• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Test jednostkowy

  Przeczytaj także...
  W programowaniu asercja (ang. assertion) to predykat (forma zdaniowa w danym języku, która zwraca prawdę lub fałsz), umieszczony w pewnym miejscu w kodzie. Asercja wskazuje, że programista zakłada, że predykat ów jest w danym miejscu prawdziwy. W przypadku gdy predykat jest fałszywy (czyli nie spełnione są warunki postawione przez programistę) asercja powoduje przerwanie wykonania programu. Asercja ma szczególne zastosowanie w trakcie testowania tworzonego oprogramowania, np. dla sprawdzenia luk lub jego odporności na błędy. Zaletą stosowania asercji jest możliwość sprawdzenia, w którym fragmencie kodu źródłowego programu nastąpił błąd.Test-driven development (TDD) jest techniką tworzenia oprogramowania zaliczaną do metodyk zwinnych (Agile). Pierwotnie była częścią programowania ekstremalnego (ang. extreme programming), lecz obecnie stanowi samodzielną technikę. Polega na wielokrotnym powtarzaniu kilku kroków:
  Testowanie mutacyjne – w programowaniu technika automatycznego badania, na ile dokładnie testy jednostkowe sprawdzają kod programu. Polega na automatycznym wielokrotnym wprowadzaniu małych losowych błędów w programie i uruchamianiu za każdym razem testów jednostkowych, które powinny te błędy wykryć. Testowanie mutacyjne wymaga dużej mocy obliczeniowej i dlatego dopiero od niedawna próbuje się je wykorzystywać w praktyce.

  Test jednostkowy (ang. unit test) – metoda testowania tworzonego oprogramowania poprzez wykonywanie testów weryfikujących poprawność działania pojedynczych elementów (jednostek) programu – np. metod lub obiektów w programowaniu obiektowym lub procedur w programowaniu proceduralnym. Testowany fragment programu poddawany jest testowi, który wykonuje go i porównuje wynik (np. zwrócone wartości, stan obiektu, zgłoszone wyjątki) z oczekiwanymi wynikami – tak pozytywnymi, jak i negatywnymi (niepowodzenie działania kodu w określonych sytuacjach również może podlegać testowaniu).

  Programowanie proceduralne to paradygmat programowania zalecający dzielenie kodu na procedury, czyli fragmenty wykonujące ściśle określone operacje.Programowanie obiektowe (ang. object-oriented programming) — paradygmat programowania, w którym programy definiuje się za pomocą obiektów — elementów łączących stan (czyli dane, nazywane najczęściej polami) i zachowanie (czyli procedury, tu: metody). Obiektowy program komputerowy wyrażony jest jako zbiór takich obiektów, komunikujących się pomiędzy sobą w celu wykonywania zadań.

  Zaletą testów jednostkowych jest możliwość wykonywania na bieżąco w pełni zautomatyzowanych testów na modyfikowanych elementach programu, co umożliwia często wychwycenie błędu natychmiast po jego pojawieniu się i szybką jego lokalizację zanim dojdzie do wprowadzenia błędnego fragmentu do programu. Testy jednostkowe są również formą specyfikacji. Z powyższych powodów są szczególnie popularne w programowaniu ekstremalnym.

  Regresja – zjawisko niezamierzonej utraty jakiejś funkcjonalności powstałe w nowej wersji programu i zwykle skutkujące komunikatem o błędzie lub brakiem działania. Do regresji dochodzi wskutek wprowadzania zmian w jakiejś części kodu programu. Skutkiem tych zmian jest błędne działanie innej funkcji programu, która w poprzednich wersjach działała prawidłowo.JUnit jest narzędziem służącym do tworzenia powtarzalnych testów jednostkowych oprogramowania pisanego w języku Java.

  Podział testów jednostkowych[ | edytuj kod]

  Testy można podzielić na następujące warianty:

  Programowanie ekstremalne (ang. eXtreme Programming, XP) - to paradygmat i metodyka programowania mające na celu wydajne tworzenie małych i średnich "projektów wysokiego ryzyka", czyli takich, w których nie wiadomo do końca, co się tak naprawdę robi i jak to prawidłowo zrobić. Przyświeca temu koncepcja prowadzenia projektu informatycznego, wywodząca się z obserwacji innych projektów, które odniosły sukces.
 • analiza ścieżek
 • użycie klas równoważności
 • testowanie wartości brzegowych
 • testowanie składniowe
 • Analiza ścieżek[ | edytuj kod]

  Podejście, w którym określamy punkt początkowy oraz punkt końcowy dla przeprowadzenia testów i badamy przebieg możliwych ścieżek pomiędzy nimi. Rozpatrywane możliwe ścieżki od punktu początkowego do punktu końcowego dzielimy na dwa podejścia:

 • każda możliwa ścieżka w każdej funkcji została przetestowana
 • ścieżki są niemożliwe do sprawdzenia z powodu istnienia pętli
 • Aby zapobiec niemożności sprawdzenia kodu z powodu pętli stosujemy dwie grupy testów:

 • Boundary test – działania w pętli nie są wykonywane lub działania w każdej pętli są wykonywane raz dodatkowo wszystkie ścieżki wewnątrz pętli są raz wykonane.
 • Interior test – działania we wnętrzu pętli uważa się za przetestowane, jeśli zostały wykonane wszystkie ścieżki, które są możliwe przy dwukrotnym powtórzeniu pętli.
 • Boundary Test: zwracane wartości to zero lub jedno przejście
  Interior Test: zwracana wartość to dwa przejścia

  Użycie klas równoważności[ | edytuj kod]

  Klasa równoważności jest to zbiór danych o podobnym sposobie przetwarzania, używanych do przeprowadzenia testu. Wykonanie testu z użyciem kilku elementów zbioru, powoduje uznanie całej klasy za poprawną i zwalnia nas od testowania wszystkich elementów w np. 1000-elementowym zbiorze.

  Klasy równoważności dzielą się na:

 • klasy poprawności – są to przypadki, dla których przewidujemy poprawne wykonanie programu,
 • klasy niepoprawności – są to przypadki, dla których przewidujemy błędne wykonanie programu.
 • Przykłady:

 • rejestracja osoby w wieku od 0 do 120 lat: przypadki testowe = {15, 18, 30, 60, 5}
 • długość wiadomości od 1 do 50 znaków: przypadki testowe = {1, 2, 5, 8, 30, 45}
 • napięcie od 0 do 100 V: przypadki testowe = {0, 1, 5, 24, 40, 80}
 • Testowanie wartości brzegowych[ | edytuj kod]

  Rozwinięciem testów z użyciem klas równoważności jest testowanie wartości brzegowych. Wartość brzegowa to wartość znajdująca się wewnątrz, pomiędzy lub tuż przy granicy danej klasy równoważności.

  Przykłady:

 • rejestracja osoby w przedziale wiekowym 0 – 120,
 • testowane wartości brzegowe: {-1, 0, 1, 119, 120, 121}
 • długość wiadomości od 1 do 50 znaków:
 • testowane wartości brzegowe: {0, 1, 2, 49, 50, 51}
 • napięcie od 0 do 100 V:
 • testowane wartości brzegowe: {-1, 0, 1, 99, 100, 101}

  Testowanie składniowe[ | edytuj kod]

  Podstawowym zadaniem testowania składniowego jest sprawdzenie poprawności wprowadzanych danych do systemu.

  Błędy zależne od systemu i środowiska:

 • wymuszone wartości pól (bazy danych)
 • autokorekty (MS Office)
 • W testowaniu składniowym należy pamiętać o zasadzie "garbage in – garbage out", która zadziała gdy:

 • brak mechanizmu walidacji danych na wejściu
 • brak testów na tolerancje systemu na błędne dane
 • Przykładowe testy jednostkowe[ | edytuj kod]

  W przykładzie zostało przytoczone użycie środowiska JUnit wraz z dostarczonym mechanizmem testów jednostkowych.

  Testy w przykładzie dotyczą niedeterministycznego automatu skończenie stanowego. W każdym teście, oznaczonym adnotacją @Test tworzymy obiekt klasy DAUTAutomaton, następnie dodajemy stany automatu. Potem dodajemy przejścia wraz z etykietami, po których możemy udać się do określonego stanu.

  Testy zaczynają się w momencie, gdy wywołujemy asercje dla żądanego napisu, aby sprawdzić czy napis jest akceptowany przez automat. Każda litera staje się etykietą przejścia od jednego stanu do drugiego i po przejrzeniu całego napisu musimy znaleźć się w tzw. stanie akceptującym.

     assertTrue(A.run("ab"));    // sprawdza czy dla napisu "ab" automat zwróci prawdę
     assertTrue(A.run("abbbbb"));  // sprawdza czy dla napisu "abbbbb" automat zwróci prawdę
     assertTrue(A.run("c"));     // sprawdza czy dla napisu "c" automat zwróci prawdę
     assertFalse(A.run("a"));    // sprawdza czy dla napisu "a" automat zwróci fałsz, czyli nie zaakceptuje tego napisu
     assertFalse(A.run("xxxxxxx")); // sprawdza czy dla napisu "xxxxxxx" automat zwróci fałsz, czyli nie zaakceptuje tego napisu
     assertFalse(A.run("ba"));    // sprawdza czy dla napisu "ba" automat zwróci fałsz, czyli nie zaakceptuje tego napisu
  

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • test-driven development
 • programowanie ekstremalne
 • regresja (informatyka)
 • testowanie mutacyjne
 • Reklama

  Czas generowania strony: 0.011 sek.