• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Tajemnica  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5] [6]
  Przeczytaj także...
  Mitraizm – kult solarnego boga Mitry; był kultem misteryjnym znanym początkowo w Azji Przedniej, później rozprzestrzenił się na całe cesarstwo rzymskie.Tajemnica przedsiębiorstwa – termin prawniczy wprowadzony ustawą z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

  Tajemnica – W prawie, dane lub informacje, których ujawnienie osobom nieuprawnionym jest zakazane ze względu na normy prawne lub inne normy społeczne. W religiach, szczególnie w kultach misteryjnych, słowo tajemnica (gr. mystērion) odnosi się do ukrytej rzeczywistości duchowej, z którą człowiek spotyka się przez obrzędy religijne. W chrześcijaństwie jest nazwą Sakramentu.

  Tajemnica spowiedzi – jeden z obowiązków spowiednika. Polega na zachowaniu w tajemnicy wszelkich faktów, o których spowiednik dowiaduje się podczas spowiedzi danej osoby. Naruszenie tajemnicy spowiedzi pociąga za sobą konsekwencje w postaci popadnięcia w ekskomunikę, od której może zwolnić tylko Stolica Apostolska.Tajemnica zdrowia psychicznego - termin prawniczy wprowadzony ustawą z dnia z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego.

  Tajemnice chronione prawem w Polsce[]

 • Informacja niejawna
 • tajemnice zawodowe (informacje wrażliwe)
 • tajemnica autorska
 • tajemnica bankowa
 • tajemnica biegłego rewidenta
 • tajemnica doradcy podatkowego
 • tajemnica funduszy inwestycyjnych
 • tajemnica dziennikarska
 • tajemnica geologiczna
 • tajemnica handlowa
 • tajemnica kontroli państwowej
 • tajemnica ksiąg rachunkowych
 • tajemnice medyczne
 • tajemnica lekarska
 • tajemnica pielęgniarska
 • tajemnica aptekarska
 • tajemnica zdrowia psychicznego
 • tajemnica maklerska
 • tajemnica oświadczeń majątkowych
 • tajemnica pomocy społecznej
 • tajemnica pracodawcy (dotycząca pracowników)
 • tajemnica przedsiębiorstwa
 • tajemnica w zawodach prawniczych
 • tajemnica adwokacka
 • tajemnica komornika sądowego
 • tajemnica notarialna
 • tajemnica prokuratorska
 • tajemnica radcowska (radców prawnych)
 • tajemnica sędziowska (por. wyrokowanie)
 • tajemnica skarbowa
 • tajemnica spowiedzi
 • tajemnica statystyczna
 • tajemnica ubezpieczeń społecznych
 • tajemnica wynalazcza
 • tajemnica pocztowa
 • tajemnica państwowa
 • tajemnica służbowa
 • tajemnica wojskowa
 • Tajne komplety – używane w Polsce określenie nauczania prowadzonego nielegalnie poza szkołą lub uczelnią w okresie zaborów lub wojny.Kontrwywiad – działalność mająca na celu neutralizowanie działalności obcych służb wywiadowczych, jak też przeciwdziałanie szpiegostwu w ogólności. Często ujmuje się tu również działania mające na celu ochronę i obronę przed dywersją i sabotażem. Kontrwywiadem przeważnie zajmują się służby cywilne, policyjne i wojskowe, potocznie określane również mianem kontrwywiad. W Polsce kontrwywiadem cywilnym zajmuje się Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a wojskowym Służba Kontrwywiadu Wojskowego.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5] [6]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Tajny współpracownik (TW) w terminologii Ministerstwa Spraw Wewnętrznych PRL osoba świadomie, dobrowolnie i za wynagrodzeniem współpracująca ze Służbą Bezpieczeństwa.
  Tajemnica adwokacka – termin prawniczy wprowadzony ustawą z 26 lutego 1982 r. Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 1982 r. Nr 16, poz. 124)
  Tajemnica oświadczeń majątkowych - termin prawniczy wprowadzony ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.
  Tajemnica pielęgniarska - termin prawniczy wprowadzony ustawą z dnia z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej.
  Kryptologia (z gr. κρυπτός – kryptos – "ukryty" i λόγος – logos – "słowo") – dziedzina wiedzy o przekazywaniu informacji w sposób zabezpieczony przed niepowołanym dostępem. Współcześnie kryptologia jest uznawana za gałąź zarówno matematyki, jak i informatyki; ponadto jest blisko związana z teorią informacji, inżynierią oraz bezpieczeństwem komputerowym.
  Gnostycyzm (z stgr. γνωστικός gnostikos „dotyczący wiedzy, służący poznaniu”) – doktryny i ruchy religijne powstałe w I i II w. na wschodzie cesarstwa rzymskiego, gł. w Syrii i Egipcie, dualistyczne i łączące elementy chrześcijaństwa z grecko-egipskim hermetyzmem. Zrodziły się one w kościołach lokalnych, związanych częściowo z tradycjami judeochrystianizmu, poszukujących własnej drogi i dążących do uniezależnienia się od większych metropolii. Około VI wieku ruchy gnostyckie zostały wchłonięte przez szerzący się manicheizm.
  Lex Gabinia tabellaria – ustawa rzymska wydana w 139 p.n.e., która wprowadziła tajność głosowania w czasie wyborów urzędników rzymskich.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.034 sek.