• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Szuwar

  Przeczytaj także...
  Szuwar trzcinowy, zespół trzciny pospolitej, trzcinowisko (Phragmitetum australis) – syntakson w randze zespołu budowany przez słodkowodny makrofit: trzcinę pospolitą. Należy do klasy zespołów szuwarowych Phragmitetea.Zespół turzycy zaostrzonej, szuwar turzycy zaostrzonej (Caricetum gracilis) – zespół roślinności łąkowo-szuwarowej budowany głównie przez turzycę zaostrzoną.
  Szuwar pałki szerokolistnej, szuwar szerokopałkowy, zespół pałki szerokolistnej (Typhetum latifoliae) – syntakson w randze zespołu budowany przez słodkowodny makrofit: pałkę szerokolistną. Należy do klasy zespołów szuwarowych Phragmitetea.
  Szuwary wysokie (właściwe)
  Szuwary nad Bystrzycą

  Szuwar – strefa roślin przybrzeżnych (helofitów), występujących w litoralu jezior, rzek i wód przejściowych oraz ich dolinach. Wyróżnia się szuwar niski (bliżej brzegu), na który składają się głównie turzyce, oraz szuwar wysoki (budowany przez np. trzcinę, pałkę szerokolistną, oczeret jeziorny).

  Bystrzyca - lewy dopływ Wieprza, jedna z ważniejszych rzek Wyżyny Lubelskiej. Swoje źródła ma w Sulowie (na wysokości 227 m n.p.m.). Przepływa przez Lublin. Całkowita długość rzeki wynosi 70,3 km, a powierzchnia jej dorzecza 1315,5 km. Poniżej miejscowości Spiczyn (na wysokości 152 m n.p.m.) uchodzi do Wieprza.Szuwar mozgowy, zespół mozgi trzcinowatej, szuwar mozgi trzcinowatej (Phalaridetum arundinaceae) – zespół roślinności łąkowo-szuwarowej budowany głównie przez mozgę trzcinowatą z domieszką wiechliny błotnej.

  Szuwary są miejscem, gdzie składa i wysiaduje swoje jaja wiele ptaków wodnych. Są to zbiorowiska azonalne – występują na brzegach wód w różnych strefach klimatycznych.

  W języku polskim nazwa „szuwar” jest jednocześnie jedną z ludowych nazw tataraku.

  Rodzaje szuwarów[ | edytuj kod]

  Zbiorowiska szuwarów zgrupowane są w klasie Phragmitetea R. Tx. & Prsg. 1942. Zespoły wyróżnia się w większości przypadków na podstawie dominacji poszczególnych gatunków charakterystycznych.

  Ściółka - suchy i miękki materiał (słoma, torf, trociny itp.) podściełany na legowiskach zwierząt gospodarskich.Phragmition, szuwar właściwy, szuwar wysoki (Koch, 1926) – syntakson w randze związku należący do klasy Phragmitetea. Zbiorowisko roślinne hygrofitów tworzących szuwary przybrzeżne.
 • szuwary wysokie (właściwe, All. Phragmition), np.:
 • szuwar oczeretowy (Scirpetum lacustris), potocznie nazywany sitowiem.
 • szuwar szerokopałkowy (Typhetum latifoliae)
 • szuwar wąskopałkowy (Typhetum angustifoliae)
 • szuwar tatarakowy (Acoretum calami)
 • szuwar trzcinowy (Phragmitetum communis)
 • szuwar jeżogłówki gałęzistej (Sparganietum erecti)
 • szuwar przęstki pospolitej (Hippuridetum vulgaris)
 • szuwar strzałki wodnej i jeżogłówki pojedynczej (Sagittario-Sparganietum emersi)
 • szuwar ponikła błotnego (Eleocharitetum palustris)
 • szuwar skrzypowy (Equisetetum limosi)
 • szuwar mannowy (Glycerietum maximae)
 • szuwary wielkoturzycowe (All. Caricion elatae, =Magnocaricion), np.:
 • szuwar kosaćcowy (Iridetum pseudacori)
 • szuwar turzycy prosowej (Caricetum paniculatae)
 • szuwar turzycy błotnej (Caricetum acutiformis)
 • szuwar turzycy zaostrzonej (Caricetum gracilis)
 • szuwar z turzycą sztywną (Caricetum elatae)
 • szuwar mozgowy (Phalaridetum arundinaceae)
 • szuwary nad wodami płynącymi lub na obszarach źródliskowych (All. Sparganio-Glycerion fluitantis), np.:
 • szuwar z manną jadalną (Sparganio-Glycerietum fluitantis)
 • szuwar z manną fałdowaną (Glycerietum plicatae)
 • szuwar rukwiowy (Nasturtietum officinalis)
 • Gospodarcze znaczenie mają:

  Zespół turzycy sztywnej, szuwar turzycy sztywnej (Caricetum elatae) – zespół roślinności szuwarowej budowany głównie przez turzycę sztywną.Zespół turzycy prosowej, szuwar turzycy prosowej (Caricetum paniculatae) – zespół roślinności szuwarowej budowany głównie przez turzycę prosową.
 • szuwar mannowy (Glycerietum maximae) – koszony na ściółkę.
 • szuwar mozgowy (Phalaridetum arundinaceae) – dostarczający siana.
 • Za zbiorowiska szuwarowe uważane są również nadmorskie łąki z klasy Juncetea maritimi.

  W literaturze niebotanicznej zdarza się rozróżnienie na szuwary (odpowiadające mniej więcej szuwarom niskim, turzycowym) i oczerety (odpowiadające mniej więcej szuwarom właściwym, wysokim).


  Helofity, rośliny błotnopączkowe, geofity bagienne, rośliny błotne – rośliny, których pączki odnawiające zimują w błocie. Według klasyfikacji Raunkiæra są jedną z grup kryptofitów, czyli roślin skrytopączkowych. W strefach klimatycznych, w których występują okresy niesprzyjające wegetacji roślin (np. zima) części nadziemne roślin obumierają, niesprzyjający zaś wegetacji okres przetrwają pączki znajdujące się w błocie. Na wiosnę odtwarza się z nich nowy pęd nadziemny.Zespół kosaćca żółtego, szuwar kosaćcowy (Iridetum pseudacori) – zespół roślinności szuwarowej budowany głównie przez kosaćca żółtego. Należy do związku Magnocaricion, choć ze względu na stosunkowo mały udział turzyc i podobieństwo do szuwarów wysokich początkowo umieszczany był w związku Phragmition.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Józef Prończuk: Świat roślin. Wyd. 2. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1979, s. 436, 489. ISBN 83-01-00225-5.
  2. Czesława Trąba, Paweł Wolański, Krzysztof Rogut: Rośliny dziko występujące i ich zastosowanie. Przewodnik po wybranych gatunkach. Rzeszów: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „PRO CARPATHIA”, 2012, s. 170. ISBN 978-83-61577-26-3.
  3. Władysław Matuszkiewicz: Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007, s. 230-243. ISBN 978-83-01-14439-5. (pol.)
  4. Szata roślinna (pol.). www.olecko.info, 25 października 2006. [dostęp 2014-05-18].
  Strefa przybrzeżna, litoral (od. łac. litus – brzeg), strefa litoralna – strefa zbiornika wodnego przylegająca do brzegu, lądu. Charakteryzuje się najlepszymi warunkami życia w wodach (dużo światła, tlenu, mniejsze zasolenie, urozmaicona rzeźba dna). Najbardziej podatna jest na niestałość czynników środowiskowych, przede wszystkim na dobową i sezonową zmienność oświetlenia i temperatury, zlodzenie, w tej strefie powstaje największa ilość materii organicznej i zalega największa ilość detrytusu, przez co podlega największym wahaniom stężenia tlenu.Magnocaricion, (Caricion elatae, szuwary wysokoturzycowe) (Koch, 1926) – syntakson w randze związku należący do klasy Phragmitetea. Zbiorowisko roślinne hygrofitów tworzących szuwary i łąki przybrzeżne.
  Warto wiedzieć że... beta

  Szuwar oczeretowy, zespół oczeretu jeziornego (Scirpetum lacustris) – zespół roślinności słodkowodnej budowany głównie przez oczeret jeziorny.
  Zespół przęstki pospolitej, zespół formy lądowej przęstki pospolitej (Hippuridetum vulgaris) – syntakson w randze zespołu budowany przez słodkowodny makrofit: przęstkę pospolitą (w jej formie nadwodnej – lądowej lub wynurzonej). Należy do klasy zespołów szuwarowych Phragmitetea. Ze względu na podobieństwo zajmowanych siedlisk przez przęstkę pospolitą i ponikło błotne, niegdyś włączany do zespołu Heleochareto-Hippuridetum vulgaris=Eleocharito palustris-Hippuridetum. Pozycja syntaksonomiczna jest nie do końca ustalona.
  Pałka szerokolistna (Typha latifolia L.) – gatunek rośliny należący do rodziny pałkowatych (Typhaceae). Roślina nazywana też rogożą.
  Szuwar skrzypowy, zespół skrzypu bagiennego (Equisetetum fluviatilis) – syntakson w randze zespołu budowany przez słodkowodny makrofit: skrzyp bagienny. Należy do klasy zespołów szuwarowych Phragmitetea. Niegdyś bywał włączany do zespołu Scirpo-Phragmitetum.
  Szuwar (zespół) jeżogłówki gałęzistej (Sparganietum erecti) – zespół roślinności słodkowodnej budowany głównie przez jeżogłówkę gałęzistą.
  Oczeret jeziorny (Schoenoplectus lacustris (L.) Palla) – gatunek należący do rodziny ciborowatych. W nazewnictwie potocznym szuwar oczeretowy i sama roślina bywają nazywane sitowiem. Występuje w Afryce, Azji i Europie.
  Zespół manny mielec, szuwar mannowy (Glycerietum maximae) – syntakson w randze zespołu budowany przez słodkowodny makrofit: mannę mielec. Należy do klasy zespołów szuwarowych Phragmitetea.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.815 sek.