• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Teren górniczy

  Przeczytaj także...
  Zakład górniczy – wyodrębniony technologicznie i organizacyjnie zespół środków służących bezpośrednio do wydobywania kopalin ze złoża, w tym wyrobiska górnicze, obiekty budowlane oraz technologicznie z nimi związane obiekty i urządzenia przeróbcze.Kopalnia odkrywkowa – rodzaj kopalni, w której (w przeciwieństwie do podziemnej pracy górniczej) wszelkie prace wydobywcze odbywają się na powierzchni, a proces wydobywczy odbywa się poprzez odkrywanie kolejnych warstw surowców.
  Szkoda górnicza - szkoda spowodowaną ruchem zakładu górniczego. Naprawa takich szkód odbywa się wedle zasad zbliżonych do przewidzianych kodeksem cywilnym i polega na przywróceniu stanu poprzedniego lub odszkodowaniu pieniężnym. W razie braku przedsiębiorcy odpowiedzialnego za szkodą bądź jego następcy prawnego odpowiedzialność ponosi Skarb Państwa. W sprawach spornych orzekają sądy powszechne. Roszczenia związane ze szkodą górniczą przedawniają się z upływem 5 lat od dnia dowiedzenia się o szkodzie. Szczegółowe zasady odpowiedzialności za szkody górnicze regulują przepis art. 144-152 Prawa geologicznego i górniczego.

  Teren górniczy - przestrzeń objęta przewidywanymi szkodliwymi wpływami robót górniczych zakładu górniczego. Stanowi o tym art. 6 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 9 VI 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2011 r. Nr 163, poz. 981). Jest to więc pojęcie legalne, zdefiniowane przepisami. Granice terenu wyznacza koncesja (decyzja koncesyjna) na prowadzenie działalności. W terenie górniczym mogą występować tzw. szkody górnicze.

  Prawo geologiczne i górnicze – gałąź prawa z pogranicza zagadnień prawa cywilnego jak i administracyjnego, regulująca kwestie własności kopalin, organizacji i nadzoru prac górniczych i geologicznych a także odpowiedzialności za szkody wywołane przez ruch zakładu górniczego.Obszar górniczy – przestrzeń, w obrębie której przedsiębiorca upoważniony jest do prowadzenia działalności górniczej zgodnie z wydaną koncesją i na zasadach ustalonych w tej koncesji. Jest to pojęcie należące do prawa geologicznego i górniczego. Definicję legalną (ustawową) obszaru górniczego zawiera art. 6 ust 1 pkt 5 ustawy z dnia 9 VI 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. nr 163, poz. 981).

  Bliźniaczym pojęciem jest obszar górniczy, w obrębie którego dozwolone jest prowadzenie działalności koncesjonowanej w zakresie eksploatacji, podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji czy podziemnego składowania odpadów.

  W przypadku mniejszych kopalń odkrywkowych, które nie prowadzą eksploatacji z użyciem środków strzałowych, teren górniczy może pokrywać się z obszarem górniczym. Oznacza to, że zasięg wpływu robót górniczych nie będzie wykraczał poza przestrzeń, w której prowadzi się wydobycie (poza wyrobisko). W większych kopalniach, stosujących urabianie calizny z użyciem środków strzałowych, wpływ robót górniczych będzie najczęściej sięgał znacznie dalej poza granice obszaru górniczego, choćby z uwagi np. na emisję hałasu, pyłu czy fal sejsmicznych.

  Robota górnicza – wykonywanie, utrzymywanie, zabezpieczanie lub likwidowanie wyrobisk górniczych oraz zwałowanie nadkładu w odkrywkowych zakładach górniczych w związku z działalnością regulowaną przepisami Prawa geologicznego i górniczego (art. 6 ust. 1 pkt 12 PGG). Do robót górniczych zalicza się przede wszystkim drążenie wyrobisk oraz urabianie górotworu.Eksploatacja jest to zjawisko techniczno-ekonomiczne podejmowane wraz z wyprodukowaniem, sprzedażą obiektu lub systemu i kończy się wraz z jego wycofaniem. Słowo najczęściej dotyczy obiektów i systemów technicznych jednak zjawisko jest powszechne i każdy proces eksploatacji jest częścią eksploatacji środowiska. W szczególności do eksploatacji są przyjmowane obiekty naturalne (rzeki, złoża itp.), która kończy się wraz z zaniechaniem tego.

  Bibliografia[]

 • A. Wasilewski - Obszar górniczy, Warszawa 1969
 • H. Schwarz - Wyznaczanie obszaru górniczego, Surowce i Maszyny Budowlane 2012, nr 1
 • H. Schwarz - Prawo geologiczne i górnicze. Komentarz. Tom I. Art. 1-103, Wrocław 2012
 • Linki zewnętrzne[]

 • wortal nowePGG.pl zawierający teksty: Prawa geologicznego i górniczego oraz rozporządzenia w sprawie rejestru obszarów górniczych
 • Internetowa wersja rejestru obszarów górniczych
 • Rejestry złóż (składające się z księgi rejestrowej, zbioru dokumentów oraz mapy przeglądowej obszarów górniczych) • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.007 sek.