• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej

  Przeczytaj także...
  Basen pływacki (fr. bassin - miska, miednica) – sztuczny, obudowany zbiornik wody, w kształcie prostokąta; zazwyczaj o znormalizowanych wymiarach, przeznaczony do:Akademicki Związek Sportowy (oficjalny skrót AZS) – studenckie stowarzyszenie sportowe, działające na terenie Polski, którego głównymi celami są: rozwój kultury fizycznej, promocja zdrowego stylu bycia, wychowanie młodzieży w atmosferze sportu i aktywności fizycznej.
  Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.

  Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej (TKKF) – stowarzyszenie propagujące kulturę fizyczną utworzone 3 maja 1957 roku w Warszawie.

  Historia[]

  Decyzja o powołaniu TKKF zapadła 17 lutego 1956 r. w trakcie Krajowej Narady Aktywu Sportowego w Warszawie, gdzie dyskutowano m.in. konieczność powołania organizacji sportu masowego. Spośród dwu wniosków: reaktywacji Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" i powołania Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej, postanowiono przychylić się do drugiego. 3 maja 1957 r., Krajowa Konferencja Założycieli, która odbyła się w Warszawie, przyjęła uchwałę o powołaniu do życia Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej. Założycielami TKKF były stowarzyszenia sportowe: AZS, LZS, "START". Konferencja zatwierdziła statut TKKF, jako stowarzyszenia zrzeszającego ogniska TKKF z terenu kraju, ustaliła zasady powoływania instancji wojewódzkich i tworzenia ognisk terenowych, wybrała tymczasowy Zarząd Główny TKKF.

  Bieżnia – specjalnie wydzielona część stadionu sportowego, w postaci pasa okalającego boisko. Służy do rozgrywania konkurencji biegowych podczas zawodów lekkoatletycznych. Część bieżni może być też wydzielona dla sportowców innych konkurencji niż biegowe, np. skoku w dal czy rzutu oszczepem.Statut − akt prawny regulujący zadania, strukturę organizacyjną i sposób działania podmiotu prawa publicznego lub prywatnego.

  Uchwała założycielska TKKF z 1957 r., podjęta została w brzmieniu następującym: (zobacz oryginalny dokument uchwały). 14–15 grudnia 1957 r., w Warszawie odbył się poprzedzony zjazdami wojewódzkimi, I Krajowy Zjazd Delegatów TKKF z udziałem 214 delegatów. Zjazd uchwalił, po ogłoszonych poprawkach statut TKKF, zatwierdził godło i barwy oraz odznakę TKKF, a także zasady działalności organizacyjne i programowo-szkoleniowe. Wybrano 60-osobowy Zarząd Główny i 5-osobową Główną Komisję Rewizyjną. Prezesem ZG TKKF został wybrany Feliks Kędziorek. W okresie I Zjazdu zarejestrowane były już 94 ogniska terenowe TKKF. Od tego czasu minęło w 2007 r. - pięćdziesiąt lat. XIV Krajowy Zjazd Delegatów TKKF, który odbył się w Warszawie w dniu 25 listopada 2006 r., podjął uchwałę o rozpoczęciu obchodów Jubileuszu 50-lecia TKKF. Wręczono pierwsze, ustanowione przez ZG TKKF Medale 50-lecia TKKF "Za zasługi". Medale te otrzymali członkowie honorowi TKKF, b. członkowie władz TKKF, legitymujący się kilkudziesięcioletnim stażem działalności. Obchody 50-lecia TKKF zostały wykorzystane do zwiększenia aktywności członków stowarzyszenia oraz dla popularyzacji programów i sportowych ofert.

  Ludowe Zespoły Sportowe – polskie zrzeszenie grupujące kluby sportowe działające w małych miejscowościach, głównie na wsiach. Statutowym celem LZS jest upowszechnianie i rozwijanie kultury fizycznej i sportu. LZS jest członkiem ISCA – Międzynarodowego Stowarzyszenia Sportu i Kultury.Warszawa; miasto stołeczne Warszawa, w skrócie m.st. Warszawa – stolica i największe miasto Polski, położone w środkowo-wschodniej części kraju, na Nizinie Środkowomazowieckiej, na Mazowszu, nad Wisłą. Od 2002 r. miasto stołeczne Warszawa jest gminą miejską mającą status miasta na prawach powiatu.

  Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej z siedzibą w Warszawie tworzy zrzeszeniową strukturę funkcjonującą na terenie całej Rzeczypospolitej Polskiej. W województwach działają Wojewódzkie Związki TKKF w liczbie 15, a także Regionalne, Międzypowiatowe, Okręgowe, Powiatowe i Miejskie TKKF w liczbie ponad 50, jako samodzielne prawnie związki stowarzyszeń kultury fizycznej - będące członkami zwyczajnymi bezpośrednimi i pośrednimi TKKF.

  Boisko – nazwa boisko pochodzi od ludowego określenia płaskiej przestrzeni w środkowej części stodoły położonej między dwoma sąsiekami, miejsca młocki zboża, zwanego także bojewica, bojewisko, klepisko. Dziś boisko to miejsce przeznaczone do ćwiczeń gimnastycznych, gier, rozgrywek i zawodów sportowych.Stowarzyszenie – organizacja społeczna (zrzeszenie) powoływana przez grupę osób mających wspólne cele lub zainteresowania.

  Wojewódzkie, Regionalne, Międzypowiatowe, Okręgowe, Powiatowe i Miejskie Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej zrzeszają w sposób bezpośredni i pośredni Ogniska TKKF i Kluby Rekreacyjno-Sportowe TKKF, działające na obszarze całego kraju. Według danych statystycznych na 31 grudnia 2007 r., działało w Polsce 1089 Ognisk i Klubów R-S TKKF, w których zrzeszonych było 145 803 członków - osób fizycznych.

  Ogniska i Kluby R-S TKKF w roku 2007 były organizatorami 21 214 imprez sportowo-rekreacyjnych, w których uczestniczyło 5 688 402 osób, a także prowadziły 5364 sekcji i Zespołów ćwiczebnych różnych specjalności, w których ćwiczyło 225 077 osób.

  Obszarem działalności programowej Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej jest „sport dla wszystkich”. Towarzystwo dąży do spopularyzowania i urzeczywistnienia nowoczesnych idei oraz form sportu dla wszystkich wśród naszego społeczeństwa w tym osób niepełnosprawnych, do szerszego podejmowania działań indywidualnych i grupowych w tym zakresie w różnych środowiskach.

  Program TKKF kierowany jest do zróżnicowanych grup wiekowych. Uwzględnia różnorodne potrzeby i zainteresowania indywidualne, możliwości ekonomiczne społeczności lokalnych, aktualną modę, krajowe, europejskie i światowe tendencje w rozwoju sportu dla wszystkich. Podstawowa działalność programowa realizowana jest w środowisku w formie:

 • sekcji i zespołów ćwiczebnych różnych specjalności,
 • imprez sportowo-rekreacyjnych o różnej treści programowej i różnym zasięgu, oraz integracyjnych imprez sportowo-rekreacyjnych, a także turystycznych,
 • obozów sportowych i sportowo-rekreacyjnych dla dzieci oraz młodzieży z UKS i stowarzyszeń kultury fizycznej, środowisk o niskim statusie materialnym, a także obozów rodzinnych i rekreacyjno-zdrowotnych promujących prozdrowotne formy aktywności ruchowej,
 • szkolenia wolontariuszy sportu dzieci i młodzieży i instruktorów rekreacji ruchowej różnych specjalności,
 • zajęć w ośrodkach terapii ruchowej dla osób III wieku i ośrodkach dla osób dorosłych z nadwagą oraz ośrodkach - biegu po zdrowie
 • Obiekty[]

  Centralny Ośrodek Sportowo - Szkoleniowy Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej - Sieraków Nowoczesne obiekty sportowe: pełnowymiarowa hala sportowa z wykładziną "mondo" i zapleczem socjalnym, kryta pływalnia z dwiema nieckami (25×12,5 i 12,5×6) oraz zjeżdżalnią 58 m, bieżnia, skocznia w dal, do trójskoku i wzwyż w tartanie, boisko piłkarskie, korty tenisowe, boisko do piłki siatkowej, boisko wielofunkcyjne ze sztuczną trawą, boisko do koszykówki i kort tenisowy z nawierzchnią syntetyczną.

  Bibliografia[]

 • Strona główna TKKF
 • Chełmskie TKKF
 • Zarząd Główny TKKF
 • Małopolskie TKKF
 • Wielkopolskie TKKF
 • Mazowieckie TKKF
 • Pomorskie TKKF
 • Łódzkie TKKF
 • Krajowa Federacja Sportu dla Wszystkich
 • Czwartki Lekkoatletyczne
 • strona ZG TKKF
 • Lubuski TKKF • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.022 sek.