• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Transakcja spot

  Przeczytaj także...
  Futures (kontrakt terminowy) – instrument finansowy, będący rodzajem umowy, zawartej pomiędzy kupującym (sprzedającym) a giełdą lub izbą rozliczeniową, w której sprzedający zobowiązuje się sprzedać określony instrument bazowy za ściśle określoną cenę w ściśle określonym terminie. Cena, według której strony przeprowadzą transakcje w przyszłości, zwana jest ceną terminową (ang. futures price), zaś dzień, w którym strony zobowiązane są przeprowadzić transakcję, to data rozliczenia (ang. settlement date) lub data dostawy (ang. delivery date).Finanse – ogół procesów związanych z gromadzeniem, rozporządzaniem i wydawaniem pieniądza oraz jego surogatów. Gromadzenie może następować w postaci bezzwrotnej lub zwrotnej (pożyczka). Wydatkowanie pieniądza może dokonywać się w formie transferu lub w postaci realizacji swojego prawa do produktu czy usługi.
  Pojęcie rynku kasowego (zwanego również rynkiem spot) pochodzi od handlu ropą naftową, co oznacza miejsce handlu olejami mineralnymi. W Europie największym takim rynkiem jest rynek spot w Rotterdamie.

  Spot – w finansach jest to określenie odnoszące się do daty wykonania transakcji zakupu lub sprzedaży. Spot oznacza, że transakcja jest realizowana na rynku kasowym, czyli zostanie ona rozliczona po obecnie obowiązującej cenie, a do jej rozrachunku (czyli faktycznego przeniesienia środków finansowych lub papierów wartościowych między rachunkami kontrahentów) dojdzie najpóźniej w drugim dniu roboczym po jej zawarciu.

  Papier wartościowy – zbywalny dokument lub zapis w systemie informatycznym na rachunku papierów wartościowych, który ucieleśnia prawa majątkowe w taki sposób, że dane uprawnienia przysługują osobie wskazanej jako uprawniona w treści dokumentu (choćby jako okaziciel), a przedłożenie go jest warunkiem koniecznym i wystarczającym dla realizacji uprawnienia. Ponadto zniszczenie lub utrata dokumentu powoduje utratę uprawnień dopóki nie zostanie wydane postanowienie o umorzeniu dokumentu.Transakcja – czynność zachodząca między sprzedającym i kupującym. Transakcja kończy się umową sprzedaży towarów lub usług.

  Zobacz też[]

 • forward
 • futures
 • overnight
 • rynek kasowy
 • rynek terminowy
 • spot next
 • tom next
 • Bibliografia[]

 • A. Kaźmierczak: Polityka pieniężna w gospodarce otwartej, Warszawa: Wydawnictwo naukowe PWN, 2008.
 • Rynek terminowy (rynek instrumentów pochodnych) – „miejsce” zawierania kontraktów terminowych. Przedmiotem obrotu nie są tutaj aktywa, lecz umowy (kontrakty) na transakcje, które zostaną wykonane w przyszłości (nazywane instrumentami pochodnymi bądź derywatywami) w ściśle określonym przyszłym terminie. Cena na produkt, o którym jest mowa w umowie, jest określana już w momencie zawarcia umowy.Depozyt overnight (O/N) – jednodniowy depozyt; cechuje go bardzo krótki okres inwestowania (jeden dzień) i pewny, choć niewielki zysk.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.045 sek.