• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Tomografia procesowa

  Przeczytaj także...
  Medycyna (łac. medicina „sztuka lekarska”) – nauka empiryczna (oparta na doświadczeniu) obejmująca całość wiedzy o zdrowiu i chorobach człowieka oraz sposobach ich zapobiegania, oraz ich leczenia. Medycyna weterynaryjna rozszerza zakres zainteresowań medycyny na stan zdrowia zwierząt. Za prekursora medycyny starożytnej uważa się Hipokratesa, a nowożytnej Paracelsusa. W czasach najnowszych wprowadza się zasady medycyny opartej na faktach.Ultrasonografia, USG – nieinwazyjna, atraumatyczna metoda diagnostyczna, pozwalająca na uzyskanie obrazu przekroju badanego obiektu. Metoda ta wykorzystuje zjawisko rozchodzenia się, rozpraszania oraz odbicia fali ultradźwiękowej na granicy ośrodków, przy założeniu stałej prędkości fali w różnych tkankach równej 1540 m/s. W ultrasonografii medycznej wykorzystywane są częstotliwości z zakresu ok. 2-50 MHz. Fala ultradźwiękowa najczęściej generowana jest oraz przetwarzana w impulsy elektryczne przy użyciu zjawiska piezoelektrycznego (opisanego przez braci Curie na przełomie lat 1880-1881). Pierwsze doświadczenia nad wykorzystaniem ultrasonografii w diagnostyce prowadzone były w trakcie i zaraz po II wojnie światowej, a ultrasonografy wprowadzone zostały do szpitali na przełomie lat 60. i 70. XX wieku (jednym z pierwszych klinicznych zastosowań była diagnostyka płodu)
  Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.

  Tomografia procesowa – obrazowanie tomograficzne systemów przemysłowych, takich jak rury procesowe. Dzięki tomografii możliwe jest wyznaczenie rozkładu przestrzennego określonej wielkości fizycznej wewnątrz obiektu. Uzyskane w ten sposób informacje znajdują zastosowanie przy projektowaniu i kontroli procesów przemysłowych.

  Przemysł – dział produkcji materialnej, w którym wydobywanie zasobów przyrody i dostosowanie ich do potrzeb ludzi odbywa się na dużą skalę, na zasadzie podziału pracy i za pomocą maszyn.Wielkość fizyczna – właściwość fizyczna ciała lub zjawiska, którą można określić ilościowo, czyli zmierzyć.

  W medycynie najbardziej rozpowszechnioną techniką tomograficzną jest tomografia komputerowa, oprzyrządowanie tomografii procesowej musi być jednak tańsze, szybsze i bardziej niezawodne.

  W tomografii procesowej stosuje się wiele różnych metod obrazowania, np. obrazowanie ultradźwiękowe, pozytonowa tomografia emisyjna (PET), elektryczna tomografia rezystancyjna (ERT), elektryczna tomografia impedancyjna (EIT), elektryczna tomografia pojemnościowa (ECT), tomografia indukcji magnetycznej (MIT). We wszystkich przypadkach czujniki umieszczone na zewnątrz obiektu są używane do pomiaru sygnałów z jego wnętrza, a trójwymiarowy rozkład parametru jest obliczany na podstawie zmierzonych danych.

  Pozytonowa tomografia emisyjna (ang. positron emission tomography, PET) jest techniką obrazowania, w której (zamiast jak w tomografii komputerowej – zewnętrznego źródła promieniowania rentgenowskiego lub radioaktywnego) rejestruje się promieniowanie powstające podczas anihilacji pozytonów (anty-elektronów). Źródłem pozytonów jest podana pacjentowi substancja promieniotwórcza, ulegająca rozpadowi beta plus. Substancja ta zawiera izotopy promieniotwórcze o krótkim czasie połowicznego rozpadu, dzięki czemu większość promieniowania powstaje w trakcie badania, co ogranicza powstawanie uszkodzeń tkanek wywołanych promieniowaniem. Wiąże się także z koniecznością uruchomienia cyklotronu w pobliżu (krótki czas połowicznego rozpadu izotopów to także krótki maksymalny czas ich transportu) co znacząco podnosi koszty.Tomografia (gr. τομή (tomé) - przekrój i γράφειν (gráfein) - zapisywać) − w medycynie zbiorcza nazwa metod diagnostycznych mających na celu uzyskanie obrazu przedstawiającego przekrój przez ciało lub jego część.

  W Polsce od 1999 r. funkcjonuje Polskie Stowarzyszenie Tomografii Procesowej, zrzeszające zespoły badawcze zajmujące się rozwojem przemysłowych technik tomograficznych.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Elektryczna tomografia pojemnościowa
 • Metoda elektrooporowa
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. L.F. Gladden, Process Tomography: Principles, Techniques and Applications, „Measurement Science and Technology”, 1997, DOI10.1088/0957-0233/8/4/021 (ang.).
  2. M. Soleimani, Computational aspects of low frequency electrical and electromagnetic tomography: A review study., „International Journal of Numerical Analysis and Modeling”, 2008 (ang.).
  3. Historia: Początki działalności, [w:] Polskie Stowarzyszenie Tomografii Procesowej [online] [dostęp 2020-04-10].

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Strona domowa Polskiego Stowarzyszenia Tomografii Procesowej [dostęp 2020-04-10].
 • Metoda elektrooporowa (geoelektryczna) w geologii – metoda wykorzystująca zjawisko różnego przewodnictwa prądu elektrycznego gruntu w zależności od jego składu i struktury. Wykorzystywana jest w rozpoznaniu budowy geologicznej, np. przy rozpoznawaniu struktur wodonośnych, złóż kruszywa i metali itp.DOI (ang. digital object identifier – cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego) – identyfikator dokumentu elektronicznego, który w odróżnieniu od identyfikatorów URL nie zależy od fizycznej lokalizacji dokumentu, lecz jest do niego na stałe przypisany.
  Warto wiedzieć że... beta

  Badania naukowe – prace podejmowane przez badacza lub zespół badaczy w celu osiągnięcia postępu wiedzy naukowej, ustalenia nowych twierdzeń naukowych, tez, aksjomatów, uogólnień i definicji. Badania te mogą być podejmowane w 4 zasadniczych przypadkach:
  Tomografia komputerowa, TK (ang. Computed Tomography – CT) jest rodzajem tomografii rentgenowskiej, metodą diagnostyczną pozwalającą na uzyskanie obrazów tomograficznych (przekrojów) badanego obiektu. Wykorzystuje ona złożenie projekcji obiektu wykonanych z różnych kierunków do utworzenia obrazów przekrojowych (2D) i przestrzennych (3D). Urządzenie do TK nazywamy tomografem, a uzyskany obraz tomogramem. Tomografia komputerowa jest szeroko wykorzystywana w medycynie i technice.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.677 sek.