• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Transakcja - informatyka

  Przeczytaj także...
  System operacyjny (ang. Operating System, skrót OS) – oprogramowanie zarządzające systemem komputerowym, tworzące środowisko do uruchamiania i kontroli zadań użytkownika.ACID – zbiór właściwości, które gwarantują poprawne przetwarzanie transakcji w bazach danych. ACID jest skrótem od angielskich słów: atomicity – atomowość, consistency – spójność, isolation – izolacja, durability – trwałość.
  System plików – metoda przechowywania plików, zarządzania plikami, informacjami o tych plikach, tak by dostęp do plików i danych w nich zgromadzonych był łatwy dla użytkownika systemu; także: wolumin.

  Transakcja – zbiór operacji na bazie danych, które stanowią w istocie pewną całość i jako takie powinny być wykonane wszystkie lub żadna z nich. Warunki jakie powinny spełniać transakcje bardziej szczegółowo opisują zasady ACID (atomicity, consistency, isolation, durability – niepodzielność, spójność, izolacja, trwałość).

  SQL (ang. Structured Query Language wym. /ɛskjuːˈɛl/) – strukturalny język zapytań używany do tworzenia, modyfikowania baz danych oraz do umieszczania i pobierania danych z baz danych.Baza danych – zbiór danych zapisanych zgodnie z określonymi regułami. W węższym znaczeniu obejmuje dane cyfrowe gromadzone zgodnie z zasadami przyjętymi dla danego programu komputerowego specjalizowanego do gromadzenia i przetwarzania tych danych. Program taki (często pakiet programów) nazywany jest „systemem zarządzania bazą danych” (ang. database management system, DBMS).

  Przykładem transakcji może być transakcja bankowa jaką jest przelew. Muszą tu zostać dokonane 2 operacje – zabranie pieniędzy z jednego konta oraz dopisanie ich do drugiego. W przypadku niepowodzenia żadna z tych operacji nie powinna być zatwierdzona, gdyż zajście tylko jednej powodowałoby nieprawidłowości w bazie danych (pojawienie się lub zniknięcie pieniędzy).

  Trwałość – jedna z własności ACID, gwarantująca zachowanie wyniku zatwierdzonej transakcji nawet w wypadku nagłej utraty zasilania, awarii systemu operacyjnego lub awarii sprzętowej (oczywiście poza uszkodzeniem konkretnego obszaru pamięci trwałej). Przykładowo, w systemie rezerwacji pokoi hotelowych po zatwierdzeniu operacji rezerwacji pokoju w hotelu przez bazę danych, nawet po awarii systemu, dany pokój pozostanie zarezerwowany.Log (inaczej: dziennik, plik dziennika, rejestr zdarzeń) to w informatyce chronologiczny zapis zawierający informację o zdarzeniach i działaniach dotyczących systemu informatycznego, systemu komputerowego czy komputera. Log tworzony jest automatycznie przez dany program komputerowy, a sama czynność zapisywania do logu nazywana jest też logowaniem – nie należy mylić tego określenia z logowaniem w celu wykonania uwierzytelnienia.

  Transakcja składa się zawsze z 3 etapów:

 • rozpoczęcia
 • wykonania
 • zamknięcia
 • W systemach bazodanowych istotne jest, aby transakcja trwała jak najkrócej, ponieważ równolegle może być dokonywanych wiele transakcji i część operacji musi zostać wykonana w pewnej kolejności. Każdy etap transakcji jest logowany, dzięki czemu w razie awarii systemu (dzięki zawartości logów) można odtworzyć stan bazy danych sprzed transakcji, która nie została zamknięta.

  Księgowanie lub kronikowanie (ang. journaling) to w informatyce termin związany z konstrukcją baz danych oraz systemów plików. Przy użyciu księgowania dane nie są od razu zapisywane na dysk, tylko zapisywane w swoistym dzienniku/kronice (ang. journal). Dzięki takiemu mechanizmowi działania zmniejsza się prawdopodobieństwo utraty danych: jeśli utrata zasilania nastąpiła w trakcie zapisu - zapis zostanie dokończony po przywróceniu zasilania, jeśli przed - stracimy tylko ostatnio naniesione poprawki, a oryginalny plik pozostanie nietknięty. Specjalnym przypadkiem systemu plików z księgowaniem jest księgowanie metadanych - nie księguje się w tym wypadku właściwego zapisu danych pliku. De facto księgowanie jest formą realizacji zapisu transakcyjnego - jaki zwykle oferowały transakcyjne bazy danych (DB2, IMS, Oracle, RDB i inne), czy serwery transakcyjne (TTS, CICS).

  Część systemów baz danych umożliwia używanie punktów pośrednich (ang. save point), są to zapamiętane w systemie etapy transakcji, do których w razie wystąpienia błędu można się wycofać, bez konieczności anulowania wszystkich wykonanych działań.

  Transakcje w SQL[ | edytuj kod]

  W systemach baz danych realizujących standard SQL następujące polecenia dotyczą transakcji:

 • BEGIN lub BEGIN WORK – rozpoczęcie transakcji
 • COMMIT – zatwierdzenie zmian wykonanych w obrębie transakcji
 • ROLLBACK – odrzucenie zmian wykonanych w obrębie transakcji
 • SAVEPOINT nazwa – zdefiniowanie punktu pośredniego o określonej nazwie
 • RELEASE SAVEPOINT nazwa – skasowanie punktu pośredniego (nie wpływa w żaden sposób na stan transakcji)
 • ROLLBACK TO SAVEPOINT nazwa – wycofanie transakcji do stanu zapamiętanego w podanym punkcie pośrednim.
 • Transakcje w systemach plików[ | edytuj kod]

  W przypadku systemu plików (który też jest pewnego rodzaju bazą danych) transakcje mogą być realizowane poprzez wbudowany w system obsługi plików mechanizm księgowania, który gwarantuje stabilność struktury plików, nawet w sytuacji zawieszenia całego systemu operacyjnego. Sam zapis do plików nie jest najczęściej wykonywany transakcyjnie, gdyż byłoby to zbyt kosztowne rozwiązanie. Istnieją jednak metody transakcyjnego zapisu danych do systemu plików.

  Przykład prostej procedury transakcyjnej w systemach plikowych:

  1. Zapis pliku tymczasowego, w którym znajdują się nowe dane. W przypadku zawieszenia systemu operacyjnego w tej fazie pozostaje nienaruszony stary plik.
  2. Skasowanie starego pliku. W przypadku zawieszenia systemu przed skasowaniem pozostają oba pliki. W przypadku zawieszenia po kasowaniu pozostaje plik tymczasowy z nowymi danymi, które można zapisać we właściwym miejscu po odzyskaniu kontroli nad systemem.
  3. Zmiana nazwy pliku tymczasowego na plik właściwy, która kończy transakcję.

  Wynika z tego, że aby końcowy efekt był poprawny, transakcja musi wykonać się w całości albo wcale.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • operacja atomowa
 • Uwagi[ | edytuj kod]

  1. Niekiedy spotyka się kalkowe tłumaczenie z języka angielskiego: „atomowość” (rzadziej: „atomiczność”).

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Glosariusz ITIL wraz ze skrótami. s. 142. [dostęp 2014-09-13].
  Reklama

  Czas generowania strony: 0.008 sek.