• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Transgresja - psychologia

  Przeczytaj także...
  Psycholog – osoba posiadająca właściwe kwalifikacje, potwierdzone wymaganymi dokumentami, do udzielania świadczeń psychologicznych polegających w szczególności na: diagnozie psychologicznej, opiniowaniu, orzekaniu, psychoterapii (po ukończeniu studiów podyplomowych w tym zakresie) oraz na udzielaniu pomocy psychologicznej.Psychologia (od stgr. ψυχή Psyche = dusza, i λόγος logos = słowo, myśl, rozumowanie) – nauka badająca mechanizmy i prawa rządzące psychiką oraz zachowaniami człowieka. Psychologia bada również wpływ zjawisk psychicznych na interakcje międzyludzkie oraz interakcję z otoczeniem. Psychologia jako nauka dotyczy ludzi, ale mówi się również o psychologii zwierząt (czyli zoopsychologii), chociaż zachowaniem się zwierząt zajmuje się także dziedzina biologii – etologia.
  Motywacja – stan gotowości istoty rozumnej do podjęcia określonego działania, to wzbudzony potrzebą zespół procesów psychicznych i fizjologicznych określający podłoże zachowań i ich zmian. To wewnętrzny stan człowieka mający wymiar atrybutowy.

  Transgresja – w psychologii i filozofii, przekraczanie granic biologii, osobowości, granic społecznych oraz norm społecznych, zwłaszcza moralnych.

  W Polsce[ | edytuj kod]

  Problematyką transgresji i działań transgresyjnych w Polsce zajmował się naukowo i rozwijał je psycholog Józef Kozielecki. W ramach psychotransgresjonizmu formułował koncepcje człowieka transgresyjnego, czyli człowieka wielowymiarowego, który ma zdolność przekraczania granic materialnych, społecznych i symbolicznych. W koncepcji psychotransgresjonizmu duże znaczenie ma także kategoria celowości działań (działania intencjonalne), problem motywacji, kultury czy religii. Kozielecki poświęcał wiele uwagi problemom takim jak sens życia, godność człowieka czy kwestie decyzjonizmu.

  Społeczeństwo – podstawowe pojęcie socjologiczne, jednakże niejednoznacznie definiowane. Terminem tym tradycyjnie ujmuje się dużą zbiorowość społeczną, zamieszkującą dane terytorium, posiadające wspólną kulturę, wspólną tożsamość oraz sieć wzajemnych stosunków społecznych. Społeczeństwo ponadto posiada własne instytucje pozwalające mu na funkcjonowanie oraz formę organizacyjną w postaci państwa, plemienia czy narodu.Godność człowieka – wyraża się w pragnieniu posiadania szacunku społeczności z uwagi na swoje walory duchowe, moralne czy też zasługi społeczne. Ma ona dwoisty charakter i odnosi się do godności osobowej i osobowościowej. Ta pierwsza jest właściwa każdemu człowiekowi, należna mu się z faktu samego bycia człowiekiem. Godność osobowościowa natomiast jest zależna od podjętego przez daną osobę trudu (tego co w życiu dokonała) i wiąże się z rozwojem osobowości etycznej. Jest jedną z podstawowych wartości w etyce rozwoju.

  Inną badaczką tej tematyki jest Maria Janion – główna redaktorka i współautorka serii wydawniczej Transgresje.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. hasło „transgresja”. W: Słownik języka polskiego [on-line]. WN PWN SA. [dostęp 2018-01-02].
  2. „Koncepcja transgresyjna człowieka: analiza psychologiczna”, autor: Józef Kozielecki. Warszawa, Państ. Wydaw. Naukowe, 1987, ​ISBN 83-01-07231-8
  3. Seria Transgresje: Odmieńcy – wybór, oprac. i red. Maria Janion i Zbigniew Majchrowski; Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1982, ​ISBN 83-215-7827-6​. Osoby – wybór, oprac. i red. Maria Janion i Stanisław Rosiek; przygot. do dr. współpr. Ewa Graczyk et al. Gdańsk, Wydaw. Morskie, 1984, ​ISBN 83-215-7834-9​. Maski – T. 1–2 / wybór, oprac. i red. Maria Janion i Stanisław Rosiek. Gdańsk, Wydaw. Morskie, 1988, ​ISBN 83-215-7845-4​ Dzieci – T. 1–2 / wybór, oprac. i red. Maria Janion i Stefan Chwin. Gdańsk, Wydaw. Morskie, 1988, ​ISBN 83-215-7850-0
  Normy moralne - zasady postępowania człowieka, ukierunkowujące go ku spełnianiu dobra i unikaniu zła. Ich wypełnianie jest powinnością moralną.Osobowość – wewnętrzny system regulacji pozwalający na adaptację i wewnętrzną integrację myśli, uczuć i zachowania w określonym środowisku w wymiarze czasowym (poczucie stabilności). Jest to zespół względnie trwałych cech lub dyspozycji psychicznych jednostki, różniących ją od innych jednostek.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Decyzjonizm (łac. decisio - postanowienie, rozstrzygnięcie) – termin ekonomiczny określający gospodarkę, na którą rząd wywiera znaczący, bezpośredni wpływ.
  Sens życia – istota i cel ludzkiej egzystencji, powołanie człowieka, to, co uzasadnia trud życia i czyni je wartym przeżycia. Pytanie o sens życia jest jednym z podstawowych zagadnień różnych systemów filozoficznych i religijnych, a odpowiedź na nie, jak się uznaje, zawiera całą mądrość ludzkości. Pojęcie to odwołuje się do transcendentnego widzenia świata jako drogi. Często podlega ostrej krytyce, szczególnie w środowisku filozofów analitycznych (zob. Józef Maria Bocheński).
  Maria Janion (ur. 24 grudnia 1926 w Mońkach) – polska historyczka literatury, idei i wyobraźni. Badaczka polskiej kultury XIX i XX wieku, nauczycielka akademicka, wychowawczyni wielu pokoleń polskich humanistów: pisarzy, publicystów, naukowców, wykładowców akademickich, dziennikarzy, wydawców i nauczycieli. Krytyczka literacka, znawczyni polskiego i europejskiego romantyzmu, członkini rzeczywista Polskiej Akademii Nauk, profesorka Instytutu Badań Literackich PAN.
  Wydawnictwo Naukowe PWN SA – wydawnictwo z siedzibą w Warszawie, założone w 1951, w obecnej formie prawnej działające od 1997. Wydawnictwo Naukowe PWN SA stanowi jednostkę dominującą Grupy kapitałowej PWN, w skład której wchodzi kilkanaście przedsiębiorstw, głównie wydawnictw.
  Filozofia (gr. φιλοσοφία – umiłowanie mądrości) – rozważania na temat podstawowych problemów takich jak np. istnienie, umysł, poznanie, wartości, język.
  Józef Kozielecki (ur. 17 października 1936 w Wilnie) − polski psycholog, profesor nauk humanistycznych, pracownik naukowy Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, członek Katedry Psychologii Poznawczej zajmujący się psychologią myślenia, psychologią transgresji oraz psychotransgresjonizmem, jako nowym kierunkiem badań psychologicznych.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.01 sek.