• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Towarzystwo Wiedzy Powszechnej

  Przeczytaj także...
  Opieka zdrowotna – ogół środków mających na celu zapobieganie i leczenie chorób. Realizowana jest za pomocą systemu opieki zdrowotnej.Pedagogika – zespół nauk o wychowaniu, istocie, celach, treściach, metodach, środkach i formach organizacji procesów wychowawczych. Pedagogika jako nauka o edukacji (nauczaniu i kształceniu), należy do nauk społecznych (humanistycznych) i zajmuje się rozwojem i zmianami mechanizmów wychowania oraz uczenia się, przez całe życie człowieka.
  Premier (z fr. premier - pierwszy, od łac. primus - pierwszy) – w wielu krajach szef rządu. W Polsce oficjalnie nazywany prezesem Rady Ministrów (w okresie II Rzeczypospolitej w użyciu były również terminy: prezydent ministrów oraz prezes ministrów). W innych krajach nazywany: pierwszy minister (Wielka Brytania - Prime Minister), kanclerz (Niemcy, Austria - Kanzler), prezydent ministrów (Ministerpräsident) – landy niemieckie, minister stanu (Statsminister) - kraje skandynawskie.
  Świadectwo Wszechnicy Radiowej z 1952 r.
  Świadectwo Wszechnicy Radiowej z 1952 r.

  Towarzystwo Wiedzy Powszechnej (TWP) – stowarzyszenie rozwijające działalność oświatową i kulturalną wśród dorosłych, dzieci i młodzieży, oraz kształcące umiejętności praktycznych wśród dorosłych, głównie poprzez uniwersytety powszechne, odczyty, wystawy i kluby.

  Psychologia (od stgr. ψυχή Psyche = dusza, i λόγος logos = słowo, myśl, rozumowanie) – nauka badająca mechanizmy i prawa rządzące psychiką oraz zachowaniami człowieka. Psychologia bada również wpływ zjawisk psychicznych na interakcje międzyludzkie oraz interakcję z otoczeniem. Psychologia jako nauka dotyczy ludzi, ale mówi się również o psychologii zwierząt (czyli zoopsychologii), chociaż zachowaniem się zwierząt zajmuje się także dziedzina biologii – etologia.Towarzystwo Uniwersytetu Robotniczego (TUR) – socjalistyczna organizacja oświatowo-kulturalna, działająca od 1923 do 1948 roku.

  Powstało w 1950 w Warszawie w miejsce rozwiązanego wówczas Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego i Ludowego oraz Instytutu Kulturalno-Oświatowego Spółdzielni „Czytelnik”. W tym samym roku nadano TWP, jako stowarzyszeniu wyższej użyteczności, statut.

  Za główne cele swej działalności Towarzystwo Wiedzy Powszechnej uznaje:

  Spółdzielnia Wydawnicza „Czytelnik” - wydawnictwo o profilu humanistyczno-literackim założone z inicjatywy Jerzego Borejszy w 1944 w Lublinie.Uniwersytet powszechny – instytucja szerzenia oświaty, dostępna dla wszystkich bez względu na wiek i wykształcenie. Ich głównym celem była popularyzacja wiedzy oraz rozwijanie aktywności kulturalnej wśród szerokich kręgów społeczeństwa.
 • podnoszenie standardu życia intelektualnego i upowszechnianie uniwersalnych wartości i norm humanistycznych
 • prowadzenie szeroko rozumianej edukacji obywatelskiej – kształtowanie społeczeństwa kierującego się zasadami demokracji, praworządności, tolerancji, pluralizmu politycznego i światopoglądowego
 • krzewienie kultury narodowej i wiedzy historycznej, kształtowanie poczucia współodpowiedzialności za naród i państwo
 • sprzyjanie rozwojowi osobowości uczestników procesów edukacyjnych, krzewienie zaradności życiowej, działania i pracy w warunkach gospodarki wolnorynkowej.
 • Front budynku oddziału TWP w Bydgoszczy

  Towarzystwo Wiedzy Powszechnej utworzone zostało na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 maja 1950 r. (Dz.U. z 1950 r. nr 22, poz. 191). Podpisał je ówczesny premier Józef Cyrankiewicz. To samo rozporządzenie Rady Ministrów uznało TWP za stowarzyszenie wyższej użyteczności. Statut TWP jako stowarzyszeniu wyższej użyteczności został nadany Towarzystwu drogą rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 grudnia 1959 r. (Dz.U. z 1959 r. nr 68, poz. 420)

  International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji. Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców.

  TWP organizowało i prowadziło m.in. uniwersytety powszechne. Pierwszy Uniwersytet Powszechny TWP powstał w 1956 roku (jeszcze przed II Zjazdem Krajowym) w Bydgoszczy. Był to uniwersytet dla rodziców założony z inicjatywy profesora Kazimierza Sośnickicgo. Pod koniec lat pięćdziesiątych działało w kraju około 800 Uniwersytetów Powszechnych, głównie w środowisku wiejskim. Były to uniwersytety o charakterze ogólnym, realizujące cykle zajęć z różnych dziedzin wiedzy wybieranych dość dowolnie przez słuchaczy i kierowników placówek.

  WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.Józef Cyrankiewicz (ur. 23 kwietnia 1911 w Tarnowie, zm. 20 stycznia 1989 w Warszawie) – polski działacz socjalistyczny i komunistyczny, członek władz PPS i PZPR, pięciokrotny premier RP i PRL w latach 1947–1952 i 1954–1970 (funkcję tę sprawował najdłużej w historii Polski), przewodniczący Rady Państwa. Z zawodu dziennikarz.

  W wyniku zmian w Polsce w latach 90. XX w. nastąpiło całkowite usamodzielnienie się stowarzyszeń od struktur państwowych. Zaowocowało to sformułowaniem nowych celów i form pracy. Jako najważniejsze TWP przyjęło:

 • włączenie się organizacji w proces demokratyzacji społeczeństwa, w kształtowanie kultury politycznej i stosunków międzyludzkich oraz tolerancji narodowościowej i światopoglądowej
 • kontynuowanie działań oświatowych na rzecz przygotowania społeczeństwa do pracy i życia w warunkach gospodarki wolnorynkowej
 • upowszechnianie różnych form wiedzy w zakresie takich dziedzin, jak: ochrona zdrowia, ekologia, zagadnienia prawne i ekonomiczne, organizacja i zarządzanie, psychologia, pedagogika, informatyka
 • powoływanie własnych szkół średnich, policealnych i wyższych.
 • Zarząd[ | edytuj kod]

 • mgr Edward Balawejder – Prezes
 • mgr Barbara Jagiełło – Wiceprezes
 • prof. Lucjan Olszewski – Wiceprezes
 • Członkowie Zarządu:

  Informatyka – dyscyplina nauki zaliczana do nauk ścisłych oraz techniki zajmująca się przetwarzaniem informacji, w tym również technologiami przetwarzania informacji oraz technologiami wytwarzania systemów przetwarzających informację. Początkowo stanowiła część matematyki, później rozwinęła się do odrębnej dyscypliny – pozostaje jednak nadal w ścisłej relacji z matematyką, która dostarcza informatyce podstaw teoretycznych.Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie.
 • dr Jan Bartczak – OR Szczecin.
 • mgr Piotr Hetel – OR Zgorzelec.
 • mgr Ryszard Piotrowicz – dyr. generalny TWP
 • prof. Robert Kwaśnica – OR Wrocław.
 • mgr Grażyna Stoszko-Habela – OR Kielce.
 • dr Norbert Greger – OR Szczecin.
 • mgr Katarzyna Berka – OR Bydgoszcz.
 • Oddziały regionalne TWP:

  Stowarzyszenie wyższej użyteczności - status stowarzyszenia, nadawany w Polsce do 1989 przez Radę Państwa organizacjom, mającym szczególne osiągnięcia w realizacji celów społecznych. Status stowarzyszenia wyższej użyteczności nadawany był na podstawie rozporządzenia Prezydenta RP z 1932 roku.Warszawa; miasto stołeczne Warszawa, w skrócie m.st. Warszawa – stolica i największe miasto Polski, położone w środkowo-wschodniej części kraju, na Nizinie Środkowomazowieckiej, na Mazowszu, nad Wisłą. Od 2002 r. miasto stołeczne Warszawa jest gminą miejską mającą status miasta na prawach powiatu.
 • Oddział Białystok
 • Oddział Bydgoszcz
 • Oddział Lublin
 • Oddział Legnica
 • Oddział Łomża
 • Oddział Kielce
 • Oddział Kościan
 • Oddział Kraków
 • Oddział Olsztyn
 • Oddział Płock
 • Oddział Poznań
 • Oddział Radom
 • Oddział Siedlce
 • Oddział Szczecin
 • Oddział Wrocław
 • Oddział Wyszków
 • Oddział Zgorzelec
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Oficjalna witryna TWP
 • Uczelnie wyższe, prowadzone przez TWP
 • Witryny terenowych oddziałów TWP
 • Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny (NUKAT) – katalog centralny polskich bibliotek naukowych i akademickich funkcjonujący od lipca 2002 roku. Katalog obejmuje pozycje ze wszystkich katalogów rozproszonych naukowych bibliotek uniwersyteckich tworzących NUKAT. Obecnie jest to 130 bibliotek naukowych, w tym 37 z Warszawy oraz 17 z Krakowa, w dalszej kolejności są biblioteki gdańskie (10), wrocławskie (10) oraz łódzkie (9).Gemeinsame Normdatei (GND) – kartoteka wzorcowa, stanowiąca element centralnego katalogu Niemieckiej Biblioteki Narodowej (DNB), utrzymywanego wspólnie przez niemieckie i austriackie sieci biblioteczne.
  Warto wiedzieć że... beta

  Stowarzyszenie – organizacja społeczna (zrzeszenie) powoływana przez grupę osób mających wspólne cele lub zainteresowania.
  Ekologia (gr. oíkos (οἶκος) + -logia (-λογία) = dom (stosunki życiowe) + nauka) – nauka o strukturze i funkcjonowaniu przyrody, zajmująca się badaniem oddziaływań pomiędzy organizmami a ich środowiskiem oraz wzajemnie między tymi organizmami (strukturą ekosystemów).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.029 sek.