• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Termodynamika chemiczna  Podstrony: [1] [2] [3] 4 [5] [6]
  Przeczytaj także...
  Stężenie molowe (M, Cm) roztworu – liczba moli danej substancji chemicznej jaką zawiera 1 dm roztworu. Dawniej nazywane było również molarnością roztworu.Proces samorzutny w termodynamice nazywany też czasem naturalnym to proces, który można zrealizować bez konieczności wykonywania pracy nad układem.
  Procesy elektrochemiczne[]

  Równanie Nernsta, określające wartość równowagowego potencjału elektrody (E) względem jej potencjału standardowego (E) i stężenia substancji biorących udział w procesie elektrodowym (reakcja redoks), zostało wyprowadzone z warunku równowagi termodynamicznej w układzie, w którym jest wykonywana praca elektryczna:

  Mechanika statystyczna (lub fizyka statystyczna) to gałąź fizyki, zajmująca się układami wielu oddziałujących ciał. Specyfiką tej teorii jest jej metoda. Poszczególne ciała są bowiem opisane przez zmienne losowe. Obliczenia prowadzone w ramach mechaniki statystycznej dotyczą średnich z tych zmiennych z wykorzystaniem metod statystycznych. Fizyczną podstawą mechaniki statystycznej jest termodynamika fenomenologiczna.Pierwsza zasada termodynamiki – jedno z podstawowych praw termodynamiki, jest sformułowaniem zasady zachowania energii dla układów termodynamicznych. Zasada stanowi podsumowanie równoważności ciepła i pracy oraz stałości energii układu izolowanego.

  gdzie: R - stała gazowa, T - temperatura, z - liczba elektronów wymienianych w reakcji połówkowej, a - aktywność molowa indywiduów chemicznych biorących udział w reakcji elektrodowej, F – stała Faradaya, [red] – stężenie molowe formy zredukowanej, [ox] – stężenie molowe formy utlenionej.

  Cząsteczka (molekuła) – neutralna elektrycznie grupa dwóch lub więcej atomów utrzymywanych razem kowalencyjnym wiązaniem chemicznym. Cząsteczki różnią się od cząstek (np. jonów) brakiem ładunku elektrycznego. Jednakże, w fizyce kwantowej, chemii organicznej i biochemii pojęcie cząsteczka jest zwyczajowo używane do określania jonów wieloatomowych.Gaz – stan skupienia materii, w którym ciało fizyczne łatwo zmienia kształt i zajmuje całą dostępną mu przestrzeń. Właściwości te wynikają z własności cząsteczek, które w fazie gazowej mają pełną swobodę ruchu. Wszystkie one cały czas przemieszczają się w przestrzeni zajmowanej przez gaz i nigdy nie zatrzymują się w jednym miejscu. Między cząsteczkami nie występują żadne oddziaływania dalekozasięgowe, a jeśli, to bardzo słabe. Jedyny sposób, w jaki cząsteczki na siebie oddziałują, to zderzenia. Oprócz tego, jeśli gaz jest zamknięty w naczyniu, to jego cząsteczki stale zderzają się ze ściankami tego naczynia, wywierając na nie określone i stałe ciśnienie.

  Zobacz też[]

 • Druga zasada termodynamiki#Alternatywne sformułowania
 • Druga zasada termodynamiki#Definicja w terminach termodynamiki statystycznej
 • Druga zasada termodynamiki#Śmierć cieplna Wszechświata
 • Druga zasada termodynamiki#Paradoks nieodwracalności
 • Termodynamiczna strzałka czasu
 • Trzecia zasada termodynamiki
 • Czwarta zasada termodynamiki
 • Przypisy

  1. Erwin Schrödinger; tłum. Stefan Amsterdamski: Czym jest życie? Fizyczne aspekty żywej komórki. Umysł i materia. Szkice autobiograficzne (What is Life? The Physical Aspect of the Living Cell. Mind and Matter. Autobiographical Sketches). Warszawa: Prószyński i S-ka, 1998.
  2. op. cit. S. Bursa: Chemia fizyczna. s. 495–538.
  3. op. cit. S. Bursa: Chemia fizyczna. s. 209–224.
  4. op. cit. A. Basiński: Chemia fizyczna. s. 19–32.
  5. op. cit. J. Szarawara: Termodynamika chemiczna. s. 17–26.
  6. op. cit. J. Szarawara: Termodynamika chemiczna. s. 288–290.
  7. op. cit. S. Bursa: Chemia fizyczna. s. 225–230.
  8. op. cit. A. Basiński: Chemia fizyczna. s. 32–39.
  9. op. cit. J. Szarawara: Termodynamika chemiczna. s. 27–60.
  10. op. cit. S. Bursa: Chemia fizyczna. s. 234–242.
  11. op. cit. K. Gumiński: Elementy chemii teoretycznej. s. 555.
  12. op. cit. S. Bursa: Chemia fizyczna. s. 380–411.
  13. op. cit. J. Szarawara: Termodynamika chemiczna. s. 154–195.
  14. op. cit. A. Basiński: Chemia fizyczna. s. 416–431.
  15. op. cit. K. Gumiński: Elementy chemii teoretycznej. s. 503–509.
  16. op. cit, A. Basiński: Chemia fizyczna. s. 40–45.
  17. op. cit. S. Bursa: Chemia fizyczna. s. 454–493.
  18. op. cit. S. Bursa: Chemia fizyczna. s. 230–234.
  19. op. cit. J. Szarawara: Termodynamika chemiczna. s. 214–258.
  20. op. cit. S. Bursa: Chemia fizyczna. s. 422–453.
  21. op. cit. J. Szarawara: Termodynamika chemiczna. s. 274.
  22. op. cit. K. Gumiński: Elementy chemii teoretycznej. s. 510–512.
  23. op, cit, A. Basiński: Chemia fizyczna. s. 45–48.
  24. op. cit. S. Bursa: Chemia fizyczna. s. 747–763.
  25. op. cit. J. Szarawara: Termodynamika chemiczna. s. 496–519.
  26. op. cit. A. Basiński: Chemia fizyczna. s. 773–760.
  Dysocjacja elektrolityczna – proces rozpadu cząsteczek związków chemicznych na jony pod wpływem rozpuszczalnika, np.Reakcja redoks – każda reakcja chemiczna, w której dochodzi zarówno do redukcji, jak i utleniania. Termin redoks jest zbitką wyrazową słów redukcja i oksydacja.


  Podstrony: [1] [2] [3] 4 [5] [6]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Wszechświat – wszystko, co fizycznie istnieje: cała przestrzeń, czas, wszystkie formy materii i energii oraz prawa fizyki i stałe fizyczne określające ich zachowanie. Słowo „wszechświat” może być też używane w innych kontekstach jako synonim słów „kosmos” (w rozumieniu filozofii), „świat” czy „natura”. W naukach ścisłych słowa „wszechświat” i „kosmos” są równoważne.
  Atom – podstawowy składnik materii. Składa się z małego dodatnio naładowanego jądra o dużej gęstości i otaczającej go chmury elektronowej o ujemnym ładunku elektrycznym.
  Destylacja – rozdzielanie ciekłej mieszaniny wieloskładnikowej poprzez odparowanie, a następnie skroplenie jej składników. Stosuje się ją w celu wyizolowania lub oczyszczenia jednego lub więcej związków składowych. Proces wykorzystuje różną lotność względną składników mieszaniny.
  Alotropia – zjawisko występowania, w tym samym stanie skupienia, różnych odmian tego samego pierwiastka chemicznego, różniących się właściwościami fizycznymi i chemicznymi. Odmiany alotropowe pierwiastka mogą różnić się między sobą strukturą krystaliczną lub liczbą atomów w cząsteczce.
  Absorpcja (łac. absorbere = wchłaniać) – termin z zakresu chemii fizycznej oznaczający proces wnikania jednej substancji (cząsteczek, atomów lub jonów) do innej substancji tworzącej dowolną fazę ciągłą (gazu, cieczy, ciała stałego itp.).
  Gaz doskonały – zwany gazem idealnym jest to abstrakcyjny, matematyczny model gazu, spełniający następujące warunki:
  Druga zasada termodynamiki – jedno z podstawowych praw termodynamiki, stwierdzające, że w układzie termodynamicznie izolowanym istnieje funkcja stanu, która z biegiem czasu nie maleje.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.079 sek.