• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Trybunał

  Przeczytaj także...
  Górnośląski Trybunał Rozjemczy z siedzibą w Bytomiu był jedną z dwóch międzynarodowych instytucji powstałych w 1922 na mocy podpisanej 15 maja tego roku w Genewie umowy polsko-niemieckiej o podziale Górnego Śląska, drugą była Górnośląska Komisja Mieszana z siedzibą w Katowicach. Celem obu instytucji był arbitraż między Polską i Niemcami w ich sporze dotyczącym Śląska. Przewodniczącymi tych instytucji nie mogli być ani Polacy, ani Niemcy.Międzynarodowy Trybunał Karny dla Rwandy (MTKR) (ang. International Criminal Tribunal for Rwanda, ICTR; fr. Tribunal pénal international pour le Rwanda, TPIR) – międzynarodowy trybunał powołany pod auspicjami Organizacji Narodów Zjednoczonych do zbadania i rozliczenia zbrodni popełnionych w Rwandzie podczas masowego ludobójstwa które miało miejsce od stycznia do grudnia 1994 roku.
  Międzynarodowy Trybunał Karny dla byłej Jugosławii (ang.: International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia, ICTY; hol.: Voormalig Joegoslavië Tribunaal) – międzynarodowy trybunał utworzony w 1993 r. na mocy rezolucji 827 Rady Bezpieczeństwa ONZ.
  Andrew Birrell, Caractacus przed Trybunałem Klaudiusza w Rzymie (1792)

  Trybunał – organ władzy sądowniczej uprawniony do sądzenia, rozstrzygania, ustalania roszczeń lub sporów – bez względu na to, czy w jego nazwie występuje słowo trybunał.

  Międzynarodowy Trybunał Wojskowy w Norymberdze – organ wymiaru sprawiedliwości powołany po II wojnie światowej w celu osądzenia nazistowskich zbrodniarzy wojennych. Procedował od 20 listopada 1945 do ogłoszenia wyroku w dniu 1 października 1946.Trybunał Konstytucyjny Hiszpanii (hiszp. Tribunal Constitucional de España, TCE) jest najwyższym ciałem sądowniczym w Hiszpanii. Trybunał posiada moc przeglądu i korekcji ustaw konstytucyjnych.

  Państwa[]

 • Federalny Trybunał KonstytucyjnyNiemcy
 • Trybunał KonstytucyjnyHiszpania
 • Trybunał PaństwaAustria (1869-1918)
 • Trybunał Rewolucyjny – Francja za czasów Wielkiej Rewolucji
 • Najwyższy Trybunał AdministracyjnyII Rzeczpospolita
 • Najwyższy Trybunał NarodowyRzeczpospolita Polska (1946-1948)
 • Trybunał KonstytucyjnyIII Rzeczpospolita
 • Trybunał Kompetencyjny – II Rzeczpospolita
 • Trybunał Główny KoronnyI Rzeczpospolita
 • Trybunał Główny Wielkiego Księstwa Litewskiego – I Rzeczpospolita
 • Trybunał Skarbowy Koronny – I Rzeczpospolita
 • Trybunał Stanu – III Rzeczpospolita
 • Organizacje międzynarodowe[]

 • Europejski Trybunał Praw Człowieka
 • Międzynarodowy Trybunał Karny
 • Międzynarodowy Trybunał Karny dla byłej Jugosławii
 • Międzynarodowy Trybunał Karny dla Rwandy
 • Międzynarodowy Trybunał Prawa Morza
 • Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości
 • Międzynarodowy Trybunał Wojskowy dla Dalekiego Wschodu
 • Międzynarodowy Trybunał Wojskowy w Norymberdze
 • Stały Trybunał Arbitrażowy
 • Stały Trybunał Sprawiedliwości Międzynarodowej
 • Górnośląski Trybunał Rozjemczy
 • Inne podmioty prawa międzynarodowego[]

 • Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
 • Najwyższy Trybunał Sygnatury Apostolskiej
 • Przypisy

  1. David M. Walker: Oxford Companion to Law. Oxford: Oxford University Press, 1980, s. 1239. ISBN 0-19-866110-X.
  Stały Trybunał Arbitrażowy (ang. Permanent Court of Arbitration) – międzynarodowa organizacja arbitrażowa powołana na mocy ustaleń konferencji w Hadze w 1899 roku. Ma swoją siedzibę w Pałacu Pokoju w Hadze. Każde państwo może desygnować do niego 4 osoby (o odpowiednich kwalifikacjach) na 6 lat. Po II wojnie światowej prowadził sprawy arbitrażowe i pojednawcze. Jego przedstawiciele mają prawo wysuwać kandydatów na sędziów do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości. Na jego czele stoi Rada Administracyjna złożona z przedstawicieli dyplomatycznych państw – sygnatariuszy akredytowanych w Holandii. Przewodniczy jej holenderski minister spraw zagranicznych.II Rzeczpospolita (II RP) – Rzeczpospolita Polska w latach 1918–1945, od odzyskania suwerenności państwowej w 1918 do wycofania uznania międzynarodowego dla Rządu RP na uchodźstwie w konsekwencji wykonania porozumień między mocarstwami wielkiej trójki na konferencji jałtańskiej w 1945.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości (MTS), w wersji angielskiej International Court of Justice (ICJ), w wersji francuskiej Cour Internationale de Justice (CIJ) – główny organ sądowy ONZ. Został ustanowiony w 1945 do rozstrzygania sporów między państwami. Trybunał działa według swego Statutu, który opiera się na Statucie Stałego Trybunału Sprawiedliwości Międzynarodowej i stanowi integralną część Karty Narodów Zjednoczonych. Wszyscy członkowie Organizacji Narodów Zjednoczonych są ipso facto stronami Statutu Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości. Państwo nienależące do Organizacji Narodów Zjednoczonych może przystąpić do Statutu Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości na warunkach, które w każdym przypadku ustali Zgromadzenie Ogólne na zalecenie Rady Bezpieczeństwa.
  Trybunał Kompetencyjny – w II Rzeczypospolitej sąd szczególny, rozstrzygający spory o właściwość między sądami a organami administracyjnymi, ustanowiony przez art. 86 Ustawy z dnia 17 marca 1921 r. – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1921 r. Nr 44, poz. 267 oraz Dz. U. z 1926 r. Nr 78, poz. 442), a powołany Ustawą z dnia 25 listopada 1925 r. o Trybunale Kompetencyjnym (Dz. U. z 1925 r. Nr 126, poz. 897). Utrzymany przez art. 70 ust. 1 lit. c) Ustawy Konstytucyjnej z dnia 23 kwietnia 1935 r. (Dz. U. z 1935 r. Nr 30, poz. 227). Działał do września 1939 roku. Obecnie jego funkcję pełnią sądy administracyjne.
  Trybunał Konstytucyjny (TK) – organ sądownictwa konstytucyjnego w Polsce, znany także w ustrojach innych państw. Jego podstawowym zadaniem jest kontrolowanie zgodności norm prawnych niższego rzędu (rangi ustawowej lub podustawowej) z normami prawnymi wyższego rzędu, przede wszystkim z Konstytucją i niektórymi umowami międzynarodowymi (tzw. "sąd nad prawem").
  Międzynarodowy Trybunał Wojskowy dla Dalekiego Wschodu – międzynarodowy trybunał do osądzenia zbrodni dokonanych przez przywódców i pozostałych obywateli Japonii podczas II wojny światowej.
  Trybunał Stanu (TS) – w Polsce konstytucyjny organ władzy sądowniczej, którego główne zadanie polega na egzekwowaniu odpowiedzialności najwyższych organów i urzędników państwowych za naruszenie Konstytucji lub ustawy, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub w zakresie swojego urzędowania, jeśli czyn ten nie wyczerpuje znamion przestępstwa (inaczej: popełnienie deliktu konstytucyjnego) oraz za przestępstwa pospolite i skarbowe w przypadku Prezydenta RP.
  Polska Rzeczpospolita Ludowa (PRL) – oficjalna nazwa państwa polskiego w latach 1952–1989. Uprzednio, w latach 1945–1952 ten sam organizm państwowy funkcjonował jako podmiot prawa międzynarodowego pod nazwą Rzeczpospolita Polska. Państwo to w okresie 1945-1989 propagandowo i kolokwialnie określane było jako Polska Ludowa.
  Władza sądownicza, judykatywa – w monteskiuszowskiej koncepcji trójpodziału władz jedna z podstawowych władz (obok władzy ustawodawczej i wykonawczej) obejmująca rozsądzający spory system organów sądowych.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.018 sek.