• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Toczna

  Przeczytaj także...
  Młyn wodny - budowla z urządzeniem do przemiału ziarna na mąkę i kaszę, poruszanym za pomocą koła wodnego lub turbiny wodnej, usytuowana nad rzekami. Bardzo rzadko budowane były młyny pływające.Ruda – wieś w Polsce położona w województwie mazowieckim, w powiecie siedleckim, w gminie Korczew nad rzeką Toczną.
  Wysoczyzna Siedlecka (318.94) – region fizycznogeograficzny w północnej części Niziny Południowopodlaskiej, między Równiną Wołomińską na północnym zachodzie, Obniżeniem Węgrowskim na zachodzie, Równiną Łukowską na południu i wschodzie oraz Podlaskim Przełomem Bugu na północy. Kraina leży na obszarze województw mazowieckiego i lubelskiego i zajmuje powierzchnię 2502 km².

  Tocznarzeka na Południowym Podlasiu we wschodniej Polsce o długości 39,7 km i powierzchni zlewni 359 km, lewy dopływ Bugu. Przepływa przez wschodnią część Wysoczyzny Siedleckiej w powiatach łosickim i siedleckim.

  Źródłem Tocznej jest zbiornik wodny Stójło znajdujący się niedaleko wsi Korczówka. Ujście rzeki do Bugu znajduje się na północ od wsi Drażniew. Największym prawobrzeżnym dopływem jest Kałuża wpadająca do Tocznej 4 km poniżej Świniarowa.

  Toczna pierwotnie posiadała dwa źródła: prawostronne, które znajdowało się ok. 300 m na południowy wschód od wsi Korczówka i lewostronne w sąsiedztwie wsi Olszanka.

  Dopływ – rzeka lub mniejszy ciek, który nie uchodzi bezpośrednio do zbiornika wodnego (morza, jeziora), ale do innego cieku. W zależności od tego, z której strony brzegu rzeki (patrząc od źródła) dopływ łączy się z nią, wyróżnia się dopływy lewe i prawe. Ponadto dopływy posiadają swoje własne dopływy – tworzą w ten sposób hierarchię sieci rzecznej: rzeka główna, dopływy pierwszego stopnia, drugiego, trzeciego, itd.Źródło – naturalny, skoncentrowany, samoczynny wypływ wody podziemnej na powierzchnię Ziemi. W hydrobiologii strefa źródliskowa określana jest nazwą krenal, dzielący się na eukrenal (źródło właściwe) i hypokrenal (strefę odpływu źródła), natomiast organizmy je zamieszkujące to krenon.

  Nad Toczną zlokalizowane są młyny wodne w Rudzie i Drażniewie oraz zlew rekreacyjny w Łosicach.

  Dolny bieg rzeki stanowi granicę dwóch parków krajobrazowych: Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego i Parku Krajobrazowego Podlaski Przełom Bugu.

 • Zalew rekreacyjny w Łosicach

 • Toczna w Łosicach

  Powiat – jednostka samorządu terytorialnego i podziału administracyjnego II stopnia w Polsce. Jednostką nadrzędną jest województwo, podrzędną gmina. Ich funkcjonowanie reguluje ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 511). Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.
 • Młyn z roku 1923 w Rudzie

 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Rzeki Polski
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Program ochrony i rozwoju zasobów wodnych województwa mazowieckiego w zakresie udrożnienia rzek dla ryb dwuśrodowiskowych, Załącznik do Uchwały Nr 98/06 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 29 maja 2006 roku, Warszawa 2006.
  2. Hydronimy. Wody bieżące. s 296
  3. Justyna Chwedoruk, Bogumiła Pawluśkiewicz, Ocena przekształcenia doliny rzeki Tocznej w gminie Olszanka, „Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich - Infrastructure and Ecology of Rural Areas”, 2010 / 09, 2010, ISSN 1732-5587 (pol. • ang.).

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Tuczna 1(2) w Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego. T. XII: Szlurpkiszki – Warłynka. Warszawa 1892.
 • Podlasie Południowe, zwane Podlasiem, rzadziej Podlasiem Lubelskim – powstały w XIX wieku region administracyjny położony w środkowowschodniej części Polski, między Wisłą, dolnym Wieprzem i Tyśmienicą a środkowym i dolnym Bugiem, jednoczący ziemie zróżnicowane etnograficznie i historycznie. Jego głównym miastem są Siedlce.Powiat siedlecki - powiat ziemski w Polsce (województwo mazowieckie), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Siedlce.
  Warto wiedzieć że... beta

  Łosice – miasto w województwie mazowieckim, nad rzeką Toczną, siedziba powiatu łosickiego i gminy miejsko-wiejskiej Łosice. W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do województwa bialskopodlaskiego.
  Powiat łosicki – powiat w Polsce (województwo mazowieckie), reaktywowany w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Łosice. Jest to najdalej na wschód wysunięty powiat województwa mazowieckiego.
  Park Krajobrazowy Podlaski Przełom Bugu – park krajobrazowy utworzony w 1994 roku, o powierzchni 30 904 ha i o powierzchni otuliny 17 131 ha. Obszar parku odznacza się dużą różnorodnością siedlisk (ponad 760 gatunków roślin w tym 22 objęte ochroną gatunkową i 141 gatunków ptaków w tym wiele rzadkich i ginących).
  Ujście rzeki – miejsce, w którym rzeka lub inny ciek kończy swój bieg, łącząc się z inną rzeką lub wpadając do jeziora, morza, oceanu.
  Nadbużański Park Krajobrazowy jeden z największych parków krajobrazowych w Polsce. Utworzony w 1993 roku, obejmuje lewobrzeżną część Doliny Dolnego Bugu (między ujściami Tocznej i Liwca), a także fragment dolnej Narwi i Liwca. Do terenu Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego zalicza się obszary leśne Puszczy Białej, Borów Łochowskich i Lasów Ceranowskich.
  Rzeka – naturalny, powierzchniowy ciek płynący w wyżłobionym przez erozję rzeczną korycie, okresowo zalewający dolinę rzeczną. W Polsce przyjmuje się, że rzekę stanowi ciek o powierzchni dorzecza powyżej 100 km².
  Park krajobrazowy – forma ochrony przyrody, która obejmuje działania podejmowane na obszarze chronionym. Parki krajobrazowe tworzone są ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz walory krajobrazowe terenów, w celu zachowania, popularyzacji tych wartości w warunkach zrównoważonego rozwoju.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.017 sek.