcjonalność, element oprogramowania użytkowego.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Interfejs programowania aplikacji (ang. Application Programming Interface, API) – sposób, rozumiany jako ściśle określony zestaw reguł i ich opisów, w jaki programy komunikują się między sobą. API definiuje się na poziomie kodu źródłowego dla takich składników oprogramowania jak np. aplikacje, biblioteki czy system operacyjny. Zadaniem API jest dostarczenie odpowiednich specyfikacji podprogramów, struktur danych, klas obiektów i wymaganych protokołów komunikacyjnych.
  System operacyjny (ang. Operating System, skrót OS) – oprogramowanie zarządzające systemem komputerowym, tworzące środowisko do uruchamiania i kontroli zadań użytkownika.
  Oracle Corporation NASDAQ: ORCL – amerykańskie przedsiębiorstwo zajmujące się tworzeniem oprogramowania do szeroko rozumianej obsługi przedsiębiorstw, a w szczególności systemów zarządzania bazą danych (zobacz: baza danych Oracle). Oracle jest trzecim pod względem przychodów sprzedawcą oprogramowania na świecie po firmach Microsoft i IBM.
  CGI (ang. Common Gateway Interface) – znormalizowany interfejs, umożliwiający komunikację pomiędzy oprogramowaniem serwera WWW a innymi programami znajdującymi się na serwerze. Zazwyczaj program serwera WWW wysyła do przeglądarki statyczne dokumenty HTML. Za pomocą programów CGI można dynamicznie (na żądanie klienta) generować dokumenty HTML uzupełniając je np. treścią pobieraną z bazy danych.
  Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) (dosł. Lekki Protokół Usług Katalogowych) – protokół przeznaczony do korzystania z usług katalogowych, bazujący na standardzie X.500. Jest to również nazwa usługi katalogowej pozwalającej na wymianę informacji za pośrednictwem TCP/IP.
  Proces – jedno z podstawowych pojęć w informatyce, definiowane jako egzemplarz wykonywanego programu. Każdy nowo powstały proces otrzymuje unikatowy numer, który go jednoznacznie identyfikuje, tzw. PID (od (ang.) process identifier).
  Bankomat – automatyczne urządzenie służące przede wszystkim do wypłaty gotówki za pomocą magnetycznej lub inteligentnej (mikroprocesorowej, chipowej) karty płatniczej. Obecnie bankomaty służą także do drukowania potwierdzeń, dostarczania informacji o stanie konta, przyjmowania wpłat na konto itp. operacji.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.017 sek.