• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

  Przeczytaj także...
  Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą – oficjalna nazwa głównego aktu wspólnotowego prawa pierwotnego Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej. Stanowił część dorobku prawnego Wspólnot od 1958 r. do 1993 r., kiedy to weszły przepisy Traktatu z Maastricht. Później funkcjonował pod nazwą Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską. Jego przepisy znalazły się najpierw w traktatach rzymskich, zmodyfikowane traktatem fuzyjnym, traktatami budżetowymi, Jednolitym Aktem Europejskim.Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską - oficjalna nazwa głównego aktu wspólnotowego prawa pierwotnego Unii Europejskiej. Stanowił część dorobku prawnego Unii od 1993 r. do 2009 r., kiedy to weszły przepisy Traktatu z Lizbony. Wcześniej funkcjonował pod nazwą Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą. Jego przepisy znalazły się najpierw w traktacie z Maastricht, zmodyfikowane amsterdamskim, nicejskim.
  Traktat o Unii Europejskiej (TUE) – główny akt prawa pierwotnego Unii Europejskiej (obok Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej). Stanowi część dorobku prawnego Unii od 1993 roku, kiedy to weszły przepisy traktatu z Maastricht. Zmieniony postanowieniami umów z Amsterdamu, Nicei i Lizbony.

  Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) – główny akt prawa pierwotnego Unii Europejskiej (obok Traktatu o Unii Europejskiej). Stanowi część dorobku prawnego Unii od 2009 roku, kiedy to wszedł w życie traktat z Lizbony. Wcześniej funkcjonował pod nazwą Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą (1958–1993) oraz Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską (1993–2009).

  Prawo Unii Europejskiej – zbiór aktów składających się na skomplikowany system prawny Unii Europejskiej. Całość dorobku prawnego Unii Europejskiej, łącznie z np. orzeczeniami TS UE, nosi nazwę acquis. Przed Traktatem z Lizbony znaczna część uregulowań wymienionych w niniejszym artykule występowała pod nazwą prawo wspólnotowe. Wraz z wejściem w życie Traktatu, z dniem 30 listopada 2009 roku Wspólnota Europejska (a wraz z nią prawo wspólnotowe jako odrębna kategoria) przestała istnieć, a jej spadkobiercą prawnym została Unia Europejska.Preambuła (łac. praeambulum, od praeambulare, iść wcześniej) – wstęp do aktu prawnego, zwykle o istotnym znaczeniu politycznym (umowy międzynarodowe, konstytucje, rzadziej ustawy i akty niższego rzędu), opisujący okoliczności wydania aktu oraz określający cele, jakim powinien on służyć.

  Struktura[]

  Wersja obowiązująca zawiera preambułę oraz 358 artykułów zgrupowanych w siedmiu częściach.

  Stefan Hambura, Mariusz Muszyński: Zbiór Traktatów UE teksty skonsolidowane po Traktacie z Lizbony. 2008. ISBN 978-83-60003-27-5.Język polski (polszczyzna) – język naturalny należący do grupy zachodniosłowiańskich (do których należą również czeski, słowacki, kaszubski, dolnołużycki, górnołużycki i wymarły połabski), stanowiących część rodziny indoeuropejskiej.
 • Część I Zasady
  1. Kategorie i Dziedziny Kompetencji Unii
  2. Postanowienia Ogólne
 • Część II Niedyskryminacja i Obywatelstwo Unii
 • Cześć III Polityki i Działania Wewnętrzne Unii
  1. Rynek Wewnętrzny
  2. Swobodny Przepływu Towarów (unia celna, współpraca celna, zakaz ograniczeń ilościowych między państwami członkowskim)
  3. Rolnictwo i Rybołówstwo
  4. Swobodny Przepływ Osób, Usług, Kapitału (pracownicy, prawo przedsiębiorczości, usługi, kapitał i płatności)
  5. Przestrzeń Wolności Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (postanowienia ogólne, polityki dotyczące kontroli granicznej, azylu i migracji, współpraca sądowa w sprawach cywilnych, współpraca sądowa w sprawach karnych, współpraca policyjna)
  6. Transport
  7. Wspólne Reguły w Dziedzinie Konkurencji, Podatków i Zbliżenia Ustawodawstw (reguły konkurencji, pomoc przyznawana przez państwa, postanowienia podatkowe, zbliżanie ustawodawstw)
  8. Polityka Gospodarcza i Pieniężna (postanowienia instytucjonalne, postanowienia szczególne dla państw członkowskich, których walutą jest euro)
  9. Zatrudnienie
  10. Polityka Społeczna
  11. Europejski Fundusz Społeczny
  12. Edukacja, Kształcenie Zawodowe, Młodzież i Sport
  13. Kultura
  14. Zdrowie Publiczne
  15. Ochrona Konsumentów
  16. Sieci Transeuropejskie
  17. Przemysł
  18. Spójność Gospodarcza, Społeczna, Terytorialna
  19. Badania, Rozwój Technologiczny, Przestrzeń Kosmiczna
  20. Środowisko Naturalne
  21. Energetyka
  22. Turystyka
  23. Ochrona Ludności
  24. Współpraca Administracyjna
 • Część IV Stowarzyszenie Krajów i Terytoriów Zamorskich
 • Część V Działania Zewnętrzne Unii
  1. Postanowienia Ogólne
  2. Wspólna Polityka Handlowa
  3. Współpraca z Państwami Trzecimi i Pomoc Humanitarna (współpraca na rzecz rozwoju, współpraca gospodarcza, finansowa, techniczna z państwami trzecimi, pomoc humanitarna,
  4. Środki Ograniczające
  5. Umowy Międzynarodowe
  6. Stosunki Unii z Organizacjami Międzynarodowymi i Państwami trzecimi oraz Delegatury Unii
  7. Klauzula Solidarności
 • Część VI Postanowienia Instytucjonalne i Finansowe
  1. Postanowienia Instytucjonalne (instytucje: Parlament Europejski, Rada Europejska, Rada, Komisja, Trybunał Sprawiedliwości, Europejski Bank Centralny; akty prawne Unii, procedury przyjmowania i inne postanowienia, organy doradcze Unii: Komitet Ekonomiczno-Społeczny, Komitet Regionów)
  2. Postanowienia Finansowe (zasoby własne Unii, Wieloletnie ramy finansowe, roczny, budżet Unii, wykonanie budżetu i absolutorium, zwalczanie nadużyć finansowych)
  3. Wzmocniona Współpraca
 • Część VII Postanowienia Ogólne i Końcowe
 • Bibliografia[]

 • Wersja skonsolidowana Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (pol.). eur-lex.europa.eu. [dostęp 2012-10-23].
 • Justyna Skrzeczyńska: Encyklopedia UniaEuropejska.org: Traktat o Funkcjonowaniu UE (pol.). UniaEuropejska.org, 2010-12-10. [dostęp 2012-11-02]. • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.02 sek.