• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Tetrahydroglinian litu

  Przeczytaj także...
  Stopień utlenienia (liczba utlenienia) – formalna wartość ładunku atomu w związku chemicznym przy założeniu, że wszystkie wiązania chemiczne w danej cząsteczce mają charakter wiązań jonowych. Suma stopni utlenienia wszystkich atomów w cząsteczce obojętnej oraz dla wolnych pierwiastków wynosi 0, a w jonach ma wartość ładunku jonu.Alkohole – związki organiczne zawierające jedną lub więcej grup hydroksylowych połączonych z atomem węgla w hybrydyzacji sp.
  Chemia organiczna – dziedzina chemii zajmująca się badaniem budowy, właściwości oraz reakcji związków chemicznych zawierających węgiel, a także opracowywaniem różnorodnych metod syntezy tych połączeń. Ponadto związki organiczne zawierać mogą atomy innych pierwiastków, takich jak wodór, tlen, azot, fosfor, krzem oraz siarka.

  Tetrahydroglinian litu, glinowodorek litu, Li[AlH4] – nieorganiczny związek chemiczny, stosowany głównie jako silny środek redukujący i suszący.

  W temperaturze pokojowej, czysty, rekrystalizowany tetrahydroglinian litu jest białym ciałem stałym o gęstości 0,917 g/cm³. Handlowo dostępny ma zwykle postać drobnoziarnistego pyłu lub tabletek o barwie ciemnoszarej, ze względu na zanieczyszczenie metalicznym glinem i jego tlenkami.

  Atom centralny – w chemii koordynacyjnej – atom wchodzący w skład związku chemicznego, wokół którego skoordynowane są inne atomy lub ich grupy zwane ligandami. Inna nazwa to centrum koordynacji.Etery – organiczne związki chemiczne, w których występują wiązania C-O-C, przy czym żaden z atomów węgla nie jest związany z więcej niż jednym atomem tlenu.

  Związek ten energicznie reaguje z wodą według równania: Li[AlH4] + 4H2O → LiOH + Al(OH)3 + 4H2

  Reakcja ta jest silnie egzotermiczna, co powoduje że pył tetrahydroglinianiu litu może się samorzutnie zapalić w kontakcie z wilgotnym powietrzem.

  Otrzymuje się go, działając nadmiarem wodorku litu na eterowy roztwór chlorku glinu: 4LiH + AlCl3 → Li[AlH4] + 3LiCl

  Budowa cząsteczki[ | edytuj kod]

  Centralnym atomem cząsteczki glinowodorku litu jest glin na III stopniu utlenienia, połączony kowalencyjnie z czterema atomami wodoru. Ujemny ładunek anionu kompleksowego [AlH4] równoważony jest przez kation litu Li.

  Reakcja egzotermiczna − reakcja chemiczna, która ma dodatni bilans wymiany ciepła z otoczeniem. Można też powiedzieć, że jest to reakcja, w której ciepło znajduje się po stronie produktów, albo inaczej która emituje ciepło.Chlorek glinu, AlCl3 – nieorganiczny związek chemiczny, sól kwasu solnego i glinu. Jest białym ciałem stałym (produkty handlowe mogą mieć zabarwienie żółte). Związek bezwodny dymi na powietrzu z powodu hydrolizy spowodowanej parą wodną. Jest kwasem Lewisa i stosowany jest głównie jako katalizator w reakcji Friedla-Craftsa.

  Zastosowanie[ | edytuj kod]

  Tetrahydroglinian litu jest często stosowany jako reduktor w chemii organicznej. Redukuje on na przykład kwasy karboksylowe do alkoholi, a azotyny do amin. W wyniku działania chlorkami na eterowy roztwór Li[AlH4] otrzymuje się odpowiednie wodorki, na przykład:

  Redukcja (inna nazwa elektronacja) – proces, w trakcie którego atom lub ich grupa przechodzi z wyższego na niższy stopień utlenienia.Wodorek litu (LiH) jest to nieorganiczny związek chemiczny litu z grupy wodorków. W temperaturze pokojowej jest bezbarwnym, krystalicznym ciałem stałym, spotykany w handlu ma kolor lekko szary.
  SiCl4 + Li[AlH4] → SiH4 + LiCl + AlCl3

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Tetrahydroglinian litu (ang.) w wykazie klasyfikacji i oznakowania Europejskiej Agencji Chemikaliów. [dostęp 2018-06-13].
  Warto wiedzieć że... beta

  Reduktor – pierwiastek lub związek chemiczny będący w analizowanej reakcji redoks donorem (dostarczycielem) elektronów. Reduktory w reakcjach zwiększają swój stopień utlenienia i jednocześnie powodują jego zmniejszenie w pozostałych produktach reakcji.
  Lit (Li, z gr. λίθος lithos ‛skała’) – pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 3. W czystej postaci jest miękkim, srebrnobiałym metalem. Należy do grupy metali alkalicznych (litowców). W warunkach standardowych jest najlżejszym metalem i pierwiastkiem o najniższej gęstości w fazie stałej. Jak wszystkie pierwiastki grupy I jest wysoce reaktywny i palny. W związku z tym najczęściej przechowuje się go w olejach mineralnych, ewentualnie w atmosferze gazów obojętnych (w przypadku litu są to gazy szlachetne – najczęściej argon lub hel). Po przecięciu lit ma metaliczny połysk, ale kontakt z wilgotnym powietrzem prowadzi do korozji, zmieniającej powierzchnię na srebrnoszarą, matową, a następnie, wraz z postępem korozji, na całkowicie czarną lub z licznymi czarnymi plamami.
  Azotyny (nazwa Stocka: azotany(III)) – grupa związków chemicznych, soli lub estrów kwasu azotawego (azotowego(III)).
  Wiązanie kowalencyjne – rodzaj wiązania chemicznego. Istotą wiązania kowalencyjnego jest istnienie pary elektronów, które są współdzielone w porównywalnym stopniu przez oba atomy tworzące to wiązanie.
  Aminy – organiczne związki chemiczne zawierające w swojej budowie grupę aminową, będącą organiczną pochodną amoniaku.
  Europejska Agencja Chemikaliów, (ECHA z ang. European Chemicals Agency) agencja wspólnotowa odpowiedzialna za realizację rozporządzenia REACH (z ang. Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals), w zakresie utworzenia i administrowania systemu rejestracji, oceny oraz udzielania zezwoleń i stosowania ograniczeń w zakresie substancji chemicznych na szczeblu wspólnotowym. Jej głównym zadaniem jest zarządzanie bazą danych substancji chemicznych zgłoszonych do rejestracji:

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.009 sek.