Transport masy

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Transport masy, wymiana masy, przepływ masy – dział inżynierii procesowej oraz inżynierii mechanicznej zajmujący się badaniem, modelowaniem i zastosowaniem przepływu netto materiałów z jednego miejsca w inne. Należy do grupy zjawisk transportowych i wykazuje analogie z przepływem innych wielkości zachowywanych ilościowo, na przykład wymianą ciepła oraz transportem pędu.

Dyspersja – stan rozdrobnienia substancji rozproszonej (zawieszonej) w układzie koloidalnym, a także proces tego rozpraszania oraz powstały w jego wyniku układ.Energia potencjalna – energia jaką ma układ ciał umieszczony w polu sił zachowawczych, wynikająca z rozmieszczenia tych ciał. Równa jest pracy, jaką trzeba wykonać, aby uzyskać daną konfigurację ciał, wychodząc od innego rozmieszczenia, dla którego umownie przyjmuje się jej wartość równą zero. Konfigurację odniesienia dla danego układu fizycznego dobiera się zazwyczaj w ten sposób, aby układ miał w tej konfiguracji minimum energii potencjalnej. Podobnie jak pracę, energię potencjalną mierzy się w dżulach [J].

Transport masy jest najczęściej powodowany przez dyfuzję (spontaniczny ruch molekuł), konwekcję (ruch makroskopowy ośrodka) oraz migrację (ruch wymuszony polem siłowym, to znaczy gradientem energii potencjalnej), chociaż często wyróżnianych jest wiele innych specyficznych mechanizmów transportu użytecznych w opisie zjawisk (na przykład adwekcja, dyspersja, termodyfuzja, sedymentacja, elektroforeza). W szczególności jest to transport międzyfazowy.

Produkt reakcji – cząsteczka związku chemicznego lub inne indywidum chemiczne (np. jon) powstałe w wyniku reakcji chemicznej. Często jest to pojęcie umowne, gdy produkty i substraty reakcji są w stanie równowagi chemicznej. W skali mikroskopowej reakcja biegnie wówczas w obie strony z jednakową szybkością.Wymiana ciepła (nazywana także transportem ciepła lub przekazywaniem ciepła) jest to jeden ze sposobów (obok pracy) przekazywania energii pomiędzy układami termodynamicznymi.

Zastosowanie[ | edytuj kod]

Transport masy ma fundamentalne znaczenie w opisie wielu zjawisk w fizyce, chemii, biologii oraz dyscyplinach pokrewnych (astronomia, geologia, elektrochemia, meteorologia, ochrona środowiska), a także niezliczone zastosowania praktyczne w wielu dziedzinach aktywności ludzkiej. Wiele zjawisk wymaga transportu substratów do miejsca reakcji, a następnie transportu produktów reakcji z tego miejsca.

Pęd w mechanice – wektorowa wielkość fizyczna opisująca mechanikę, a więc ruch i oddziaływania obiektu fizycznego. Pęd mogą mieć wszystkie formy materii, np. ciała o niezerowej masie spoczynkowej, pole elektromagnetyczne, pole grawitacyjne.Prawa zachowania – prawa fizyki stwierdzające, że w układach fizycznych izolowanych od otoczenia określone wielkości fizyczne pozostają stałe. Istnieją zarówno zasady zachowania obowiązujące bezwzględnie, jak i zasady zachowania słuszne tylko dla niektórych procesów.

Mechanizmy transportu masy[ | edytuj kod]

rodzaj dyfuzji – siła napędowa

 • dyfuzja cząsteczkowa – gradient stężenia
 • dyfuzja termiczna – gradient temperatury
 • dyfuzja ciśnieniowa – gradient ciśnienia
 • dyfuzja wymuszona – na przykład przez pole elektryczne
 • Warto wiedzieć że... beta

  Dyfuzja - proces samorzutnego rozprzestrzeniania się cząsteczek lub energii w danym ośrodku (np. w gazie, cieczy lub ciele stałym), będący konsekwencją chaotycznych zderzeń cząsteczek dyfundującej substancji między sobą lub z cząsteczkami otaczającego ją ośrodka. Ze względu na skalę zjawiska, rozpatruje się dwa podstawowe rodzaje dyfuzji:
  Adwekcja (z łac. advectiō - "dowóz", ang. advection) w mechanice płynów i hydrodynamice podziemnej unoszenie substancji przez przepływający płyn w ten sposób, że prędkość unoszonej substancji równa jest prędkości przepływającego płynu. Terminu substancja nie należy tutaj rozumieć dosłownie: adwekcji podlegać mogą unoszone ciała stałe (np. kawałki drewna pływające na powierzchni rzeki), drobne cząsteczki piasku, ciała rozproszone koloidalnie, ale również substancje chemiczne w postaci roztworzonej, a nawet ciepło. Adwekcji towarzyszą często procesy dyfuzji, dyspersji, sedymentacji, flotacji, kolmatacji, sufozji.
  Efekt Soreta, termodyfuzja, zjawisko Ludwiga-Soreta, termoforeza - proces termomechaniczny wywołany różnicą temperatur w ośrodku. Polega na przemieszczaniu się cząsteczek w mieszaninie lub roztworze na skutek gradientu temperatur, co prowadzi do zaburzenia jej jednorodności.
  Sedymentacja (łac. sedimentum = osad) – proces opadania zawiesiny ciała stałego w cieczy w wyniku działania siły grawitacji lub sił bezwładności. Sedymentacji ulegają zawiesiny o gęstości większej niż gęstość cieczy. Sedymentacja prowadzi więc do rozdziału substancji niejednorodnych, a kryterium podziału jest gęstość.
  Technologia chemiczna i inżynieria procesowa – wzajemnie dopełniające się dyscypliny naukowe, które dotyczą problemów projektowania, budowy i eksploatowania urządzeń i instalacji, umożliwiających prowadzenie procesów technologicznych – przekształcanie różnorodnych surowców w użyteczne produkty. Ze względu na nierozłączność obu dyscyplin są one często uznawane za jedną naukę, nazywaną np. Chemical engineering (ang.) lub Химическая технология (ros.).
  Zjawiska transportowe – ogół zjawisk w fizyce, chemii, biologii związany z przemieszczaniem (transportem) cząstek, cząsteczek, masy i innych ilościowych wielkości z jednego miejsca w inne.
  Faza termodynamiczna – jednolita część układu fizycznego, oddzielona od innych powierzchniami międzyfazowymi, zwanymi granicami faz, na których zachodzi skokowa zmiana własności fizycznych lub chemicznych. Najprostszym przykładem zawsze odrębnych faz są jednorodne ciała będące w różnych stanach skupienia (np. woda i lód, woda i para wodna). I tak:

  Reklama