• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Trzydniowiański Wierch

  Przeczytaj także...
  Mylonit – skała kataklastyczna, metamorficzna powstała poprzez dynamiczną rekrystalizację. Złożona z drobnych pokruszonych i roztartych ziaren starszych skał powstałych w warunkach zmielenia i silnego roztarcia dowolnej skały wyjściowej, tworzących miazgę mylonityczną, objętą rekrystalizacją towarzyszącą mylonityzacji. Powstaje w trakcie metamorfizmu dyslokacyjnego głównie w strefach uskokowych o charakterze przesuwczym.Dolina Jarząbcza – jedna z trzech odnóg w górnej części Doliny Chochołowskiej w Tatrach Zachodnich. Wyrzeźbiona została przez lodowiec. Jej dnem płynie Jarząbczy Potok; po połączeniu się z Wyżnim Chochołowskim Potokiem tworzą Chochołowski Potok.
  Pośrednia Kopa – grzęda na zachodnich, opadających do Doliny Jarząbczej stokach Trzydniowiańskiego Wierchu w polskich Tatrach Zachodnich. Odchodzi od południowego, wyższego wierzchołka Trzydniowiańskiego Wierchu (1765 m). Po północnej stronie Pośredniej Kopy znajduje się Szeroki Żleb, po stronie południowej 3 żleby objęte wspólną nazwą Wąskie Żlebki. Niżej łączą się w jeden żleb. Szlak turystyczny przekracza Wąskie Żlebki i prowadzi grzbietem Pośredniej Kopy.
  Trzydniowiański Wierch i Czubik, w głębi Bobrowiec i Hrubas
  Trzydniowiański Wierch widziany z Ornaku

  Trzydniowiański Wierch (1758 m) – szczyt w polskich Tatrach Zachodnich.

  Topografia[]

  Znajduje się w dość długiej północnej grani Kończystego Wierchu i jest ostatnim na północ wybitniejszym szczytem w tej grani. Ma trzy grzbiety:

  Krowiniec – żleb w Dolinie Chochołowskiej w Tatrach Zachodnich. Na niektórych mapach opisywany jest jako Krowieniec, przez turystów często nazywany Krowim Żlebem. Wcina się w północne stoki Trzydniowiańskiego Wierchu, pomiędzy Wielki i Mały Kopieniec z jednej strony a grzbiet Ptasińca z drugiej strony. Jest całkowicie zalesiony i prowadzi przez niego szlak turystyczny na Trzydniowiański Wierch. Podejście przez Krowiniec (znaczna cześć podejścia to wysokie schody) uważane jest przez turystów za uciążliwe.Sit skucina (Juncus trifidus) – gatunek rośliny należący do rodziny sitowatych. Występuje w stanie dzikim w Europie. Roślina wysokogórska, w Polsce występuje głównie w Tatrach, Sudetach i na Babiej Górze. Wspólnie z J. monanthos stanowi klad bazalny całej rodziny sitowatych.
 • południowy, leżący w tej grani,
 • północny, zwany Kulawcem i będący jej przedłużeniem,
 • północno-zachodni zakończony wzniesieniem zwanym Ropą.
 • Trzydniowiański Wierch sąsiaduje ze znajdującym się na południe Czubikiem (1845 m), od którego oddzielony jest Przełęczą nad Szyją (1754 m). Pomiędzy północną i północno-zachodnią granią Trzydniowiańskiego Wierchu znajduje się wąska Dolina Trzydniowiańska oraz krótszy od niej żleb Krowiniec.

  Hrubas – słabo wyodrębniony wierzchołek o wysokości 1499 m n.p.m. we wschodniej grani masywu Bobrowca w polskich Tatrach Zachodnich. Grań ta oddziela główny ciąg Doliny Chochołowskiej od jej odnogi – doliny Głębowiec. Tuż poniżej wierzchołka Hrubasa, po południowej stronie grani znajdują się dolomitowo-wapienne skały zwane Piecami. Na Hrubasie grań zmienia kierunek na północno-wschodni. Do doliny Głębowiec schodzi spod Hrubasa jedna z odnóg Szerokiego Żlebu oraz żleb Skrajniak, nienazwany żleb schodzi również z przeciwległych stoków. Dawniej Hrubasem Jaworzyńskim nazywano odcinek wschodniej grani Bobrowca. Upłaz po północnej stronie (od strony doliny Głębowiec) początkowego odcinka wschodniej grani Bobrowca nosi nazwę Hrubasowego Upłazu. Na upłazie tym stwierdzono występowanie rzadkiej w Polsce rośliny – zarzyczki górskiej.Wydarty Żleb – żleb na wschodnich stokach Trzydniowiańskiego Wierchu w polskich Tatrach Zachodnich. Opada z grzbietu Kulawca do Doliny Starorobociańskiej. Koryto żlebu jest trawiaste i na większej części swojej długości znajduje się w lesie, jedynie w górnej części jego brzegi porasta kosodrzewina. Wylot Wydartego Żlebu znajduje się w tym samym miejscu, co wylot sąsiedniego na południe Dwojakowego Żlebu. Nazwa żlebu pochodzi od dolnej części stoków o nazwie Wydarte. Dawniej okolice żlebu były bardziej trawiaste i były terenami wypasowymi Hali Stara Robota, po zaprzestaniu wypasu stopniowo zarastają lasem i kosodrzewiną.

  Trzydniowiański Wierch ma dwa wierzchołki. Niższy ma wysokość 1758 m. Na południe, ok. 150 m od niego w południowej grani znajduje się drugi, nienazwany wierzchołek o wysokości 1762 m. Wschodnie stoki Trzydniowiańskiego Wierchu opadają do Doliny Starorobociańskiej (wschodnie odgałęzienie górnej części Doliny Chochołowskiej). Znajduje się w nich kilka żlebów, w kierunku od północy na południe są to: Mokry Żleb, Wydarty Żleb i Dwojakowy Żleb. Południowo-zachodnie stoki opadają do Doliny Jarząbczej (zachodnie odgałęzienie górnej części Doliny Chochołowskiej). Znajduje się w nich grzbiet Pośredniej Kopy oddzielający Szeroki Żleb od Wąskich Żlebków.

  Przełęcz nad Szyją – położona na wysokości 1754 m n.p.m. przełęcz w północnej grani Kończystego Wierchu pomiędzy Czubikiem (1845 m) a południowym, wyższym wierzchołkiem Trzydniowiańskiego Wierchu (1765 m). Wschodnie stoki spod przełęczy opadają do Doliny Jarząbczej, zachodnie do Doliny Starorobociańskiej. Nazwa przełęczy pochodzi od żlebu Szyja opadającego spod przełęczy do Doliny Starorobociańskiej.Polana Trzydniówka lub Trzydniówka – niewielka polana w Dolinie Chochołowskiej w Tatrach Zachodnich. Znajduje się na wysokości ok. 1080–1100 m n.p.m. nad prawym brzegiem Chochołowskiego Potoku, nieco poniżej dolnego końca Polany Chochołowskiej. Rozpoczyna się tutaj czerwony szlak na Trzydniowiański Wierch. Powyżej polany ma swój wylot żleb Krowiniec, czasami nazywany (błędnie) Krowim Żlebem.

  Opis szczytu[]

  Dawniej był wypasany. Zbocza północne wchodziły w skład Hali Trzydniówka i od niej pochodzi nazwa szczytu. Zbocza zachodnie wchodziły w skład Hali Jarząbczej. Zbudowany jest ze skał metamorficznych; alaskitów przewarstwionych mylonitami. Na zachodnich zboczach wystają z nich białe skałki z kwarcytu, nazywane Gęsiami. W jego północno-zachodnich stokach prowadzono w XIX wieku, a prawdopodobnie już w XVIII prace górnicze. Górne partie porośnięte są niską murawą z sitem skuciną i kępami borówek, które jesienią przebarwiają stoki na czerwono. Z wierzchołka rozciągają się widoki na Tatry Zachodnie, w tym pobliski Kominiarski Wierch i Ornak. W zimie bywa odwiedzany przez narciarzy.

  Ornak – grzbiet górski, część północnej grani Siwego Zwornika w polskich Tatrach Zachodnich. Oddziela Dolinę Starorobociańską od Doliny Pyszniańskiej.Wąskie Żlebki – trzy żleby opadające z grani pomiędzy Trzydniowiańskim Wierchem (1765 m) a Czubikiem (1845 m) do Doliny Jarząbczej w polskich Tatrach Zachodnich. Znajdują się pomiędzy grzędami Pośredniej Kopy i Przykrej Kopy. Dołem żlebki te łączą się w jeden. Z Wąskich Żlebków wypływa kilka źródeł. Powstające z nich strumyki łączą się w jeden, który wspólnym korytem spływa w północno-zachodnim kierunku wzdłuż grzędy Wielkiego Przysłopu i łączy się ze strumykiem spływającym z sąsiedniego na północ Szerokiego Żlebu.

  Szlaki turystyczne[]

  szlak turystyczny czerwony – czerwony, zataczający pętlę od Polany Chochołowskiej przez Wyżnią Jarząbczą Polanę i Jarząbcze Szałasiska na szczyt Trzydniowiańskiego Wierchu, stąd grzbietem Kulawca i Krowińcem do polany Trzydniówki w Dolinie Chochołowskiej.
 • Czas przejścia z Polany Chochołowskiej na szczyt: 2:25 h, ↓ 1:55 h
 • Czas przejścia ze szczytu do Polany Trzydniówka: 1:30 h, ↑ 2 h
 • szlak turystyczny zielony – zielony szlak, trawersujący wierzchołek Czubika i prowadzący na Kończysty Wierch. Czas przejścia: 55 min, ↓ 45 min

  Przypisy

  1. Tatry polskie. Mapa turystyczna 1:20 000. Piwniczna: Agencja Wyd. „Wit” S.c., 2006. ISBN 83-89580-00-4.
  2. Zofia Radwańska-Paryska, Witold Henryk Paryski: Wielka encyklopedia tatrzańska. Poronin: Wyd. Górskie, 2004. ISBN 83-7104-009-1.
  3. Józef Nyka: Tatry polskie. Przewodnik. Wyd. XIII. Latchorzew: Wyd. Trawers, 2003. ISBN 83-915859-1-3.


  Hala Jarząbcza – dawna hala pasterska w polskich Tatrach Zachodnich. Znajdowała się w Dolinie Jarząbczej oraz górnej części głównej gałęzi Doliny Chochołowskiej (po wschodniej stronie Chochołowskiego Potoku. Południową granicę hali tworzył Kończysty Wierch i Jarząbczy Wierch, wschodnią grzbiet Czubika i Trzydniowiańskiego Wierchu. Od Wyżniej Hali Chochołowskiej oddzielona była Czerwonym Wierchem i lasem Hotarz. W jej skład wchodziły polany: Niżnia Jarząbcza Polana i Wyżnia Jarząbcza Polana oraz nie będące polanami równie: Jarząbcze Szałasiska i Jarząbcze Rówienki.Borówka (Vaccinium L.) – rodzaj roślin z rodziny wrzosowatych (Ericaceae Juss). Według niektórych ujęć taksonomicznych należy do niego ok. 450 gatunków występujących głównie na półkuli północnej. Gatunkiem typowym jest Vaccinium uliginosum L..
  Panorama 360° z Trzydniowiańskiego Wierchu
  Panorama 360° z Trzydniowiańskiego Wierchu  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Alaskit - skała plutoniczna zbudowana ze skaleni alkalicznych, kwarcu i znikomych ilości składników ciemnych; są to skały samodzielnych masywów, pni i małych intruzji; dzielą się na bezalbitowe kalialaskity lub ortoalaskity oraz właściwe (ze skalenia potasowego i albitu). Tworzy brzeżne partie masywów granitowych, czasem samodzielne drobne intruzje. Pospolity, w Polsce występuje w Tatrach Zachodnich (m.in. na Giewoncie).
  Dolina Starorobociańska (Dolina Starej Roboty) – największe, orograficznie prawe odgałęzienie Doliny Chochołowskiej w Tatrach Zachodnich.
  Mokry Żleb – żleb na południowo-wschodnich stokach Trzydniowiańskiego Wierchu w polskich Tatrach Zachodnich. Opada z grzbietu Kulawca do dolnej części Doliny Starorobociańskiej. Koryto Mokrego Żlebu jest trawiaste, okolice porasta las. Jest to przedostatni (patrząc od południa) ze wszystkich żlebów Trzydniowańskiego Wierchu (niżej od niego znajduje się jeszcze niewielki żleb Mlaskacz).
  Dwojakowy Żleb – żleb na wschodnich stokach Trzydniowiańskiego Wierchu w polskich Tatrach Zachodnich. Opada do Doliny Starorobociańskiej w połowie jej długości. Górą rozgałęzia się na dwa ramiona. Żlebem spływa niewielki potok uchodzący do Starorobociańskiego Potoku. Zimą żlebem schodzą lawiny.
  Dolina Chochołowska – najdłuższa i największa dolina w polskich Tatrach, znajdująca się na zachodnim skraju polskich Tatr Zachodnich i stanowiąca orograficznie lewą odnogę doliny Czarnego Dunajca. Zajmuje obszar ponad 35 km² i ma długość ok. 10 km. Jest doliną walną. Administracyjnie leży na terenie wsi Witów.
  Kulawiec – północny grzbiet Trzydniowiańskiego Wierchu w Tatrach Zachodnich. Na niższym z wierzchołków tego szczytu (1758 m) północna grań Kończystego Wierchu rozdziela się na dwie granie: grań Kulawca dalej biegnącą w tym samym północnym kierunku i grań Ropy odbiegającą w północno-zachodnim kierunku.
  Czubik (1845 m n.p.m.) – niewybitny szczyt w rejonie Doliny Chochołowskiej w Tatrach Zachodnich. Znajduje się na bocznym, północnym grzbiecie Kończystego Wierchu. Grzbiet ten oddziela Dolinę Starorobociańską od Doliny Jarząbczej. Czubik znajduje się pomiędzy Kończystym Wierchem (2002 m n.p.m.), oddzielony od niego Dudową Przełęczą (1815 m) i Trzydniowiańskim Wierchem (1768 m n.p.m.), od którego oddzielony jest Przełęczą nad Szyją (1754 m).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.055 sek.