• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Turbo Pascal

  Przeczytaj także...
  Biblioteka Użytkownika Mikrokomputerów - BUM- to seria wydawnicza książek z zakresu informatki, wydawana przez wydawnictwo NAKOM.Embarcadero Delphi – nazwa środowiska programistycznego rozwijanego obecnie przez firmę Embarcadero (środowisko zostało stworzone w 1995 roku przez firmę Borland jako Borland Delphi).
  Greg McDavis (ur. 28 stycznia 1951 w Norwich) – magister elektroniki i fizyki, z zawodu informatyk. Greg McDavys to znany programista z okresów lat 80. i 90. Programował i uczył Turbo Pascala. Zawsze mówił, że naukę programowania trzeba zacząć od tego języka.

  Turbo Pascal – jedna z popularniejszych implementacji kompilatorów języka Pascal, zintegrowane środowisko programistyczne, produkt firmy Borland International dla procesorów Z80 (system CP/M) oraz rodziny Intel x86 i nowszych. Obecnie nie jest już rozwijany. Następcą Turbo Pascala jest środowisko programistyczne Delphi.

  Obiektowość (ang. object-orientation) – koncepcja (paradygmat) bardzo chętnie obecnie wykorzystywana w informatyce, bazująca na pojęciach klasy i obiektu. Upraszcza proces projektowania, tworzenia i testowania systemów informatycznych. Obiektowość może być realizowana na różnych etapach cyklu życia systemu informatycznego, m.in. na etapie analizy (analiza obiektowa), projektowania (projektowanie obiektowe) i implementacji (programowanie obiektowe). W efekcie możliwe jest tzw. "bezszwowe" (seamless) przechodzenie pomiędzy poszczególnymi fazami projektu, a rezultaty dotychczasowych prac (wykonanych w ramach poprzedniej fazy) mogą zostać wykorzystane na kolejnym etapie bez pracochłonnej lub (często) jakiejkolwiek obróbki.Borland (w latach 1998-2001 pod nazwą Inprise) – amerykańskie przedsiębiorstwo dostarczające oprogramowanie i rozwiązania programistyczne do tworzenia aplikacji. Najbardziej znane z produktów Borland to kompilatory i zintegrowane środowiska programistyczne: Turbo Pascal, Delphi, C++ Builder, JBuilder; Kylix oraz C#Builder. W roku 2005 Borland zatrudniał ponad 1300 pracowników na całym świecie. W 2006 roku firma ogłosiła, że postanowiła się skupić na rynku zarządzania życiem produktu oraz projektowaniem oprogramowania i zarządzania projektami, w związku z tym oddział firmy odpowiedzialny za tworzenie i rozwijanie kompilatorów i środowisk oprogramowania został wydzielony jako zależna spółka - CodeGear, która później została sprzedana Embarcadero Technologies. Obecnie firma udostępnia głównie oprogramowanie oraz usługi związane z zarządzaniem cyklem życia aplikacji.

  Historia[ | edytuj kod]

  Borland Pascal 7.0
 • wersja 1.0 środowiska Turbo Pascal została wprowadzona na rynek w 1983 roku;
 • wersja 4.0 ukazała się w XI 1987 r. i wprowadziła pojęcie modułu i kompilacji warunkowej;
 • w roku 1988 pojawiła się wersja 5.0 (wśród nowości znalazły się typy proceduralne i funkcyjne - jako zapowiedź skierowania produktu w stronę obiektowości oraz możliwość debugowania kodu źródłowego);
 • wersja 5.5 wprowadziła nowy, rewolucyjny w odniesieniu do języka Pascal typ danych: typ obiektowy;
 • wersja 6.0 wprowadziła okienkową, pracującą na zdarzeniach i obsługującą myszkę bibliotekę Turbo Vision. Samo środowisko również było zaprogramowane w tej bibliotece;
 • ostatnia wersja języka Turbo Pascal nosi nazwę Turbo Pascal 7.0 (wersja bardziej rozbudowana, pozwalając na tworzenie programów również dla 16-bitowego Windows – Borland Pascal) i została wprowadzona w 1992 roku. Turbo Pascal nie jest rozwijany.
 • Następcą Turbo Pascala stał się w 1995 r. Borland Delphi 1.0 wraz z językiem Object Pascal. W wersji tej porzucono możliwość tworzenia programów dla DOS i 16-bitowego Windows, pozwalając budować aplikacje wyłącznie dla systemu 32-bitowego Windows.

  Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców. Definicja intuicyjna: Kod źródłowy to zapis programu komputerowego w formie czytelnej dla człowieka umożliwiający jego modyfikację i rozwój.

  Niektóre własności[ | edytuj kod]

 • Nazwy zmiennych nie są wrażliwe na wielkość liter.
 • Komentarze są otwierane i zamykane { jak ten } lub (* jak ten *), przy czym nie można zagnieżdżać komentarzy tego samego typu (np. konstrukcje { { } } jest poprawne, (* { } *) również).
 • Słowo kluczowe uses deklaruje użycie modułów.
 • Moduły zawierają kody źródłowe (deklaracje i definicje) lub tylko interfejsy do modułów już wcześniej skompilowanych (tzw. plików obiektowych). Określają one funkcje, zmienne, stałe, procedury i inne elementy języka pogrupowane w funkcjonalne pakiety. Przykładowe moduły języka udostępnione przez producenta: system, crt, dos, graph, printer, overlay.
 • Przykład

  Wczytanie tekstu i wyświetlenie go na ekranie:

  Pascal – dawniej jeden z najpopularniejszych języków programowania, uniwersalny, wysokiego poziomu, ogólnego zastosowania, oparty na języku Algol. Został opracowany przez Niklausa Wirtha w 1970 roku. Nazwa języka pochodzi od nazwiska francuskiego fizyka, matematyka i filozofa Blaise Pascala.Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie.
  program WypiszImie;
  var
   Imie: String; { deklaracja zmiennej typu łańcuchowego }
  begin
   WriteLn('Jak masz na imię?'); { wypisanie komunikatu zachęcającego do interakcji }
   ReadLn(Imie); { wczytanie łańcucha znaków (zakończenie wprowadzania: Enter) do zmiennej }
   WriteLn(Imie, '... piękne imię!'); { wypisanie komunikatu zawierającego wprowadzone dane }
  end.
  

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Turbo
 • Free Pascal
 • Greg McDavis
 • Temc
 • Teml
 • Turbo Vision
 • Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Andrzej Marciniak: Borland Pascal 7.0. Poznań: Nakom, 1994, seria: Biblioteka Użytkownika Mikrokomputerów. ISBN 83-85060-53-7. ISSN 0867-6011. (pol.)
 • Temc (Turbo Editor Macro Compiler) jest to nazwa programu – kompilatora makrodefinicji edytorów pakietów programowania Borland Pascal (Turbo Pascal), Turbo C++.Plik obiektowy to rodzaj pliku binarnego generowanego przez kompilator lub asembler podczas kompilacji pliku z kodem źródłowym lub podczas łączenia plików obiektowych przez konsolidator (linker).  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Język programowania – zbiór zasad określających, kiedy ciąg symboli tworzy program komputerowy oraz jakie obliczenia opisuje.
  Kompilator – program służący do automatycznego tłumaczenia kodu napisanego w jednym języku (języku źródłowym) na równoważny kod w innym języku (języku wynikowym) . Proces ten nazywany jest kompilacją. W informatyce kompilatorem nazywa się najczęściej program do tłumaczenia kodu źródłowego w języku programowania na język maszynowy. Niektóre z nich tłumaczą najpierw do języka asemblera, a ten na język maszynowy jest tłumaczony przez asembler.
  Typ funkcyjny – typ zmiennych, które są interpretowane jako funkcja. W językach, w których funkcje są typem pierwszoklasowym, istnieje możliwość tworzenie funkcji wyższego rzędu.
  Free Pascal (również: FPK Pascal, FPC) jest 32- oraz 64-bitowym kompilatorem języka Pascal, dostępnym na wiele różnych platform sprzętowych i systemów operacyjnych.
  Język TEML (Turbo Editor Macro Language) to język makrodefinicji edytorów pakietów programowania firmy Borland (np. Turbo Pascal 7.0 i Borland Pascal 7.0). W języku tym przy pomocy predefiniowanych poleceń oraz zdefiniowanych makr przypisuje się wybranym klawiszom lub sekwencjom klawiszy wykonanie określonej operacji redakcyjnej.
  Kompilacja warunkowa jest techniką kompilacji stosowaną w wielu językach programowania. Polega ona na uzależnieniu kompilacji fragmentów kodu programu od spełnienia podanych warunków.
  Andrzej Marciniak (ur. 6 września 1953) – polski informatyk, matematyk i astronom, wykładowca i profesor Politechniki Poznańskiej i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Magister astronomii, magister matematyki, doktor nauk matematycznych, doktor habilitowany nauk fizycznych w zakresie astronomii, profesor nauk technicznych.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.019 sek.