• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Test

  Przeczytaj także...
  Test matryc Ravena (test matryc progresywnych) – służy do pomiaru poziomu inteligencji ogólnej. Dzięki temu testowi uzyskuje się informacje o wartości u danej osoby tzw. czynnika g, ogólnego czynnika inteligencji.Test projekcyjny – metoda badania psychologicznego, w której nadawanie przez osobę indywidualnych znaczeń wieloznacznemu materiałowi bodźcowemu ujawnia jej stany psychiczne, cechy osobowości, wartości, postawy, cele, mechanizmy obronne, lęki, kompleksy, traumy itp.
  Test statystyczny - formuła matematyczna pozwalająca oszacować prawdopodobieństwo spełnienia pewnej hipotezy statystycznej w populacji na podstawie próby losowej z tej populacji.
 • test statystyczny
 • testy dla średniej
 • test dwumianowy
 • test zgodności chi-kwadrat
 • test serii
 • test t Studenta
 • test psychologiczny
 • test MMPI-2 – test osobowości
 • test inteligencji
 • test matryc Ravena
 • test WAIS
 • test projekcyjny
 • test apercepcji tematycznej Murraya
 • test Rorschacha
 • testy stosowane w medycynie (diagnostyka laboratoryjna)
 • test Amesa – do wykrywania siły mutagenu
 • próba tuberkulinowa
 • test Mantoux
 • test Moro
 • test Pirqueta
 • test immunologiczny
 • test ELISA
 • test rozetkowy
 • inne testy i kryteria badawcze
 • test Robinsona – test organoleptyczny
 • test biuretowy – test na zawartość protein
 • test zderzeniowy – test bezpieczeństwa samochodu
 • test Turinga – kryterium sztucznej inteligencji
 • test Lucasa-Lehmera – metoda ustalania pierwszości liczb
 • w szkolnictwie jest to badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów i może być przeprowadzane jako:
 • klasówka
 • kartkówka
 • sprawdzian (egzamin)
 • kolokwium
 • egzamin gimnazjalny
 • egzamin maturalny
 • egzamin dojrzałości
 • test – polecenie systemu Unix
 • Unit test – rodzaj kodu w programowaniu obiektowym
 • Test – polska grupa muzyczna
 • Test – ich debiutancki album
 • Test – pierwszy studyjny album polskiej grupy muzycznej Macca Squad
 • Zobacz też[]

 • Test pilota Pirxa - polsko-radziecki film fantastyczno-naukowy
 • Test zderzeniowy (ang. crash test) - test zderzenia samochodu przeprowadzany w warunkach laboratoryjnych, którego celem jest sprawdzenie systemów bezpieczeństwa biernego samochodu. Podczas testu rejestrowany jest obraz wideo (1000 kl/s) oraz sygnały z czujników umieszczonych na pokładzie samochodu oraz zamontowanych w manekinach. Po wykonaniu testu dane te są szczegółowo analizowane.Test Turinga to sposób określania zdolności maszyny do posługiwania się językiem naturalnym i pośrednio mającym dowodzić opanowania przez nią umiejętności myślenia w sposób podobny do ludzkiego. W 1950 roku Alan Turing zaproponował ten test w ramach badań nad stworzeniem sztucznej inteligencji - zamianę pełnego emocji i w jego pojęciu bezsensownego pytania "Czy maszyny myślą?" na pytanie lepiej zdefiniowane. Test wygląda następująco: sędzia – człowiek – prowadzi rozmowę w języku naturalnym z pozostałymi stronami. Jeśli sędzia nie jest w stanie wiarygodnie określić, czy któraś ze stron jest maszyną czy człowiekiem, wtedy mówi się, że maszyna przeszła test. Zakłada się, że zarówno człowiek, jak i maszyna próbują przejść test zachowując się w sposób możliwie zbliżony do ludzkiego.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Test psychologiczny – narzędzie badawcze w psychologii pozwalające na uzyskanie takiej reprezentatywnej próbki zachowań, o których można przyjąć (np. na podstawie założeń teoretycznych lub związków empirycznych), że są one wskaźnikami interesującej nas cechy psychologicznej.
  Test Moro – forma próby tuberkulinowej, która ma na celu stwierdzenie czy dana osoba miała kontakt z prątkami gruźlicy. Wykonuje się go poprzez podanie naskórne tuberkuliny, a następnie po pewnym czasie obserwuje się rozmiar odpowiedzi immunologicznej i na podstawie wielkości odczynu alergicznego odczytuje się wynik próby.
  Próba tuberkulinowa – rodzaj badania diagnostycznego wykonywanego dla sprawdzenia stanu przeciwgruźliczej odpowiedzi immunologicznej organizmu.
  Egzamin gimnazjalny – egzamin, podczas którego sprawdzane są opanowanie wiadomości i umiejętności nabytych podczas trzyletniej nauki w gimnazjum. Egzamin odbywa się corocznie w kwietniu.
  Mutagen (łac. dokonujący zmiany) - każdy z czynników wywołujących mutacje, czyli zmieniający materiał genetyczny.
  Egzamin maturalny – egzamin państwowy przeprowadzany w Polsce od 2005 roku wśród absolwentów szkół średnich, wprowadzony w ramach reformy edukacji zapoczątkowanej w 1999 roku. Egzamin ten zastąpił egzamin dojrzałości (tzw. "starą maturę").
  MMPI (Minnesota Multiphasic Personality Inventory) – jeden z najczęściej używanych psychologicznych testów osobowości. Dostępna jest polska adaptacja MMPI-2 opracowana i wydana przez Pracownię Testów Psychologicznych PTP w wersji papierowej, a w wersji komputerowej przez firmę niezależną od Pracowni Testów Psychologicznych PTP. MMPI zawiera 567 pytań, na które należy odpowiedzieć "prawda" lub "fałsz" lub "nie wiem". W wyniku daje trzy skale kontrolne, dziesięć skal klinicznych(skala Męskość/kobiecość nie jest skalą kliniczną) i kilkadziesiąt podskal. Każda skala i podskala testu jest normalizowana do skali tenowej.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.016 sek.