• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Teoria przewagi absolutnej

  Przeczytaj także...
  Cło – opłata pobierana przez państwo w związku z przemieszczaniem towarów przez granicę celną (powszechnie stosuje się cła importowe, niemniej w niektórych państwach ocleniu podlega również eksport i tranzyt).Handel zagraniczny to odpłatna wymiana towarów lub usług z partnerami posiadającymi stałą siedzibę poza granicą celną państwa.
  David Ricardo (ur. 19 kwietnia 1772 w Londynie, zm. 11 września 1823 w swym majątku w Gatcombe Park w Gloucestershire) - ekonomista angielski zaliczany do grona klasyków ekonomii.

  Teoria przewagi absolutnej jest podstawową teorią międzynarodowych stosunków gospodarczych. Jej autorem był Adam Smith, jeden z pierwszych ekonomistów liberalnych. Swe rozważania zawarł w dziele pod tytułem: "Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów".

  Założenia teorii[ | edytuj kod]

  Smith zauważył, iż wydajność pracy robotników związana jest z ich specjalizacją i podziałem pracy. Na tej podstawie wysnuł wniosek, że specjalizacja w ramach gospodarki pozwala na zwiększenie ilości wytwarzanych dóbr. Podobnie w gospodarce międzynarodowej może dojść do międzynarodowego podziału pracy, co pozwoli na powiększenie dóbr dostępnych dla każdego społeczeństwa, biorącego udział w wymianie międzynarodowej. Międzynarodowy podział pracy pozwala lepiej spożytkować przez kraje uczestniczące w wymianie posiadane przez nie zasoby, co wyraża się w tym, iż kraje eksportują te dobra, w których produkcji się specjalizują. Importują natomiast dobra, w których produkcji specjalizują się partnerzy. Smith wskazał również kryterium, którym państwo powinno się kierować przy wyborze specjalizacji. Tym kryterium powinny być absolutne różnice w kosztach wytwarzania. Wynika to ze zróżnicowanego wyposażenia poszczególnych państw w zasoby naturalne, technologii, doświadczenia w produkcji danego dobra itd.

  Liberalizm (łac. liberalis – wolnościowy, od łac. liber – wolny) – ideologia i kierunek polityczny, według którego wolność jest nadrzędną wartością, ma charakter indywidualistyczny i przeciwstawia się kolektywizmowi. Innymi wartościami cenionymi przez liberałów są wartości demokratyczne, wolności i prawa obywatelskie czy własność prywatna i wolny rynek.Wydajność pracy lub produktywność pracy − wartość produkcji wytworzonej w danym okresie przez jednego pracującego.

  Teoria przewagi absolutnej a merkantylizm[ | edytuj kod]

  Smith podważył podstawową teorię merkantylistów, iż źródłem bogactwa państw jest gromadzenie zasobów złota. Smith w swej teorii wykazał, że handel międzynarodowy jest grą o sumie niezerowej. Oznacza to iż, każde państwo uzyskuje korzyści z handlu międzynarodowego. Aby zilustrować wyżej opisaną teorię można posłużyć się przykładem. Państwo X posiada absolutną przewagę w produkcji dobra a, natomiast państwo Y posiada absolutną przewagę w produkcji dobra b. Zgodnie z teorią kosztów absolutnych państwo X powinno produkować wyłącznie dobro a, ponieważ poprzez handel międzynarodowy może korzystnie wymienić nadwyżkę tego dobra na dobro b.

  Adam Smith /ˈædəm ˈsmɪs/ (ur. 16 czerwca 1723 w Kirkcaldy, zm. 17 lipca 1790 w Edynburgu) – szkocki myśliciel i filozof, autor Badań nad naturą i przyczynami bogactwa narodów (1776), które były jedną z pierwszych prób usystematyzowania wiedzy na temat historii rozwoju przemysłu i handlu w Europie. Podział pracy pojęcie używane w socjologii i ekonomii oznaczające proces różnicowania się społeczeństwa ze względu na przyjmowanie różnych ról zawodowych wraz z powiększającą się specjalizacją wykonywanych czynności na rzecz społeczeństwa.

  Braki teorii[ | edytuj kod]

  Oczywiście teoria Smitha nie tłumaczy wszystkich przepływów w handlu międzynarodowym. W swej publikacji autor nie daje żadnych wskazówek państwom, które produkują wszystkie dobra absolutnie drożej niż ich partnerzy handlowi. W tej sytuacji nastąpiłby niekorzystny bilans handlowy, który prowadziłby w konsekwencji do wypływu kruszców i kapitału od słabszego partnera. W teorii Smitha nie wzięto pod uwagę kosztów transportu, przepływu technologii, a także istnienia barier, które uniemożliwiają, lub utrudniają prowadzenie międzynarodowego handlu. Do takich barier można zaliczyć chociażby cło.

  Teoria przewagi komparatywnej (teoria kosztów komparatywnych) – teoria ekonomiczna wyjaśniająca mechanizm obustronnie korzystnej międzynarodowej wymiany towarów i usług w sytuacji znacząco niższych kosztów produkcji dóbr po stronie jednego z partnerów wymiany. Zgodnie z tą teorią decydujące znaczenie dla korzyści czerpanych przez obydwu partnerów handlowych z wymiany ma względny stosunek kosztów produkcji dóbr, będących przedmiotem wymiany w krajach partnerów, a nie bezwzględny poziom nakładów jakie w poszczególnych krajach należy ponieść na wytworzenie tych dóbr. Wystarczającą przesłanką rozwoju specjalizacji i handlu międzynarodowego jest występowanie względnych różnic kosztów wytwarzania, mierzonych nakładami pracy.Merkantylizm lub ustrój merkantylny – system poglądów ekonomiczno-politycznych, który pojawił się we wczesnym okresie nowożytności, wywodzący się z bulionizmu – teorii mówiącej, że posiadanie metali szlachetnych równa się bogactwu.

  Mimo wspomnianych mankamentów, teoria przewagi absolutnej pozwoliła odejść od teorii merkantylizmu i spojrzeć szerzej na międzynarodowe stosunki gospodarcze. Poglądy Smitha inspirowały i inspirują do dzisiaj. Wyrazem tego może być działalność wielu instytucji rozwijających i precyzujących myśl liberalną w handlu międzynarodowym.

  Bezpośrednim kontynuatorem myśli Adama Smitha był David Ricardo, który w dziele "Zasady ekonomii politycznej i opodatkowania" zawarł teorię przewagi komparatywnej, która de facto obaliła teorię przewagi absolutnej.
  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.009 sek.