• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Szymon Poradowski

  Przeczytaj także...
  Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego (MBP) – organ bezpieczeństwa wewnętrznego o statusie ministerialnym, zorganizowany w czasie budowy dyktatury komunistycznej w powojennej Polsce na polecenie i pod dyktando władz radzieckich. Obok tzw. Informacji Wojskowej, odpowiedzialne za masowe krwawe represje na obywatelach w okresie stalinizmu. W terenie Ministerstwo reprezentowały podległe mu Urzędy Bezpieczeństwa Publicznego, dlatego potocznie te instytucje były określane skrótem UB.Uniwersytet Wrocławski (UWr) – jeden z osiemnastu państwowych uniwersytetów klasycznych w Polsce z siedzibą we Wrocławiu, kształcący na kierunkach humanistycznych i ścisłych. Powstał pierwotnie w 1702 roku jako Leopoldina, a 24 sierpnia 1945 roku został przekształcony na polską uczelnię akademicką. Uczelnia swoimi tradycjami odwołuje się do niemieckich uczelni wrocławskich oraz Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Jest jedną z najważniejszych i najstarszych uczelni we Wrocławiu, na której studiuje blisko 31,6 tysięcy studentów.
  Komunizm (od łac. communis – wspólny, powszechny) – system społeczno-ekonomiczny, w którym nie istnieje własność prywatna środków produkcji, a całość wytworzonych dóbr jest w posiadaniu wspólnoty, której członkowie są równi.

  Szymon Kazimierz Poradowski herbu Sas, ps. Franciszek Dembowski, Piotr (ur. 18 lipca 1909 w Kaliszu-Ogrodach, zm. 29 maja 1983 we Wrocławiu) – działacz Stronnictwa Narodowego, działacz społeczny, nauczyciel gimnazjalny i akademicki.

  Mąż Wandy Poradowskiej z d. Sprusińskiej, ojciec trójki dzieci: Michała Kazimierza Poradowskiego (ur. 1941), Ewy Marii Poradowskiej-Werszler (ur. 1942) i Wandy Jolanty Poradowskiej-Jeszke (ur. 1944).

  Życiorys[ | edytuj kod]

  Młodość[ | edytuj kod]

  Urodził się w Ogrodach (dziś dzielnica Kalisza), w rodzinie ziemiańskiej Stanisława Poradowskiego i Wandy z d. Bienieckiej. Dzieciństwo spędził w majątku rodzinnym w Niedźwiadach. Uczył się w Państwowym Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Kaliszu, gdzie w 1927 zdał maturę. W 1920 wstąpił do ZHP, w którym później został instruktorem, a w 1928 mianowany podharcmistrzem. Prowadził obozy instruktorskie, wędrowne i żeglarskie.

  Anatomia porównawcza zwierząt – dział anatomii analizujący budowę organizmu w oparciu o porównanie struktury oraz charakteru funkcjonalnego poszczególnych narządów i układów. Zawdzięczała przez długi czas swój rozwój wyłącznie badaczom anatomii człowieka; w rezultacie na niemieckich uniwersytetach do połowy XX wieku była zaliczana do wydziału medycznego, gdy tymczasem zoologia przydzielona była do wydziału filozoficznego. Początków anatomii porównawczej należy dopatrywać się w badaniach uczniów Hipokratesa, którzy dla zyskania podstaw do diagnozowania chorób ludzkich poczęli badać anatomię zwierząt. W ten sposób, poznając budowę innych ssaków, stwarzali sobie prawdopodobny obraz organizacji człowieka. Najznakomitsze dzieło tego początkowego okresu rozwoju tej nauki to słynna anatomia człowieka napisana przez Claudiusa Galenusa. Opierała się ona prawie wyłącznie na badaniach dokonanych na psach, małpach itp.Stan wojenny – jeden ze stanów nadzwyczajnych, polegający na przejęciu administracji przez wojsko. Stan wojenny może być wprowadzony przez rząd danego kraju w celu przywrócenia porządku publicznego w wypadku takich zdarzeń jak zamach stanu czy w celu zdławienia opozycji politycznej.

  Studia i praca zawodowa[ | edytuj kod]

  Podjął studia na Uniwersytecie Warszawskim, które ukończył w 1932 jako magister fizjologii w zakresie zoologii wraz z anatomią porównawczą. Od 1 września 1932 uczył biologii, chemii i geografii w gimnazjum i liceum Zgromadzenia Księży Marianów na Bielanach w Warszawie (do aresztowania w 1945). Równocześnie dalej studiował geografię oraz pedagogikę. W 1939 otrzymał dyplom nauczycielski. W latach 1932–1945 był członkiem Towarzystwa Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych, od 1935 członkiem Prezydium Zarządu Głównego tego stowarzyszenia. Organizował wraz z rektorem Uniwersytetu Warszawskiego cykl wykładów tzw. Uniwersytetu Powszechnego dla mieszkańców miast na prowincji.

  Starszy wykładowca – nazwa stanowiska w szkołach wyższych, na którym mogą być zatrudniani pracownicy dydaktyczni posiadający tytuł zawodowy magistra lub tytuł równorzędny. Statut uczelni może przewidywać dodatkowe wymagania (np. określone w latach doświadczenie dydaktyczne, staż zawodowy) i kwalifikacje zawodowe osób zatrudnianych na tym stanowisku.Karol Stojanowski, kryptonim: Karol, Błażej, Stary Żubr, pseudonim: L. Podolski, J. Kaliski (ur. 3 maja 1895 w Kobyłowłokach, zm. 9 czerwca 1947 we Wrocławiu) – polski antropolog i działacz polityczny, harcmistrz, profesor. Autor szeregu prac z zakresu historii i antropologii, głównie antropologii politycznej, społecznej i historycznej.

  Działalność partyjna i konspiracja wojenna[ | edytuj kod]

  Od 1933 członek Stronnictwa Narodowego, m.in. w Warszawie pełnił funkcję komisarza Narodowej Organizacji Gimnazjalnej. Po śmierci Romana Dmowskiego został członkiem frakcji Jędrzeja Giertycha i Kazimierza Kowalskiego w SN.

  Zoologia (od gr. zoon = zwierzę, i logos = słowo, myśl, rozumowanie) – nauka o zwierzętach, czyli wszystkich żywych organizmach zdolnych do przemieszczania i odżywiania się (z wyjątkiem mikroorganizmów), a także ich zachowaniach i budowie.Pedagogika – zespół nauk o wychowaniu, istocie, celach, treściach, metodach, środkach i formach organizacji procesów wychowawczych. Pedagogika jako nauka o edukacji (nauczaniu i kształceniu), należy do nauk społecznych (humanistycznych) i zajmuje się rozwojem i zmianami mechanizmów wychowania oraz uczenia się, przez całe życie człowieka.

  W październiku 1939 był współzałożycielem, obok Karola Stojanowskiego, Narodowo-Ludowej Organizacji Wojskowej, członkiem jej Komendy Głównej (m.in. wraz ze swoim bratem ks. Michałem Poradowskim, kapelanem wojskowym), kierownikiem organizacji na terenie szkół średnich oraz zastępcą ogólnopolskiego komisarza tajnej organizacji akademickiej. W 1942 opowiedział się przeciwko akcji scaleniowej Narodowej Organizacji Wojskowej z Armią Krajową i wsparł utworzoną w lipcu 1942 Tymczasową Komisję Rządzącą SN. Wybrany został przez tę komisję na członka Wojennego Zarządu Głównego SN (tzw. secesjoniści). Opowiedział się za ścisłą współpracą z „Grupą Szańca” i OW ZJ. W 1943 wszedł w skład Tymczasowej Narodowej Rady Politycznej, ciała nadrzędnego wobec Narodowych Sił Zbrojnych (pion wojskowy) oraz Służby Cywilnej Narodu (pion cywilny) zjednoczonych organizacji. W okresie kolejnej fazy akcji scaleniowej NSZ z AK. 1 kwietnia 1944 powrócił do SN, a w czerwcu 1944 wszedł w skład jego Zarządu Głównego. Mieszkał wraz z rodziną w podstołecznych Chylicach, a w okresie powstania warszawskiego w Boernerowie.

  Narodowa Organizacja Gimnazjalna, potocznie "Noga" (znana też pod nazwą Organizacja Młodzieży Narodowej) - tajna ideowo-wychowawcza organizacja przedwojennej endecji, prowadząca działalność na terenie gimnazjów, działająca w latach 1927-1939.Fizjologia (gr. φυσιολογία, od φύσις - natura + λόγος - nauka) – nauka o mechanizmach rządzących przebiegiem czynności życiowych organizmów.

  Konspiracja w PRL i represje[ | edytuj kod]

  Po aresztowaniu przez NKWD szesnastu przywódców Polskiego Państwa Podziemnego, w tym członków władz Stronnictwa Narodowego, jako członek ZG SN pełnił również funkcję przewodniczącego Dzielnicy Warszawskiej obejmującej Warszawę-miasto oraz okręgi: Warszawski, Białostocki i Łódzki. Utrzymywał kontakt z podległymi ZG SN komendantami NZW (głównie z komendantem Okręgu Białostockiego NOW/NZW Mieczysławem Grygorcewiczem „Ostrowskim”, był też członkiem Rady Wychowania Narodowego przy ZG SN.

  Boernerowo – osiedle i rejon w Warszawie w dzielnicy Bemowo od 25 marca 1994, przedtem od 29 grudnia 1989 w dzielnicy-gminie Wola, w latach 1951-1989 w ramach dzielnicy Wola.Ziemianie – warstwa społeczna, w dawnych i współczesnych społeczeństwach, posiadacze znacznych (wielkich i średnich) majątków ziemskich, zwykle obejmowanych drogą dziedziczenia (dziedzice), obywatele ziemscy.

  Po utworzeniu Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej był zwolennikiem ujawnienia się i przejścia do legalnej opozycji wobec komunistów. W sierpniu 1945 był jednym z inicjatorów powołania Komitetu Legalizacyjnego SN i jego członkiem. Wraz z sześcioma innymi politykami stronnictwa, podpisał się pod memoriałem skierowanym 23 sierpnia 1945 do Bolesława Bieruta jako prezydenta Krajowej Rady Narodowej. Sygnatariusze memoriału zamierzali dotrzeć do podziemia zbrojnego z apelem o zaprzestanie walk i wsparcie starań legalizacyjnych, w związku z tym Poradowski utrzymywał kontakt z Okręgiem Białostockim NZW. W początkach października 1945 spotkał się także z kurierem prezesa SN Tadeusza Bieleckiego z Londynu, Konradem Niklewiczem „Radzikiem”, który doradzał pozostanie w konspiracji.

  Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu (AWF we Wrocławiu) – państwowa szkoła wyższa powstała w 1946 roku jako Studium Wychowania Fizycznego Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu.Powstanie warszawskie (1 sierpnia – 3 października 1944) – wystąpienie zbrojne przeciwko okupującym Warszawę wojskom niemieckim, zorganizowane przez Armię Krajową w ramach akcji „Burza”, połączone z ujawnieniem się i oficjalną działalnością najwyższych struktur Polskiego Państwa Podziemnego.

  Aresztowany podczas prowadzenia zajęć lekcyjnych w szkole ks. Marianów na Bielanach 19 października 1945 i osadzony w aresztach śledczych początkowo przy ul. Stalowej, następnie ul. Szerokiej, w końcu przy ul. Cyryla i Metodego w Warszawie. Pozostali aresztowani wówczas sygnatariusze memoriału (Jan Bielawski, Antoni Orszagh, Kazimierz Kobylański) zostali wkrótce wypuszczeni i podjęli starania na rzecz uwolnienia Poradowskiego, jednakże jego sprawę UB oraz prokuratora Antoniego Mamrota, a następnie Kazimierza Graffa włączyli do procesu Okręgu Białostockiego NZW (Mieczysława Grygorcewicza występującego w procesie pod nazwiskiem „Ostrowski”). Skazany 21 października 1946 przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Warszawie, w składzie: mjr Eugeniusz Krzewski (przewodniczący), por. Stanisław Kaczmarek i por. Tadeusz Przesmycki (sędziowie), na 7 lat pozbawienia wolności. Na mocy amnestii z 2 sierpnia 1945 zmniejszono mu karę do 5 lat. Oskarżał prokurator kpt. Maksymilian Lityński, który żądał kary śmierci; bronił mecenas Mojżesz (Mieczysław) Maślanko. Poradowski więziony był w Warszawie przy ul. 11 Listopada. Odzyskał wolność w wyniku kolejnej amnestii, 10 marca 1947.

  Jędrzej Giertych (ur. 7 stycznia 1903 w Sosnowcu, zm. 9 października 1992 w Londynie) – polski polityk, dyplomata i publicysta. Jeden z przywódców Stronnictwa Narodowego, bliski współpracownik Romana Dmowskiego.Kalisz (gr. Καλισία, łac. Calisia, jid. קאַליש) – miasto na prawach powiatu w środkowo-zachodniej Polsce, położone na Wysoczyźnie Kaliskiej, nad Prosną, u ujścia Swędrni; historyczna stolica Wielkopolski, stolica Kaliskiego, drugi co do wielkości ośrodek województwa wielkopolskiego, siedziba powiatu kaliskiego, główny ośrodek aglomeracji kalisko-ostrowskiej i Kalisko-Ostrowskiego Okręgu Przemysłowego; stolica diecezji kaliskiej.

  Zamieszkał we Wrocławiu. W kwietniu 1947 spotkał się z Adamem Doboszyńskim, który od grudnia 1946 przebywał nielegalnie w kraju z zamiarem powołania tajnego ośrodka ideowego obejmującego środowiska katolicko-narodowe. Poradowski nie zamierzał włączać się do konspiracji. Powtórnie aresztowany 7 września 1947 w związku z zatrzymaniem przez UB Adama Doboszyńskiego po trzech dniach przewieziony do gmachu Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego w Warszawie. Ponad 2 lata był więziony w areszcie śledczym na Mokotowie.

  Stronnictwo Narodowe – polska partia polityczna, utworzona w październiku 1928 w wyniku przekształcenia Związku Ludowo-Narodowego, której zadaniem było prowadzenie bieżącej działalności politycznej obozu narodowego (Narodowa Demokracja).Rewizja – sensacyjna powieść kryminalna autorstwa Remigiusza Mroza wydana nakładem wydawnictwa Czwarta Strona w 2016 roku. Powieść jest trzecią książką z serii Joanna Chyłka. Rewizja została nagrodzona tytułem Książki Roku 2016 według serwisu lubimyczytać.pl w kategorii Kryminał, sensacja, thriller.

  Skazany w procesie wraz z Kazimierzem Kobylańskim, Władysławem Jaworskim, Kazimierzem Iłowieckim oraz Redke przez WSR w Warszawie 23 września 1949 na 8 lat pozbawienia wolności i przepadek mienia (w ramach egzekucji tej części wyroku UB zabrał meble z jego mieszkania). Naczelny Sąd Wojskowy postanowieniem z 6 kwietnia 1950 utrzymał wyrok. NSW orzekał w składzie:

  Jerzy Janusz Terej(ur. 29 lipca 1934 w Wysokim Litewskim, zm. 28 sierpnia 1979) – polski historyk (dr habilitowany), specjalista i badacz dziejów II RP i II wojny światowej.Mieczysław Widaj (ur. 12 września 1912 w Mościskach, zm. 11 stycznia 2008 w Warszawie) – pułkownik Wojska Polskiego, zastępca przewodniczącego Najwyższego Sądu Wojskowego, w latach 1945-1953 odpowiedzialny za skazanie na śmierć 106 żołnierzy podziemia niepodległościowego.
  1. mjr. Mieczysław Widaj – przewodniczący,
  2. kpr. Władysław Krysiak – sędzia,
  3. kpr. Eugeniusz Dzionek – sędzia,
  4. chor. Marian Galas – protokolant.

  bez udziału prokuratora, natomiast z udziałem obrońcy z wyboru, adw. Lecha Buszkowskiego. Karę odbywał w Zakładzie Karnym we Wronkach. Na mocy amnestii z 22 listopada 1952, postanowieniem Naczelnej Prokuratury Wojskowej z 10 marca 1953, wyszedł na wolność 14 marca tego roku.

  Kazimierz Graff (ur. 11 listopada 1917 w Warszawie, zm. 5 kwietnia 2012 w Warszawie) – polski prawnik i adwokat żydowskiego pochodzenia, stalinowski prokurator, zbrodniarz stalinowski.Polski Związek Wędkarski (PZW) - polskie stowarzyszenie miłośników wędkarstwa. Strukturę organizacyjną Związku tworzą koła i okręgi Związku, jako jednostki terenowe na terenie całej Polski.

  Praca zawodowa i naukowa[ | edytuj kod]

  Wrócił do Wrocławia, przez kolejnych 9 miesięcy nie mógł znaleźć żadnej pracy, następnie zatrudnił się w Polskim Związku Wędkarskim. Od 1955 do 1 marca 1960 pracował na stanowisku asystenta naukowo-dydaktycznego w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym we Wrocławiu, organizował ogólnopolskie zjazdy naukowe dla pracowników ogrodów zoologicznych z wyższym wykształceniem, równocześnie od 1956 był pracownikiem naukowym w zakładzie biologii Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Brał udział w wielu konferencjach naukowych. Był autorem kolekcji zdjęć przyrodniczych (w tym ok. 2500 portretów zwierząt, 700 z nich wydał drukiem). W latach 1962–1966 przygotowywał pracę doktorską, którą obronił na Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego. W okresie „odwilży politycznej” i w związku z aktywnością środowiska byłych narodowców, poddany był inwigilacji przez Służbę Bezpieczeństwa. W 1959 został aresztowany w ramach prewencyjnych zatrzymań grupy działaczy Stronnictwa Narodowego. Po nocy spędzonej w areszcie odnowiła się nabyta w więzieniu gruźlica płuc.

  Order Męczeństwa i Zwycięstwa, nazwa pełna: Order Męczeństwa i Zwycięstwa dla Represjonowanych od 1939 do 1989 r. za Polskę Wolną i Sprawiedliwą – polskie odznaczenie kombatanckie.ks. Michał Poradowski herbu Sas (ur. 4 września 1913 w Niedźwiadach koło Kalisza, zm. 16 czerwca 2003 we Wrocławiu) – polski ksiądz katolicki, integrysta, teolog, filozof i socjolog, kapelan wojskowy, pedagog.

  Ostatnie lata życia[ | edytuj kod]

  W 1975 odszedł na emeryturę jako starszy wykładowca. W czasie stanu wojennego 8 stycznia 1982 próbowano Poradowskiego aresztować w ramach działań prewencyjnych przeciw działaczom NSZZ „Solidarność”. Próba zakończyła się jednak już tylko rewizją mieszkania przez funkcjonariuszy milicji oraz zastraszeniem rodziny.

  Ogrody, lewobrzeżna dzielnica Kalisza, położona na zachód od Śródmieścia, nad Prosną i Krępicą, ograniczona Prosną oraz ulicami Mikołaja Kopernika, Harcerską, Poznańską; obejmuje Ogrody, Ogrody Książęce i Ogrody Biskupie, graniczy z Piskorzewiem, Śródmieściem, Widokiem, Korczakiem, oś dzielnicy stanowi ulica Ogrodowa; w granicach miasta od 1906 i 1934; 7 900 mieszk. (2006); pełni funkcje mieszkalno-usługowe.Służba Cywilna Narodu (SCN) – konspiracyjna organizacja cywilna obozu narodowego na ziemiach polskich podczas okupacji niemieckiej.

  Zmarł 29 maja 1983 we Wrocławiu. Pochowany został w podkaliskim Kokaninie, w grobie rodzinnym. Odznaczony pośmiertnie w 1993 Orderem Męczeństwa i Zwycięstwa dla represjonowanych od 1939 do 1989 r. Za Walkę o Polskę Wolną i Sprawiedliwą oraz w 1995 Krzyżem Narodowego Czynu Zbrojnego.

  Geografia – nauka przyrodnicza i społeczna zajmująca się badaniem powłoki ziemskiej (przestrzeni geograficznej), jej zróżnicowaniem przestrzennym pod względem przyrodniczym i społeczno-gospodarczym, a także powiązaniami pomiędzy środowiskiem przyrodniczym, a działalnością społeczeństw ludzkich. Nazwa geografia (gr. Γεωγραφία) pochodzi od słów γῆ geos – "ziemia" i γράφω grapho – "piszę". Za twórcę terminu uważa się Eratostenesa z Cyreny. Ze względu na różnorodność przedmiotu geografii i urozmaiconej metodologii częste są dyskusje wokół jej definicji oraz zakresu badawczego; proponuje się używanie w miejsce dotychczasowej nazwy "geografia" terminu "nauki geograficzne".Narodowy katolicyzm – doktryna polityczna łącząca nacjonalizm z przyznaniem religii katolickiej statusu wyznania państwowego na którym będzie oparty ustrój państwa. W Polsce idee narodowo-katolickie pojawiły się na przełomie lat 20. i 30. XX wieku, kiedy to młodzi narodowcy zaczęli głosić konieczność budowy "Katolickiego Państwa Narodu Polskiego". Popularna jako nacionalcatolicismo w Hiszpanii epoki Francisco Franco a także w Chorwacji za panowania Ante Pavelića.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Na podstawie dokumentów sądowych, sprawa Sr. 615/48

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Jan Żaryn Szymon Kazimierz Poradowski (1909–1983) w: Konspiracja i opór społeczny w Polsce 1944–1956. Słownik biograficzny, t. II, str. 411–414, Instytut Pamięci Narodowej, Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, Kraków-Warszawa-Wrocław 2004, ​ISBN 83-89078-47-3
 • Jerzy Janusz Terej Rzeczywistość i polityka. Ze studiów nad dziejami najnowszymi Narodowej Demokracji, Książka i Wiedza, Warszawa 1979
 • Adam Władysław Doboszyński (ur. 11 stycznia 1904 w Krakowie, zm. 29 sierpnia 1949 w Warszawie) – polski polityk i pisarz, członek Stronnictwa Narodowego.Kazimierz Kobylański (ur. 1892 w Warszawie, zm. 1978) – inżynier, przedstawiciel Stronnictwa Narodowego w Radzie Jedności Narodowej, członek sztabu Narodowych Sił Zbrojnych.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Armia Krajowa (AK) – zakonspirowana organizacja zbrojna polskiego podziemia w latach II wojny światowej, działająca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, okupowanej przez Niemców, ZSRR i Słowaków.
  Narodowe Siły Zbrojne (NSZ) – polska konspiracyjna organizacja wojskowa obozu narodowego działająca podczas II wojny światowej i w okresie powojennym o charakterze ultranacjonalistycznym i faszyzującym. Po Armii Krajowej i Batalionach Chłopskich była to największa formacja polityczno-wojskowa podczas okupacji. Narodowe Siły Zbrojne w czasie okupacji liczyły według różnych danych od 80 tys. (w październiku 1943 72,5 tys.) do 100 tys. ludzi. Organizacja walczyła z Niemcami (choć od końca 1943 r. nie podejmowała już działań zaczepnych przeciwko nim) i zwalczała partyzantkę komunistyczną (Gwardię Ludową/Armię Ludową i partyzantkę sowiecką, traktując je jako bandyckie) oraz bandy rabunkowe.
  Konspiracja (łac. conspiratio), podziemie, spisek – ogólnie: tajemnica lub tajna organizacja; w dziedzinie politycznej, wojskowości, przedsiębiorczości i in.: tajna działalność skierowana przeciwko istniejącej władzy, konkurencji gospodarczej, obywatelom, okupantom i in. prowadzona przez organizacje polityczne, przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe, organizacje zbrojne i in.
  Narodowa Organizacja Wojskowa (NOW) – konspiracyjna organizacja wojskowa Stronnictwa Narodowego okresu II wojny światowej.
  Roman Stanisław Dmowski (ur. 9 sierpnia 1864 w Kamionku, zm. 2 stycznia 1939 w Drozdowie) – polski polityk, publicysta polityczny, Minister Spraw Zagranicznych, poseł na Sejm Ustawodawczy RP oraz II i III Dumy. Współzałożyciel Narodowej Demokracji (endecji, ruchu narodowego), główny ideolog polskiego nacjonalizmu. Polski działacz niepodległościowy, postulujący w pierwszym etapie zjednoczenie wszystkich ziem polskich i uzyskanie autonomii w ramach Imperium Rosyjskiego, a później odzyskanie niepodległości w oparciu o sojusz z Rosją i ententą, zaś w opozycji do państw centralnych (w szczególności Niemiec). Związany z ruchem neoslawistycznym. Delegat Polski na konferencję paryską w 1919 i sygnatariusz traktatu pokojowego w Wersalu. Zagorzały przeciwnik polityczny Józefa Piłsudskiego i jego planów rozszerzenia granic II RP zbyt daleko na wschód od linii Curzona poprzez stworzenie państwa federacyjnego – wizji wielowyznaniowej i wielonarodowościowej Polski, twórca inkorporacyjnej koncepcji państwa narodowego, zakładającej polonizację ludności niepolskiej za tą linią.
  Uniwersytet Warszawski – polska uczelnia państwowa, założona 19 listopada 1816 roku w Warszawie. Najlepszy uniwersytet w Polsce według The Times Higher Education Supplement (QS World University Rankings). W rankingu szanghajskim (ARWU) z 2012 roku uczelnia została sklasyfikowana na miejscach 301-400. Według ogólnoświatowego rankingu szkół wyższych Webometrics Ranking of World Universities ze stycznia 2013, opracowanego przez hiszpański instytut Consejo Superior de Investigaciones Científicas uczelnia zajmuje 1. miejsce w Polsce wśród uniwersytetów, a na świecie 234. pośród wszystkich typów uczelni. Corocznie uniwersytet zajmuje 1-2 miejsce w rankingu polskich uczelni państwowych przeprowadzanych przez "Rzeczpospolitą" i "Perspektywy".
  Krzyż Narodowego Czynu Zbrojnego – polskie odznaczenie wojskowe ustanowione dla uhonorowania żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych i innych organizacji niepodległościowych o charakterze narodowym.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.049 sek.