• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • TERYT

  Przeczytaj także...
  Ulica – droga wytyczona i zbudowana na obszarze zurbanizowanym (głównie w mieście, ale także w osadzie oraz czasem na wsi), której współcześnie zazwyczaj nadaje się oficjalnie urzędową nazwę własną.ULIC (Wykaz ulic/podsystem systemu TERYT) – codziennie aktualizowany wykaz ulic będący składnikiem systemu Krajowego Rejestru Urzędowego Podziału Terytorialnego Kraju (TERYT).
  Nomenklatura Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych, NTS – klasyfikacja jednostek terytorialnych wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów. Odpowiada ona Klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS), obowiązującej w krajach Unii Europejskiej, zgodnie z Rozporządzeniem (WE).

  TERYT, Krajowy Rejestr Urzędowy Podziału Terytorialnego Kraju – rejestr urzędowy podziału terytorialnego Polski, prowadzony przez Główny Urząd Statystyczny.

  Został wprowadzony rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 roku (Dz. U. z 1998 r. Nr 157, poz. 1031).

  BREC, System rejonów statystycznych i obwodów spisowych – system będący składnikiem Krajowego Rejestru Urzędowego Podziału Terytorialnego Kraju (TERYT). Obejmuje identyfikatory podziału utworzonego dla potrzeb przeprowadzania narodowych spisów powszechnych i prowadzenia badań reprezentacyjnych.Miejscowość – w Polsce w ujęciu ustawowym jednostka osadnicza lub inny obszar zabudowany odróżniający się od innych miejscowości odrębną nazwą, a przy jednakowej nazwie, odmiennym określeniem ich rodzaju. Natomiast w celach statystycznych, przy ustalaniu wykazu nazw miejscowości oraz nazw ich cześci integralnych przyjęto, że terminem tym określa się każde skupisko ludności, niezależnie od liczby zabudowań i gęstości zabudowy i liczby ludności; przy czym miejscowość musi się odróżniać od innych skupisk (szczególnie sąsiednich) odrębną nazwą urzędową, a przy nazwie identycznej, odmiennym określeniem skupiska (np. wieś, kolonia, osada itp.).

  Systemy składowe[]

 • identyfikatorów i nazw jednostek podziału administracyjnego TERC,
 • identyfikatorów i nazw miejscowości SIMC,
 • rejonów statystycznych i obwodów spisowych BREC,
 • identyfikacji adresowej ulic, nieruchomości, budynków i mieszkań NOBC (w jego skład wchodzi również centralny katalog ulic ULIC).
 • Zastosowanie[]

  Identyfikatory rejestru TERYT stanowią obowiązujący standard identyfikacji terytorialnej dla organów prowadzących urzędowe rejestry i systemy informacyjne administracji publicznej, i stosowane w innych ewidencjach, rejestrach i systemach odnoszących się do jednostek terytorialnych umożliwiają integrację danych gromadzonych w tych systemach. Mogą być stosowane w zakresie pełnym lub częściowym, w zależności od potrzeb danego rejestru lub systemu.

  SIMC (System identyfikatorów i nazw miejscowości) – system będący składnikiem Krajowego Rejestru Urzędowego Podziału Terytorialnego Kraju (TERYT). System zarządzany jest przez Główny Urząd Statystyczny.Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.

  Jednocześnie umożliwiają opracowywanie i prezentowanie zjawisk społeczno-ekonomicznych w przekrojach o różnym stopniu szczegółowości, tj.:

 • województw, powiatów, gmin,
 • dzielnic i delegatur w gminach miejskich,
 • rejonów statystycznych i obwodów spisowych,
 • obrębów stosowanych w ewidencji gruntów i budynków,
 • miejscowości i ulic,
 • a także w podziale na miasta i wieś.

  Udostępnianie danych z rejestru[]

  Rejestr terytorialny jest jawny. Dane z rejestru TERYT dotyczące obszaru jednego województwa udostępniają urzędy statystyczne, zbiory o zasięgu ponadwojewódzkim udostępniane są przez prezesa GUS w formie:

  Działka ewidencyjna (działka geodezyjna, katastralna) – najmniejsza jednostka powierzchniowa podziału kraju dla celów ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości).Gmina (od niem. Gemeinde – komuna, społeczność) – wspólnota samorządowa osób zamieszkujących określone terytorium.
 • wyciągów ze zbiorów informatycznych (na nośniku papierowym lub magnetycznym):
 • systemu identyfikatorów i nazw jednostek podziału administracyjnego,
 • systemu identyfikatorów i nazw miejscowości,
 • systemu rejonów statystycznych i obwodów spisowych,
 • systemu identyfikacji adresowej ulic, nieruchomości, budynków i mieszkań,
 • centralnego katalogu ulic,
 • odrysów z map przebiegu granic podziału na rejony statystyczne i obwody spisowe.
 • Dostęp w internecie[]

  Główny Urząd Statystyczny udostępnia w Internecie pod adresem TERYT przeglądanie i wyszukiwanie w bazie danych TERYT, baza zawiera strukturę podziału administracyjnego, miejscowości, części miejscowości i ulice miast oraz odpowiadające im identyfikatory.

  Mieszkanie – zgodnie z normatywną definicją zamieszczoną w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.) – obowiązującym od dnia 16 grudnia 2002 – mieszkaniem jest zespół pomieszczeń mieszkalnych i pomocniczych, mający odrębne wejście, wydzielony stałymi przegrodami budowlanymi, umożliwiający stały pobyt ludzi i prowadzenie samodzielnego gospodarstwa domowego.Ewidencja – wykaz, spis dotyczący np. zatrudnienia czy obrotów. W przedsiębiorstwach najczęściej występującą formą ewidencji jest ewidencja przychodów (sprzedaży) prowadzona w celu ustalenia wysokości podatku dochodowego czy ewidencje sprzedaży i zakupu prowadzone w celu ustalenia wysokości obciążeń z tytułu podatku od towarów i usług. Ewidencja jest wykazem ilościowym, wartościowym lub asortymentowym.

  Zobacz też[]

 • NTS (klasyfikacja)
 • Linki zewnętrzne[]

 • Wyszukiwarka w bazie TERYT
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 1998 r. Nr 157, poz. 1031)
 • Alternatywna wyszukiwarka w bazie TERYT Obsługuje proste wyrażenia regularne, umożliwia wyszukiwanie zarówno po nazwie, jak i po kodach TERYT, SYM, SYMPOD. Wyłącznie bazy TERC i SIMC (podział administracyjny i miejscowości), bez BREC i NOBC (obwodów spisowych i identyfikacji adresowej).
 • Mapa (z łac. mappa – obrus) – uogólniony obraz powierzchni Ziemi lub jej części (także nieba lub planety czy innego ciała niebieskiego), wykonywany na płaszczyźnie, w skali, według zasad odwzorowania kartograficznego, przy użyciu umownych znaków graficznych. Mapa stanowi podstawowe narzędzie badań i prezentacji wyników w historii, geografii i geodezji. Najstarszą znaną mapą jest mapa na ścianie w anatolijskiej osadzie Çatalhöyük.Dzielnica miasta – część miasta wyróżniająca się pod względem: pełnionych funkcji, zabudowy i układu urbanistycznego, zamieszkującej ją określonej grupy społecznej, odrębnych kompetencji władz administracyjnych i samorządu terytorialnego (np. dzielnice willowe, portowe, handlowe, przemysłowe, mieszkaniowe, slumsy).  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  NOBC (System identyfikacji adresowej ulic, nieruchomości, budynków i mieszkań) - system będący składnikiem Krajowego Rejestru Urzędowego Podziału Terytorialnego Kraju (TERYT). Zawiera adresy budynków i mieszkań w układzie rejonów statystycznych i obwodów spisowych.
  Administracja publiczna jest przedmiotem zainteresowania wielu nauk i może być rozpatrywana z różnych punktów widzenia, co wiąże się z rozległością przedmiotu badań.
  TERC (System identyfikatorów i nazw jednostek podziału administracyjnego) – system jest składnikiem Krajowego Rejestru Urzędowego Podziału Terytorialnego Kraju (TERYT) i zawiera identyfikatory oraz nazwy jednostek zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego kraju.
  Województwo – jednostka podziału administracyjnego wyższego stopnia w Polsce, od 1990 r. jednostka zasadniczego podziału terytorialnego dla administracji rządowej, od 1999 r. także jednostka samorządu terytorialnego.
  Powiat (w Polsce) – jednostka samorządu terytorialnego II stopnia i podziału administracyjnego, obejmująca część obszaru województwa. Ich funkcjonowanie reguluje ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 1998 r. Nr 91, poz. 578).
  Budynek – obiekt budowlany trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych, posiadający fundamenty i dach.
  Główny Urząd Statystyczny, GUS – centralny organ administracji państwowej podległy Prezesowi Rady Ministrów zajmujący się zbieraniem i udostępnianiem informacji statystycznych na temat większości dziedzin życia publicznego i niektórych stron życia prywatnego. Do przekazywania danych obligują odpowiednie przepisy prawa (ustawa o statystyce publicznej oraz ogłaszany corocznie Program Badań Statystycznych). Dane mogą być udostępniane tylko w formie zagregowanej (opracowanej), która uniemożliwia identyfikację pojedynczych respondentów (tajemnica statystyczna).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.024 sek.