• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Towaroznawstwo

  Przeczytaj także...
  Nauki ekonomiczne – jedna z dziedzin naukowych w Polsce zgodnie z Uchwałą Centralnej Komisji do spraw Stopnii i Tytułów z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie określania dziedzin nauki i dziedzin sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (M.P. z 2003 r. Nr 40, poz. 586).Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu – państwowa szkoła wyższa z siedzibą w Poznaniu przy alei Niepodległości 10. Rektorat uczelni mieści się w monumentalnym gmachu, wzniesionym dla potrzeb szkoły w l. 1929-1932 według projektu Adama Ballenstaedta.
  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (daw. Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu) – szkoła wyższa w Poznaniu, która powstała jako samodzielna uczelnia w 1951 roku. Prawie cały kampus znajduje się w dzielnicy Sołacz, będącej częścią Jeżyc - jednej z administracyjnych dzielnic Poznania. Siedziba władz uczelni (rektorat i dziekanaty) mieści się w budynku Collegium Maximum przy ul. Wojska Polskiego 28.

  Towaroznawstwo - nauka zajmująca się badaniem i oceną właściwości użytkowych towarów oraz czynników wpływających na jakość. Szerzej to nauka o właściwościach towarów, metodach ich badania i oceny, czynnikach, zjawiskach i procesach rzutujących na jakość i wartość użytkową, o właściwym ukształtowaniu jakości wyrobów w sferach: przedprodukcyjnej, produkcyjnej i poprodukcyjnej.

  Finanse – ogół procesów związanych z gromadzeniem, rozporządzaniem i wydawaniem pieniądza oraz jego surogatów. Gromadzenie może następować w postaci bezzwrotnej lub zwrotnej (pożyczka). Wydatkowanie pieniądza może dokonywać się w formie transferu lub w postaci realizacji swojego prawa do produktu czy usługi.Ekonomia – nauka społeczna analizująca oraz opisująca produkcję, dystrybucję oraz konsumpcję dóbr. Słowo „ekonomia” wywodzi się z języka greckiego i tłumaczy się jako oikos, co znaczy dom i nomos, czyli prawo, reguła. Starożytni Grecy stosowali tę definicję do określania efektywnych zasad funkcjonowania gospodarstwa domowego.

  Jako kierunek studiów towaroznawstwo oferuje zdobywanie zarówno wiedzy ekonomicznej, jak i laboratoryjnej, chemicznej, technicznej i przyrodniczej.

  Dyscyplina naukowa[]

  Towaroznawstwo jest jedną z czterech dyscyplin nauk ekonomicznych (obok ekonomii, finansów i nauk o zarządzaniu). Od kilku lat występuje spór pomiędzy przedstawicielami nauk ekonomicznych oraz przedstawicielami nauk rolniczych o klasyfikację towaroznawstwa do jednej z tych dwóch dziedzin nauki. Obecny stan klasyfikacji towaroznawstwa do nauk ekonomicznych istniał od początku istnienia dyscypliny 'towaroznawstwo', a kierunki te przed II wojną światową powstawały wyłącznie na uczelniach ekonomicznych.

  II wojna światowa – największy konflikt zbrojny w historii świata, trwający od 1 września 1939 do 2 września 1945 roku (w Europie do 8 maja 1945), obejmujący zasięgiem działań wojennych prawie całą Europę, wschodnią i południowo-wschodnią Azję, północną Afrykę, część Bliskiego Wschodu i wszystkie oceany. Niektóre epizody wojny rozgrywały się nawet w Arktyce i Ameryce Północnej. Poza większością państw europejskich i ich koloniami, brały w niej udział państwa Ameryki Północnej i Ameryki Południowej oraz Azji. Głównymi stronami konfliktu były państwa Osi i państwa koalicji antyhitlerowskiej (alianci). W wojnie uczestniczyło 1,7 mld ludzi, w tym 110 mln z bronią. Według różnych szacunków zginęło w niej od 50 do 78 milionów ludzi.Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie – państwowa wyższa uczelnia w Krośnie, utworzona na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 1999 r. Od 7 sierpnia 2012 roku nosi ona imię Stanisława Pigonia.

  Kierunek: Towaroznawstwo[]

  Wydziały uczelni w Polsce, które kształcą studentów na kierunku "Towaroznawstwo":

 • uczelnie ekonomiczne
 • Wydział Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
 • Wydział Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
 • wydziały o charakterze ekonomicznym na pozostałych uczelniach:
 • Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
 • Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Akademii Morskiej w Gdyni
 • Wydział Zarządzania - Politechniki Rzeszowskiej
 • wydziały o profilu pozaekonomicznym na pozostałych uczelniach
 • Wydział Technologii Żywności Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Wydział Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
 • Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
 • Kolegium Towaroznawstwa Politechnika Łódzka
 • Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
 • Wydział Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 • Wydział Agrobioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
 • Międzywydziałowe Studium Towaroznawstwa - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Instytut Gospodarki i Polityki Społecznej - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie
 • Zobacz też[]

 • inżynieria materiałowa
 • technologia żywności
 • zarządzanie jakością
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, w skrócie SGGW – warszawski uniwersytet przyrodniczy, uważany za najstarszy i największy ośrodek tego typu w Polsce. Jej początki sięgają 23 września 1816, kiedy utworzono Instytut Agronomiczny w miejscowości Marymont (obecnie: Bielany, dzielnica Warszawy).Towar – produkt pracy ludzkiej, który jest przeznaczony do sprzedaży. Pojęcie to obejmuje dobra konsumpcyjne i produkcyjne oraz usługi.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie - jeden z kilkunastu wydziałów tej uczelni. Jako jedyny posiada podwójne uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego (z dziedziny rybactwo oraz z dziedziny technologia żywności). Do czasu powstania Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego (1 stycznia 2009 r.) wchodził w skład Akademii Rolniczej w Szczecinie.
  Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu (WE) - jeden z 8 wydziałów Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego kształcący administratywistów i ekonomistów, w tym towaroznawców, a także prowadzący badania naukowe w dyscyplinach obejmujących prowadzone kierunki studiów. Wydział wydaje dwa czasopisma: Central European Review of Economics and Finance oraz Towaroznawcze Problemy Jakości. Polish Jurnal of Commodity Science.
  Politechnika Łódzka – państwowa uczelnia techniczna założona 24 maja 1945 roku w Łodzi. Aktualnie studiuje w niej ponad 20 tys. osób na 36 kierunkach na 9 wydziałach. Kształci ich 1370 nauczycieli akademickich, w tym 240 profesorów.
  Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa jest jednostką Akademii Morskiej w Gdyni. Jego korzenie sięgają roku 1938. Kształci kadry do pracy na stanowiskach operacyjnych w przedsiębiorstwach gospodarki morskiej, przedsiębiorstwach turystycznych, hotelarskich, gastronomicznych, przedsiębiorstwach handlowych i handlu zagranicznego oraz zakładach produkcyjnych. Potencjalnymi miejscami pracy absolwentów mogą być w szczególności: administracja morska, agencje morskie, przedsiębiorstwa: transportowe, przeładunkowe, składowe, maklerskie, spedycyjne, frachtowania statków, ubezpieczeniowe, rzeczoznawstwa i kontroli, shipchandlerskie, turystyczne, hotelarskie, gastronomiczne, służb celno-dewizowych, marketingu i reklamy, ochrona środowiska, kontrola jakości, laboratoria badawcze jednostek akredytujących i certyfikujących jakość wyrobów według wymogów norm miedzynarodowych ISO. Po uzyskaniu niezbędnej praktyki możliwe jest również samodzielne prowadzenie własnych przedsięwzięć gospodarczych bądź obejmowanie samodzielnych stanowisk kierowniczych.
  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie – (daw. Akademia Rolnicza w Lublinie) uczelnia państwowa o charakterze agrokulturalnym utworzona w 1955 roku jako Wyższa Szkoła Rolnicza.
  Zarządzanie jakością (QM, z ang. quality management) – system zarządzania składający się z następujących etapów:
  Wydział Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego (WNŻ, noże) - wydział Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie kształcący na kierunkach:

  Reklama