• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Szkoła Główna Handlowa  Podstrony: [1] [2] 3 [4] [5] [6]
  Przeczytaj także...
  Montreal (fr. Montréal) – miasto w Kanadzie, nad Rzeką Świętego Wawrzyńca w prowincji Quebec. W latach 1844-1849 Montreal był stolicą Prowincji Kanady.Senat Rzeczypospolitej Polskiej – organ władzy ustawodawczej, druga izba (tradycyjnie określana jako izba wyższa) polskiego parlamentu. Składa się ze 100 senatorów wybieranych w wyborach powszechnych, bezpośrednich i w głosowaniu tajnym, w jednomandatowych okręgach wyborczych na czteroletnią kadencję, rozpoczynającą się i kończącą wraz z kadencją Sejmu (jeśli kadencja Sejmu zostanie skrócona, skróceniu ulega także kadencja Senatu). W przypadku wygaśnięcia mandatu Prezydent RP zarządza wybory uzupełniające.
  Współpraca międzynarodowa[]

  Współpraca z zagranicą stanowi istotny element rozwoju oferty dydaktycznej i badawczej uczelni, wpływający na podniesienie jakości oraz wzmocnienie pozycji uczelni wśród szkół ekonomii i biznesu.

  SGH współpracuje obecnie z przeszło 200 uczelniami zagranicznymi, a także wieloma organizacjami międzynarodowymi. W układzie geograficznym głównymi partnerami są uczelnie z krajów Unii Europejskiej oraz USA i Kanady. Co roku w międzynarodowej wymianie studenckiej bierze udział ok. 500 studentów SGH, a uczelnia gości ponad 300 studentów z uczelni zagranicznych.

  Mokotów – lewobrzeżna dzielnica Warszawy na południu miasta, leżąca po obu stronach skarpy wiślanej (Górny i Dolny Mokotów).A10 Pole Mokotowskie – stacja pierwszej linii metra w Warszawie zlokalizowana u zbiegu al. Niepodległości i ul. Rakowieckiej.

  Najważniejsze programy współpracy międzynarodowej to:

 • Socrates-Erasmus
 • CEMS
 • Polsko-Niemieckie Forum Akademickie przy SGH
 • podwójny dyplom SGH–Sciences Po
 • Partnership in International Management (PIM)
 • umowy bilateralne i inne.
 • Dla uczelni ważna jest wymiana w ramach CEMS, organizacji zrzeszającej wiodące uczelnie ekonomiczne z wybranych krajów europejskich. Od listopada 2001 Szkoła Główna Handlowa jest jedynym polskim członkiem sieci wiodących szkół biznesu PIM (Partnership in International Management) oraz programy MBA oferowane we współpracy z kanadyjskim University of Quebec at Montreal (UQAM) – Canadian Executive MBA (CEMBA) lub program MBA-SGH.

  Erasmus Student Network (ESN) – ogólnoeuropejska sieć organizacji studenckich zajmujących się wspieraniem i rozwojem programów międzynarodowych wymian studenckich, w tym zwłaszcza programu Erasmus wśród studentów na własnej uczelni oraz opieką nad studentami zagranicznymi przyjeżdżającymi w ramach tej wymiany.Aleksander Müller (ur. 11 stycznia 1931, zm. 2 marca 2012) – polski ekonomista, profesor, rektor SGPiS w latach 1990-1991 i rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (po zmianie nazwy z SGPiS) w latach 1991–1993.

  Innymi inicjatywami na polu współpracy międzynarodowej jest program dla studentów amerykańskich realizowany we współpracy z CIEE (Council on International Educational Exchange) oraz program edukacyjny Inicjatywa Akademicka Wschód – realizowany od 1991 dla Europy Środkowej i Wschodniej w zakresie dyscyplin ekonomicznych i menedżerskich.

  Adam Budnikowski (ur. 18 listopada 1948 w Więcborku) – polski ekonomista, profesor nauk ekonomicznych i były rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.Zrzeszenie Studentów Polskich (ZSP) jest największą organizacją studencką w kraju (działa jako stowarzyszenie, posiada status organizacji pożytku publicznego), skupiającą w prawie 100 radach uczelnianych (jednostka podstawowa) około 10 tys. członków. Jest członkiem Polskiej Rady Młodzieży.

  Działalność studencka[]

  Uczestnicy V Międzynarodowego Turnieju Negocjacyjnego – Warsaw Negotiation Round, organizowanego przez studentów SKN Negocjator SGH, w Senacie (2014)

  Na uczelni działa kilkanaście organizacji i stowarzyszeń studenckich, m.in.:

 • CEMS Club Warszawa
 • Niezależne Zrzeszenie Studentów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
 • Erasmus Student Network
 • Komitet Lokalny AIESEC SGH
 • Zrzeszenie Studentów Polskich
 • Niezależny Miesięcznik Studentów SGH Magiel
 • Akademicki Związek Sportowy SGH
 • Akademickie Stowarzyszenie Katolickie Soli Deo
 • SGH TV
 • Klub Turystyczny Tramp
 • oikos Warszawa
 • Chór Akademicki oraz Zespół Pieśni i Tańca
 • Ponadto na uczelni działa ponad 70 studenckich kół naukowych. Zdaniem wielu studentów, a także wykładowców i zewnętrznych obserwatorów, właśnie to zaangażowanie świadczy o sile uczelni i kulturze w niej panującej.

  Dziekan – kierownik wydziału uczelni, jednoosobowy organ szkoły wyższej, jako kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni. W uczelni publicznej dziekan wydziału i prodziekani pochodzą z wyboru, którego tryb określa statut uczelni. Ich kadencja trwa cztery lata i nie mogą być wybrani na więcej niż dwie następujące po sobie kadencje.Finanse – ogół procesów związanych z gromadzeniem, rozporządzaniem i wydawaniem pieniądza oraz jego surogatów. Gromadzenie może następować w postaci bezzwrotnej lub zwrotnej (pożyczka). Wydatkowanie pieniądza może dokonywać się w formie transferu lub w postaci realizacji swojego prawa do produktu czy usługi.

  W budynku głównym odbywają się liczne otwarte imprezy tematyczne i konferencje, a także projekcje filmów w DKF Overground. Od 1996 ukazuje się też miesięcznik studencki Magiel.

  Baza dydaktyczna[]

  Podstawowe zaplecze naukowo-dydaktyczne uczelni stanowi 5 budynków, w których znajduje się 10 auli wykładowych, 81 mniejszych sal dydaktycznych oraz 12 laboratoriów komputerowych. Ponadto szkoła posiada 2 domy studenckie, a także zabytkowy gmach mieszczący bibliotekę.

  Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej, jako specjalistyczna biblioteka naukowa, dysponuje największym w kraju księgozbiorem z zakresu problematyki społeczno-ekonomicznej. Zbiory biblioteki liczą ponad milion woluminów (na koniec 2009: 1 033 343 wol., w tym 221 149 woluminów wydawnictw ciągłych). Liczba tytułów polskich i zagranicznych czasopism bieżących wynosi 1 107. Kilkadziesiąt tysięcy tytułów czasopism zagranicznych, z pełnym tekstem, dostępnych jest w komputerowych bazach danych.

  Julian Makowski (ur. 6 lutego 1875 w Warszawie, zm. 25 listopada 1959 w Warszawie). Prawnik, specjalista prawa międzynarodowego, rektor Szkoły Głównej Handlowej.Ekonomia – nauka społeczna analizująca oraz opisująca produkcję, dystrybucję oraz konsumpcję dóbr. Słowo „ekonomia” wywodzi się z języka greckiego i tłumaczy się jako oikos, co znaczy dom i nomos, czyli prawo, reguła. Starożytni Grecy stosowali tę definicję do określania efektywnych zasad funkcjonowania gospodarstwa domowego.

  Centrum Nauki Języków Obcych SGH dysponuje własną biblioteką i czytelnią, których zbiory obejmują słowniki, leksykony, prasę obcojęzyczną, podręczniki oraz skrypty. W chwili obecnej Biblioteka CNJO posiada blisko 5500 woluminów z zakresu beletrystyki oraz 16 obcojęzycznych tytułów prasowych. Medioteka CNJO oferuje materiały audiowizualne do indywidualnej pracy studentów.

  Jan Witkiewicz ps. Koszczyc, znany też jako Jan Koszczyc-Witkiewicz (ur. 16 marca 1881 w Urdominie, zm. 26 października 1958 w Warszawie) – polski architekt i konserwator zabytków. W okresie art déco i wczesnego modernizmu dążył do tworzenia nowatorskich koncepcji architektonicznych powiązanych z tradycyjnymi motywami architektury polskiej.Powstanie warszawskie (1 sierpnia – 3 października 1944) – wystąpienie zbrojne przeciwko okupującym Warszawę wojskom niemieckim, zorganizowane przez Armię Krajową w ramach akcji „Burza”, połączone z ujawnieniem się i oficjalną działalnością najwyższych struktur Polskiego Państwa Podziemnego.

  Uczelnia dysponuje własną bazą sportową, na którą składają się 3 sale gimnastyczne. Ponadto Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu prowadzi w gmachu G własny basen, z przyległą do niego sauną, a także ośrodek kulturystyczny.

  SGH posiada jedną z największych lokalnych, heterogenicznych sieci komputerowych w Polsce. Objęte nią zostały wszystkie budynki uczelni. Do dyspozycji pracowników i studentów jest blisko 1000 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu, z czego ponad 330 komputerów w laboratoriach i ogólnodostępnych punktach na uczelni.

  Wiesław Sadowski (ur. 21 grudnia 1921 w Warszawie, zm. 7 sierpnia 2010 w Warszawie) – ekonomista, statystyk, polityk, rektor SGPiS.Koło naukowe - organizacja zrzeszająca studentów, działająca w obrębie szkoły wyższej, której celem jest działalność naukowa i samokształceniowa jej członków.

  SGH oferuje studentom zakwaterowanie w 2 własnych domach studenckich; Sabinki oraz Grosik.

  Podstrony: [1] [2] 3 [4] [5] [6]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  AIESEC (fr. dawna nazwa:Association Internationale des Étudiants en Sciences Économiques et Commerciales) – pozarządowa organizacja non-profit, jedna z największych międzynarodowych organizacji studenckich. Założona została w 1948 r., a w Polsce działa od 1971 r.
  oikos Warszawa (oikos Warsaw) to polski oddział oikos International, międzynarodowej organizacji studenckiej inspirowanej ideą zrównoważonego rozwoju, która powstała by wspierać przedsiębiorczość przyjazną środowisku naturalnemu oraz uwrażliwiać studentów kierunków ekonomicznych na problem zrównoważonego wzrostu gospodarczego. oikos Warszawa działa jako Studenckie Koło Naukowe Zrównoważonego Rozwoju OIKOS przy Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, posiada obecnie około 30 aktywnych członków: studentów Szkoły Głównej Handlowej, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Politechniki Warszawskiej oraz Uniwersytetu Warszawskiego.
  Jerzy Loth (ur. 4 sierpnia 1880 w Warszawie, zm. 30 września 1967 w Warszawie) - polski geograf, etnograf, działacz sportowy, brat Edwarda.
  Bolesław Ostoja Miklaszewski - (ur. 9 maja 1871 w Osieści k. Radomia, zm. 1 września 1941 w Warszawie) – chemik, ekonomista. Polski działacz polityczny i społeczny. Minister w rządach II Rzeczypospolitej. Współtwórca i rektor Wyższej Szkoły Handlowej w Warszawie. Senator Rzeczypospolitej Polskiej IV i V kadencji.
  Gospodarka przestrzenna - to całokształt działań biernych i czynnych dotyczących podmiotów i przedmiotów związanych z organizacją użytkowania przestrzeni. Celem gospodarki przestrzennej jest zarówno ochrona określonych wartości przestrzeni, jak i racjonalne kształtowanie przestrzeni przez stymulowanie procesów gospodarczych. Działania ochronne obejmują dążenie do zachowania równowagi pomiędzy elementami naturalnymi środowiska, a wytworami działalności ludzkiej. Natomiast kształtowanie przestrzeni to działanie przekształceniowe związane z nowymi kierunkami rozwoju społeczno-gospodarczego.
  Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.
  CEMS (ang. Community of European Management Schools and International Companies) - Stowarzyszenie Europejskich Szkół Zarządzania i Firm Międzynarodowych. Obecnie Szkoła Główna Handlowa w Warszawie jest jedyną polską uczelnią członkowską stowarzyszenia - działa tam CEMS Club Warszawa.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.093 sek.