Tunel (informatyka)

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Tunel – zestawienie połączenia między dwoma odległymi hostami tak, by stworzyć wrażenie, że są połączone bezpośrednio.

PLD (na początku Polish(ed) Linux Distribution, obecnie akronim rekurencyjny od ang. PLD Linux Distribution), tworzona w Polsce dystrybucja systemu Linux.Telnet – standard protokołu komunikacyjnego używanego w sieciach komputerowych do obsługi odległego terminala w architekturze klient-serwer.

W miarę rozwoju sieci komputerowych najpierw lokalnych, a następnie rozległych, powstało zapotrzebowanie na łączenie ze sobą różnych sieci lokalnych za pośrednictwem publicznych sieci rozległych. Sieci lokalne korzystają jednak z innych protokołów sieciowych, niż sieci rozległe. Na przykład popularne sieci lokalne firmy Novell pracują w protokole IPX, sieci rozległe wykorzystują natomiast protokoły Frame Relay, ATM, X.25, a na nich często IP (np. Internet). Łączenie sieci wykorzystujących inny protokół niż sieć rozległa, poprzez sieć rozległą w wirtualną sieć prywatną (VPN), nie jest jedynym przesłaniem wykorzystywania tunelowania. Drugim i często istotniejszym jest bezpieczeństwo. Szczególnie ostatnio tunelowanie bywa często łączone z wykorzystaniem metod kryptograficznych. Często zwykli użytkownicy Internetu stosują tę technikę do własnych potrzeb. Przykładem jest korzystanie z dostępnego w Internecie oprogramowania szyfrującego o nazwie SSH. Oprogramowanie to, oprócz bezpiecznej pracy zdalnej, umożliwia tworzenie dodatkowego kanału szyfrowanego, przez który użytkownik może „tunelować” dowolną inną – potencjalnie narażoną na niebezpieczeństwo podsłuchu – usługę TCP/IP (np. FTP, telnet, IRC). Warunkiem jest jedynie zainstalowane SSH na obu końcach połączenia.

Protokół sterowania transmisją, protokół kontroli transmisji, TCP (od ang. Transmission Control Protocol) – połączeniowy, niezawodny, strumieniowy protokół komunikacyjny stosowany do przesyłania danych między procesami uruchomionymi na różnych maszynach, będący częścią szeroko wykorzystywanego obecnie stosu TCP/IP (korzysta z usług protokołu IP do wysyłania i odbierania danych oraz ich fragmentacji wtedy, gdy jest to konieczne). Protokół sterowania transmisją operuje w warstwie transportowej modelu OSI. Opracowano go na podstawie badań Vintona Cerfa oraz Roberta Kahna. Został opisany w dokumencie RFC 793 ↓. Internet Engineering Task Force to nieformalne, międzynarodowe stowarzyszenie osób zainteresowanych ustanawianiem standardów technicznych i organizacyjnych w Internecie.

Generalnie można stwierdzić, iż tunelowanie umożliwia przesyłanie pewnych usług sieciowych za pośrednictwem innych, często odmiennych usług sieci, pracujących w różnych standardach.

Niezależnie od rodzaju używanych protokołów i celu, do jakiego tunelowanie ma służyć, jego podstawowa technika pozostaje taka sama. Zwykle jeden protokół służy do ustanowienia połączenia z miejscem zdalnym a drugi do opakowywania danych i instrukcji w celu przesyłania ich przez tunel.

Przykładem wykorzystania tunelu do obejścia niezgodności między protokołami i adresami jest zestaw SIT (z ang Simple Internet Transition) który dołączony jest do protokołu IPv6. Technika tunelowania wykorzystana jest na przykład jako narzędzie dostarczone przez grupę roboczą do spraw Internetu ułatwiające przechodzenie od wersji 4 protokołu Internetu do jego wersji 6. Wersje IPv4 i IPv6 różnią się od siebie na tyle, że ich bezpośrednie współdziałanie nie jest możliwe. Współdziałanie umożliwia im dopiero zastosowanie tunelowania protokołu IPv4 przez protokół IPv6 i na odwrót.

Bezpieczeństwo teleinformatyczne – zbiór zagadnień z dziedziny telekomunikacji i informatyki związany z szacowaniem i kontrolą ryzyka wynikającego z korzystania z komputerów, sieci komputerowych i przesyłania danych do zdalnych lokalizacji, rozpatrywany z perspektywy poufności, integralności i dostępności.Kryptologia (z gr. κρυπτός – kryptos – "ukryty" i λόγος – logos – "słowo") – dziedzina wiedzy o przekazywaniu informacji w sposób zabezpieczony przed niepowołanym dostępem. Współcześnie kryptologia jest uznawana za gałąź zarówno matematyki, jak i informatyki; ponadto jest blisko związana z teorią informacji, inżynierią oraz bezpieczeństwem komputerowym.

Tunelowanie służy również zabezpieczaniu danych przez utworzenie wokół nich osłony przydatnej podczas przesyłania ich przez domeny pozbawione mechanizmów bezpieczeństwa. Protokołem tunelowania zaprojektowanym specjalnie w celu realizacji tej funkcji jest protokół PPTP (z ang. Point to Point Tunneling Protocol).

Tunele oparte na SSH[ | edytuj kod]

Tunelowanie, czyli inaczej przekierowywanie portów polega na przesyłaniu niezabezpieczonych pakietów protokołów TCP (POP3, SMTP czy HTTP) przez bezpieczny protokół SSH.

Przekierowanie portów (ang. port forwarding, port redirection) – przekierowanie pakietów z Internetu, przychodzących na określony port serwera, do innego komputera w sieci lokalnej. Przekierowane mogą być protokoły TCP, UDP i inne. W zależności od implementacji i używanego narzędzia, przekierowanie pakietów następuje domyślnie na te same porty, do maszyny wewnątrz sieci lokalnej, bądź są one zmieniane na inne.Frame Relay (FR) to sieć z komutacją pakietów, używana do łączenia odległych sieci lokalnych (LAN), przesyłania danych, obrazu i głosu oraz dostępu do Internetu. W tej technice informacja jest dzielona na ramki o zmiennej długości, które przenoszą dane między sieciami LAN, co pozwala na przekazywanie informacji między urządzeniami końcowymi sieci rozległych (WAN).

Istnieją dwa rodzaje przekierowania portów: lokalne (wychodzące) oraz zdalne (przychodzące).

 • Lokalne – przekierowuje ruch przychodzący na port lokalny na odpowiedni port zdalny. Na przykład ruch przychodzący na lokalny port 5000 może zostać przekierowany na port 80 na serwerze.
 • SSH tunneling diagram.svg

 • Zdalne – przekierowuje ruch przychodzący na port na serwerze na odpowiedni port lokalny. Na przykład ruch przychodzący na port 1234 na serwerze może zostać przekierowany na port 23 na komputerze lokalnym.
 • Lokalna sieć komputerowa, LAN (od ang. local area network) – sieć komputerowa łącząca komputery na określonym obszarze (blok, szkoła, laboratorium, biuro). Sieć LAN może być wydzielona zarówno fizycznie, jak i logicznie w ramach innej sieci. Główne różnice LAN, w porównaniu z WAN, to wyższy wskaźnik transferu danych i mniejszy obszar geograficzny. VPN (ang. Virtual Private Network, Wirtualna Sieć Prywatna) – tunel, przez który płynie ruch w ramach sieci prywatnej pomiędzy klientami końcowymi za pośrednictwem publicznej sieci (takiej jak Internet) w taki sposób, że węzły tej sieci są przezroczyste dla przesyłanych w ten sposób pakietów. Można opcjonalnie kompresować lub szyfrować przesyłane dane w celu zapewnienia lepszej jakości lub większego poziomu bezpieczeństwa.


  Podstrony: 1 [2] [3]
  Warto wiedzieć że... beta

  IPv4 (ang. Internet Protocol version 4) – czwarta wersja protokołu komunikacyjnego IP przeznaczonego dla Internetu. Identyfikacja hostów w IPv4 opiera się na adresach IP. Dane przesyłane są w postaci standardowych datagramów. Wykorzystanie IPv4 jest możliwe niezależnie od technologii łączącej urządzenia sieciowe – sieć telefoniczna, kablowa, radiowa, itp. IPv4 znajduje się obecnie w powszechnym użyciu. Dostępna jest również nowsza wersja – IPv6. Dokładny opis czwartej wersji protokołu IP znajduje się w RFC 791. W modelu TCP/IP protokół IPv4 znajduje się w warstwie sieciowej.
  SMTP (ang.) Simple Mail Transfer Protocol – protokół komunikacyjny opisujący sposób przekazywania poczty elektronicznej w Internecie. Standard został zdefiniowany w dokumencie RFC 821 a następnie zaktualizowany w 2008 roku w dokumencie RFC 5321
  IPsec (ang. Internet Protocol Security, IP Security) – zbiór protokołów służących implementacji bezpiecznych połączeń oraz wymiany kluczy szyfrowania pomiędzy komputerami. Protokoły tej grupy mogą być wykorzystywane do tworzenia Wirtualnej Sieci Prywatnej (ang. VPN).
  X.25 - to rekomendowany przez ITU-T standard protokołu komunikacyjnego dla publicznych sieci WAN, definiujący interfejs połączenia pomiędzy terminalem danych DTE (Data Terminal Equipment) a urządzeniem transmisji danych DCE (Data Communications Equipment), dla terminali pracujących w trybie pakietowym, podłączonych do publicznych sieci transmisji danych poprzez łącze dedykowane.
  Protokół internetowy (ang. Internet Protocol, skrót IP) – protokół komunikacyjny warstwy sieciowej modelu OSI (warstwy internet w modelu TCP/IP). Protokół internetowy to zbiór ścisłych reguł i kroków postępowania, które są automatycznie wykonywane przez urządzenia w celu nawiązania łączności i wymiany danych. Używany powszechnie w Internecie i sieciach lokalnych.
  Point to Point Tunneling Protocol (w skrócie PPTP) to protokół komunikacyjny umożliwiający tworzenie wirtualnych sieci prywatnych wykorzystujących technologię tunelowania. Polega to na zdalnym dołączaniu się do stacji roboczych lub sieci (głównie opartych na systemie operacyjnym Windows) za pośrednictwem Internetu i tworzeniu wirtualnego połączenia z lokalną siecią (np. firmową). Ma zapewnić jednocześnie zachowanie bezpieczeństwa przy zdalnym przesyłaniu danych. Inicjalizacja połączenia wykonywana jest na port 1723.
  Cisco Systems, Inc. – amerykańskie przedsiębiorstwo informatyczne, największe w branży sieciowej na świecie. Firma ma siedzibę w San Jose, w stanie Kalifornia – w sercu Doliny Krzemowej.

  Reklama