• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Teolog  Podstrony: [1] [2] 3 [4]
  Przeczytaj także...
  Inkwizycja, Inquisitio haeretica pravitatis, Sanctum officium (łac. Inquisitio – śledztwo, badanie) – nazwa systemu śledczo-sądowniczego Kościoła katolickiego działającego od XIII do XIX wieku, utworzonego w celu wyszukiwania, nawracania i karania heretyków w oparciu o postanowienia ujęte w dokumentach soborowych, synodalnych oraz bullach papieskich.Teologia (gr. θεος, theos, „Bóg”, + λογος, logos, „nauka”) – dyscyplina wiedzy posługująca się metodami filozoficznymi w wyjaśnianiu świata w jego relacji do Boga. Klasycznie uznawana za dziedzinę naukową, także w Polsce znajduje się na liście dziedzin naukowych, ustalonej przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów. Stanowi metodyczne studium prawd religijnych objawionych przez Boga, w myśl maksymy (łac.) fides quaerens intellectum – wiara szukająca zrozumienia. Współcześnie zasadność uznawania pytań o Boga za naukowe jest kwestionowana. Według części autorów teologia nie spełnia współczesnych wymagań stawianych nauce, chociażby poprzez brak weryfikowalności stawianych przez nią hipotez oraz oparcie na dogmatach jako punkcie wyjściowym swoich rozważań zamiast na metodzie naukowej, czy paradygmatach naukowych. Polemikę z tymi zarzutami przedstawił m.in. papież Benedykt XVI w Wykładzie ratyzbońskim.
  Ciekawostki[]
 • Nazwę Teolog otrzymała wieś w województwie kujawsko-pomorskim.
 • Przypisy

  1. Theology. W: The Oxford Dictionary of the Christian Church. s. 1363.
  2. Theology. W: Encyclopaedia Britannica. T. 22. Londyn: 1964, s. 61B.
  3. Latourelle R.: Fundamental Theologian. s. 321.
  4. Kongregacja Nauki Wiary. Instrukcja o powołaniu teologa w Kościele, 9-10. . s. 3. 
  5. Latourelle R.: Fundamental Theologian. s. 323.
  6. MacQuarrie J.: Principles of Christian Theology. s. 11-12.
  7. Por. P. Tillich: Systematic Theology. s. 29-30.
  8. Por. The Word of God and the Task of Ministry. 1928, s. 183-186 i 198 oraz 97-100.
  9. Por. C. Green: Karl Barth's life and theology. W: Karl Barth. Theologian of Freedom. s. 13.
  10. H. Hartwell: The Theology of Karl Barth. s. 4-5.
  11. Por. Harrington W.J.: Krytyka biblijna. W: Tenże: Klucz do Biblii. s. 50.
  12. Por. Skelley M. SJ: Modern Theologians, and Liturgical Renewal. s. 1248.
  13. Por. Sesja XXIV. "De Reform." 8
  14. Canon Theologian. W: A Catholic Dictionary. W. E. Addis, Th. Arnold, T.B. Scannel. Wyd. 10. Londyn: Royal University of Ireland, 1928.

  Bibliografia[]

 • Barth K.: The Word of God and the Task of Ministry. W: Tenże: The Word of God and the Word of Man. 1928.
 • Green C.: Karl Barth's life and theology. W: Tenże: Karl Barth. Theologian of Freedom. Londyn: Collins, 1989, s. 13.
 • Harrington W.J.: Krytyka biblijna. W: Tenże: Klucz do Biblii. R. de Vaux OP (wstęp),J. Marzęcki (przekład). Wyd. 1. Warszawa: IW PAX, 1982. ISBN 83-211-0277-8.
 • Hartwell H.: The Theology of Karl Barth. Londyn: Gerald Duckworth & Co. Ltd., 1964, s. 4-5.
 • Kongregacja Nauki Wiary. Instrukcja o powołaniu teologa w Kościele. „L'Osservatore Romano, wyd. polskie”, s. 3-5, 5 (1990). 
 • Latourelle R.: Fundamental Theologian. W: Dictionary of Fundamental Theology. Latourelle R., Fisichella R. (red.). Middlegreen - Slough, Wlk. Brytania: 1994, s. 320-323. ISBN 085439-395-1.
 • MacQuarrie J.: Principles of Christian Theology. Wyd. 6. Londyn: SCM Press, 1986, s. 544.
 • Skelley M. SJ: Theologians, Modern, and Liturgical Renewal. W: The New Dictionary of Sacramental Worship. Collegville, Minnesota: The Liturgical Press, 1990, s. 1248-1255. ISBN 0-8146-5788-5.
 • Tillich P.: Systematic Theology. T. 1-3 (zebrane). Londyn: James Nisbet & Co Ltd., 1968, s. 468.. Wydanie polskie: Teologia systematyczna, t. 1-3, Józef Marzęcki (przekład), wyd. Antyk 2004, ISBN 83-88524-91-7.
 • Kanonik (łac. canonicus) – wczesnośredniowieczna nazwa duchownych, żyjących według reguł kanonicznych przy kościołach biskupich (katedrach); obecnie kapłan uhonorowany tą godnością za szczególne zasługi dla Kościoła lokalnego, zobowiązany do sprawowania określonych obrzędów liturgicznych wraz z innymi kanonikami lub miejscowym biskupem.Towarzystwo Jezusowe, SJ (łac. Societas Iesu, SI), jezuici – męski papieski zakon apostolski Kościoła katolickiego, zatwierdzony przez papieża Pawła III 27 września 1540. Towarzystwo Jezusowe zostało założone w głównej mierze do walki z reformacją, by bronić i rozszerzać wiarę oraz naukę Kościoła katolickiego, przede wszystkim przez publiczne nauczanie, ćwiczenia duchowe, edukację i udzielanie sakramentów.


  Podstrony: [1] [2] 3 [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Dei Verbum – konstytucja dogmatyczna o Objawieniu Bożym, jeden z ważniejszych dokumentów soboru watykańskiego II. Została ogłoszona przez papieża Pawła VI 18 listopada 1965 przy aprobacie zgromadzenia biskupów (za głosowało 2344, przeciw 6).
  Stopnie naukowe są uregulowane w ustawie z 14 marca 2003 o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2003 r. Nr 65, poz. 595). Ustawa przewiduje następujące stopnie naukowe:
  Filozofia religii - dziedzina filozofii, której głównymi przedmiotami badań są: religia, Bóg oraz poruszająca zagadnienia związane z zakładanymi przez wierzenia religijne faktami, bytami czy spodziewanymi wydarzeniami.
  Krytyka biblijna – krytyka tekstu biblijnego, czyli odtwarzanie oryginalnej wersji poszczególnych ksiąg Starego i Nowego Testamentu z zastosowaniem metody porównywania istniejących kopii. W szerszym rozumieniu, dziedzina biblistyki zajmująca się badaniem ksiąg wchodzących w skład Biblii, formy i okoliczności ich powstania w celu formułowania obiektywnych i prawdziwych wniosków na ich temat.
  Bazylea (niem. Basel, fr. Bâle, wł. /retorom. Basilea, łac. Basilia) – miasto szwajcarskie u styku granic trzech państw: Szwajcarii, Niemiec i Francji, nad rzeką Ren, u ujścia rzek Birs i Wiese. Miasto Bazylea tworzy razem z gminami Riehen i Bettingen kanton Bazylea-Miasto. Miasto dzieli się na Małą Bazyleę (Kleinbasel) na prawym i Wielką Bazyleę (Grossbasel) ze Wzgórzem Katedralnym na lewym brzegu Renu. Do miasta wcielono dawną osadę rybacką Kleinhüningen.
  Pius XII (łac. Pius XII, właśc. Eugenio Maria Giuseppe Giovanni Pacelli; ur. 2 marca 1876 w Rzymie, zm. 9 października 1958 w Castel Gandolfo) – papież i 2. Suweren Państwa Miasto Watykan w okresie od 2 marca 1939 do 9 października 1958.
  Chrześcijaństwo, chrystianizm (gr. Χριστιανισμóς, łac. Christianitas) – monoteistyczna religia objawienia, bazująca na nauczaniu Jezusa Chrystusa zawartym w kanonicznych ewangeliach. Jej wyznawcy uznają w nim obiecanego Mesjasza i Zbawiciela, który ustanowił Królestwo Boże poprzez swoje Zmartwychwstanie. Kanon wiary chrześcijańskiej został spisany w Nowym Testamencie i przekazywany jest przez Kościoły.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.055 sek.