• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Trasat

  Przeczytaj także...
  Weksel (z nm. Wechsel ‘zmiana’) – rodzaj papieru wartościowego imiennego lub na zlecenie, w którym wystawca weksla (trasant) zobowiązuje się bezwarunkowo, że inna osoba (trasat) dokona na rzecz odbiorcy weksla (remitenta) zapłaty określonej sumy pieniężnej (weksel trasowany) albo sam przyrzeka, że zapłaci sumę wekslową odbiorcy weksla (weksel własny, sola weksel). Przy wekslu własnym wystawca jest głównym dłużnikiem odbiorcy weksla – odwrotnie niż przy wekslu trasowanym, gdzie dłużnikiem głównym jest trasat, który przyjął weksel (jako akceptant), a dłużnikiem ubocznym wystawca, który odpowiada w razie niewypłacalności dłużnika głównego.Awal (z fr. aval poręczenie wekslowe) - czynność prawna polegająca na poręczeniu za cudzy dług wekslowy. Poręczyciel wekslowy (awalista) odpowiada za zapłatę weksla tak samo, jak osoba, za której dług wekslowy poręczył.
  Czek – pisemne zlecenie bezwzględnego wypłacenia określonej kwoty, wydane bankowi przez posiadacza rachunku bankowego. Podstawą prawną funkcjonowania czeków w Polsce jest ustawa Prawo czekowe z 1936 r.

  Trasat – osoba wskazana przez wystawcę weksla lub czeku, zwanego w takim przypadku trasantem, do zapłaty kwoty wskazanej na wekslu lub czeku.

  Wskazanie trasata należy do przesłanek formalnych weksla lub czeku, od których zależy ich ważność. W przypadku czeku trasatem pozostaje zawsze bank.

  Trasat staje się zobowiązanym wekslowo dopiero z chwilą przyjęcia polecenia – akceptu weksla. W przypadku czeku, trasat (bank) nigdy nie jest zobowiązany, gdyż czek nie podlega akceptowi.

  Trasant – wystawca weksla lub czeku, składający na wekslu lub czeku swój podpis. Trasant odpowiada solidarnie z innymi podpisanymi na wekslu/czeku za jego wykupienie.Akcept weksla (Akcept bankierski) - przejęcie zobowiązania do zapłacenia lub wykupienia w terminie określonej kwoty (weksle, czeki), na rachunek innej osoby.

  Zobacz też[]

 • awal (weksel awalowany)
 • remitent • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Bank – osoba prawna wykonująca działalność gospodarczą, polegającą na przyjmowaniu depozytów, udzielaniu kredytów, wydawaniu instrumentów pieniądza elektronicznego oraz innych czynności, określonych przepisami ustawy Prawo bankowe i wymienionych w statucie banku. Banki należą do tak zwanych instytucji zaufania publicznego.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.004 sek.