• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Trybunał Konstytucyjny  Podstrony: [1] [2] [3] [4] 5 [6] [7]
  Przeczytaj także...
  Budżet państwa – najwyższej rangi plan finansowy polityki państwa oraz narzędzie polityki społecznej, uwzględniające planowane dochody i wydatki państwa w okresie roku budżetowego. Jako dochody uwzględnia się m.in.: wpływy z podatków pośrednich i bezpośrednich, dochody niepodatkowe (np. cła), dochody z prywatyzacji oraz dochody zagraniczne. Mianem wydatków określa się m.in. koszty dotacji, obsługi długu publicznego, obsługi strefy budżetowej, rozliczeń z bankami, subwencji dla gmin oraz rezerw ogólnych. Termin „budżet” pochodzi z łacińskiego bulga, oznaczającego skórzany mieszek przeznaczony do zbierania dochodów. Słowo to przyjęło się następnie w wielu językach (ang. budget, starofr. bougette, fr. le budget]. Dla historycznego rozwoju instytucji budżetu znaczenie miało kilka zdarzeń, które rozstrzygnęły o jej współczesnym kształcie, wśród których – poza oddzieleniem majątku publicznego od majątku królewskiego – wymienić należy rozwijanie stosunków towarowo-pieniężnych, parlamentaryzmu, funkcji socjalnych i gospodarczych państwa, rozwój międzynarodowych stosunków gospodarczych i finansowych oraz procesy integracyjne zachodzące we współczesnym świecie.Senat Rzeczypospolitej Polskiej – organ władzy ustawodawczej, druga izba (tradycyjnie określana jako izba wyższa) polskiego parlamentu. Składa się ze 100 senatorów wybieranych w wyborach powszechnych, bezpośrednich i w głosowaniu tajnym, w jednomandatowych okręgach wyborczych na czteroletnią kadencję, rozpoczynającą się i kończącą wraz z kadencją Sejmu (jeśli kadencja Sejmu zostanie skrócona, skróceniu ulega także kadencja Senatu). W przypadku wygaśnięcia mandatu Prezydent RP zarządza wybory uzupełniające.
  Akty prawne[]

  Przypisy

  1. Robert Alberski: Trybunał Konstytucyjny w polskich systemach politycznych. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2010, s. 93. ISBN 978-83-229-3146-2.
  2. Robert Alberski: Trybunał Konstytucyjny w polskich systemach politycznych. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2010, s. 104. ISBN 978-83-229-3146-2.
  3. Robert Alberski: Trybunał Konstytucyjny w polskich systemach politycznych. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2010, s. 104–105. ISBN 978-83-229-3146-2.
  4. Dz. U. z 1982 r. Nr 11, poz. 83.
  5. Hanna Dębska: Władza, symbol, prawo. Społeczne tworzenie Trybunału Konstytucyjnego. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 2015, s. 134. ISBN 978-83-7666-378-4.
  6. Robert Alberski: Trybunał Konstytucyjny w polskich systemach politycznych. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2010, s. 112. ISBN 978-83-229-3146-2.
  7. Dz. U. z 1985 r. Nr 22, poz. 98, ze zm.
  8. Robert Alberski: Trybunał Konstytucyjny w polskich systemach politycznych. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2010, s. 131. ISBN 978-83-229-3146-2.
  9. Robert Alberski: Trybunał Konstytucyjny w polskich systemach politycznych. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2010, s. 132. ISBN 978-83-229-3146-2.
  10. Dz. U. z 1993 r. Nr 105, poz. 481.
  11. Dz. U. z 1997 r. Nr 102, poz. 643, ze zm.
  12. Kancelaria Sejmu RP: Internetowy System Aktów Prawnych. isap.sejm.gov.pl. [dostęp 2015-07-31].
  13. Piotr Winczorek: Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku. Warszawa: Wydawnictwo Liber, 2008, s. 371. ISBN 978-83-7206-082-2.
  14. Piotr Winczorek: Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku. Warszawa: Wydawnictwo Liber, 2008, s. 368. ISBN 978-83-7206-082-2.
  15. Dz. U. z 2015 r. poz. 1064.
  16. VII kadencja. Podjęte uchwały (druki 3955–3958). W: Sejm Rzeczypospolitej Polskiej [on-line]. sejm.gov.pl. [dostęp 2016-05-04].
  17. Przebieg procesu legislacyjnego. Druk nr 56. Lista kandydatów na sędziów Trybunału Konstytucyjnego. W: Sejm Rzeczypospolitej Polskiej [on-line]. sejm.gov.pl, 2 grudnia 2015. [dostęp 2016-05-04].
  18. Kolejny gorący dzień w Sejmie. Posłowie głosowali m.in. ws. zmian w Trybunale Konstytucyjnym. onet.pl, 22 lipca 2016. [dostęp 2016-07-22].
  19. Kancelaria Sejmu Rzeczyspopolitej Polskiej. Spis telefonów. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 1994, s. 88.
  20. Marta Leśniakowska: Architektura w Warszawie. Warszawa: Arkada Pracownia Historii Sztuki, 2005, s. 127. ISBN 83-908950-8-0.
  21. Wielka Encyklopedia PWN. Tom 28. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005, s. 61. ISBN 83-01-14363-0.
  22. Piotr Winczorek: Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku. Warszawa: Wydawnictwo Liber, 2008, s. 361. ISBN 978-83-7206-082-2.
  23. W art. 194 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej jest napisane, że Trybunał Konstytucyjny składa się z 15 sędziów, wybieranych indywidualnie przez Sejm na 9 lat (...).
  24. Piotr Winczorek: Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku. Warszawa: Wydawnictwo Liber, 2008, s. 382. ISBN 978-83-7206-082-2.
  25. Piotr Winczorek: Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku. Warszawa: Wydawnictwo Liber, 2008, s. 369. ISBN 978-83-7206-082-2.
  26. Piotr Winczorek: Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku. Warszawa: Wydawnictwo Liber, 2008, s. 369. ISBN 978-83-7206-082-2.
  27. Piotr Winczorek: Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku. Warszawa: Wydawnictwo Liber, 2008, s. 373. ISBN 978-83-7206-082-2.
  28. Art. 157 ust. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112).
  29. Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym przez ustawę rozumie się także akty normatywne, o których mowa w art. 234 Konstytucji, oraz inne akty normatywne, wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed wejściem w życie Konstytucji, które miały moc prawną równą mocy prawnej ustawy. Dotyczy to rozporządzeń Prezydenta RP z mocą ustawy wydanych w okresie II Rzeczypospolitej i dekretów wydanych w okresie tzw. Polski Ludowej
  30. Piotr Winczorek: Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku. Warszawa: Wydawnictwo Liber, 2008, s. 363. ISBN 978-83-7206-082-2.
  31. Piotr Winczorek: Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku. Warszawa: Wydawnictwo Liber, 2008, s. 364. ISBN 978-83-7206-082-2.
  32. Piotr Winczorek: Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku. Warszawa: Wydawnictwo Liber, 2008, s. 367. ISBN 978-83-7206-082-2.
  33. Piotr Winczorek: Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku. Warszawa: Wydawnictwo Liber, 2008, s. 365. ISBN 978-83-7206-082-2.
  34. Piotr Winczorek: Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku. Warszawa: Wydawnictwo Liber, 2008, s. 380. ISBN 978-83-7206-082-2.
  35. „Trybunał jest wprawdzie sądem prawa, nie może jednak nie dostrzegać, że mamy kryzys finansowy i spadają dochody budżetu państwa”, za: Trybunał Konstytucyjny podsumował swoją pracę. Rzeczpospolita, 2013.
  36. Trybunał Konstytucyjny stał się strażnikiem spadających dochodów państwa. Gazeta Prawna, 2013.
  37. Informacja o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2015 roku. W: Trybunał Konstytucyjny [on-line]. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej (druk sejmowy 470), 27 kwietnia 2015. [dostęp 2015-05-23]. s. 103.
  38. Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. Informacja o wykonaniu wydatków w układzie zadaniowym. W: Rada Ministrów [on-line]. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej (druk nr 553), maj 2016. [dostęp 2016-06-06]. s. 12.
  39. Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. (Druk nr 553). Tom I. sejm.gov.pl, 31 maja 2016. [dostęp 2015-08-03]. s. 1/2, 2/7.
  40. Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2015 r. w części 06 Trybunał Konstytucyjny. W: Najwyższa Izba Kontroli [on-line]. nik.gov.pl, maj 2016. [dostęp 2016-08-03]. s. 15.
  41. Ustawa budżetowa na rok 2016 z dnia 25 lutego 2016 r.. W: Dz. U. poz. 278 [on-line]. isap.sejm.gov.pl, 4 marca 2016. [dostęp 2016-08-03]. s. 10, 37.
  42. W związku ze złożoną rezygnacją, Uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 1993 r. w sprawie odwołania Prezesa Trybunału Konstytucyjnego (M.P. Nr 28, poz. 290) odwołany ze stanowiska z chwilą wyboru nowego Prezesa TK.
  43. W związku z rezygnacją poprzednika w trakcje kadencji, Uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada 1993 r. w sprawie wyboru Prezesa Trybunału Konstytucyjnego (M.P. Nr 62, poz. 558) powołany na stanowisko Prezesa TK.
  44. M.P. z 1998 r. Nr 1, poz. 2
  45. M.P. z 2006 r. Nr 80, poz. 804
  46. M.P. z 2008 r. Nr 53, poz. 470
  47. Dz. U. Nr 22, poz. 98, ze zm.
  48. Kadencje sędziów – zestawienie. trybunal.gov.pl. [dostęp 2015-11-20].
  49. Zmarł.
  50. Wybrana w miejsce Henryka de Fiumel.
  51. Zrezygnował.
  52. Zmarła.
  53. M.P. z 1993 r. Nr 62, poz. 558; Przebieg procesu legislacyjnego – druk nr 95
  54. M.P. z 1993 r. Nr 10, poz. 67; Przebieg procesu legislacyjnego – druk nr 755
  55. M.P. z 1993 r. Nr 62, poz. 557; Przebieg procesu legislacyjnego – druk nr 89-A
  56. M.P. z 1994 r. Nr 33, poz. 263; Przebieg procesu legislacyjnego – druk nr 393
  57. M.P. z 1995 r. Nr 37, poz. 440; Przebieg procesu legislacyjnego – druk nr 1143
  58. M.P. z 1997 r. Nr 82, poz. 789; Przebieg procesu legislacyjnego – druk nr 11; posiedzenie 1, głosowanie nr 1
  59. M.P. z 1997 r. Nr 83, poz. 810; Przebieg procesu legislacyjnego – druk nr 12; posiedzenie 3, głosowanie nr 2
  60. M.P. z 1998 r. Nr 46, poz. 646; Przebieg procesu legislacyjnego – druk nr 765; posiedzenie 39, głosowanie nr 8
  61. M.P. z 1999 r. Nr 23, poz. 332; Przebieg procesu legislacyjnego – druk nr 1159; posiedzenie 52, głosowanie nr 10
  62. M.P. z 2001 r. Nr 9, poz. 149; Przebieg procesu legislacyjnego – druk nr 2565; posiedzenie nr 102, głosowanie nr 230
  63. M.P. z 2001 r. Nr 42, poz. 672; Przebieg procesu legislacyjnego – druk nr 31; posiedzenie 4, głosowanie nr 3
  64. M.P. z 2002 r. Nr 21, poz. 371; Przebieg procesu legislacyjnego – druk nr 435; posiedzenie 22, głosowanie nr 196
  65. M.P. z 2003 r. Nr 37, poz. 514; Przebieg procesu legislacyjnego – druk nr 1709; posiedzenie 52, głosowanie nr 70
  66. M.P. z 2006 r. Nr 80, poz. 792; Przebieg procesu legislacyjnego – druk nr 1025
  67. M.P. z 2006 r. Nr 84, poz. 842; Przebieg procesu legislacyjnego – druk nr 1083
  68. M.P. z 2006 r. Nr 89, poz. 919; Przebieg procesu legislacyjnego – druk nr 1157
  69. Złożyła ślubowanie i podjęła obowiązki sędziego 29 grudnia 2006.
  70. M.P. z 2006 r. Nr 89, poz. 918; Przebieg procesu legislacyjnego – druk nr 1157
  71. Zrezygnowała.
  72. Złożyła ślubowanie i podjęła obowiązki sędziego 6 marca 2007.
  73. M.P. z 2007 r. Nr 29, poz. 320; Przebieg procesu legislacyjnego – druk nr 1637
  74. Złożył ślubowanie i podjął obowiązki sędziego 8 maja 2007.
  75. M.P. z 2008 r. Nr 100, poz. 1079; Przebieg procesu legislacyjnego – druk nr 26
  76. Złożył ślubowanie i podjął obowiązki sędziego 14 stycznia 2008.
  77. M.P. z 2008 r. Nr 47, poz. 420; Przebieg procesu legislacyjnego – druk nr 554
  78. M.P. z 2010 r. Nr 38, poz. 525; Przebieg procesu legislacyjnego – druk nr 2918
  79. Złożyła ślubowanie i podjęła obowiązki sędziego 17 maja 2010.
  80. M.P. z 2010 r. Nr 93, poz. 1067; Przebieg procesu legislacyjnego – druk nr 3573
  81. Gazeta Wyborcza, ost. spr.: 27.11.2010.
  82. M.P. z 2011 r. Nr 4, poz. 39; Przebieg procesu legislacyjnego – druk nr 3676
  83. Złożyła ślubowanie i podjęła obowiązki sędziego 11 stycznia 2011.
  84. M.P. z 2011 r. Nr 45, poz. 492; Przebieg procesu legislacyjnego – druk nr 4144
  85. M.P. z 2012 r. poz. 506; Przebieg procesu legislacyjnego – druk nr 507
  86. M.P. z 2015 r. poz. 1038; Przebieg procesu legislacyjnego – druk nr 3954
  87. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie K 34/15 – dokumenty w sprawie; Co orzekł Trybunał Konstytucyjny. Najważniejsze informacje w punktach. tvn24.pl, 3 grudnia 2015. [dostęp 2015-12-03].
  88. M.P. z 2015 r. poz. 1040; Przebieg procesu legislacyjnego – druk nr 3955
  89. M.P. z 2015 r. poz. 1039; Przebieg procesu legislacyjnego – druk nr 3956
  90. M.P. z 2015 r. poz. 1041; Przebieg procesu legislacyjnego – druk nr 3957
  91. M.P. z 2015 r. poz. 1042; Przebieg procesu legislacyjnego – druk nr 3958
  92. M.P. z 2015 r. poz. 1182; Przebieg procesu legislacyjnego – druk nr 56
  93. M.P. z 2015 r. poz. 1183; Przebieg procesu legislacyjnego – druk nr 56
  94. M.P. z 2015 r. poz. 1184; Przebieg procesu legislacyjnego – druk nr 56
  95. M.P. z 2015 r. poz. 1186; Przebieg procesu legislacyjnego – druk nr 56
  96. M.P. z 2015 r. poz. 1185; Przebieg procesu legislacyjnego – druk nr 56
  97. Uchwała sejmu RP http://orka.sejm.gov.pl/opinie8.nsf/nazwa/369_u/$file/369_u.pdf
  98. Dz. U. z 1982 r. Nr 11, poz. 83.
  99. Dz. U. z 1985 r. Nr 22, poz. 98, z 1987 r. Nr 21, poz. 123, z 1989 r. Nr 34, poz. 178 i Nr 73, poz. 436, z 1990 r. Nr 3, poz. 16, Nr 6, poz. 35 i Nr 34, poz. 198, z 1991 r. Nr 7, poz. 24 i Nr 83, poz. 371, z 1993 r. Nr 47, poz. 213, z 1994 r. Nr 122, poz. 593, z 1995 r. Nr 13, poz. 59, z 1996 r. Nr 77, poz. 367 oraz z 1997 r. Nr 98, poz. 604, tekst jednolity: Dz. U. z 1991 r. Nr 109, poz. 470.
  100. Dz. U. z 1991 r. Nr 112, poz. 490; poz. 490; OTK 1991, poz. 20.
  101. Dz. U. Nr 105, poz. 481; OTK 1993, cz. II, poz. 51.
  102. Dz. U. Nr 132, poz. 684; OTK 1994, cz. II, poz. 48.
  103. Dz. U. Nr 39, poz. 198; OTK 1995, cz. I, poz. 20 – tzw. „wykładnia wykładni”.
  104. Dz. U. Nr 78, poz. 396; OTK 1995, cz. I, poz. 23.
  105. Dz. U. Nr 111, poz. 539; OTK ZU 1995, nr 1, poz. 5.
  106. Dz. U. z 1985 r. Nr 39, poz. 184 oraz Dz. U. z 1995 r. Nr 2, poz. 7.
  107. Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483.
  108. Dz. U. z 1997 r. Nr 102, poz. 643, z 1999 Nr 83, poz. 931, z 2000 Nr 48, poz. 552 i Nr 53, poz. 638, z 2001 Nr 98, poz. 1070 i Nr 106, poz. 1149, z 2005 Nr 169, poz. 1417, z 2009 Nr 56, poz. 459 i Nr 178, poz. 1375, z 2010 Nr 182, poz. 1228 i Nr 197, poz. 1307 oraz z 2011 Nr 112, poz. 654.
  109. Na rzecz nowej Ustawy z dnia 25 czerwca 2015 o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. z 2015, poz. 1064).
  110. M.P. z 1997 r. Nr 81, poz. 788, M.P. z 1998 r. Nr 11, poz. 191, M.P. z 2000 r. Nr 17, poz. 390, M.P. z 2001 r. Nr 35, poz. 567 oraz M.P. z 2005 r. Nr 40, poz. 542, tekst jednolity: M.P. z 2001 r. Nr 41, poz. 668.
  111. M.P. z 2006 r. Nr 72, poz. 720.
  112. Dz. U. z 2016 r. poz. 293.
  113. M.P. z 2015 r. poz. 823.
  114. Dz. U. z 2016 r. poz. 1157.

  Bibliografia[]

 • Z. Czeszejko-Sochacki, Sądownictwo konstytucyjne w Polsce (na tle porównawczym), Warszawa 2003
 • Z. Czeszejko-Sochacki, L. Garlicki, J. Trzciński, Komentarz do ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, Warszawa 1999
 • M. Florczak-Wątor, Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego i ich skutki prawne, „Ars boni et aequi”, Poznań 2006
 • L. Gardocki, Problem tzw. wyroków interpretacyjnych Trybunału Konstytucyjnego, [w:] Teoria i praktyka wykładni prawa, pod red. P. Winczorka, Warszawa 2005
 • L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, wyd. 9., Warszawa 2005
 • R. Hauser, A. Kabat, Pytanie prawne jako procedura kontroli konstytucyjności prawa, „Przegląd Sejmowy” 2001, nr 1
 • K. Kolasiński, Zaskarżalność ustaw w drodze pytań prawnych do Trybunału Konstytucyjnego, „Państwo i Prawo” 2001, nr 9
 • A. Mączyński, O tak zwanych wyrokach interpretacyjnych Trybunału Konstytucyjnego, [w:] Teoria i praktyka wykładni prawa, pod red. P. Winczorka, Warszawa 2005
 • J. Mikołajewicz, Zasady orzecznicze Trybunału Konstytucyjnego. Zagadnienia teoretycznoprawne. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2008.
 • J. Mikołajewicz, Orzeczenia zakresowe i interpretacyjne Trybunału Konstytucyjnego jako przejaw kryzysu legitymizacji legalnej, w: Normalność i kryzys. Jedność czy różnorodność., red. J. Oniszczuk, Oficyna Wydawnicza. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2010.
 • K. Pietrzykowski, O tak zwanych „interpretacyjnych” wyrokach Trybunału Konstytucyjnego, „Przegląd Sądowy” 2004, nr 3
 • P. Radziewicz, Przywrócenie mocy obowiązującej przepisu prawnego jako skutek orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, „Przegląd Sejmowy” 2005, nr 3
 • M. Safjan, Skutki prawne orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, „Państwo i Prawo” 2003, nr 3
 • Skarga konstytucyjna w prawie polskim, pod red. J. Trzcińskiego, Warszawa 2000
 • J. Trzciński, Orzeczenia interpretacyjne Trybunału Konstytucyjnego, „Państwo i Prawo” 2002, nr 1
 • P. Winczorek: Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku. Warszawa: Wydawnictwo Liber, 2008. ISBN 978-83-7206-082-2.
 • A. Wasilewski, Przedstawianie pytań prawnych Trybunałowi Konstytucyjnemu przez sądy, „Państwo i Prawo” 1999, nr 8
 • K. Wojtyczek, Ciężar dowodu i argumentacji w procedurze kontroli norm przez Trybunał Konstytucyjny, „Przegląd Sejmowy” 2004, nr 1
 • J. Zakolska, Problem klauzuli ograniczającej korzystanie z praw i wolności w pracach konstytucyjnych, w poglądach doktryny i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, „Przegląd Sejmowy” 2005, nr 5
 • Państwo i Prawo – miesięcznik wydawany przez Komitet Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Jedno z najbardziej prestiżowych polskich czasopism prawniczych.Umowa międzynarodowa jest obecnie najważniejszym instrumentem regulującym stosunki międzynarodowe i jednym z dwóch niekwestionowanych źródeł prawa międzynarodowego.


  Podstrony: [1] [2] [3] [4] 5 [6] [7]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Sejm VII kadencji – skład Sejmu VII kadencji wyłoniony został w wyborach do Sejmu i Senatu przeprowadzonych 9 października 2011.
  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej – akt normatywny w II Rzeczypospolitej oraz w III Rzeczypospolitej wydawany przez głowę państwa i kontrasygnowany przez Prezesa Rady Ministrów oraz właściwych ministrów, w III RP także na wniosek Rady Ministrów w razie wprowadzenia stanu wojennego, jeżeli Sejm nie może zebrać się na posiedzenie.
  Res iudicata (łac. rzecz (już) osądzona) – pojęcie języka prawniczego określające prawomocność orzeczenia sądowego lub ostateczność decyzji administracyjnej.
  II Rzeczpospolita (II RP) – Rzeczpospolita Polska w latach 1918–1945, od odzyskania suwerenności państwowej w 1918 do wycofania uznania międzynarodowego dla Rządu RP na uchodźstwie w konsekwencji wykonania porozumień między mocarstwami wielkiej trójki na konferencji jałtańskiej w 1945.
  Marek Henryk Safjan (ur. 28 sierpnia 1949 w Warszawie) – polski prawnik, prezes Trybunału Konstytucyjnego w latach 1998–2006, sędzia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (od 2009). Syn Zbigniewa Safjana, mąż Doroty Safjan.
  Andrzej Kabat (ur. 18 czerwca 1934 w Rogoźnie Wielkopolskim) – polski prawnik, doktor habilitowany nauk prawnych, prokurator, radca prawny, sędzia Sądu Najwyższego, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz sędzia Trybunału Konstytucyjnego w latach 1985–1989.
  Państwowa Komisja Wyborcza – w ustroju prawnym Rzeczypospolitej stały (od 1991 r.), najwyższy w Polsce organ wyborczy właściwy w sprawach przeprowadzania wyborów w Polsce, tj. wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do organów samorządu terytorialnego i do Parlamentu Europejskiego oraz referendum. Jest organem władzy wykonawczej.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.083 sek.