• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Tunel - informatyka  Podstrony: 1 [2] [3]
  Przeczytaj także...
  Post Office Protocol version 3 (POP3) to protokół internetowy z warstwy aplikacji pozwalający na odbiór poczty elektronicznej ze zdalnego serwera do lokalnego komputera poprzez połączenie TCP/IP. Ogromna większość współczesnych internautów korzysta z POP3 do odbioru poczty.IPX (ang. Internetwork Packet Exchange) to protokół warstwy sieciowej (trzeciej warstwy modelu OSI) będący częścią stosu IPX/SPX opracowanego przez firmę Novell na potrzeby środowiska sieciowego NetWare. Wzorowany na protokole IDP stosu protokołów XNS firmy Xerox.

  Tunel – zestawienie połączenia między dwoma odległymi hostami tak, by stworzyć wrażenie, że są połączone bezpośrednio.

  W miarę rozwoju sieci komputerowych najpierw lokalnych, a następnie rozległych, powstało zapotrzebowanie na łączenie ze sobą różnych sieci lokalnych za pośrednictwem publicznych sieci rozległych. Sieci lokalne korzystają jednak z innych protokołów sieciowych, niż sieci rozległe. Na przykład popularne sieci lokalne firmy Novell pracują w protokole IPX, sieci rozległe wykorzystują natomiast protokoły Frame Relay, ATM, X.25, a na nich często IP (np. Internet). Łączenie sieci wykorzystujących inny protokół niż sieć rozległa, poprzez siec rozległą w wirtualną sieć prywatną (VPN), nie jest jedynym przesłaniem wykorzystywania tunelowania. Drugim i często istotniejszym jest bezpieczeństwo. Szczególnie ostatnio tunelowanie bywa często łączone z wykorzystaniem metod kryptograficznych. Często zwykli użytkownicy Internetu stosują tę technikę do własnych potrzeb. Przykładem jest korzystanie z dostępnego w Internecie oprogramowania szyfrującego o nazwie SSH. Oprogramowanie to, oprócz bezpiecznej pracy zdalnej, umożliwia tworzenie dodatkowego kanału szyfrowanego, przez który użytkownik może "tunelować" dowolną inną - potencjalnie narażoną na niebezpieczeństwo podsłuchu - usługę TCP/IP (np. FTP, telnet, IRC). Warunkiem jest jedynie zainstalowane SSH na obu końcach połączenia.

  Sieć WAN (z ang. Wide Area Network, rozległa sieć komputerowa) – sieć komputerowa znajdująca się na obszarze wykraczającym poza jedno miasto (bądź kompleks miejski).PLD (na początku Polish(ed) Linux Distribution, obecnie akronim rekurencyjny od ang. PLD Linux Distribution), tworzona w Polsce dystrybucja systemu Linux.

  Generalnie można stwierdzić, iż tunelowanie umożliwia przesyłanie pewnych usług sieciowych za pośrednictwem innych, często odmiennych usług sieci, pracujących w różnych standardach.

  Niezależnie od rodzaju używanych protokołów i celu, do jakiego tunelowanie ma służyć, jego podstawowa technika pozostaje taka sama. Zwykle jeden protokół służy do ustanowienia połączenia z miejscem zdalnym a drugi do opakowywania danych i instrukcji w celu przesyłania ich przez tunel.

  Przykładem wykorzystania tunelu do obejścia niezgodności między protokołami i adresami jest zestaw SIT (z ang Simple Internet Transition) który dołączony jest do protokołu IPv6. Technika tunelowania wykorzystana jest na przykład jako narzędzie dostarczone przez grupę roboczą do spraw Internetu ułatwiające przechodzenie od wersji 4 protokołu Internetu do jego wersji 6. Wersje IPv4 i IPv6 różnią się od siebie na tyle, że ich bezpośrednie współdziałanie nie jest możliwe. Współdziałanie umożliwia im dopiero zastosowanie tunelowania protokołu IPv4 przez protokół IPv6 i na odwrót.

  Telnet – standard protokołu komunikacyjnego używanego w sieciach komputerowych do obsługi odległego terminala w architekturze klient-serwer.Internet Engineering Task Force to nieformalne, międzynarodowe stowarzyszenie osób zainteresowanych ustanawianiem standardów technicznych i organizacyjnych w Internecie.

  Tunelowanie służy również zabezpieczaniu danych przez utworzenie wokół nich osłony przydatnej podczas przesyłania ich przez domeny pozbawione mechanizmów bezpieczeństwa. Protokołem tunelowania zaprojektowanym specjalnie w celu realizacji tej funkcji jest protokół PPTP (z ang Point to Point Tunneling Protocol).

  Bezpieczeństwo teleinformatyczne – zbiór zagadnień z dziedziny telekomunikacji i informatyki związany z szacowaniem i kontrolą ryzyka wynikającego z korzystania z komputerów, sieci komputerowych i przesyłania danych do zdalnych lokalizacji, rozpatrywany z perspektywy poufności, integralności i dostępności.Kryptologia (z gr. κρυπτός – kryptos – "ukryty" i λόγος – logos – "słowo") – dziedzina wiedzy o przekazywaniu informacji w sposób zabezpieczony przed niepowołanym dostępem. Współcześnie kryptologia jest uznawana za gałąź zarówno matematyki, jak i informatyki; ponadto jest blisko związana z teorią informacji, inżynierią oraz bezpieczeństwem komputerowym.

  Spis treści

 • 1 Tunele oparte na SSH
 • 2 Tunele GRE
 • 3 Tunele IPsec
 • 4 Tunele IP in IP
 • 4.1 Linki zewnętrzne


 • Podstrony: 1 [2] [3]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Przekierowanie portów (ang. port forwarding, port redirection) – przekierowanie pakietów z Internetu, przychodzących na określony port serwera, do innego komputera w sieci lokalnej. Przekierowane mogą być protokoły TCP, UDP i inne. W zależności od implementacji i używanego narzędzia, przekierowanie pakietów następuje domyślnie na te same porty, do maszyny wewnątrz sieci lokalnej, bądź są one zmieniane na inne.
  Frame Relay (FR) to sieć z komutacją pakietów, używana do łączenia odległych sieci lokalnych (LAN), przesyłania danych, obrazu i głosu oraz dostępu do Internetu. W tej technice informacja jest dzielona na ramki o zmiennej długości, które przenoszą dane między sieciami LAN, co pozwala na przekazywanie informacji między urządzeniami końcowymi sieci rozległych (WAN).
  IPv4 (ang. Internet Protocol version 4) – czwarta wersja protokołu komunikacyjnego IP przeznaczonego dla Internetu. Identyfikacja hostów w IPv4 opiera się na adresach IP. Dane przesyłane są w postaci standardowych datagramów. Wykorzystanie IPv4 jest możliwe niezależnie od technologii łączącej urządzenia sieciowe – sieć telefoniczna, kablowa, radiowa, itp. IPv4 znajduje się obecnie w powszechnym użyciu. Dostępna jest również nowsza wersja – IPv6. Dokładny opis czwartej wersji protokołu IP znajduje się w RFC 791. W modelu TCP/IP protokół IPv4 znajduje się w warstwie sieciowej.
  SMTP (ang.) Simple Mail Transfer Protocol – protokół komunikacyjny opisujący sposób przekazywania poczty elektronicznej w Internecie. Standard został zdefiniowany w dokumencie RFC 821 a następnie zaktualizowany w 2008 roku w dokumencie RFC 5321
  IPsec (ang. Internet Protocol Security, IP Security) – zbiór protokołów służących implementacji bezpiecznych połączeń oraz wymiany kluczy szyfrowania pomiędzy komputerami. Protokoły tej grupy mogą być wykorzystywane do tworzenia Wirtualnej Sieci Prywatnej (ang. VPN).
  FTP, protokół transferu plików (ang. File Transfer Protocol) – protokół komunikacyjny typu klient-serwer wykorzystujący protokół TCP według modelu TCP/IP (krótko: połączenie TCP), umożliwiający dwukierunkowy transfer plików w układzie serwer FTP–klient FTP.
  X.25 - to rekomendowany przez ITU-T standard protokołu komunikacyjnego dla publicznych sieci WAN, definiujący interfejs połączenia pomiędzy terminalem danych DTE (Data Terminal Equipment) a urządzeniem transmisji danych DCE (Data Communications Equipment), dla terminali pracujących w trybie pakietowym, podłączonych do publicznych sieci transmisji danych poprzez łącze dedykowane.

  Reklama