• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Test Zdań Niedokończonych

  Przeczytaj także...
  Test projekcyjny – metoda badania psychologicznego, w której nadawanie przez osobę indywidualnych znaczeń wieloznacznemu materiałowi bodźcowemu ujawnia jej stany psychiczne, cechy osobowości, wartości, postawy, cele, mechanizmy obronne, lęki, kompleksy, traumy itp.Psycholog – osoba posiadająca właściwe kwalifikacje, potwierdzone wymaganymi dokumentami, do udzielania świadczeń psychologicznych polegających w szczególności na: diagnozie psychologicznej, opiniowaniu, orzekaniu, psychoterapii (po ukończeniu studiów podyplomowych w tym zakresie) oraz na udzielaniu pomocy psychologicznej.
  Inteligencja (od łac. intelligentia - zdolność pojmowania, rozum) – zdolność do postrzegania, analizy i adaptacji do zmian otoczenia. Zdolność rozumienia, uczenia się oraz wykorzystywania posiadanej wiedzy i umiejętności w sytuacjach nowych. Cecha umysłu warunkująca sprawność czynności poznawczych, takich jak myślenie, reagowanie, rozwiązywanie problemów.

  Test Zdań Niedokończonych – pół-ustrukturyzowany test projekcyjny, w którym zadaniem osoby badanej jest dokończenie wcześniej przygotowanych zdań. Następnie uzyskane w ten sposób dane są analizowane jakościowo i ilościowo. Treści ujawnione w teście mogą się stać tematem do pogłębionej dyskusji z pacjentem, mogą być też potraktowane jako projekcja nieświadomych treści.

  Projekcja (od łac. proicere, wyrzucać przed siebie) – w psychologii jeden z narcystycznych mechanizmów obronnych; przypisywanie innym własnych poglądów, zachowań lub cech, najczęściej negatywnych. Przyczyną jest większa dostępność tych poglądów, zachowań i cech u osoby, która je posiada, a tym samym łatwiejsze podciąganie pod daną kategorię.Osobowość – wewnętrzny system regulacji pozwalający na adaptację i wewnętrzną integrację myśli, uczuć i zachowania w określonym środowisku w wymiarze czasowym (poczucie stabilności). Jest to zespół względnie trwałych cech lub dyspozycji psychicznych jednostki, różniących ją od innych jednostek.

  Funkcjonuje kilka testów zdań niedokończonych, każdy z nich ma swój odrębny podręcznik i reguły interpretacji. Najczęściej poleca się badanemu udzielić odpowiedzi, która pierwsza przychodzi mu na myśl.

  Zakres zastosowań[]

  Początkowo testy te było stosowane do pomiaru inteligencji i zdolności poznawczych, obecnie są traktowane jako test osobowości pozwalający uzyskać wgląd w nastawienie do i poglądy na temat siebie i świata prezentowane przez osobę badaną testem.

  Test Kocha lub test drzewa – metoda projekcyjna stosowana w psychologii. Badany proszony jest o narysowanie drzewa. Rysunek jest następnie interpretowany przez psychologa.Test Rorschacha, test plam atramentowych, Ro – test projekcyjny, stworzony w 1921 roku przez szwajcarskiego psychoanalityka, Hermanna Rorschacha. Na podstawie testu wnioskuje się o nieświadomych treściach psychicznych, cechach osobowości i zaburzeniach psychicznych (jest on używany w diagnozie klinicznej).

  Zasady wyboru odpowiedniego testu[]

  Psychologowi posługującemu się tą metodą poleca się rozważenie kilku cech poszczególnych odmian testu zdań niedokończonych przed dokonaniem wyboru konkretnego narzędzia:

  1. struktura testu i sposób jego podania (długość, fakt czy test jest ustny czy pisemny)
  2. instrukcja (formuła polecenia dla osoby badanej)
  3. populacja uczestników (dla jakiego typu klienta/ pacjenta stworzono test?)
  4. czy test utworzono dla celów badawczych czy pracy klinicznej?
  5. teoria osobowości w której paradygmacie zakorzeniony jest test
  6. zawartość zdań (ilość zdań pozytywnych, negatywnych i neutralnych)
  7. sposób sformułowania początków zdań
  8. zasady punktowania
  9. metody interpretacji
  10. walidacja testu

  Zobacz też[]

 • test Kocha
 • test apercepcji tematycznej Murraya (TAT)
 • test Rorschacha
 • rysunek postaci ludzkiej
 • test Szondiego
 • Przypisy

  1. Arthur S. Reber: Słownik psychologii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe "Scholar", 2008, s. 922. ISBN 978-83-7383-119-3.
  2. Kenneth E. Rogers, John Bishop, Lane. Considerations for the Use of Sentence Completion Tests.. „Journal of Contemporary Psychotherapy”. 33 (3), s. 235-242, Fal. 2003 (ang.). 
  Walidacja - w psychometrii jest to oszacowanie trafności testu. Jest procesem zbierania i oceniania danych świadczących o trafności określonej interpretacji wyników testu. Procedura walidacji, nie kończy się na podaniu jednego współczynnika trafności, a polega na prowadzeniu ciągłych badań i gromadzeniu informacji.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama