• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Torowisko

  Przeczytaj także...
  Ruch kolejowy – procedury i związane z nimi urządzenia umożliwiające spójne funkcjonowanie różnych podsystemów strukturalnych systemu kolei, zarówno w czasie normalnego, jak i pogorszonego funkcjonowania, w tym przygotowanie składu i prowadzenie pociągu, planowanie i zarządzanie ruchem oraz kwalifikacje zawodowe wymagane do realizacji usług transgranicznych.Podtorze jest to podłoże gruntowe, na którym jest ułożona nawierzchnia toru kolejowego. Może być ono naturalne lub sztuczne, utworzone przez wykonanie wykopu lub nasypu. W razie nadmiaru ziemi z wykopu po obu stronach toru sypie się tzw. odkłady (odwały), w razie niedoboru ziemi wykopuje się ukopy. Górną powierzchnię podtorza nazywa się torowiskiem, a powierzchnie boczne skarpami lub stokami.

  Torowisko – górna powierzchnia podtorza kolejowego.

  Torowisko powinno być przystosowane do:

 • zbudowania nawierzchni oraz innych obiektów związanych z prowadzeniem ruchu pojazdów kolejowych, a także do wykonywania czynności związanych z utrzymaniem drogi szynowej,
 • odprowadzenia wód opadowych z torowiska,
 • utrzymania na odpowiedniej głębokości poziomu wód gruntowych.
 • Przypisy

  1. Torowisko. W: Leksykon Terminów Kolejowych. Warszawa: KOW sp. z o.o., 2011, s. 392. ISBN 978-83-933737-0-3. [dostęp 2015-12-05].
  2. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 1998 r. Nr 151, poz. 987, Rozdział 3, § 16.1).  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.029 sek.